2007-09-15

ПРЕДДЕСЕТОНОЕМВРИЙСКА ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА...


До На­чал­ни­ка на Ра­йон­ното

уп­рав­ле­ние на МВР

гр. Ми­хай­лов­г­рад

Жал­ба

на Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков

с. Кли­су­ри­ца – 3483,

Ми­хай­лов­г­рад­с­ка об­ласт

Граж­да­ни­но на­чал­ник,

На 31.10.1989 г. бях ос­во­бо­ден от зат­во­ра в гр. Со­фия. На дру­ги­я ден, 01.11.1989 г., ед­но ци­вил­но ли­це е по­се­ти­ло до­ма на брат ми в гр. Ми­хай­лов­г­рад, за да ме тър­си, и е по­и­с­ка­ло да уз­нае от сна­ха ми къ­де и как­во ще ра­бо­тя и е под­чер­та­ло, че вед­на­га тряб­ва да за­поч­на ра­бо­та в про­и­з­вод­с­т­ве­на­та сфе­ра на ра­йо­на.

Бла­го­во­ле­те да за­пом­ни­те, граж­да­ни­но на­чал­ник, че ня­мам аб­со­лют­но ни­как­во на­ме­ре­ние да поз­во­ля­вам на ко­го­то и да е от сис­те­ма­та на власт­та да без­по­кои близ­ки­те ми за­ра­ди мен. Ако то­зи Ваш слу­жи­тел счи­та, че има да ре­ша­ва ня­как­ви проб­ле­ми с мен, то не­ка бла­го­во­ли да ме по­тър­си и на­ме­ри там, къ­де­то знае, че се на­ми­рам ка­то офи­ци­а­л­но пре­би­ва­ващ, то­ест на по­со­че­ния по-го­ре ад­рес. Бла­го­во­ле­те да уве­до­ми­те то­зи Ваш слу­жи­тел, че ня­ма пра­во да без­по­кои се­мейс­т­во­то на брат ми за­ра­ди мен.

05.11.1989 г. Ян­ко Н. Ян­ков

[Публикувано на стр.66 от книгата на проф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski) ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). - С., "Янус", 1994. - 640 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар