2007-07-23

ИМА НАДЕЖДА, НО НЕ В СДС


Най-вис­ши­ят еше­лон
на СДС
е от под­с­та­ве­ни ли­ца

– Гос­по­дин Ян­ков, с то­ва си по­се­ще­ние в Пер­ник да­ли не пос­та­вя­те на­ча­ло­то на пре­диз­бор­на­та кам­па­ния? Тол­ко­ва мно­го се го­во­ри за из­бо­ри.

– Не! Не и на­ча­ло на из­бор­на кам­па­ния. На­ша­та пар­тия е на мне­ние, че въп­ре­ки при­каз­ки­те за из­бо­ри, вероятно из­бо­ри ско­ро ня­ма да има. Оне­зи, ко­и­то го­во­рят за то­ва, всъщ­ност про­дъл­жа­ват да де­ма­гог­с­т­ват, ка­то да­ват на хо­ра­та ед­на лъж­ли­ва на­деж­да, че не­що все пак за­ви­си от тях и мо­же да се про­ме­ни. Прос­то ние пъ­ту­ва­ме нав­ся­къ­де из стра­на­та, за да се срещ­нем с хо­ра­та. То­ва е и ед­на от фор­ми­те да пре­о­до­ле­ем ин­фор­ма­ци­он­но­то за­тъм­не­ние, пред ко­е­то сме пос­та­ве­ни от на­ци­о­нал­ни­те ра­дио и те­ле­ви­зия. На­ше­то по­я­вя­ва­не там е заб­ра­не­но.

– За из­ми­на­ли­те че­ти­ри го­ди­ни из­ме­ни ли се пред­с­та­ва­та ви за де­мок­ра­ци­я­та?

– По-ра­но, ко­га­то ДС ме под­го­не­ше, аз о­би­ка­лях ня­кое и дру­го по­сол­с­т­во на за­пад­ни­те стра­ни и ме „олаб­ва­ха“ за по един-два ме­се­ца. За го­ля­мо съ­жа­ле­ние се­га ни­то има на ко­го да се оп­ла­чеш, ни­то пък има ла­ба­во. „Не­ма ла­ба­во“ – как­то каз­ва­ше ня­кой!* Пред­вид на го­ле­мия ха­ос в об­щес­т­ве­ния жи­вот, прес­тъп­ност­та, ко­я­то се ши­ри и де­мон­с­т­ра­тив­но се съз­да­ва умиш­ле­но; дър­жав­ни­те струк­ту­ри, ко­и­то са уни­що­же­ни – всич­ко то­ва за мен е по­ка­за­тел­но и ня­ма ни­що об­що с де­мок­ра­ци­я­та.

– Не мо­жах­те да на­ме­ри­те общ език ни­то с мо­нар­хис­ти­те, ни­то със СДС. Къ­де ще тър­си­те съ­юз­ни­ци?

– Ние счи­та­ме, че ко­а­ли­ци­он­ни­ят на­чин на ор­га­ни­зи­ра­не не е най-удач­ни­ят. У нас то­ва се пра­ви пре­ди из­бо­ри­те, а в цял свят то ста­ва след тях. Раз­лич­ни са апе­ти­ти­те към ко­а­ли­ра­не­то. Мно­зи­на ис­кат да се прис­лам­чат към ед­но или дру­го име, за да мо­гат да го омър­сят. До­се­гаш­ни­ят ни опит със СДС, Съ­ю­за за Тър­нов­с­ка кон­с­ти­ту­ция и мо­нар­хис­ти­те со­чи, че те же­ла­ят да из­пол­з­ват на­ше­то име на неп­ри­ми­ри­ми ан­ти­ко­му­нис­ти и така да създават впечатление, че и те са същите, а съ­щев­ре­мен­но ни пре­чат в име­то на ня­как­во си ко­а­ли­ци­он­но един­с­т­во. На­ша­та стра­те­гия е да бъ­дем са­мос­то­я­тел­ни. Не се бо­рим неп­ре­мен­но за власт, ние ис­ка­ме пре­ди всич­ко ви­сок по­ли­ти­чес­ки мо­рал. Не­мо­рал­ност­та днес то­тал­но е об­х­ва­на­ла об­щес­т­во­то и на на­ша­та пар­тия е труд­но, но сме убе­де­ни, че Бъл­га­рия ще има нуж­да от нас и за­то­ва ис­ка­ме да се за­па­зим чис­ти.

– Как оце­ня­ва­те по­ли­ти­чес­ко­то по­ло­же­ние в Бъл­га­рия и на Бал­ка­ни­те?

– През 1983 г., пре­ди да ме арес­ту­ват, то­га­ваш­ни­ят секретар на посолството на САЩ ме за­ка­ра с ко­ла­та си в мо­е­то род­но се­ло. Пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни, ко­га­то той дой­де у нас, аз си поз­во­лих да го по­пи­там къ­де се на­ми­ра об­щи­ят офис на ЦРУ и КГБ в Бъл­га­рия, с ко­е­то му по­ка­зах, че при­каз­ки­те за Ял­та и Мал­та не са слу­чай­ни. Ние го усе­ща­ме на гър­ба си. То­ва, ко­е­то ста­ва в Бъл­га­рия, на Бал­ка­ни­те и в Ев­ро­па, във ви­со­ка сте­пен е де­тер­ми­ни­ра­но от свръх­си­ли­те и не е изо­ли­ра­но. Все пак би тряб­ва­ло да си при­пом­ним днес за ня­кои дос­той­ни хо­ра от сле­дос­во­бож­ден­с­ка Бъл­га­рия, ка­то Сте­фан Стам­бо­лов, кой­то е пат­рон на на­ша­та пар­тия. Стам­бо­лов ра­бо­те­ше за Бъл­га­рия и са­мо за Бъл­га­рия, без да се ин­те­ре­су­ва от то­ва коя си­ла кол­ко е сил­на! Без да се съ­об­ра­зя­ва ни­то с Из­то­ка, ни­то със За­па­да, той от­с­то­я­ва­ше ин­те­ре­си­те на Бъл­га­рия. Аз съм ка­те­го­рич­но убе­ден, че за по­ре­ден път Бъл­га­рия е иг­рач­ка в ръ­це­те на ве­ли­ки­те си­ли. Са­мо че днес има­ме въз­мож­ност­та да во­дим са­мос­то­я­тел­на, дос­той­на бъл­гар­с­ка по­ли­ти­ка и Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес би мог­ла да я про­веж­да на­пъл­но в ду­ха на Стам­бо­лов.

– То­ва, ко­е­то ста­ва днес на Бал­ка­ни­те, не ви ли на­пом­ня ана­ло­гич­ни ис­то­ри­чес­ки мо­мен­ти?

– Не­съм­не­но! Но то ми на­пом­ня и то­ва, че всич­ко е доб­ре ди­ри­жи­ра­но и ек­с­пе­ри­мен­тал­но мо­де­ли­ра­но! Нес­лу­чай­но Аме­ри­кан­с­ки­ят уни­вер­си­тет е имен­но в Бла­го­ев­г­рад. То­зи край е цен­тър на мно­го ет­ни­чес­ки про­яв­ле­ния. САЩ съ­що има ет­ни­чес­ки проб­ле­ми и ед­но доб­ро поз­на­ва­не на чуж­ди­те е мо­дел за раз­ре­ша­ва­не са соб­с­т­ве­ни­те. Нес­лу­чай­но пък то­ва, ко­е­то ста­ва в Бос­на, е под вни­ма­ни­е­то и на КГБ, тъй ка­то в бив­ша­та съ­вет­с­ка им­пе­рия ет­ни­чес­ки­те и на­ци­о­нал­ни проб­ле­ми са из­к­лю­чи­тел­но сил­ни. Бос­на е пре­въз­хо­ден мо­дел за Сред­на Азия.

– След ка­то смя­та­те, че сме ек­с­пе­ри­мен­та­лен обект, до­пус­ка­те ли, че е въз­мо­жен бос­нен­с­ки­ят ва­ри­ант и у нас?

– Аз съм убе­ден, че ет­ни­чес­ки­те проб­ле­ми в Бъл­га­рия се сти­му­ли­рат и с вън­ш­ни си­ли. Мис­ля, че и пос­ла­ни­кът на САЩ в Бъл­га­рия Мон­т­го­ме­ри не скри­ва то­ва. В нас­то­я­щия мо­мент то­ва е опас­но. Впро­чем в Бъл­га­рия ни­ко­га не е има­ло ет­ни­чес­ки неп­ри­ми­ри­ми об­щ­нос­ти, а се­гаш­но­то изос­т­ря­не е в ин­те­рес на си­ли, ко­и­то не мис­лят за Бъл­га­рия. Впрочем, извън етническия аспект, това, което става в Югославия е в ход и в България, но там откровено го наричат война, а ние – демагогски го наричаме „демократичен преход“.

– В ико­но­ми­чес­ки план ка­къв из­ход за Бъл­га­рия е фор­му­ли­ра­ла ва­ша­та пар­тия?

Фор­му­ла­та е: Соб­с­т­ве­ност и лич­ност! Те вър­вят за­ед­но. Чо­век ня­ма ли соб­с­т­ве­ност, не е лич­ност! Един­с­т­ве­ни­ят начин да има личности е да се въз­с­та­но­ви соб­с­т­ве­ност­та вър­ху зе­мя­та и вър­ху всич­ко, ко­е­то е би­ло ог­ра­бе­но. И най-ве­че, пъл­но въз­с­та­но­вя­ва­не сте­пен­та на ог­раб­ения тру­д! В съ­от­вет­с­т­вие с тру­до­вия стаж да се из­чис­ли про­цен­тът на ог­раб­ва­не и все­ки да по­лу­чи при­ва­ти­за­ци­он­ни бо­но­ве. Ед­ва след ка­то всич­ко бъ­де реп­ри­ва­ти­зи­ра­но, то­га­ва да се из­вър­ши при­ва­ти­за­ция. В СДС ние пред­ло­жих­ме не­що, ко­е­то ги уп­ла­ши – все­ки, кой­то ис­ка да учас­т­ва в при­ва­ти­за­ци­я­та в Бъл­га­рия, да до­каз­ва про­из­хо­да на па­ри­те си, а не как­то се­га ста­ва – ни­кой не ги пи­та от­къ­де са те­зи ми­ли­ар­ди?!

– Ис­ках­те БСП да бъ­де заб­ра­не­на, но не ви под­к­ре­пи­ха мно­го и от СДС?

Све­тос­лав Луч­ни­ков бе­ше член на Съ­ю­за на юрис­ти­те де­мок­ра­ти и той бе­ше чо­ве­кът, кой­то на­пи­са мо­ти­ви­те към де­ло­то за не­ле­гим­ност­та на БСП, но, след ка­то ста­на ми­нис­тър на пра­во­съ­ди­е­то, из­вед­нъж се от­ка­за от то­ва не­що и прес­та­на да се ин­те­ре­су­ва... Йор­дан Со­ко­лов* съ­що бе­ше член на на­шия съ­юз. Всич­ки пос­та­ве­ни от мен проб­ле­ми пред тях за ...при­мер­но кон­к­рет­но по­со­че­ни име­на на хо­ра, ко­и­то тряб­ва­ше да бъ­дат увол­не­ни, не са­мо че то­ва не ста­на, но бя­ха и из­диг­на­ти! Аз счи­там, че пра­ви­тел­с­т­во­то на Фи­лип Ди­мит­ров про­веж­да­ше по­ли­ти­ка­та на БСП в сис­те­ма­та на пра­во­съ­ди­е­то и вътрешните работи. Най-вис­ши­ят еше­лон на СДС се със­тои от под­с­та­ве­ни ли­ца! Хо­ра­та от­дав­на ве­че не вяр­ват на аб­ре­ви­а­ту­ра­та СДС! Но на­деж­да­та съ­щес­т­ву­ва!

– На­деж­да в „доб­ро­то СДС“?

– Не! Раз­чи­та­ме хо­ра­та да про­у­ме­ят кой ги лъ­же и кой не! Да раз­бе­рат кои са из­мам­ни­ци­те и кои не са!


* Опит за хумористична имитация на Тодор Живков (бел. на редактора).
* Министър на вътрешните работи в правителството на Филип Димитров.

(Интервю на Иван Иванов във в-к "Съперник" бр.73 (417)/05.04.1994 г., публикувано и на стр.42-44 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Политическа документалистика. Том 2. - С., "Янус", 1995. - 576 с.).

Няма коментари:

Публикуване на коментар