2007-09-16

БЕЗ МАРКСИЗЪМ!


Обръщение

На 27.11.1989 г. бе обя­ве­но въз­с­та­но­вя­ва­не­то на БРСДП(О). На 5 яну­а­ри т.г. тя бе пре­и­ме­ну­ва­на на БСДП. Прос­ле­дя­вай­ки дей­ност­та є през из­тек­лия пе­ри­од, ние, ини­ци­а­тив­на гру­па от ней­ни чле­но­ве, пре­це­ня­ва­ме, че е не­о­б­хо­ди­мо не­за­бав­но прек­ра­тя­ва­не на по­ли­ти­чес­ка­та є па­сив­ност.

Ка­то се кон­сул­ти­рах­ме с го­ля­ма гру­па на­ши съ­и­дей­ни­ци, ние пи­та­ме:

– Кой ръ­ко­во­ди на­ша­та пар­тия?

– Ка­къв е със­та­вът на вре­мен­ния из­пъл­ни­те­лен съ­вет, взе­мащ ре­ше­ния от име­то на всич­ки?

– За­що ко­мю­ни­ке­та­та, об­ръ­ще­ни­я­та, ин­тер­вю­та­та и всич­ки аги­та­ци­он­ни ма­те­ри­а­ли са пос­ред­с­т­ве­ни по съ­дър­жа­ние и стил?

– За­що вес­т­ник „Сво­бо­ден на­род“ се под­гот­вя от те­сен кръг пре­да­ни на Ру­ен Кру­мов ли­ца? Въз­мож­но ли е в пар­тия, ко­я­то обя­вя­ва се­бе си за де­мок­ра­тич­на, да съ­щес­т­ву­ват ав­то­ри­тар­ни ме­то­ди на ра­бо­та?

– За­що и до то­зи мо­мент лип­с­ва Прог­рам­на дек­ла­ра­ция, а ра­бо­та­та по Прог­ра­ма­та и Ус­та­ва се из­вър­ш­ва по­лутай­но?

– До­ко­га ще изос­та­ва­ме от по­ли­ти­чес­ки­те съ­би­тия и ня­ма да ре­а­ги­ра­ме сво­е­в­ре­мен­но?

– До­ко­га ще про­дъл­жа­ва ор­га­ни­за­ци­он­на­та амор­ф­ност на БСДП, ко­я­то ог­ра­ни­ча­ва ис­к­ре­на­та ини­ци­а­ти­ва на на­ши­те чле­но­ве?

– Ще бъ­де ли от­к­ри­та бан­ко­ва смет­ка на име­то на БСДП?

– За­що съб­ра­ни­е­то на 05.01.1990 г. не бе из­пол­з­ва­но за ре­ша­ва­не на най-на­ле­жа­щи­те въп­ро­си?

ИЗИС­К­ВА­МЕ НЕ­ЗА­БАВ­НО:

– Ши­ро­ко из­пол­з­ва­не ини­ци­а­ти­ва­та на все­ки со­ци­а­л­де­мок­рат за ор­га­ни­зи­ра­не на пар­тий­на­та струк­ту­ра!

– Ши­ро­ка глас­ност и об­съж­да­не на ос­нов­ни­те проб­ле­ми!

– Об­съж­да­не от­х­вър­ля­не­то на мар­к­сиз­ма ка­то ис­то­ри­чес­ки фун­да­мент на БСДП!

– Във връз­ка с то­ва свик­ва­ме ра­бот­на кон­фе­рен­ция, ко­я­то да се про­ве­де до сре­да­та на фев­ру­а­ри.

Ини­ци­а­тив­на гру­па: Ян­ко Ян­ков, Кръс­тьо Пас­ту­хов, Ни­ко­лай Пас­ту­хов, Бой­ко Прой­чев, Ди­ми­тър То­мов, Ан­д­рей Ма­но­лов, Пе­тър Янъ­ков, Ва­лен­тин Да­рев, Кръс­тан Дян­ков, Емил Янев, Крум Сла­вов, Ма­рия Прой­че­ва, Ана Стой­ко­ва, Еми­лия Гъ­лъ­бо­ва, Ели­за­бет Да­фи­но­ва, На­та­лия Тиш­ко­ва, Мар­га­ри­та Джо­но­ва, Чав­дар Ян­ку­лов, Свет­ла Янъ­ко­ва, Нас­ко Ман­да­джи­ев, Пе­тър Ма­рин­ков, Мар­га­рит Мин­ков, Ге­о­р­ги Гуж­гу­лов, Юли­ян Ко­цев, Та­тя­на Бът­ле­ко­ва, Пен­ко Ал­та­ба­нов, Иво Мас­лар­с­ки, Иван Пас­ту­хов, Ата­нас Сми­лян­ков, Алек­сан­дър Де­я­нов, Ка­мен То­до­ров, Еду­ард Ни­ко­лов, Ла­зар Цвет­ков, Мил­чо Спа­сов, Вил­ма Бо­ри­со­ва, Ку­ньо Но­ва­чев, Ди­ми­тър Са­ръ­и­ва­нов.

Со­фия, 18.01.1990 г.

[Публикувано на стр.86-87 от книгата на проф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski) ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). - С., "Янус", 1994. - 640 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар