2007-09-15

РАЗУМЕН ДИАЛОГ - НА БКП С БКП...


Не­о­б­хо­дим е ра­зу­мен ди­а­лог

Вче­ра в сто­ли­ца­та се със­тоя ми­тинг, ор­га­ни­зи­ран

от Съ­ю­за на де­мок­ра­тич­ни­те си­ли

В-к „Ра­бот­ни­чес­ко де­ло“,

бр. 345 от 11 де­кем­в­ри 1989 г.

(...)

На­ши­те съ­чув­с­т­вия към юрис­та Ян­ко Ян­ков, кой­то спо­ред обя­ве­но­то от во­де­щия ми­тин­га бил из­ля­зъл от зат­во­ра в на­ча­ло­то на но­е­м­в­ри, след ка­то бил осъ­ден за­ра­ди по­ли­ти­чес­ки­те си убеж­де­ния. Да, яв­но мно­го е пре­жи­вял и пре­па­тил чо­ве­кът, си­гур­но мно­го уни­же­ния и огор­че­ния са се нат­ру­па­ли у не­го. Но всич­ко то­ва не го оп­рав­да­ва да пра­ви пред мик­ро­фо­на гру­би ква­ли­фи­ка­ции за по­ли­ти­чес­ки­те си про­тив­ни­ци. Стран­но бе пред­ло­же­ни­е­то му да не се при­е­мат за­ко­ни­те за съб­ра­ни­я­та, ми­тин­ги­те и ма­ни­фес­та­ци­и­те и за об­щес­т­ве­ни­те сдру­же­ния на граж­да­ни­те. Ка­то юрист той би тряб­ва­ло да знае тън­кос­ти­те на пар­ла­мен­тар­ни­те про­це­ду­ри при за­ко­нот­вор­чес­т­во­то. От­къ­де е тол­ко­ва си­гу­рен, че те­зи про­е­к­ти не от­го­ва­рят на ре­а­л­нос­ти­те? На­ли те­зи про­е­к­ти ще бъ­дат пуб­ли­ку­ва­ни за все­на­род­но об­съж­да­не, ако пар­ла­мен­тът ги одоб­ри на пър­во че­те­не! То­га­ва все­ки ще има въз­мож­ност да пред­ла­га из­ме­не­ния и до­пъл­не­ния към про­е­к­то­за­ко­ни­те, да ги при­е­ма или от­ри­ча. (...)

[Публикувано и на стр.74 от книгата на проф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski) ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). - С., "Янус", 1994. - 640 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар