2007-09-14

ЗАТОЧЕНИЕ ЗА ИНАКОМИСЛЕЩИЯ


Пре­пис от АПХД № 5 от 13.03.1984 г.

по чл. 40 „А“ от ЗНМ, Ра­йо­нен съд

гр. Ми­хай­лов­г­рад, стр. 2 – 5

Ут­вър­ж­да­вам: На­чал­ник на Ок­ръж­но уп­рав­ле­ние на МВР

Пол­ков­ник: /п/

Ил. Ша­рен­ков

11.03.1984 г.

Пред­ло­же­ние

От­нос­но: При­ла­га­не на пре­ван­тив­на ад­ми­нис­т­ра­тив­на мяр­ка по чл. 40 „а“ от За­ко­на за На­род­на­та ми­ли­ция на ли­це­то Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков от с. Кли­су­ри­ца, Ми­хай­лов­г­рад­с­ки ок­ръг

Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков е ро­ден на 13.08.1944 г. в с. Кли­су­ри­ца, Ми­хай­лов­г­рад­с­ки ок­ръг. Жи­тел е на Ми­хай­лов­г­рад и жи­вее в с. Кли­су­ри­ца. При­те­жа­ва ли­чен пас­порт се­рия Н 4111354/07.09.1983 г., из­да­ден от ОУ на МВР – Ми­хай­лов­г­рад. ЕГН – 4408133228. Без­пар­ти­ен.

Про­и­з­хож­да от сел­с­ко се­мейс­т­во.

Ро­ди­те­ли­те му са без­пар­тий­ни, пен­си­о­не­ри.

Ян­ков е раз­ве­ден през 1979 го­ди­на. Ро­де­но­то от бра­ка му с Еми­лия Стан­ко­ва Стан­ко­ва де­те, мом­че на 13 го­ди­ни, се на­ми­ра при май­ка­та, ко­я­то се гри­жи за не­го­во­то от­г­леж­да­не и въз­пи­та­ние.

Сред­но­то си об­ра­зо­ва­ние е за­вър­шил през 1962 го­ди­на в гр. Ми­хай­лов­г­рад. През 1966 год. е при­ет за сту­дент във фа­кул­те­та по сла­вян­с­ка фи­ло­ло­гия при СУ „Кли­мент Ох­рид­с­ки“ и през 1968 го­ди­на се е прех­вър­лил в юри­ди­чес­кия фа­кул­тет.

След за­вър­ш­ва­не на вис­ше­то си об­ра­зо­ва­ние е пос­тъ­пил на ра­бо­та в Ин­с­ти­ту­та по на­у­ки­те за дър­жа­ва­та и пра­во­то при БАН. През то­ва вре­ме е бил и хо­но­ру­ван асис­тент в Юри­ди­чес­кия фа­кул­тет. На 22.03.1982 го­ди­на е увол­нен от БАН по­ра­ди то­ва, че в про­дъл­же­ние на две го­ди­ни не е из­пъл­ня­вал на­у­ч­ни­те си пла­но­ве. От­то­га­ва не уп­раж­ня­ва об­щес­т­ве­но по­ле­зен труд.

От на­ча­ло­то на 1979 го­ди­на меж­ду Ян­ков и ръ­ко­вод­с­т­во­то на Един­ния цен­тър по на­у­ки­те за дър­жа­ва­та и пра­во­то при БАН въз­ник­на­ли кон­ф­лик­т­ни от­но­ше­ния. По по­вод на то­ва Ян­ков за­поч­нал да по­да­ва жал­би до раз­лич­ни ин­с­тан­ции, вклю­чи­тел­но до По­лит­бю­ро на ЦК на БКП, Глав­на про­ку­ра­ту­ра на НРБ, Ми­нис­тер­с­т­во­то на вът­реш­ни­те ра­бо­ти и БАН. В тях на­ред с гру­би и от­к­ри­ти на­пад­ки и зап­ла­хи сре­щу ръ­ко­вод­с­т­во­то на БАН се съ­дър­жа­ли и не­га­тив­ни в идей­но-по­ли­ти­чес­ко от­но­ше­ние оцен­ки за со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та дейс­т­ви­тел­ност у нас.

Пос­те­пен­но в Ян­ков се из­г­ра­ди­ло не­га­тив­но от­но­ше­ние към ре­ди­ца цен­т­рал­ни, пар­тий­ни и дър­жав­ни ин­с­ти­ту­ти и тех­ни­те ръ­ко­вод­с­т­ва. Та­ко­ва от­но­ше­ние той фор­ми­рал и по от­но­ше­ние на ре­ди­ца дър­жав­ни ор­га­ни в Ми­хай­лов­г­рад. От ме­сец сеп­тем­в­ри 1982 го­ди­на Ян­ков за­поч­нал да из­п­ра­ща пис­ма до по­сол­с­т­ва­та и дър­жав­ни­те гла­ви на ре­ди­ца ка­пи­та­лис­ти­чес­ки стра­ни (САЩ, Фран­ция, Ан­г­лия, ГФР, Ита­лия и др.) в ко­и­то твър­дял, че в НР Бъл­га­рия гру­бо се на­ру­ша­ват пра­ва­та на граж­да­ни­те, вклю­чи­тел­но и не­го­ви­те и на не­го­ви­те близ­ки и от­п­ра­вял ис­ка­ния те­зи проб­ле­ми да се пре­дос­та­вят за ре­ша­ва­не на меж­ду­на­род­ни фо­ру­ми (вклю­чи­тел­но и на Мад­рид­с­ка­та сре­ща 1983 го­ди­на) и от дър­жав­ни­те гла­ви на по­со­че­ни­те ка­пи­та­лис­ти­чес­ки стра­ни. Ос­вен то­ва Ян­ков лич­но е по­се­ща­вал по­сол­с­т­ва на ка­пи­та­лис­ти­чес­ки стра­ни, къ­де­то се сре­щал с тех­ни дип­ло­ма­ти­чес­ки пред­с­та­ви­те­ли на ко­и­то пре­дос­та­вял ко­пия от не­го­ви жал­би и из­ло­же­ния, на­ре­че­ни от не­го „Епис­то­ла­рен ро­ман“, „Пис­ма до пред­се­да­те­ля“. С те­зи си дейс­т­вия Ян­ков пря­ко ис­кал на­ме­са във вът­реш­ни­те ра­бо­ти на НР Бъл­га­рия от пред­с­та­ви­те­ли на чуж­ди дър­жа­ви. Ос­вен то­ва Ян­ков от­п­ра­вял ул­ти­ма­тив­ни ис­ка­ния до на­ши дър­жав­ни ор­га­ни за ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те си, ка­то зап­лаш­вал с про­тес­т­ни де­мон­с­т­ра­ции в слу­чаи, че те­зи проб­ле­ми не се ре­шат в съ­о­т­вет­с­т­вие с не­го­во­то мне­ние. По­доб­на де­мон­с­т­ра­ция той нап­ра­вил на 11.05.1983 го­ди­на в по­сол­с­т­ва­та на САЩ и Фран­ция в гр. Со­фия, къ­де­то е вли­зал с ло­зунг с на­пи­сан на не­го текст: „Мо­ля по­мог­не­те, за да спа­ся ро­ди­те­ли­те си от про­ти­во­за­кон­но­то бъл­гар­с­ко пра­во­съ­дие.“ За те­зи му про­я­ви Ян­ков мно­гок­рат­но е пре­дуп­реж­да­ван от слу­жи­те­ли­те на МВР и про­ку­ра­ту­ра­та и от от­го­вор­ни слу­жи­те­ли от ОК на БКП в Ми­хай­лов­г­рад, ка­то е во­де­но и пред­ва­ри­телно след­с­т­вие по чл. 273 от НК в ГСУ на МВР гр. Со­фия. Въп­ре­ки те­зи мер­ки и про­я­ве­но­то сниз­хож­де­ние Ян­ков и след то­ва про­дъл­­жил сво­я­та про­во­ка­ци­он­на дей­ност зас­т­ра­ша­ва­ща си­гур­ност­та на страната.

Ян­ков е фи­зи­чес­ки здрав, по вре­ме на во­де­но­то про­тив не­го пред­ва­ри­тел­но след­с­т­вие е ос­ви­де­тел­с­т­ву­ван в пси­хи­а­т­рич­на кли­ни­ка при МА Со­фия, ка­то ек­с­пер­ти­за­та е да­ла зак­лю­че­ние, че при не­го ня­ма дан­ни за пси­хи­чес­ка бо­лест, а са­мо оп­ре­де­ле­на лич­нос­то­ва дис­хар­мо­ния и е вме­ня­ем.

Го­ре­и­з­ло­же­но­то да­ва ос­но­ва­ние да се нап­ра­ви зак­лю­че­ние, че въп­ре­ки пред­п­ри­е­ма­ни­те мер­ки за оказ­ва­не на по­ло­жи­тел­но въз­дейс­т­вие, Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков про­дъл­жа­ва да не уп­раж­ня­ва об­щест­ве­но-по­ле­зен труд. С от­п­ра­вя­ни­те от не­го жал­би и из­ло­же­ния до раз­лич­ни ин­с­тан­ции в НРБ, до по­сол­с­т­ва­та и дър­жав­ни­те гла­ви на ка­пи­та­лис­ти­чес­ки стра­ни и с не­го­ви­те по­се­ще­ния в по­сол­с­т­ва­та, къ­де­то пре­дос­та­вя ма­те­ри­а­ли с кле­вет­ни­чес­ко съ­дър­жа­ние, орон­ва об­щес­т­ве­но-по­ли­ти­чес­кия ав­то­ри­тет на НР Бъл­га­рия, при­кан­ва към на­ме­са във вът­реш­ни­те ра­бо­ти на стра­на­та, с ко­е­то съз­да­ва ре­а­л­ни пред­пос­тав­ки за ув­реж­да­не си­гур­ност­та и ин­те­ре­си­те на стра­на­та, за ко­е­то

Предлагам:

На ос­но­ва­ние чл. 40 „а“, ал. 1 от За­ко­на за На­род­на­та ми­ли­ция на Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков от с. Кли­су­ри­ца, Ми­хай­лов­г­рад­с­ки ок­ръг да му бъ­де при­ло­же­на пре­ван­тив­на ад­ми­нис­т­ра­тив­на мяр­ка съг­лас­но тек­с­та, по кой­то Ян­ков ка­то пъл­но­лет­но тру­дос­по­соб­но ли­це, по не­у­ва­жи­тел­ни при­чи­ни не по-мал­ко от че­ти­ри ме­се­ца в про­дъл­же­ние на ед­на го­ди­на не уп­раж­ня­ва об­щес­т­ве­но-по­ле­зен труд и има про­я­ви, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват опас­ност за си­гур­ност­та на стра­на­та, ка­то бъ­де при­ну­ди­тел­но ус­та­но­вен в дру­го на­се­ле­но мяс­то за срок от три го­дини.

Изп. Ва­си­лев Пред­ла­га ОР: /п/

Нап. Иг­на­то­ва ст. лей­те­нант Й. Ва­си­лев

09.03.1984 г. Съгласен: Н-к отделение: /п/

Ми­хай­лов­г­рад капитан Л. Костадинов

[Публикувано на стр.47-49 от книгата на проф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski) Документ за самоличност (Политическа документалистика). - С., "Янус", 1994. - 640 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар