2007-09-15

ВСЕ В ИМЕТО НА "НАРОДА"...


Пре­пис от НОХД № 30-СА/1984 г.

по опи­са на Со­фийс­ки град­с­ки съд

Ре­ше­ние

№ 11

Со­фия, 26 фев­ру­а­ри 1985 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Вър­хов­ни­ят съд на На­род­на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, пър­во на­ка­за­тел­но от­де­ле­ние в съ­деб­но за­се­да­ние на два­де­се­ти фев­ру­а­ри хи­ля­да де­вет­с­то­тин осем­де­сет и пе­та го­ди­на в със­тав:

Пред­се­да­тел: Мил­чо Те­о­до­си­ев, чле­но­ве: Иван Ан­то­нов, Иван Еф­ре­мов, при сек­ре­тар Еле­на Пет­ко­ва и в при­със­т­ви­е­то на про­ку­ро­ра Кра­чун Пав­лов из­с­лу­ша док­лад­ва­но­то от съ­ди­я­та Иван Еф­ре­мов де­ло № С-4 по опи­са за 1985 го­ди­на,

РЕ­ШИ:

из­ме­ня­ва при­съ­да № 29 от 24.12.1984 г. по н.д. № 30-СА/84 г. на Со­фийс­кия град­с­ки съд, как­то след­ва:

I. По от­но­ше­ние на под­съ­ди­мия Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков:

1. Ка­то на­ма­ля­ва на­ка­за­ни­е­то за прес­тъп­ле­ни­е­то му по чл. 109, ал. 1, във връз­ка с чл.108 НК на пет го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да.

2. На­ма­ля­ва об­що­то на­ка­за­ние на под­съ­ди­мия, оп­ре­де­ле­но му по ре­да на чл. 23 НК на пет го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да.

3. На ос­но­ва­ние чл. 24 НК уве­ли­ча­ва оп­ре­де­ле­но­то об­що на­ка­за­ние на под­съ­ди­мия на шест го­ди­ни и шест ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да.

Ос­та­вя без ува­же­ние жал­ба­та му в ос­та­на­ла­та є част.

II. По от­но­ше­ние на под­съ­ди­мия Це­ко Кръс­тев Це­ков:

1. На­ма­ля­ва на­ка­за­ни­е­то за прес­тъп­ле­ни­е­то му по чл. 109, ал. 1, във връз­ка с чл. 108 НК на две го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да.

2. На­ма­ля­ва об­що­то му на­ка­за­ние, оп­ре­де­ле­но по ре­да на чл. 23 НК, на две го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да.

Ос­та­вя без ува­же­ние жал­ба­та му в ос­та­на­ла­та й част.

Пред­се­да­тел: /п/

Чле­но­ве: /п/ /п/

[Публикувано на стр.60 от книгата на проф. Янко Янков-Вельовски (Iankov-Velyovski) ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). - С., "Янус", 1994. - 640 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар