2007-09-16

СЮД (2)


Про­то­кол № 4

на Уч­ре­ди­тел­но­то съб­ра­ние на СЮД

Днес, 27.01.1990 г., съ­бо­та, в До­ма на ки­но­то в гр. Со­фия се про­ве­де Уч­ре­ди­тел­но­ съб­ра­ние на Съ­ю­за на юрис­ти­те де­мок­ра­ти в Бъл­га­рия.

В 11 ча­са и 15 ми­ну­ти за­се­да­ни­е­то бе от­к­ри­то от ко­ле­га­та Ни­ко­ла Гай­да­ров, до­а­йен меж­ду при­със­т­ву­ва­щи­те. (...)

След про­веж­да­не на гла­су­ва­не­то ман­дат­на­та ко­ми­сия преб­рои по­да­де­ни­те бю­ле­ти­ни и след съ­о­т­вет­но до­пъл­ни­тел­но из­чис­ле­ние обя­ви окон­ча­тел­ния ре­зул­тат: из­б­ра­ни – пред­се­да­тел – Ян­ко Ян­ков, Уп­ра­ви­те­лен съ­вет от 11 ду­ши – Анас­тас То­тев, Асен Кан­тар­джи­ев, Ни­ко­лай Ми­хай­лов, Бо­рис­лав Стра­тев, Йор­дан Ико­но­мов, Ми­хай­ли­на Ми­хай­ло­ва, Пет­ко Бо­я­джи­ев, Кръс­тю Цон­чев, Ве­ни­а­мин Тер­зи­ев, Ор­лин Ра­дев и Иван­ка Сто­я­но­ва, а за под­г­лас­ни­ци: Ди­ми­тър По­пов и Ди­ми­тър То­мов.

Кон­т­рол­ния съ­вет – Ко­льо Бож­ков, Ди­ми­тър Ра­дев и Ма­ньо Манев.

Док­лад­ва се за ре­зул­та­ти­те, как­то след­ва: гла­су­ва­ли са 63 ли­ца; пред­ло­же­ни­те за ор­га­ни на Съ­ю­за ли­ца са по­лу­чи­ли след­ни­те гласове:

Ян­ко Ян­ков – за пред­се­да­тел на Съ­ю­за – 61 гла­са

Анас­тас То­тев – за пред­се­да­тел на Съ­ю­за – 2 гла­са

За Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет се по­лу­чи­ха след­ни­те ре­зул­та­ти:

Анас­тас То­тев – 58 гла­са;

Асен Кан­тар­джи­ев – 63 гла­са;

Бо­рис­лав Стра­тев – 60 гла­са;

Ни­ко­лай Ми­хай­лов – 59 гла­са;

Пет­ко Бо­я­джи­ев – 58 гла­са;

Йор­дан Ико­но­мов – 63 гла­са;

Ве­ни­а­мин Тер­зи­ев – 58 гла­са;

Ди­ми­тър По­пов* – 49 гла­са;

Ор­лин Ра­дев – 57 гла­са;

Ми­хай­ли­на Ми­хай­ло­ва – 54 гла­са;

Иван­ка Сто­я­но­ва – 63 гла­са;

Кръс­тю Цон­чев – 63 гла­са;

Ди­ми­тър То­мов – 41 гла­са.

По­лу­чи­ли­те най-мал­ко гла­со­ве – Ди­ми­тър По­пов* и Ди­ми­тър То­мов, ос­та­ват под­г­лас­ни­ци.

За кон­т­ро­лен съ­вет са из­б­ра­ни:

Ко­льо Бож­ков – с 63 гла­са;

Ди­ми­тър Ра­дев – с 62 гла­са;

Ма­ньо Ма­нев – с 62 гла­са.

След обя­вя­ва­не­то на ре­зул­та­та пред­се­да­тел­с­т­ву­ва­щи­ят съ­о­б­щи вре­мен­но­то се­да­ли­ще на Съ­ю­за, а имен­но – стая № 308 в Рек­то­ра­та на СУ „Кли­мент Ох­рид­с­ки“, бул. „Рус­ки“ № 15 (код 1000) – Со­фия (тел. 85-81, вътр. 269). За све­де­ние на съб­ра­ни­е­то бя­ха съ­о­б­ще­ни и те­ле­фо­ни­те на чле­но­ве­те на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет.

По­ра­ди из­чер­п­ва­не на днев­ния ред пред­се­да­тел­с­т­ву­ва­щи­ят зак­ри Уч­ре­ди­тел­но­то съб­ра­ние в 13 ча­са и 15 ми­ну­ти.

_____________________________

*За компенсация неизбраният в ръководството на СЮД съдия Димитър Попов беше назначен министър-председател на България... Това - в рамките на шегата. Всъщност, назначението му беше в знак на благодарност за услугата, която същият направи (в екип с проф. Живко Сталев) на комунистите, като фалшифицира резултатите от парламентарните избори в качаството си на секретар на Централната избирателна комисия.

[Публикуван на стр. 87-88 от книгата на проф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski) ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). - С., "Янус", 1994 г. - 640 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар