2007-08-19

БЪЛГАРИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ!


Пре­диз­бор­на плат­фор­ма

на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес,

пуб­ли­ку­ва­на във в-к „Ли­бе­ра­лен кон­г­рес“

бр. 9 /23-­30.09.1991 г.

и от­дел­но раз­прос­т­ра­не­на чрез пла­ка­ти


Кон­к­рет­ни не­о­т­лож­ни дейс­т­вия за из­ба­вя­не на на­ро­да ни
от глад­на смърт, за бър­зо стъп­ва­не на кра­ка
и ста­би­лен нап­ре­дък, прев­ръ­ща­щи Бъл­га­рия
в Швей­ца­рия на Бал­ка­ни­те:

1. Из­би­ра­не на ли­бе­ра­лен пар­ла­мент с ми­ни­мал­но пред­с­та­ви­тел­с­т­во на со­ци­а­лис­ти­те-ко­му­нис­ти и тех­ни­те съ­ю­з­ни­ци.

2. Наз­на­ча­ва­не на ли­бе­рал­но пра­ви­тел­с­т­во.

3. Из­на­ся­не на ця­ла­та ис­ти­на за 47 го­ди­ни со­ци­а­лис­ти­чес­ки то­та­ли­та­ри­зъм.

4. За­дейс­т­ва­не на прог­ра­ма­та на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес за из­бав­ле­ние на Бъл­га­рия и за бър­зия ико­но­ми­чес­ки нап­ре­дък на Оте­чес­т­во­то ни.

5. Въз­с­та­но­вя­ва­не на един­с­т­ве­на­та ле­ги­тим­на за Бъл­га­рия кон­с­ти­ту­ция – Тър­нов­с­ка­та, и об­но­вя­ва­не­то й в ду­ха на съв­ре­мен­ни­те ли­бе­рал­ни идеи.

6. Кон­с­ти­ту­ци­он­но прог­ла­ся­ва­не на пос­то­ян­ния не­у­т­ра­ли­тет на Бъл­га­рия, меж­ду­на­род­но-договорно-прав­но га­ран­ти­ран от дър­жа­ви­те – пос­то­ян­ни член­ки на Съ­ве­та за си­гур­ност на ООН, и от НА­ТО.

7. Кон­с­ти­ту­ци­он­но обя­вя­ва­не на ця­ла­та бъл­гар­с­ка те­ри­то­рия за зо­на за сво­бод­на ико­но­ми­чес­ка дей­ност.

8. На­ма­ля­ва­не на пла­ща­ни­те су­мар­но да­нъ­ци на рав­ни­ще­то на най-нис­ки­те в све­та (не по-ви­со­ки от 20 на сто).

9. Въз­с­та­но­вя­ва­не със за­кон на всич­ки граж­дан­с­ки и ико­но­ми­чес­ки пра­ва на жи­ве­е­щи­те в чуж­би­на на­ши съ­на­род­ни­ци.

10. Въз­п­ри­е­ма­не на прог­ра­ма­та „Ран–Ът“ (за­е­д­но с раз­ра­бот­ка­та на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция за ста­бил­на ико­но­ми­ка /БА­СИ/, прог­ра­ма „Ли­бе­рал­на ико­но­ми­ка“) ка­то ос­но­ва на пре­хо­да план-па­зар.

11. Сключ­ва­не на ком­п­лекс от до­го­во­ри за об­шир­на и всес­т­ран­на, без­въз­мез­д­на тех­ни­чес­ка по­мощ от раз­ви­ти­те за­пад­ни дър­жа­ви.

12. Ор­га­ни­зи­ра­не по­лу­ча­ва­не­то на не­о­б­хо­ди­мия вън­шен ста­би­ли­за­ци­о­нен за­ем и прив­ли­ча­не на де­сет­ки ми­ли­а­р­ди до­ла­ри час­т­ни мораториум, потребител, чуж­ди ка­пи­та­ли в бъл­гар­с­ка­та ико­но­ми­ка.

13. Нор­ма­ли­зи­ра­не на зап­ла­ти­те в съ­о­т­вет­с­т­вие с рав­ни­ще­то на про­и­з­вод­с­т­во­то, пос­тиг­на­то ка­то ре­зул­тат от из­б­ро­е­ни­те мер­ки.

14. Де­сет­го­ди­шен да­нъ­чен мо­ра­то­ри­ум за до­хо­ди­те на про­и­з­во­ди­те­ли­те на сел­с­кос­то­пан­с­ка про­дук­ция и на стро­и­те­ли­те на жи­ли­ща за ма­со­вия пот­ре­би­тел.

15. На­ма­ля­ва­не на це­ни­те на ос­нов­ни­те хра­ни­тел­ни сто­ки.

16. Въз­с­та­но­вя­ва­не на ра­бо­та на всич­ки ра­бот­ни­ци и слу­жи­те­ли, увол­не­ни от дър­жав­ни­те и ко­о­пе­ра­тив­ни­те пред­п­ри­я­тия пре­ди при­ва­ти­зи­ра­не­то им.

17. Не­за­бав­но връ­ща­не на всич­ки заг­ра­бе­ни от дър­жа­ва­та, БРП/К/, БКП/БСП, от ко­о­пе­ра­ци­и­те и от ТКЗС/ДЗС/МТС/АПК след 09.09.1944 г. иму­щес­т­ва, със съ­о­т­вет­на ком­пен­са­ция на соб­с­т­ве­ни­ци­те им за на­не­се­ни вре­ди.

18. Пъл­но ком­пен­си­ра­не на ог­ра­бе­на­та от пар­ток­ра­то­ри­те от 09.09.1944 г. до­се­га част от ра­бот­на­та зап­ла­та на всич­ки ра­бот­ни­ци и пен­си­о­не­ри, вклю­чи­тел­но и по­ла­га­ло­то се на тех­ни­те нас­ле­до­да­те­ли (с из­к­лю­че­ние на ня­кол­ко хи­ля­ди ду­ши, ко­и­то са би­ли са­мо на пар­тий­на служ­ба и са по­лу­ча­ва­ли неп­ра­во­мер­ни до­хо­ди за своя дъл­бо­ко вре­ден за об­щес­т­во­то труд).

19. При­ва­ти­зи­ра­не на дър­жав­на­та и ко­о­пе­ра­тив­на­та соб­с­т­ве­ност с учас­ти­е­то на всич­ки ра­бо­те­щи и пен­си­о­не­ри, ко­и­то ще за­ку­пу­ват сво­и­те дя­ло­ве не по па­зар­на, а по ос­та­тъч­на стой­ност.

20. Из­п­ре­вар­ва­що еже­ме­сеч­но уве­ли­че­ние на пен­си­и­те в стро­го съ­о­т­вет­с­т­вие с рав­ни­ще­то на ико­но­ми­чес­кия прос­пе­ри­тет на Бъл­гария.

21. За­е­ма­не на дър­жав­на служ­ба са­мо съ­о­б­раз­но с кон­к­рет­ния об­щес­т­вен при­нос на кан­ди­да­та, до­ка­за­но рав­ни­ще на гра­мот­ност и про­ве­ре­на про­фе­си­о­нал­на ком­пе­тен­т­ност.

22. Не­до­пус­ка­не от пар­ла­мен­та бю­джет­ни­те сред­с­т­ва за об­ра­зо­ва­ние, на­у­ка и кул­ту­ра да са под рав­ни­ще­то на пре­дос­та­вя­ни­те за от­б­ра­на.

23. По­е­тап­но пре­мах­ва­не на за­дъл­жи­тел­на­та во­ен­на служ­ба и съз­да­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни въ­о­ръ­же­ни си­ли с ви­со­ка бо­е­с­по­соб­ност и га­ран­ти­ран жиз­нен стан­дарт.

24. Прив­ли­ча­не към на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност на ви­нов­ни­ци­те за на­ци­о­нал­на­та ка­тас­т­ро­фа.

25. Чо­ве­ко­лю­би­ва прош­ка за всич­ки заб­лу­де­ни от со­ци­а­лиз­ма, но чис­то­сър­деч­но по­ка­я­ли се чрез де­ла­та си (а не на ду­ми) на­ши съ­гражда­ни.

Бъл­га­рия – Швей­ца­рия на Бал­ка­ни­те!

[Публикувана и на стр.366-368 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Политическа документалистика. - С., "Янус", 1994. - 604 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар