2007-09-14

СВЕСТНИТЕ У НАС...


Мол­ба*

от Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков,

с. Кли­су­ри­ца – 3483, Ми­хай­лов­г­рад­с­ки ок­ръг

Ува­жа­е­ми гос­по­дин пос­ла­ник,

Ве­че го­ди­ни на­ред во­дя от­ча­я­на бор­ба с офи­ци­ал­ни­те влас­ти на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия. По­вод за та­зи кон­ф­рон­та­ция са мо­и­те по­ли­ти­чес­ки въз­г­ле­ди, на­ме­ри­ли кон­к­ре­тен из­раз в прак­ти­чес­ка­та и на­уч­на­та ми дей­ност. В ре­зул­тат на то­ва съм обя­вен не­о­фи­ци­ал­но за по­ли­ти­чес­ки про­тив­ник на дейс­т­ву­ва­ща­та сис­те­ма и по­ра­ди то­ва аз и мо­и­те близ­ки сме под­ло­же­ни на жес­то­ки и пос­то­ян­ни про­ти­во­за­кон­ни реп­ре­сии от стра­на на офи­ци­ал­ни­те влас­ти в Бъл­га­рия. Във връз­ка с те­зи про­ти­во­за­кон­ни реп­ре­сии съм из­пол­зу­вал всич­ки въз­мож­ни прав­ни сред­с­т­ва за за­щи­та, но всич­ки­те ми уси­лия ос­та­на­ха без­ре­зул­тат­ни. То­ва, на­ред с ос­та­на­ли­те оче­вид­ни фак­ти, за мен е нед­вус­мис­ле­но до­ка­за­тел­с­т­во, че цен­тъ­рът, кой­то ръ­ко­во­ди те­зи реп­ре­сии, е на най-ви­со­ко по­ли­ти­чес­ко и дър­жав­нов­лас­т­ни­чес­ко, йе­рар­хич­но ни­во. Бру­тал­но­то не­съ­об­ра­зя­ва­не на офи­ци­ал­ни­те влас­ти в Бъл­га­рия с прок­ла­ми­ра­ни­те по­ли­ти­чес­ки прин­ци­пи и с дейс­т­ву­ва­щи­те кон­к­рет­ни прав­ни нор­ми се ока­за съд­бо­нос­но за мен и за мо­и­те близ­ки. Пре­пис­ка­та с ос­нов­ни­те на­ру­ше­ния на мо­и­те и на близ­ки­те ми га­ран­ти­ра­ни от за­ко­ни­те пра­ва и ин­те­ре­си ве­че е над 870 стра­ни­ци, но про­дъл­жа­ва да рас­те.

Ува­жа­е­ми гос­по­дин пос­ла­ник,

Зак­лю­чи­тел­ни­ят акт на Съ­ве­ща­ни­е­то за си­гур­ност и сът­руд­ни­чес­т­во в Ев­ро­па, Хел­зин­ки, 1 ав­густ 1975 го­ди­на, бе под­пи­сан и от Ви­со­ки­я пред­с­та­ви­тел на Ва­ша­та дър­жа­ва. По­ра­ди то­ва аз се об­ръ­щам към Вас с мол­ба да се за­поз­на­е­те с въп­рос­на­та пре­пис­ка и съ­дър­жа­щи­те се в нея фак­ти и об­с­то­я­тел­с­т­ва да бъ­дат пре­дос­та­ве­ни на вни­ма­ни­е­то на учас­т­ни­ци­те в Мад­рид­с­ка­та сре­ща и на вни­ма­ни­е­то на об­щес­т­ве­ност­та във Ва­ша­та стра­на.

28 яну­а­ри 1983 г.

С ува­же­ние: /п/

Ян­ко Ян­ков


* Та­зи мол­ба е из­п­ра­те­на до пос­ла­ни­ци­те на всич­ки дър­жа­ви, под­пи­са­ли Зак­лю­чи­тел­ния акт на Съ­ве­ща­ни­е­то за си­гур­ност и сът­руд­ни­чес­т­во в Ев­ро­па, Хел­зин­ки, 1 ав­густ 1975 г., а ня­кои от от­го­во­ри­те мо­же­те да про­че­те­те на след­ва­щи­те стра­ни­ци (става въпрос за официалните реакции на посолствата на Унгарската народна република, Германската демократична република, Чехословашката народна република и Полската народна република). Ко­мен­та­рът е по­ве­че от из­ли­шен (Бел. ред.).

[Публикувана на стр.39 от книгата на проф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski) Документ за самоличност (Политическа документалистик). - С., "Янус", 1994. - 640 с.]

Няма коментари:

Публикуване на коментар