2007-07-23

ПЪРВО ТОЯГАТА, ПОСЛЕ МОРКОВА40 ми­ли­о­на до­ла­ра за под­ку­пи на по­ли­ти­ци

15 бан­ки се спо­ра­зу­ме­ли за оси­гу­ря­ва­не
на па­ри­те

Спо­ред ли­де­ра на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес Ян­ко Ян­ков, 15 бан­ки са се спо­ра­зу­ме­ли да съ­бе­рат су­ма­та от че­ти­ри­де­сет ми­ли­о­на до­ла­ра, за да под­ку­пят бъ­де­щи­те по­ли­ти­ци на Бъл­га­рия. Из­бо­ри не се очак­ва­ли по­не още ед­на го­ди­на. При­каз­ки­те за тях би­ли кам­па­ния, ин­с­пи­ри­ра­на от оп­ре­де­ле­ни по­ли­ти­чес­ки кръ­го­ве, ко­и­то има­ли ин­те­ре­си да ос­та­нат още вре­ме на сво­и­те пос­то­ве.

В си­ня­та ко­а­ли­ция нас­тъп­ва­ли про­це­си, ко­и­то от­дав­на би­ли за­мис­ле­ни и ма­ни­пу­ли­ра­ни от ко­му­нис­ти­чес­ки­те сре­ди. Три еше­ло­на до то­зи мо­мент са уп­ра­ви­те­ли на НКС.

Пър­ви­ят имал за за­да­ча да под­гот­ви и при­е­ме Кон­с­ти­ту­ци­я­та. Вто­ри­ят еше­лон имал за­да­ча да да­де соб­с­т­ве­ност­та и то­ва би­ло вре­ме­то на СДС по вре­ме на власт и след то­ва.

Тре­ти­ят еше­лон тряб­ва­ло да об­с­лу­жи ин­те­ре­си­те на но­ви­те ка­пи­та­лис­ти. Пог­реш­на би­ла и те­за­та, че в Бъл­га­рия се нат­руп­вал пър­во­на­чален ка­пи­тал. Ка­пи­та­лът бил нат­ру­пан от го­ди­ни­те на уп­рав­ле­ние на пар­тий­на­та вър­хуш­ка*, и за­то­ва из­вед­нъж са се прък­на­ли тол­ко­ва мул­ти­ми­ли­о­не­ри. Ед­на част от тре­тия еше­лон на СДС щял да бъ­де ма­ни­пу­ли­ран не тол­ко­ва с до­си­е­та, а по-ско­ро със „злат­ния те­лец“. Не слу­чай­но се за­го­во­ри­ло за под­ку­пи на де­пу­та­ти и по­ли­ти­чес­ки дей­ци. Цел­та на въп­рос­ни­те бан­ки би­ла да вло­жат част от те­зи па­ри за про­па­ган­да, за фи­нан­си­ра­не на пре­диз­бор­на­та кам­па­ния и под­куп­ва­не на по­ли­ти­ци, ко­и­то ще про­веж­дат по­ли­ти­ка­та на ед­рия ка­пи­тал и ще улес­нят при­ва­ти­за­ци­я­та в Бъл­га­рия. Вла­гай­ки те­зи па­ри, смет­ка­та би­ла прос­та, от 40 ми­ли­о­на до­ла­ра щя­ло да се спе­че­ли най-малко 40 ми­ли­ар­да.

Шан­сът на бъл­гар­с­кия на­род бил на­ис­ти­на в стра­на­та да нас­тъ­пи ис­тин­с­ки по­ли­ти­чес­ки плу­ра­ли­зъм, но то­ва ня­ма­ло да ста­не, до­ка­то да­ла­ве­ра­джии сто­я­ли на „Ра­ков­с­ки“ 134.
_________________________________________
*На Българската комунистическа партия. (Бел. на ред.)

[Статия на Стоян Павлов във в-к "Черно море-юг" / 8.12.1993 г., публикувана и на стр.31-32 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). Том 2. - С., "Янус", 1995. - 570 с.].

Няма коментари:

Публикуване на коментар