2007-08-30

ГЕНОЦИД! (6)

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

Оригиналният текст на приведените тук данни се намира в книжните издания на бюлетините и в електронното издание (http://www.knsb-bg.org) на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) при Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ); във връзка с това настоявам Прокуратурата да изиска екземпляри от тях и да ги приложи към разследването, което, съгласно законите, е длъжна да осъществи, както и да разпита и да протоколира мнението на експертите, които са осъществили въпросното научно изследване.

Настоявам, също така, да бъдат изискани и приложени и материалите, отнасящи се за изследванията в същата насока за всички предишни години, които тук аз не съм приложил, не само за да не обременявам началния етап на разследването, но и за да не върша всичката работа на прокурорите и следователите, чиято заплата и без това е поне пет пъти по-голяма от моята.

Става въпрос за данните, относно т. нар. Издръжка на живота за различните години от 1990 г. до наши дни, които данни са установени от специалистите от посочения синдикат, и които данни сочат следното:

1) Издръжка на живота през декември 2004 г.:

Издръжката на живот достигна стойност от 326,27 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца), което показва, че да се храни и облича нормално, да може да плаща комунално-битовите си сметки, това домакинство трябва да разполага общо с 1305 лв. месечно.

Под границата на бедност остават 34.3% от домакинствата в страната;

С доход под 150 лв. на човек са 46.5% от домакинствата;

С доход до 163 лв. на човек (т.е. половината от необходимите средства за издръжка на живот) са 53.5% от домакинствата;

Средният общ доход на 1 л. домакинство представлява 54.1% от издръжката на живот, а паричният – 48.2%.

2) Издръжка на живота през март 2005 г.:

Издръжката на живота продължава своя постъпателен ход нагоре. С нови 1.7% нараснаха необходимите средства за нормално съществуване в страната през първото тримесечие на 2005 г. В стойностен вид те достигнаха сумата от 331,66 лв., което означава, че наблюдаваното 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) трябва да притежава 1327 лв., за да си плаща сметките, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти.

Общият доход на едно (1) лице от домакинство (147,58 лв.) представлява едва 44.5% от необходимите средства за издръжка на живот;

Под абсолютната линия на бедност от 132,47 лв. остават 49.1% от домакинствата в страната;

С общ доход до 80 лв. на едно (1) лице са 16.1% от домакинствата;

С общ доход до 165 лв. на едно (1) лице са 66.1% или близо 2/3 от домакинствата в страната.

3) Издръжка на живота през юни 2005 г.

Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 133,90 лв;

Издръжката на живот на един (1) работещ в 4-членното домакинство на двама възрастни + две деца достигна 361,15 лв;

Общият доход на едно (1) лице от домакинство е 178,84 лв., което е 53.6% от необходимите средства за издръжка на живота;

Все още 36.2% от домакинствата остават под границата на бедност, определена на 133,90 лв.;

С общ доход на едно (1) лице под 150 лв. месечно са 45.5% от домакинствата;

От тях в крайна бедност с доход под 90 лв. (първите две децилни групи) са 12.1%.; на обратния полюс – в най-високодоходната група с общ доход на едно (1) лице над 300 лв. са 11.1% от домакинствата (при среден размер на дохода в тази група от 435,60 лв.).

4) Издръжка на живота през септември 2005 г.

Налице е трайно поскъпване на издръжката на живота.

С нови 2.4 % нараснаха необходимите средства за издръжка на живота през третото тримесечие на 2005 г., като достигнаха сумата от 341,65 лв. на един (1) член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца).

Променените ценови условия засягат всички домакинства в страната, независимо от техния материален статус, но както винаги в такива случаи особено болезнено е отражението им върху бедните слоеве от населението. Доказателство за това е фактът, че границата на бедност, изчислена на базата на потребителска кошница на ограниченото потребление, обхващаща 77 жизнено важни стоки и услуги, за периода септември 2004 – септември 2005 г. се повиши с 9.2 % и достигна абсолютна стойност от 140,06 лв.

Между 34 и 38 % са домакинствата, които са с общ доход на едно (1) лице под абсолютната линия на бедност;

Общият доход на едно (1) лице през юли отбелязва номинален спад спрямо аналогичния месец на предходната година (съответно 183,17 и 183,77 лв.);

Този доход представлява едва 53.6 % от необходимите средства за нормална издръжка на живота, а при данни за август (190,90 лв.) – 55.8 %;

С общ доход до 160 лв. на 1 л. са 46.4 % от домакинствата;

5) Издръжка на живота през декември 2005 г.

Общо издръжката на живот на един (1) член от 4-членно домакинство достигна 353,03 лв. (респ. 1412,12 лв. за домакинство от 2 възрастни и 2 деца).

Общо през последните 5 години издръжката на живот от 274,56 лв. през декември 2001 г. се повиши с над 28%, като темповете на нарастване са най-високи през 2003 и 2005 г.;

С доход на едно (1) лице до 100 лв. са 11.6% от домакинствата в страната;

С доход на едно (1) лице под 143,79 лв. (границата на бедност) са 34.7% от българите;

С доход на едно (1) лице до 160 лв. са 43.9% от домакинствата;

Общият доход на едно (1) лице от домакинство продължава да бъде в рамките на 53-55% от необходимите средства за издръжка на живот.

В същото време, от началото на тази година домакинствата вече изпитват влиянието на третата вълна от ценовия шок, причинена от по-високите ставки при акцизните стоки, както и от актуализираните данъчни оценки на недвижимите имоти. Предварителните прогнози и разчети показват, че само от тези предприети мерки издръжката на живот ще се покачи с нови 3.4%.

6) Издръжка на живота през март 2006 г.

ТРЕТА ИНФЛАЦИОННА ВЪЛНА, ПОКАЧИ ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ.

След регистрирания ръст в края на миналата година от 8.2%, издръжката на живота продължава своя постъпателен ход нагоре. С нови 4.2% нараснаха необходимите средства за нормално съществуване в страната през първото тримесечие на 2006 г. В стойностен вид те достигнаха сумата от 367,56 лв., което означава, че наблюдаваното 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) трябва да притежава 1470,24 лв., за да си плаща сметките, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти.

През последните четири години домакинствата, попадащи в най-ниските 4 децилни групи, имат сравнително постоянен относителен дял: от 51.7% през февруари 2003 г., 51.2% през февруари 2004 г., 53.9% през февруари 2005 г. до 49.1 през февруари 2006 г.

Общият доход на едно (1) лице от домакинство (168,95 лв.) представлява едва 45.9% от необходимите средства за издръжка на живот;

С общ доход до 150 лв. на 1 л. са 49.1% от домакинствата;

С общ доход до 180 лв. на 1 л. са 63.5% или близо 2/3 от домакинствата в страната;

С общ доход на 300 лв. на 1 л. са едва 8.3% от домакинствата.

Разгледани в динамика, данните за доходите в домакинствата, за средната работна заплата и за средната пенсия показват, че темповете на реално нарастване са твърде малки, за да осигурят осезаемо покачване на жизнения стандарт на българина при абсолютно ниското равнище на доходи като цяло и сравнително високите цени по отношение на средните за Европа.

6) Издръжка на живота през юни 2006 г.

Издръжката на живот на един (1) чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 366,15 лв;

Издръжката на живот на 1 работещ в 4-членното домакинство на двама възрастни + две деца достигна 403,56 лв;

Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 145,55 лв. на 1 лице;

Домакинствата с общ доход на едно (1) лице под абсолютната линия на бедност представляват 31.8% от всички домакинства;

С общ доход на 1 л. от домакинство до 160 лв. са 39.2% от домакинствата в страната;

С общ доход над 310 лв. на 1 л. са 13.4%;

Средният общ доход на 1 л. от домакинство (202 лв.) представлява 55% от издръжката на живот.

Трябва да се отбележи обаче, че до края на годината се очакват или вече са калкулирани нови ценови скокове, които ще окажат проинфлационно влияние, в следствие на което ефектът от нарастването на общия доход досега ще бъде елиминиран или сведен до минимум.

Средната брутна работна заплата в евро номинално изостава 23.4 пъти от тази във Великобритания, 11.2 пъти от Испания, 3.5 пъти от Полша и 2.2 пъти от Латвия.

7) Издръжка на живота през септември 2006 г.

Издръжката на живот на един (1) член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна 365,09 лв.

Издръжката на живот на един (1) работещ в 4-членното домакинство на двама възрастни + две деца достигна 402,84 лв;

Домакинствата с общ доход на едно (1) лице под абсолютната линия на бедност представляват 28.7% от всички домакинства;

С общ доход на едно (1) лице от домакинство до 180 лв. са 46.3% от домакинствата в страната;

С общ доход над 315 лв. на 1 л. са 14.7%;

Средният общ доход на 1 л. от домакинство (213 лв.) представлява 58% от издръжката на живот.

7) Издръжка на живота през декември 2006 г.

В края на 2006 г. издръжката на живот достигна нови рекордни стойности – 384,01 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1536 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната.

Издръжката на живот на един (1) работещ в 4-членното домакинство на двама възрастни + две деца достигна 422,12 лв;

За последните 6 години абсолютната стойност на издръжката на живот през декември нарасна с около 110 лв., а средногодишната с близо 108 лв.

Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 152,24 лв. на 1 лице.

* * *

ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Ваши Превъзходителства,

Струва ми се, че така посочените факти въобще не се нуждаят от някакъв специфичен коментар и са толкова лесно разбираеми, че подлежат на асимилиране и разбиране дори и от кретенските мозъци на прокурорите от всичките нива на прокурорската система (и най-вече на военната прокуратура, където от 1944 г. до днес кретенизмът винаги е бил абсолютно изискване за професионална пригодност).

Така че, от интелектуална гледна точка все пак е налице онзи минимум, който е необходим за това Прокуратурата да образува досъдебно производство за престъплението геноцид.

29 март 2007 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-079/29.03.2007 г. до Главния прокурор, Президента, депутати в Европарламента, Европейския омбудсман, Техни превъзходителства посланиците на държавите-членки на ЕС, САЩ и Швейцария, БТА, завеждащата офиса на СЗО в София].

Няма коментари:

Публикуване на коментар