2007-09-15

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА...


Со­фийс­ки зат­вор
Обр. 10
№ 2619/87
31.10.1989 г.

гр. Со­фия

Служебна бележка

Со­фийс­кия зат­вор да­ва нас­то­я­ще­то на Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков от с. Кли­су­ри­ца, ок­ръг Ми­хай­лов­г­рад­с­ки в уве­ре­ние на то­ва, че съ­щи­ят е бил за­дър­жан в зат­во­ра на 22.05.1984 год. в из­пъл­не­ние на при­съ­да по НОХД № СА-30/84 на СГС и днес на 31.10.1989 год. е ос­во­бо­ден от зат­во­ра по из­ти­ча­не сро­ка на на­ка­за­ни­е­то му.

На­чал­ник: /п/

Де­ло­во­ди­тел: /п/

[Публикувано на стр.65 от книгата на проф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski) ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). - С., "Янус", 1994. - 640 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар