2007-08-30

ШВЕЙЦАРИЯ

Адрес за кореспонденция:

Янко Янков

ж. к. “Дианабад”,

Блок 4, етаж 6, ап. 38,

1172 София

http://iankov.com

****************************

17 ноември 2006 г.

Към:

LPC-Euro-Just-01/ 13 ноември 2006 г.;

LPC-Euro-Just-02/ 17 ноември 2006 г.;

Pascal Couchepin

Conseiller federal

Departement federal de l’interieur – DFI

Inselgasse 1

3003 Bern

Suisse

До г-н Паскал Кушпен

Федерален Министър на вътрешните работи

Берн, Швейцария

Информационно копие:

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Делегацията на Европейската комисия;

7) Съединените Американски Щати;

8) Конфедерация Швейцария.

Господин Министър,

І.

Приложено, представям Ви екземпляр от книгата на Николай Михайлов, озаглавена „Янко Янков. Биобиблиография”, издадена в София през 2006 г., която следва да бъде считана като неразделна част от настоящето мое писмено (изпратено с препоръчана поща), официално, изрично и недвусмислено искане за получаване на политическо убежище лично за мен, съпругата ми и непълнолетната ми дъщеря.

Уведомявам Ви, че доказателствата за факта на моето и на семейството ми преследване, както и за факта на политическия характер на това преследване (осъществявано от управляващия мафиотски елит, създаден от комунистическите тайни служби) ще предоставя лично на съответния непосредствено сезиран със случая федерален швейцарски властнически орган, и че това ще стане в близките дни, при моето и на членовете на семейството ми пристигане в Швейцария. Тогава лично ще предоставя както посочената книга, така и следните документални масиви:

1) Книжни екземпляри на моите така наречени „Заключителни писма до Мафията”, адресирани до българските официални властнически институции (преди всичко Президента и Главния прокурор) и изпращани от 29 септември 2005 г. до 10 ноември 2006 г.

Във връзка с това Ви уведомявам, че: а) книжни екземпляри от всичките тези писма са били надлежно и своевременно предоставяни на Техни Превъзходителства Посланиците, акредитирани в България от държавите-членки на Европейския съюз, Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария; б) отделно от това, на посочените дипломатически представители съм предоставил и компютърен диск с електронен запис на текстовете на същите тези писма; в) текстовете на същите тези писма са публикувани в ИНТЕРНЕТ на адрес: http://iankov.com; г) текстовете на тези писма са подготвени за отпечатване като Том 7 на моята книжна поредица, озаглавена „Документ за самоличност. Политическа документалистика”.

2) Книжен екземпляр на моето първо писмо от така наречените „Писма до Европайски и световни институции и лидери”.

Във връзка с това писмо уточнявам, че: то е адресирано до г-н Джон Рийд - Министър на вътрешните работи на Великобритания, и е изпратено с препоръчана пощенска пратка, подадена в София на 14 ноември 2006 г.; след изтичането на известен разумен срок на т. нар. „добронамерено и куртоазно дипломатическо изчакване на отговор от адресата” това писмо ще бъде публикувано в ИНТЕРНЕТ и в Том 8 на посочената моя документална поредица; освен това, буквалното или преразказаното съдържание на това писмо ще бъде предоставено на европейската и световната общественост.

Уточнявам, също така, че настоящето мое писмо до Вас, Господин Министър, има статуса на второ писмо от посочената епистоларна поредица и му предстои същата „съдба”.

3) Екземпляри на томове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на моята книжна поредица, озаглавена „Документ за самоличност. Политическа документалистика”.

Уточнявам, че томове 4, 5 и 6 имат подзаглавие „Кого защитава Запъдът – Човешките права или Червената Мафия?”.

4) Екземпляри на книгите ми: а)Българският тероризъм”, второ, преработено и допълнено издание; б)Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ, (Политическа документалистика)”, Книга Първа; в)Политическите убийства, Кн. І. Кой уби Володя Наков”.

ІІ.

Господин Министър,

Специално обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че както в документалните ми книги, така и в посочените две епистоларни поредици Вие ще намерите текстовете на множество мои официални писмени искания за властнически проверки и разследвания, главното съдържание на които се свежда до това, че редица изрично и поименно посочени от мен (свързани с Мафията и с държавната власт) личности ясно, недвусмислено и с цинично заплашителна откровеност са казвали не само пред мен, но и пред множество мои приятели и колеги, че:

А) по време на дейността на всички български правителства от 1990 г. до днес специалните (тайни) служби на българската държава са били получили изричното или конклудентното съгласие на съответните западни институции относно това да бъде абсолютно безнаказно обезпечено (не само сравнително „елегантно”, но включително и чрез най-брутален престъпен начин) не само моето отстраняване от българската политическа и юридическа сцена, но и моето и на членовете на семейството ми физическо ликвидиране;

Б) необходимостта да бъде постъпено по този начин произтича от това, че: аз по абсолютно недвусмислен и категоричен начин съм показал, че нямам абсолютно никакво намерение да спра да искам и да настоявам за наказателна отговорност за всички престъпни деяния, извършени от всички изрично и конкретно посочени личности (индивидуални лица), които по някакъв официален или секретен (таен) начин са били свързани с предишната и сегашната държавна власт, и именно в качеството си на такиви са били извършили съответните престъпни деяния; тази именно моя непримиримост към престъпниците от българския филиал на КГБ и руската Червена мафия създава известни затруднения не само на самите тях, но и на Запада, тъй като именно тях (тоест - комунистическите и мафиотските престъпници) Западът е избрал за и легитимирал като свои „демократични партньори”, във връзка с което е поел и задължението да защитава с всички средства както тяхната „безупречна” лична репутация, така и „безупречнатарепутация на престъпните финансови авоари, намиращи се в западните банки.

Специално обръщам Вашето внимание, Господин Министър, и върху обстоятелството, че досега както официалните български държавни институции, така и западните дипломатически мисии в София не са реагирали по абсолютно никакъв изричен и ясен (потвърдителен или опровергателен) начин на тези мои твърдения и искания за проверки и разследвания.

ІІІ.

Освен това, специално обръщам Вашето внимание, Господин Министър, и върху обстоятелството, че, позовавайки се на и извличайки аргументите си от така посочения цялостен доказателствен масив относно моята политическа, юридическа и научно-изследователска дейност, моето искане за получаване на политическо убежище в Швейцария за мен, съпругата ми и непълнолетната ми дъщеря е неразривно свързано със желанието и стремежа ми да реализирам следните три цели:

Първо: да спася от физическо унищожение последните останали живи членове на семейството ми, след като по вина на официалната българска държавна власт и на йерархично стоящия над нея управляващ елит на Червената Мафия са били унищожени по абсолютно престъпен начин баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

Във връзка с това изрично и ясно подчертавам, че за себе си нямам такава непосредствена цел.

Второ: да продължа обществено-политическата и правозащитната си дейност, като създам и регистрирам (съгласно изискванията на швейцарското право) организация, наречена „Право и Справедливост”, главната цел на която да бъде:

събиране на доказателства за престъпната дейност, извършена от отделни личности, които по официален или секретен (таен) начин са били свързани с официалната българска държавна власт или с Мафията, и които именно в качеството си на такива са били извършили своята съответна престъпна дейност;

извършване на официална информационна дейност, насочена към мотивиране на швейцарската и останалата европейска и световна общественост и властническа институционалност за приобщаване към идеята и практиката за търсене на наказателна отговорност за всяко отделно престъпление, извършено от всеки отделен престъпен деец;

извършване на всякаква, необходима за подпомагане на правосъдието конкретна дейност, насочена към реализирането на търсената наказателна отговорност.

Трето: да довърша научно-изследователската си дейност по редица теми, по-главните от които са: Политическите убийства. Книга Втора”; Политическите убийства. Книга Трета”; Зеленото чудовище от Държавна сигурност: Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм”; Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма”; Българският манталитет и неговите политически измерения”; Легитимните основи на политическата власт в България”; Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност; Социално-политическият преход”; Пътят към Европа. България в полето на ценностните периферии и геополитическите стратегии”; Политическата митология”; Психология на политиката”; Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт”; Терапия на инакомислието. Медицината като репресивен инструмент на комунистическата власт”.

ІV.

Господин Министър,

Като изразявам надеждата си, че настоящето мое писмо ще бъде посрещнато, прието и оценено съобразно вековните хуманистични принципи, характерни за швейцарската властническа традиция, приемете моите и на българските ми съмишленици поздравления и благопожелания.

17 ноември 2006 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Euro-Just-02/17.11.2006 г.]

4 коментара:

 1. Ако отидете в Швейцария ще попаднете в устата на най-голямия вълк и ще си мечтаете за номерата на българските тайни служби, защото те са не малко ръководени и от швейцарските.
  Това ще бъде грешката на живота ви. Не питай старило, а питай патило.
  Аз съм в швейцария и се чудя как да се измъкна без да си оставя цялата перушина.

  Нямате кой знае колко изходи, но Швейцария не е изход, а дупка от ксято няма да излезете въобще.
  Това е, освен и вие като толкова други българи зад граница не им станете послушна пионка в ръцете, за да спасите близките си.
  За съжаление жертвите ще бъдат напразни, защото просто каквито и жертви да правите, те няма да бъдат спасени, ако така са решили.

  http://enkade.blogspot.com/

  ОтговорИзтриване
 2. Вие самият казвате:
  "... по време на дейността на всички български правителства от 1990 г. до днес специалните (тайни) служби на българската държава са били получили изричното или конклудентното съгласие на съответните западни институции относно това да бъде абсолютно безнаказно обезпечено (не само сравнително „елегантно”, но включително и чрез най-брутален престъпен начин) не само моето отстраняване от българската политическа и юридическа сцена, но и моето и на членовете на семейството ми физическо ликвидиране;..."

  "Специално обръщам Вашето внимание, Господин Министър, и върху обстоятелството, че досега както официалните български държавни институции, така и западните дипломатически мисии в София не са реагирали по абсолютно никакъв изричен и ясен (потвърдителен или опровергателен) начин на тези мои твърдения и искания за проверки и разследвания."

  И след това допълвате в пълно противоречие:

  "...
  Освен това, специално обръщам Вашето внимание, Господин Министър, и върху обстоятелството, че, позовавайки се на и извличайки аргументите си от така посочения цялостен доказателствен масив относно моята политическа, юридическа и научно-изследователска дейност, моето искане за получаване на политическо убежище в Швейцария за мен, съпругата ми и непълнолетната ми дъщеря е неразривно свързано със желанието и стремежа ми да реализирам следните три цели: ..."

  Вие искате да отидете точно там, от където дърпат конците на мафиотското правителство и на всичко очаквате да ви помогнат. Вие самият сте констатирали, че от западните правителства получават заповедите, но въпреки това чакате помощ от тях. Нищо нямза да получите освен същото, но по финната процедура и абсолютно перфидно. Зависи какво вие ще предпочетете арогантното третиране на българските служби или по финната процедура от западните.
  Междудругото на вас също ви дават уж случайно и ах, демократично, възможност да пишете, за да си каже народеца, че го е овапцал, щом един професионалист като вас, не може да се оправи, пиешейки до цял свят, какво остава за обикновения българин.Те много умеят да превръщат жертвите си в тяхни оръдия, без да се усетят разбира се, та нали това е една част от целите на манипулациите и световна конспирация.


  Трикът е да не ставате тяхно оръдие, каквото и да става.
  Има милиони българи, които са във вашето положение, но никой не пише за тях.
  Би трябвало всички жертви да избягват да им стават оръдия, защото точно по-този начин те стават по-силни и по-смертелни.
  Съзнанието и смелостта трябва да бъдат събудени у всички безброй жертви и повсеместно атакуване на инквизиторите. Поеденичното спасение вече не може да бъде приложено, когато плуваш в океан от кал и мръсотия, то ще бъде само временна мярка.
  Събуждане съзнанието масово у хората и знанието от къде идват техните страдания си мисля, че е единствения изход.
  Няма друг път, повече от очевидно е !

  http://enkade.blogspot.com/


  П.П. Впрочем, виждаам, че никой не смее да пише във вашия блог, макар и всички да знаят, че казвате само истини, защото те са и тяхната истина.Всеки се е присвил и се спасява поеденично и точно по този начин става все по-лошо и лошо, но вече за всички.
  Точно тук трябва да се работи,хората да стават съпричасни с чуждите страдания и всички заедно да се опълчат на повсеместното упражняване на контрол над съдбините им.
  Това е, господин Янков, положението. Аз се извинявам, че пак се намесвам, но гледам, че други няма, та все пак да покажа, че има и такива, които не се страхуват. Личният пример е най-важния начин за въздействие.
  Трябва да се събуди народа от робските сънища, иначе всички мор ни чака.

  ОтговорИзтриване
 3. Na Vas za Svejzarija napravo vi zavizdam. Men me darzaha v Svezia v OTdelenie 67 34 dni zashoto az i bednite mi dezica zaboljahme ot helmintoza. Ukriha ni 12 probi i me izkaraha psihichno bolna i uz sam si vnushavala chervej, molja vi se. Otdelenie 67 ne e bolniza nito psihiatrija obache a taen zatvor arest. Tam ubivat s nevroleptizi mozacite na svedskite kritizi. Spomnete si filma s Jack Nikolsson. Lobotomija. Taka se otyrvavat v Kralstvoto ot stotici HILJADI KRITICI! A ES i USA ni luk jali ni luk mirisali. Strah me e da govorja. Tija tehnite doktori dejstvat tam v kombina sas socialnite i ako iskat mogat i imeto da mi smenjat i naemen ubiez da mi pratjat. Tova e to Svedskata demokraciq, svedskite progresivni zakoni za deca i za grazdanski prawa. Darzaha me tam za da mogat da mi osinovjat decata. Gonili gi socialni sluzitelki, razpitvali gi s policejski razgovori, igrali si ruska ruletka s zivotite im, ne im pozvolili da si dovarshat dietata sled tri meseca razstrojstvo. Moga i imena da dam, no te vzimat po 60 000 kroni zaplati i me e strah da ne mi pratjat naemen ubiec. Eto vi Svecija, naivnici balgari!

  ОтговорИзтриване
 4. Интересна теза, г-н Анонимен. Не ми е хрумвала, но ми харесва.
  "Опасната мечта за демокрация и варварският нагон за равенство, са еднакво опасни и донесоха много беди не само на славянските народи.
  След като унищожил Аварската империя, хан Крум запитал аварските пленници :
  - От какво, мислите, че загина вашата държава?
  А те отговорили:
  - От това, че съдиите се съюзиха с престъпниците и крадците; от взаимните клевети, които погубиха по-храбрите и умните; освен това от подкупничеството - всички станаха рушветчии; също и от търговията, понеже всички станаха търговци и се мамеха помежду си; и още - от пиянството, тъй като виното се увеличаваше и всички станаха пияници. От всичко това произлезе нашата гибел.
  Като се огледал, хан Крум открил в собствената си държава същите пет порока: клеветничество, съдебен произвол, пиянство, подкупничество и измами".
  Защо публикувам този цитат ли? Защото, всичко започва, свършва и се корени в човека.
  От хилядолетия човек се бори за свобода и още не я е получил, още хилядолетия ще се бори и пак няма да я постигне. Свободата е нещо,към което човечеството ще се стреми, докато съществува.
  Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски,да разпределяш работата и да даваш заповеди.
  Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.
  Ако искаш да направиш живота на хората по-добър, не им казвай как това ще стане, а им дай свобода и те сами ще го постигнат.
  Аз така мисля, така се стремя да живея,и не натрапвам на никого мнението си.

  ОтговорИзтриване