2007-09-02

МАФИЯТА В НАУКАТА

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Както много добре ви е известно, още от есента на 1989 г. (когато излязох от затвора) до днес не съм спирал публично и официално да искам достъп до намиращите се в системата на държавния апарат архивни документи на Държавна сигурност и другите специални служби, както и да настоявам пред Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност за изключително многобройните и зловещи престъпления, извършени от всички лица, които по някакъв начин са били свързани с дейността на тези престъпни организации.

С настоящите редове предявявам искане за достъп до документацията, свързана с принадлежността към Държавна сигурност и другите специални служби на поименно изброените по-долу членове на Общото събрание на Българската академия на науките, членове на Управителния съвет на БАН и членове на Председателското ръководство на БАН:

1) Председател на Общото събрание, член от квотата на Института по електрохимия и енергийни системи и член на Разширения състав на Управителния съвет на БАН ст.н.с. I ст. дхн, дтн Здравко Борисов Стойнов;

2) Зам. Председател на Общото събрание и член от квотата на Института по металознание акад. Янко Боянов Арсов;

3) Зам. Председател на Общото събрание и член от квотата на Института по физиология чл.-кор. Радомир Георгиев Радомиров;

4) Секретар на Общото събрание и член от квотата на Института за правни науки ст.н.с. д-р Цветана Николаева Каменова;Институт по математика и информатика

5) чл.-кор. Стефан Манев Додунеков;

6) ст.н.с. I ст. дмн Николай Михайлов Янев;

7) проф. дмн Камен Ганчев Иванов;Институт по механика

8) ст.н.с. д-р Емил Самуил Маноах;

9) ст.н.с. I ст. дфн Йордан Георгиев Бранков;

10) проф. дтн Кольо Минков Петров;Институт по паралелна обработка на информацията

11) акад. Кирил Любенов Боянов;

12) ст.н.с. д-р Галя Младенова Ангелова;Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

13) чл.-кор. Йордан Николов Стаменов;

14) ст.н.с. I ст. дфн Иван Данаилов Ванков;

15) ст.н.с. д-р Кирил Асенов Крежов;Институт по физика на твърдото тяло

16) акад. Александър Георгиев Петров;

17) ст.н.с. д-р Димитър Атанасов Димитров;Институт по електроника

18) ст.н.с. д-р Радомир Златев Еников;

19) ст.н.с. I ст. дфн Димитър Василев Стоянов;Институт по астрономия

20) ст.н.с. д-р Кирил Панталеев Панов;ЦЛ по слънчева енергия и нови енергийни източници

21) ст.н.с. д-р Петко Костадинов Витанов;Институт по оптичен запис и обработка на информацията

22) ст.н.с. I ст. дфн Венцеслав Христов Съйнов;ЦЛ по приложна физика – Пловдив

23) ст.н.с. д-р Румен Давидков Каканаков;Институт по обща и неорганична химия

24) ст.н.с. I ст. дхн Константин Иванов Хаджииванов;Институт по органична химия с Център по фитохимия

25) ст.н.с. дтн Божидар Петков Чорбанов;

26) ст.н.с. дхн Владимир Димчев Димитров;

27) ст.н.с. д-р Йордан Андреев Ценов;Институт по физикохимия

28) ст.н.с. I ст. дхн Христо Нанев Нанев;

29) акад. Дочи Русева Ексерова;Институт по катализ

30) ст.н.с. I ст. дхн Лъчезар Ангелов Петров;Институт по инженерна химия

31) ст.н.с. I ст. дтн Венко Николаев Бешков;Институт по полимери

32) ст.н.с. I ст. дхн Кольо Димов Троев;ЦЛ по фотопроцеси

33) ст.н.с. д-р Атанас Цветанов Буров;

Институт по молекулярна биология

34) чл.-кор. Иван Георгиев Иванов;Институет по генетика

35) ст.н.с. I ст. дбн Костадин Иванов Гечев;Институт по физиология

36) ст.н.с. I ст. дмн Любомир Николов Казаков;Институт по физиология на растенията

37) ст.н.с. I ст. дбн Лозанка Петрова Попова;Институт по експериментална морфология и антропология

38) чл.-кор. Йордан Алексиев Йорданов;Институт по микробиология

39) чл.-кор. Ангел Симеонов Гълъбов;

40) ст.н.с. дбн Мария Богомилова Дянкова;

41) ст.н.с. д-р Златка Милчева Алексиева;Институт по ботаника

42) ст.н.с. I ст. дбн Димитър Райчев Пеев;Институт по зоология

43) ст.н.с. I ст. дбн Младен Тасков Живков;Институт за гората

44) акад. Александър Хараланов Александров;

45) ст.н.с. I ст. дсн Христо Иванов Цаков;Институт по експериментална патология и паразитология

46) ст.н.с. д-р Светослав Ксенофонтов Иванов;Институт по биология и имунология на размножаването

47) ст.н.с. I ст. дбн Райна Иванова Георгиева;Институт по биофизика

48) ст.н.с. I ст. дбн Андон Радев Косев;

49) ст.н.с. д-р Десислава Боянова Дуриданова;Национален природонаучен музей

50) ст.н.с. д-р Петър Кирилов Берон;ЦЛ по биомедицинско инженерство

51) ст.н.с. д-р Михаил Георгиев Матвеев;ЦЛ по обща екология

52) ст.н.с. д-р Нешо Хайнрих Чипев;

Геологически институт

53) чл.-кор. Иван Стефанов Загорчев;

54) ст.н.с. I ст. дгн Стефан Боянов Шанов;

55) ст.н.с. д-р Дончо Ганчев Карастанев;Геофизичен институт

56) ст.н.с. д-р Николай Георгиев Милошев;

57) ст.н.с. д-р Ценка Велкова Христова;Географски институт

58) ст.н.с. д-р Георги Цветков Алексиев;Институт по водни проблеми

59) ст.н.с. I ст. дтн Оханес Хрант Сантурджян;Институт по океанология - Варна

60) ст.н.с. д-р Христо Димитров Слабаков;

61) ст.н.с. I ст. д-р Петко Стоянов Димитров;Национален институт по метеорология и хидрология

62) ст.н.с. д-р Константин Никифоров Цанков;

63) ст.н.с. д-р Христомир Тодоров Брънзов;

64) ст.н.с. д-р Петко Боев Рачев;Институт за космически изследвания

65) ст.н.с. I ст. д-р Петър Стефанов Гецов;

66) ст.н.с. д-р Димитър Василев Йорданов;ЦЛ по слънчево-земни въздействия

67) ст.н.с. д-р Цветан Пантелеев Дачев;

68) ст.н.с. д-р Ненчо Петков Петков;ЦЛ по висша геодезия

69) ст.н.с. д-р Димитър Стойнов Димитров;ЦЛ по сеизмична механика и сеизмично инженерство

70) ст.н.с. д-р Светослав Манолов Симеонов;ЦЛ по минералогия и кристалография

71) ст.н.с. д-р Никола Генчев Зидаров;Институт по металознание

72) чл.-кор. Стефан Борисов Воденичаров;

73) ст.н.с. I ст. дтн Иван Максимов Пършоров;

74) ст.н.с. I ст. дтн Красимир Русев Ангелов;Институт по компютърни и комуникационни системи

75) ст.н.с. д-р Божан Жечев Жечев;Институт по информационни технологии

76) ст.н.с. д-р Васил Стефанов Василев;

77) ст.н.с. д-р Георги Йорданов Глухчев;Институт по управление и системни изследвания

78) чл.-кор. Чавдар Станоев Руменин;

79) ст.н.с. Димчо Иванов Бояджиев;ЦЛ по мехатроника и приборостроене

80) ст.н.с. д-р Роман Захариев Захариев;ЦЛ по физико-химична механика

81) ст.н.с. I ст. дтн Георги Захариев Захариев;Институт по хидро и аеродинамика – Варна

82) ст.н.с. д-р Костадин Йосифов Йосифов;Институт за български език

83) ст.н.с. I ст. дбн Васил Господинов Райнов;

84) ст.н.с. д-р Елка Петрова Мирчева;

85) ст.н.с. д-р Петя Тотева Костадинова;Институт за литература

86) ст.н.с. д-р Рая Тодорова Кунчева;

87) ст.н.с. д-р Румяна Иванова Дамянова;Институт по история

88) чл.-кор. Георги Георгиев Марков;

89) ст.н.с. д-р Ангел Симеонов Димитров;Институт по тракология

90) ст.н.с. I ст. дин Кирил Йорданов Йорданов;Археологически и-т с музей

91) ст.н.с. I ст. дин Васил Атанасов Николов;

92) ст.н.с. д-р Дочка Иванова Аладжова;Институт по балканистика

93) ст.н.с. д-р Агоп Гарабед Гарабедян;Етнографски институт с музей

94) ст.н.с. д-р Еля Александрова Цанева;Институт за изкуствознание

95) ст.н.с. дизк. Александър Милков Янакиев;

96) ст.н.с. I ст. дизк. Елена Борисова Тончева;Институт за фолклор

97) ст.н.с. I ст. дизк. Мила Христова Сантова;Кирило-Методиевски научен център

98) ст.н.с. д-р Светлина Николова Тодорова;Център по архитектурознание

99) проф. д-р Константин Николов Бояджиев;Институт по социология

100) ст.н.с.д-р Велина Михайлова Топалова;

101) ст.н.с. I ст. дсн Галин Петров Горнев;Институт за правни науки

102) акад. Ярослав Георгиев Радев;

103) чл-кор. Александър Янков Димов;Икономически институт

107) ст.н.с. д-р Митко Атанасов Димитров;

108) ст.н.с. д-р Матю Вълчев Матев;Институт по психология

104) ст.н.с. д-р Веселина Антонова Русинова;Център за изследване на населението

105) доц. д-р Татяна Иванова Коцева;Институт за философски изследвания

106) чл.-кор. Васил Костадинов Проданов;

107) ст.н.с. д-р Михаил Ангелов Игов;Център по наукознание и история на науката

108) ст.н.с. I ст. дфн Костадинка Иванова Симеонова;Управителен съвет на БАН

109) чл.-кор. Ангел Иванов Балтов, член на ОС от квотата на Института по механика;

110) акад. Петър Радоев Попиванов, член на ОС от квотата на Института по математика и информатика;

111) ст.н.с. I ст. дфн Владимир Стефанов Герджиков, член на ОС от квотата на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика;

112) ст.н.с. д-р Иван Петров Хавезов, член на ОС от квотата на Института по обща и неорганична химия;

113) чл.- кор. Илия Георгиев Пашев;

114) ст.н.с. I ст. д-р Димитър Кожухаров;

115) ст.н.с. д-р Таня Иванова;

116) ст.н.с. І ст. д-р Николай Попов;

117) ст.н.с. д-р Димчо Бояджиев;

118) ст.н.с. д-р Костадин Ганев;

119) чл.-кор. Емилия Илиева Пернишка;

120) ст.н.с. д-р Стоянка Бояджиева;

121) ст.н.с. д-р. Красен Стойчев Стойчев;

122) ст.н.с. д-р Матю Матев;Разширен състав на Управителния съвет на БАН

123) Председател на Съюза на учените в България проф. дмн Дамян Дамянов;

124) Председател на Съвета на ректорите проф. дбн Йорданка Кузманова;

125) Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”проф. дфн Боян Биолчев;

126) Председател на Българска стопанска камара Божидар Данев;

127) Зам. министър на финансите Кирил Ананиев;Председателрското ръководство на БАН

128) Председател акад. Иван Николов Юхновски, член на ОС от квотата на Института по органична химия с Център по фитохимия;

129) Зам.-Председател акад. Никола Василев Съботинов, член на ОС от квотата на Института по физика на твърдото тяло;

130) Зам.-Председател акад. Константин Димитров Косев, член на ОС от квотата на Института по история;

131) Главен научен секретар ст.н.с. I ст. дбн Наум Асенов Якимов, член на ОС от квотата на Института по физиология;

132) Научен секретар ст.н.с. д-р Андрей Андреев, от Института по математика и информатика;

133) Научен секретар ст.н.с. I ст. дтн Иван Недков Иванов, член на ОС от квотата на Института по електроника;

134) Научен секретар чл.-кор. Александър Крумов Попов, член на ОС от квотата на Института по електрохимия и енергийни системи;

135) Научен секретар чл.-кор. Стефан Христов Даскалов, член на ОС от квотата на Института по генетика;

136) Научен секретар ст.н.с. I ст. дфн Димитър Сираков;

137) Научен секретар ст.н.с. I ст., дтн Стефан Хаджитодоров;

138) Научен секретар чл.-кор. Атанас Цветанов Атанасов.Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Като изрично, ясно и недвусмислено декларирам както личната, така и обществената си заинтересованост от получаването на търсената с настоящето искане информация за посочените лица, категорично заявявам, че по този въпрос ще продължа да търся правата си включително и пред европейските и световните институционални и обществено-политически кръгове.

Освен това, нека изрично и ясно подчертая, че по-късно ще предявя и искане за достъп до информацията, отнасяща се специално до академиците и член-кореспондентите, които не участвуват в дейността на Общото събрание, но от които зависи вземането на други изключително важни за науката и за обществото решения.

05 юни 2006 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-025/05.06.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, акредитирани в България, Президента, Директора на Националната разузнавателна служба при Президента, Министъра ва вътрешните рал(боти и Министъра на отбраната, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар