2007-08-30

GENOCIDE! ГЕНОЦИД! (9)

Ваши Превъзходителства,

Дами и господа,

Моето име е Янко Николов Янков. Подробна информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на следните електронни адреси: http://iankov.com и http://www.eurochicago.com.

От 16 март до 18 май 2007 г. съм регистрирал в канцеларията на Главния прокурор на България девет прецизно обосновани искания за разследване на ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ГЕНОЦИД, извършвано от българските посткомунистически правителства против българските граждани.

Копия от същите текстове съм изпратил по традиционната поща и на редица европейски адресати, но впоследствие съм констатирал, че писмата ми въобще не са доставени и че адресатите са получили само онези текстове, които са били изпратени до тях чрез електронната поща. Според мен това е дело на българските специални служби.

Приложено изпращам ви (по електронната поща) текстовете на следните мои писма, съдържащи искането за разследване на престъплението ГЕНОЦИД против българския народ:

1) LPC-Embassy-073/ 16 март 2007 г.;

2) LPC-Embassy-075/ 23 март 2007 г.;

3) LPC-Embassy-076/ 26 март 2007 г.;

4) LPC-Embassy-077/ 27 март 2007 г.;

5) LPC-Embassy-078/ 28 март 2007 г.;

6) LPC-Embassy-079/ 29 март 2007 г.;

7) LPC-Euro-Just-07/ 10 април2007 г.;

8) LPC-Embassy-081/ 16 април 2007 г.;

9) LPC-Embassy-082/ 18 май 2007 г.;

10) LPC-Euro-Just-09/ 19 май 2007 г.

Декларирам, че върху основата на прецизно събрани и описани факти и върху основата на прецизно цитирани мнения на съответни експерти, съм обосновал тезата, че всички български посткомунистически правителства са извършвали организиране и системно провеждане на практика на държавен тероризъм, евгеника, социално-икономически и пенсионен геноцид, социално-медицински и медикаментозен геноцид, образователeн ГЕНОЦИД, извънсъдебни убийства и други форми на геноцидно насилие и изтребление на гражданите на България.

Във връзка с това се обръщам към всичките вас с искането да се ангажирате с извършването на прецизна проверка на изнесените от мен факти и обстоятелства и да вземете необходимите мерки.

Приложение – съгласно текста.

* * *

Your Excellencies,

Ladies and gentlemen,

My name is Ianko Nikolov Iankov. Detailed information concerning me is available in English, French, German, and Bulgarian on the following Internet addresses: http://iankov.com and http://www.eurochicago.com.

From March 16th till May 18th 2007 I have registered at the Office of the Chief Prosecutor of Bulgaria nine precisely well-founded requests for investigation of the CRIME of GENOCIDE, committed by the Bulgarian post-communist governments against the Bulgarian citizens.

Copies of the same texts I have sent through the traditional post to many European addressee, but later on I have found that my letters have been undelivered, and the addressees have received only the letters sent through Internet. As I understand, the secret services are engaged with the case.

Please find enclosed (through e-mail) the texts of the following letters concerned with my request for investigation of the CRIME of GENOCIDE, committed against the Bulgarian nation:

1) LPC-Embassy-073/March 16th 2007;

2) LPC-Embassy-075/March 23rd 2007;

3) LPC-Embassy-076/March 26th 2007;

4) LPC-Embassy-077/March 27th 2007;

5) LPC-Embassy-078/March 28th 2007;

6) LPC-Embassy-079/March 29th 2007;

7) LPC-Euro-Just-07/April 10th 2007;

8) LPC-Embassy-081/April 16th 2007;

9) LPC-Embassy-082/May 18th 2007;

10) LPC-Euro-Just-09/May 19th 2007.

I declare that on the basis of precisely collected and described facts and precisely cited expert opinions, I gave proof of the thesis that all Bulgarian post-communist governments have committed organized and systematic practice of state terrorism, eugenics, social, economic, pension, medical, educational GENOCIDE, out-of-court assassinations and other forms of genocide violence and extermination of the Bulgarian citizens.

In connection with the above cited I approach all of you with the request to engage yourselves with a precise examination of the facts and circumstances submitted by me and to take the appropriated measures.

Enclosure: According the text.

21 май 2007 г. Янко Н. Янков

May 21nd 2007 Ianko N. Iankov


[Писмо №Euro-Just-10/21.05.2007 г. до Amnesty International (AI) International Secretariat, AI United Kingdom, AI Osterreich, AI Vlaanderen vzw, AI Belgique francophone, AI EU Office, AI France, AI Section Suisse, Российский ресурсный центр Международной Амнистии, International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), Human Rights Watch (HRW), HRW Chicago, HRW New York, HRW Washington DC, HRW London, HRW Brussels, Генералния секретар на Съвета на Европа, Президента на Европарламента, Президента на ЕК, Комисаря по правосъдието на ЕК, Европейския омбудсман, евродепутати, Държавния секретар на САЩ, посланици на държави от ЕС, Швейцария и САЩ, Ръководителя на представителството на ЕК в България].

Няма коментари:

Публикуване на коментар