2007-09-15

СЮД


Протокол № 1

Днес, 06 яну­а­ри 1990 г., съ­бо­та, 18,00 ча­са, до­лу­под­пи­са­ни­те юрис­ти се съб­рах­ме в ка­би­нет № 308 в Со­фийс­кия уни­вер­си­тет „Кли­мент Ох­рид­с­ки“, обе­ди­них­ме се око­ло об­ща­та кон­с­та­та­ция за кри­зис­но­то със­то­я­ние на пра­во­то в Бъл­га­рия и ка­то взех­ме пред­вид ка­те­го­рич­но­то си же­ла­ние да ра­бо­тим ак­тив­но за съз­да­ва­не­то на де­мок­ра­тич­но об­щес­т­во и пра­во­ва дър­жа­ва, въз­с­та­но­вя­ва­не на со­ци­а­л­на­та цен­ност на пра­во­то, дейс­т­ви­тел­ни га­ран­ции за за­чи­та­не и ук­реп­ва­не на пра­ва­та на граж­да­ни­те, за­чи­та­не прин­ци­пи­те на меж­ду­на­род­но­то пра­во, се кон­с­ти­ту­и­рах­ме в Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет за уч­ре­дя­ва­не на Съ­юз на юрис­ти­те де­мок­ра­ти в Бъл­га­рия.

Под­пи­са­ли: Анас­тас Юр­да­нов То­тев, Асен Асе­нов Кан­тар­джи­ев, Бо­рис­лав Ве­се­ли­нов Стра­тев, Бой­ко Ата­на­сов Вой­нов, Ва­лен­тин Лю­бе­нов Ге­о­р­ги­ев, Ден­чо Ге­о­р­ги­ев Ге­о­р­ги­ев, Ди­ми­тър Ра­дев Ра­дев, Иван Гри­го­ров Ге­о­р­ги­ев, Иван Сла­вов Дер­мен­джи­ев, Йор­дан Ива­нов Ико­но­мов, Ко­лю Бо­тев Бож­ков, Ми­шо Хрис­тов Въл­чев, Ма­ньо Ан­д­ре­ев Ма­нев, Ми­хай­ли­на Па­но­ва Ми­хай­ло­ва, Ни­ко­ла Ива­нов Гай­да­ров, Ни­ко­лай Вла­ди­ми­ров Ми­хай­лов, Ор­лин Сте­фа­нов Ра­дев, Пет­ко Ива­нов Бо­я­джи­ев, Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков.

[(Iankov-Velyovski)]

Няма коментари:

Публикуване на коментар