2007-07-24

ВЪРХОВНИЯТ СЪД – СЛУГА НА МАФИЯТА, БСП И С(ДС)


СТЕ­НОГ­РА­МА
на прес­кон­фе­рен­ци­я­та,
да­де­на от Партия Либерален Конгрес (ПЛК) в БТА
на 2 де­кем­в­ри 1994 г. от 14.00 ча­са


Ян­ко Ян­ков: -До­бър ден, да­ми и гос­по­да. От­к­ри­вам прес­кон­фе­рен­ци­я­та на ПЛК. Ще я во­дя аз, Ян­ко Ян­ков – пред­се­да­тел на ПЛК.

До мен е зам.-пред­се­да­те­лят на пар­ти­я­та г-н То­шо Пей­ков, зам.-пред­се­да­те­лят ака­де­мик Бо­жи­дар Па­лю­шев, сек­ре­та­рят г-н Пе­тър Ман­ков и ек­с­пер­тът г-н Ни­ко­лай Ми­хай­лов.

Те­ма на днеш­на­та прес­кон­фе­рен­ция е бе­зум­но­то от глед­на точ­ка на пра­во­то и кре­тен­с­ко­то от глед­на точ­ка на по­ли­ти­чес­ка­та и на прав­на­та пси­хо­ло­гия ре­ше­ние на Вър­хов­ния съд, Тре­то граж­дан­с­ко от­де­ле­ние за от­мя­на на ре­ше­ни­е­то на ЦИК за учас­тие на ПЛК в пред­с­то­я­щи­те из­бо­ри.

Пре­ди да от­к­рия, ис­кам да ви уве­до­мя за след­но­то: Пре­ди две сед­ми­ци из­ле­зе кни­га­та ДО­КУ­МЕНТ ЗА СА­МО­ЛИЧ­НОСТ от над 650 стр., ко­я­то е са­мо по­ли­ти­чес­ка до­ку­мен­та­лис­ти­ка. В та­зи кни­га на стр. 64 и 65 е пред­с­та­ве­на ха­рак­те­рис­ти­ка на ли­ше­ния от сво­бо­да Ян­ко Ни­ко­лов Ян­ков, под­пи­са­на от на­чал­ни­ка на 12-ти от­ряд ст. лей­те­нант Д. Гаш­па­ров и от зам. на­чал­ни­ка на Со­фийс­кия зат­вор подп. Хрис­то­зов. В тая ха­рак­те­рис­ти­ка след 6-го­диш­но про­уч­ва­не от пси­хо­ло­зи­те на зат­во­ра е за­пи­са­но след­но­то: „Твър­до прес­лед­ва це­ли­те си. Про­я­вя­ва сло­вес­на аг­ре­сив­ност, но не на ба­за­та на об­ра­зу­ва­не на афек­ти, а съз­на­тел­но и об­мис­ле­но. Дейс­т­ви­я­та му са ви­на­ги це­ле­на­со­че­ни.“ Във връз­ка с то­ва ис­кам да ви при­пом­ня, че в кни­га­та е от­пе­ча­та­на и ед­на ста­тия на из­вес­т­ния юрист, професор Вел­ко Въл­ка­нов, с ко­го­то бях­ме ко­ле­ги в Ин­с­ти­ту­та по на­у­ки­те за дър­жа­ва­та и пра­во­то. В та­зи ста­тия във вес­т­ник „На­род­на кул­ту­ра“, бр. 5 от 2 фев­ру­а­ри 1990 г., се каз­ва след­но­то: „Той, по мое мне­ние во­де­ше бит­ка­та си твър­де неп­ред­паз­ли­во. На­на­ся­ше уда­ри­те си (пуб­лич­но на­ри­ча­ше Ярос­лав Ра­дев „жа­лък епи­гон на Ка­ли­гу­ла“), без да мис­ли, че се от­к­ри­ва за уда­ри от нас­рещ­на­та стра­на.“ „Жа­лък епи­гон на Ка­ли­гу­ла“ е та­ка или ина­че оби­да, на­ка­зу­е­ма спо­ред На­ка­за­тел­ния ко­декс.“ То­ва бе по вре­ме­то, ко­га­то Ярос­лав Ра­дев бе­ше един от за­мес­т­ни­ци­те на То­дор Жив­ков, ви­цеп­ре­зи­дент. То­га­ва, ко­га­то да ка­жеш не­що про­тив ви­цеп­ре­зи­ден­та стру­ва­ше съд­ба. Днес, естествено, това не е познато на онези журналисти, които откровено могат да говорят каквото си поискат за сегашния президент. Но това, което тези журналисти днес го имат като право, е резултат изключително от съдбата на та­ки­ва ка­то мен, ко­и­то са из­во­ю­ва­ли то­ва. Та­ка че оно­ва, ко­е­то то­ку-що чух­те ка­то оп­ре­де­ле­ние за съ­дийс­ко­то ре­ше­ние, имай­те пред­вид, че е точ­но та­ка – доб­ре е об­мис­ле­но и фор­му­ли­ра­но. На ма­са­та има­те на раз­по­ло­же­ние един па­кет от до­ку­мен­ти, ко­и­то мо­же­те да из­пол­з­ва­те. Там е пред­с­та­ве­на и ед­на дек­ла­ра­ция, в ко­я­то те­зи ду­ми, ко­и­то то­ку-що чух­те, са са­мо ед­на бле­да сян­ка на оно­ва, ко­е­то е на­пи­са­но от мен и под­пи­са­но и обос­но­ва­но на се­дем ма­ши­но­пис­ни стра­ни­ци. От­дел­но от то­ва вие има­те на раз­по­ло­же­ние ре­гис­т­ри­ра­на­та в ЦИК мол­ба за прег­лед по ре­да на над­зо­ра до пет­ч­лен­ния със­тав на Вър­хов­ния съд, в ко­я­то са да­де­ни на­ши­те прав­ни ар­гу­мен­ти. Аз не зная, да­ли вие мо­же­те да си пред­с­та­ви­те как­во оз­на­ча­ват прав­ни ар­гу­мен­ти в неп­ра­во­ва дър­жа­ва. Мо­же би са­мо си спом­ня­те от дет­с­т­во­то при­каз­ка­та за въл­ка и аг­не­то, къ­де­то се раз­ви­ват имен­но „прав­ни“ ар­гу­мен­ти. Въл­кът изтъква на аг­не­то правната си претенция да го изя­де, за­що­то му мъ­ти во­да­та, и въ­об­ще не се ин­те­ре­су­ва от прав­ни­те ар­гу­мен­ти и от фак­ти­чес­ко­то със­то­я­ние на не­ща­та, из­тък­на­ти от аг­не­то, съг­лас­но ко­и­то то­ва прос­то не е въз­мож­но по­ра­ди фи­зи­чес­ки­те за­ко­ни. Оно­ва, ко­е­то се на­ри­ча ко­му­ни­зъм и ко­му­нис­ти­чес­ко за­ко­но­да­тел­с­т­во е точ­но то­ва – ар­гу­мен­ти­те на въл­ка, кой­то е ре­шил на вся­ка це­на да изя­де аг­не­то. Са­мо че при ко­му­нис­ти­чес­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во не се каз­ва „Мъ­тиш – не мъ­тиш, ще те ям“, а то­ва се раз­би­ра от са­мосе­бе си.

Прав­ни­те ар­гу­мен­ти са аб­со­лют­но бе­зуп­реч­ни. Тук пред вас има три­ма юрис­ти. Аз съм про­фе­си­о­на­лен юрист, пре­по­да­ва­тел в три юри­ди­чес­ки фа­кул­те­та. И по ком­пе­тен­т­но­то мне­ние на оне­зи, ко­и­то са ме из­б­ра­ли, не съм лош юрист. Вие има­те пред се­бе си и юрис­та – сек­ре­та­ря на пар­ти­я­та Пе­тър Ман­ков, и юрис­та – ек­с­перт на пар­ти­я­та Ни­ко­лай Ми­хай­лов, кой­то съ­що е уни­вер­си­тет­с­ки пре­по­да­ва­тел и ра­бо­ти в Бъл­гар­с­ка­та ака­де­мия на на­у­ки­те. Та­ка, че ко­га­то ви го­во­рим за пра­во, ние има­ме пред­вид имен­но пра­во. Вие ще ви­ди­те и ед­на, на­дя­вам се, лю­бо­пит­на за вас ин­тер­п­ре­та­ция на пра­во­то: че ко­му­нис­тът не мо­же да бъ­де юрист, тъй ка­то ко­му­низ­мът от­ри­ча пра­во­то по съ­щес­т­во. Как­во виж­да­ме в слу­чая с ре­ше­ни­е­то на ВС? Има­ме ко­му­нис­ти­чес­ка­та съ­вест на съ­ди­и­те. Ду­ма­та Вър­хо­вен съд във вся­ка ед­на стра­на зву­чи ав­то­ри­тет­но, но в стра­ни ка­то Бъл­га­рия тя е из­раз на най-слу­гин­с­ко ра­бо­леп­ни­че­не на ко­му­нис­ти­чес­ки си­ли и на ко­му­нис­ти­чес­ка­та ма­фия. То­ва е и по­ли­ти­чес­ка оцен­ка, и прав­на оцен­ка. Нак­рат­ко ви бе­ше раз­ка­за­но то­ку-що за ня­кол­ко от ос­нов­ни­те пун­к­то­ве, от­ра­зе­ни в до­ку­мен­та­ци­я­та, ко­я­то има­те на раз­по­ло­же­ние.

То­шо Пей­ков: -Ува­жа­е­ми да­ми и гос­по­да, в про­дъл­же­ние на ду­ми­те, ко­и­то ка­за пред­се­да­те­лят на ПЛК г-н Ян­ко Ян­ков, ис­кам да ви пред­с­та­вя един об­раз. Об­ра­зът е от про­из­ве­де­ние, ко­е­то има ав­тен­тич­но заг­ла­вие, и то по­каз­ва мяс­то­то, в ко­е­то се оказ­ва днес, към 29 но­ем­в­ри, ПЛК, ней­ни­ят ли­дер Ян­ко Ян­ков и всич­ки ние – чле­но­ве­те на ПЛК. Ние се ока­зах­ме „го­ли сред въл­ци“. Вие ста­ва­те сви­де­те­ли на ед­на по­ли­ти­чес­ка по­ръч­ка за на­ше­то по­ли­ти­чес­ко раз­къс­ва­не, и ако то­ва не ста­не – за фи­зи­чес­ко­то ни уни­що­же­ние. Ня­ма друг път за тия хо­ра, ко­и­то са ре­ши­ли да ни уни­що­жат, ос­вен ве­че фи­зи­чес­ко­то уни­що­же­ние. Кои имат ин­те­рес от на­ше­то по­ли­ти­чес­ко и от на­ше­то фи­зи­чес­ко репресира­не? На нас ни­ко­га ня­ма да ни прос­тят пър­во ко­му­нис­ти­те от БСП за опи­та ни, един­с­т­вен в ис­то­ри­я­та след 10 но­ем­в­ри, тая пар­тия да бъ­де из­ка­ра­на из­вън За­ко­на. С ед­на съ­деб­на и с ед­на пар­ла­мен­тар­на, прид­ру­же­ни и от ед­на про­па­ган­д­на стра­те­гии. На нас ни­ко­га ня­ма да ни прос­тят под­куп­ни­те ли­де­ри на СДС за­ра­ди то­ва, че ние раз­к­рих­ме кои са и как­ви са те. И за тех­ни­те връз­ки с БСП и с тре­та­та за­ин­те­ре­со­ва­на стра­на – Мул­ти­ма­фи­я­та. Тя съ­що ни­ко­га ня­ма да ни прос­ти твър­ди­те дейс­т­вия сре­щу нея в пар­ла­мен­та и спе­че­ле­ни­те три де­ла от за­ве­де­ни­те де­сет пре­пис­ки сре­щу заг­ра­бе­ни бан­ки. То­ва тя съ­що ня­ма да ни прос­ти. Ни­ко­га ня­ма да ни прос­тят Дър­жав­на си­гур­ност и Рус­ко­то КГБ, ко­и­то ко­ор­ди­ни­рат и обез­пе­ча­ват дейс­т­ви­я­та на БСП с дейс­т­ви­я­та на СДС и с тия на ма­фи­я­та.

Аген­ция „Бал­кан“ е тая, от ко­я­то по­лу­чих­ме (прак­ти­чес­ки от Мул­ти­ма­фи­я­та), пос­лед­на­та стра­ни­ца на съ­деб­но­то ре­ше­ние на ВС, а не от са­мия съд, за­що­то „Мул­тиг­руп“ е або­ни­ра­на за всич­ки ре­ше­ния на Вър­хов­ния съд, ко­и­то прис­ти­гат по фак­са ре­дов­но в аген­ция „Бал­кан“ – съд­руж­ник на „Мул­тиг­руп“. И за да не мо­жем да ре­а­ги­ра­ме в срок и адек­ват­но на ре­ше­ни­е­то, на нас ни бе­ше под­х­вър­ле­на са­мо пос­лед­на­та стра­ни­ца от не­го. То­ва е ед­но от до­ка­за­тел­с­т­ва­та, че за­ин­те­ре­со­ва­ни­те ли­ца са имен­но в гру­пи­ров­ки­те и в по­ли­ти­чес­ки­те и в псев­до­по­ли­ти­чес­ки­те ор­га­ни­за­ции, за ко­и­то ви раз­ка­зах. Дру­го­то до­ка­за­тел­с­т­во е, че ВС на БСП чрез Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ров То­пен­ча­ров е свър­зан с Мул­ти­ма­фи­я­та в ли­це­то на Ди­ми­тър Хрис­тов Ива­нов – ви­цеп­ре­зи­дент на „Мул­тиг­руп“ и съд­руж­ник на ВС на БСП във фир­ма­та „ЕЛ­БУ“ ООД, в ко­я­то фи­гу­ри­ра и име­то Джан­тов от вес­т­ник „Ду­ма“. Връз­ка­та на Мул­ти­ма­фи­я­та е раз­к­ри­та в един от бро­е­ве­те на в-к „Ли­бе­ра­лен кон­г­рес“, който ви предоставяме сега. Тя е на един друг учас­т­ник, за­ед­но с Ди­ми­тър Ива­нов, в ед­но дру­го сдру­же­ние – „Пет­рол­но сдру­же­ние“ ООД, ко­е­то по­лу­чи пър­ви­те кво­ти за внос от до­го­во­ре­ния с Ру­сия пет­рол от бив­шия ви­цеп­ре­ми­ер Ки­рил Цо­чев. То­ва е ли­це­то Бо­рис­лав Ди­о­ни­си­ев – зет на Вла­ди­мир Шчер­биц­ки – пред­се­да­тел на Ко­ми­те­та за дър­жав­на си­гур­ност на СССР, член на по­лит­бю­ро на КПСС и пър­ви сек­ре­тар на Ук­ра­ин­с­ка­та ко­му­нис­ти­чес­ка пар­тия. Ако ис­ка­те още до­ка­за­тел­с­т­ва,мис­ля, че съ­що мо­жем да ви пре­дос­та­вим, но връз­ка­та на ДС, на Мул­ти­ма­фи­я­та с КГБ от нас е до­ка­за­на. Но ма­кар и сен­за­ци­он­ни, освен във в. „Либерален конгрес“, тези доказателства никъде дру­га­де не са от­ра­зе­ни: в ни­то един вес­т­ник, в ра­дио или те­ле­ви­зи­он­но пре­да­ва­не.

Кои още имат ин­те­рес от заг­лу­ша­ва­не­то и от раз­тер­за­ва­не­то на ПЛК? Ин­те­рес имат тия, ко­и­то про­да­до­ха во­ля­та на из­би­ра­те­ли­те и вля­зо­ха в сдру­же­ние с Мул­ти­ма­фи­я­та. Те не кри­ят връз­ки­те си с про­рус­ки­те сре­ди око­ло Емил Кю­лев, т.е. с Лу­ка­нов. Пред­се­да­те­лят на фал­ши­ва­та опо­зи­ция Фи­лип Ди­мит­ров пре­ди 10 де­на при­със­т­ва на кок­тейл на „Ту­рист-спорт-банк“. На ня­кол­ко прес­кон­фе­рен­ции с учас­ти­е­то и на Ед­вин Су­га­рев ние до­ка­зах­ме, че про­из­хо­дът на ка­пи­та­ла на ТСБ е кри­ми­на­лен, заг­ра­бен от „Ар­се­нал“. Но Ф. Ди­мит­ров по­лу­чи уве­ре­ние, че ще му бъ­дат да­де­ни па­ри от гру­пи­ров­ки­те око­ло ТСБ и „Трон“ за из­бо­ри­те, а той из­г­леж­да да­де га­ран­ция на съ­щи­те гру­пи­ров­ки, че те ще бъ­дат неп­ри­кос­но­ве­ни от за­ко­на и в след­ва­що­то На­род­но съб­ра­ние. Та­ка­ва е сдел­ка­та меж­ду по­ли­ти­ци­те от СДС и Ма­фи­я­та, с ко­я­то уж ще­ли да се бо­рят. То­ва са бан­ки и гру­пи­ров­ки, тяс­но свър­за­ни с КГБ, с ДС и с А. Лу­ка­нов.

Ис­те­рич­но-ра­дос­т­ни­те пуб­ли­ка­ции във в-к „Де­мок­ра­ция“ са още ед­но до­ка­за­тел­с­т­во, че СДС има пря­ко учас­тие в от­с­т­ра­ня­ва­не­то на ПЛК от по­ли­ти­чес­кия жи­вот и от учас­тие в из­бо­ри­те. Има и дру­ги до­ка­за­тел­с­т­ва. А те са, че имен­но юри­ди­чес­кият ек­с­перт* на С(ДС) е ока­зал въз­дейс­т­вие на Вър­хов­ния съд.

Ян­ко Ян­ков: -Има­те ду­ма­та за въп­ро­си. Жур­на­лис­ти­чес­ки въп­ро­си ня­ма ли? Или на жур­на­лис­ти­те всич­ко им е яс­но? Или по­не им е яс­но, че как­во­то и да пи­тат и пи­шат, ре­дак­то­ри­те им ня­ма да до­пус­нат да бъ­де от­пе­ча­та­но. За­що­то са фи­нан­си­ра­ни имен­но от Мул­ти­ма­фи­я­та... Гос­по­дин Ман­ков има ду­ма­та.

Пе­тър Ман­ков: -Тъй ка­то при­със­т­вах на за­се­да­ни­е­то на Тре­то граж­дан­с­ко от­де­ле­ние на Вър­хов­ния съд, ис­кам да ви при­ве­да един при­мер, пред кой­то аз за­поч­нах да за­ек­вам. Аз съм юрист, а пред­по­ла­гам на вас би тряб­ва­ло да ви нас­т­ръх­нат ко­си­те, ка­то има­те пред­вид как­во е пра­во­съ­ди­е­то в Бъл­га­рия. Пред­с­та­ве­те си, че ня­кой оти­ва от ва­ше име и тег­ли от ва­ша­та бан­ко­ва смет­ка па­ри. Вие уз­на­ва­те кой е чо­ве­кът, пред­с­та­вил се от ва­ше име, и го да­ва­те под съд. Но съ­дът да­ва пра­во­то си на не­го, за­що­то той твър­ди, че се казва та­ка, както е вашето име, а ва­ши­те пас­пор­ти са пре­неб­рег­на­ти.

Ян­ко Ян­ков: -Има­те на раз­по­ло­же­ние ма­те­ри­а­ли, с ко­и­то ис­кам да ви при­пом­ня не­що, в ко­е­то бях учас­т­ник ка­то по­тър­певш. През 1984 т. бях арес­ту­ван и осъ­ден на 12 го­ди­ни зат­вор. През фев­ру­а­ри 1985 г. об­жал­вах де­ло­то. Съ­ди­я­та от Вър­хов­ния съд ме пи­та: „-Как­во ис­ка­те от съ­да?“. Как­во дру­го мо­жах да му ка­жа? Каз­ах му: „-Ис­кам смър­т­на при­съ­да.“ Той бе­ше из­не­на­дан, за­що­то бе­ше свик­нал със зат­вор­ни­ци, ко­и­то оти­ват при не­го, за да хлен­чат и да ис­кат ми­лост. Той бе­ше мно­го из­не­на­дан и ка­за: „-Как та­ка?! Вие сте юрист и мно­го доб­ре зна­е­те, че то­ва е не­въз­мож­но.“ Аз от­го­во­рих: „-Да, Вие мно­го доб­ре зна­е­те, че не мо­же­те да ми да­де­те до­ри един ден, но въп­ре­ки то­ва по­лу­чих два­на­де­сет го­ди­ни. Сле­до­ва­тел­но, ня­ма ни­как­ва преч­ка се­га да ми да­де­те смър­т­на при­съ­да...

То­ва ве­че де­сет го­ди­ни се но­си ка­то фол­к­лор сред съ­ди­и­те, ад­во­ка­ти­те и про­ку­ро­ри­те в Бъл­га­рия и пре­ди всич­ко тук, в Со­фия. Как­во от­ра­зя­ва то­зи факт? Вие са­ми ще си да­де­те от­го­вор, как­во от­ра­зя­ва то­зи факт. Съ­дий­ка­та Тот­ка Яне­ва, ко­я­то ми да­де 12 г., 6 го­ди­ни след то­ва работеше в съ­щия съ­д, кой­то ме приз­на за не­вин­но осъ­ден по­ра­ди лип­са на до­ка­за­тел­с­т­ва. Съ­ща­та съ­дий­ка от­то­га­ва и до ден дне­шен е съ­дия във Вър­хов­ния съд. Про­ку­ро­рът Кляв­чев, Лю­бо­мир, кой­то то­га­ва ме об­ви­ня­ва­ше и нас­ко­ро след то­ва бе­ше из­диг­нат за про­ку­рор в Глав­на про­ку­ра­ту­ра, ед­ва те­зи дни се е за­ел с час­тен биз­нес. Как ви се стру­ва всич­ко то­ва? Има ли ме­ха­ни­зъм? Има­ше ме­ха­ни­зъм, има­ше, но фал­ши­ва­та опо­зи­ция на оне­зи, ко­и­то го­во­рят за мъж­ка** лю­бов и се на­ми­рат в ръ­ко­вод­с­т­во­то на СДС, не поз­во­ли­ха то­ва да ста­не – как­то ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят, та­ка и ми­нис­тъ­рът на пра­во­съ­ди­е­то, ко­и­то бя­ха ми­нис­т­ри на СДС. Про­пус­на­то ли е не­що? Про­пус­на­то е твър­де мно­го. За­що­то и днес се пред­ла­га на обез­ве­ре­ния бъл­га­рин един ме­ха­ни­зъм, при­те­жа­ващ ал­хи­ми­я­та, при ко­я­то пус­каш си­ни бю­ле­ти­ни, а из­ли­зат чер­ве­ни де­пу­та­ти. И тъй ка­то хо­ра­та ве­че си при­пом­нят, че в раз­с­то­я­ние на тия пет го­ди­ни ня­ма ни­то ед­но пре­дуп­реж­де­ние, ко­е­то Ян­ко Ян­ков да е нап­ра­вил и то да не се е сбъд­на­ло, се из­вър­ш­ва по­ли­ти­чес­ка по­ръч­ка, в ре­зул­тат на ко­я­то ПЛК тряб­ва да бъ­де от­с­т­ра­не­на от учас­тие в из­бо­ри­те. Не е ли оче­вид­но за­що? Про­че­те­те стра­ни­ци­те на „Де­мок­ра­ция“, и вие ще ви­ди­те сил­на­та прис­т­рас­т­ност на „де­мок­ра­ти­те“ на вся­ка це­на да по­лу­чат от­с­т­ра­ня­ва­не на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес. Ето, че­та: „Съ­дът от­ме­ни ре­гис­т­ра­ци­я­та на Ян­ко Ян­ков.“ Коя ре­гис­т­ра­ция? Не се каз­ва. В ЦИК или на пар­ти­я­та в съ­да? Във фир­ме­но­то от­де­ле­ние? Във фир­ме­но от­де­ле­ние на Со­фийс­ки град­с­ки съд има ед­на-един­с­т­ве­на ре­гис­т­ра­ция – на ПЛК с пред­се­да­тел Ян­ко Ян­ков. И там е от­ка­за­но, под­чер­та­вам – от­ка­за­но, на лю­бим­ци­те на „Де­мок­ра­ция“ Ко­цев и Ве­чер­ни­ков да по­лу­чат ня­как­ви ре­гис­т­ра­ци­он­ни въз­мож­нос­ти. В ЦИК съ­що им бе­ше от­ка­за­но, но на агент-про­во­ка­то­ри­те от Шес­ти от­дел на Шес­то уп­рав­ле­ние на ДС, ра­бо­те­щи и днес във Вър­хов­ния съд по ука­за­ние на гос­по­да­ря си Ди­ми­тър Хрис­тов Ива­нов – бив­шия на­чал­ник на Шес­ти от­дел на Шес­то уп­рав­ле­ние на Дър­жав­на си­гур­ност, дне­шен ви­це-им­пе­ра­тор на „Мул­тиг­руп“ не от­каз­ват!

И от­до­лу на ма­те­ри­а­ла в „Де­мок­ра­ция“: „Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес ще под­к­ре­пя СДС.“ Кой Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес? ЛК на „кин­жа­ли­те“? Има ли пар­тия в Бъл­га­рия, ко­я­то да не е раз­це­пе­на по ис­ка­не на „кин­жа­ли­те“? По ис­ка­не на оне­зи, ко­и­то неп­ре­къс­на­то меч­та­ят за мъж­ка лю­бов? Ня­ма та­ка­ва пар­тия. Но все пак има. ПЛК не бе­ше раз­це­пе­на и ня­ма да бъ­де раз­це­пе­на. Има са­мо ня­кол­ко по­ли­ти­чес­ки хо­мо­сек­су­а­лис­ти, ко­и­то си пра­вят вза­им­ни ус­лу­ги с меч­та­те­ли­те за мъж­ка лю­бов от СДС.

Пе­тър Ман­ков: -От 20 де­на про­ку­ро­рът Кляв­чев не е ве­че в про­ку­ра­ту­ра­та. Кляв­чев е съз­дал час­т­на фир­ма, ко­я­то е в струк­ту­ри­те на ед­на от гру­пи­ров­ки­те.

Ян­ко Ян­ков: -Ре­зул­тат е от по­ли­ти­чес­ки­те и прав­ни­те ус­лу­ги, из­вър­ше­ни в ин­те­рес на Дър­жав­на си­гур­ност, на КГБ и на ко­му­нис­ти­чес­ки­те си­ли.

Пе­тър Го­гов: -Тук в мо­мен­та в та­зи за­ла ня­ма ни­как­ва ак­тив­ност от стра­на на пре­са­та, ко­е­то ме пла­ши, макар че аз не съм страх­ли­вец. Ня­мам как­во да гу­бя. Пла­ши ме та­зи бе­зиз­раз­ност. Та­зи от­в­ра­та и ма­ни­пу­ли­ру­е­мост на мас­ме­дий­но­то прос­т­ран­с­т­во. На три­а­да­та на мас­ме­ди­и­те – вес­т­ни­ци, ра­дио и те­ле­ви­зия. Не е въз­мож­но да се пос­т­рои в ед­на дър­жа­ва де­мок­ра­ция, при то­ва пар­ла­мен­тар­на, щом мас­ме­ди­и­те са под­чи­не­ни на ед­на цел. Цел­та е заб­лу­да­та и лъ­жа­та. Жи­во­тът, па­ри­те и власт­та да ос­та­нат в те­зи, ко­и­то са ни те­ро­ри­зи­ра­ли 50 го­ди­ни...

Ян­ко Ян­ков: -Те­кат пос­лед­ни­те ми­ну­ти от оп­ре­де­ле­но­то ни за прес­кон­фе­рен­ци­я­та вре­ме. Гос­по­дин (про­фе­сор) Кал­чев – вес­т­ник „Нов ден“

Иван Кал­чев: -Аз ис­кам един кра­тък въп­рос да пос­та­вя, кой­то въз­ник­ва у ме­не въз ос­но­ва на ед­на хи­по­те­за след слу­чи­ло­то се с ПЛК. Гос­по­дин Ян­ков, тук в та­зи съ­ща­та за­ла се със­тоя ед­на сре­ща на пет­най­се­ти­на та­ка на­ре­че­ни „из­вън­пар­ла­мен­тар­ни пар­тии“, ко­и­то са ре­гис­т­ри­ра­ни и учас­т­ват в из­бо­ри­те. Аз съ­що учас­т­вах ка­то пред­с­та­ви­тел на Съ­ю­за на сво­бод­ни­те де­мок­ра­ти и мо­га да ви ка­жа, че пред­ва­ри­тел­но, пре­ди да за­поч­нем сре­ща­та, има­ше ве­че та­ка ед­на наг­ла­са, да се нап­ра­ви пред­ло­же­ние (аз по-сет­не го нап­ра­вих) за въз­мож­но обе­ди­ня­ва­не в се­гаш­ни­те из­бо­ри, ако не се при­е­ме ли­ни­я­та на бой­кот. За­що­то има­ше и та­ки­ва пред­ло­же­ния. Но ако не се при­е­ме ли­ни­я­та на бой­кот, има­ше ед­на наг­ла­са за от­каз­ва­не на всич­ки от сво­и­те бю­ле­ти­ни и да се обе­ди­нят око­ло ед­на бю­ле­ти­на. И то­ва да бъ­де бю­ле­ти­на­та на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес...

Ян­ко Ян­ков: -Вие сте си го об­съж­да­ли то­ва пред­ва­ри­тел­но по­меж­ду си, до­кол­ко­то знам, и служ­би­те са го на­у­чи­ли нав­ре­ме. И те нав­ре­ме са ре­а­ги­ра­ли.

Иван Кал­чев: -Въп­ро­сът ми е: -Не е ли то­ва ед­на мно­го бър­за ре­ак­ция на влас­ти­те, за да се пре­дот­в­ра­ти ед­но очер­та­ло се ве­че обе­ди­ня­ва­не при всич­ки­те раз­ли­чия, труд­нос­ти и про­ти­во­ре­чия на то­зи блок на „из­вън­пар­ла­мен­тар­ни­те“ си­ли?

Ян­ко Ян­ков: -Та­ка­ва хи­по­те­за е най-ве­ро­ят­на, тъй ка­то зная за те­зи раз­го­во­ри от из­вес­т­но вре­ме, че те съ­щес­т­ву­ват. Ес­тес­т­ве­но, чу­ли са за то­ва и ос­нов­ни­те по­ли­ти­чес­ки си­ли и тех­ни­те ра­зуз­на­ва­тел­ни служ­би, и то­ва е въз­мож­на тях­на бър­за ре­ак­ция. Има оба­че не­що, ко­е­то е мно­го по-важ­но. Аз още в на­ча­ло­то ви за­я­вих, а по ня­кое вре­ме пак пов­то­рих: то­ва ре­ше­ние на Вър­хов­ния съд, ко­е­то от­ме­ня ре­ше­ни­е­то на ЦИК за ре­гис­т­ра­ци­я­та на ПЛК в из­бо­ри­те на 18 де­кем­в­ри 1994 г., ще бъ­де от­ме­не­но. Да­ли ще бъ­де пре­ди из­бо­ри­те или след из­бо­ри­те, или някога от ис­то­рия­та, ня­ма съ­щес­т­ве­но зна­че­ние. То ще бъ­де от­ме­не­но. Въп­ро­сът е оне­зи, ко­и­то та­ка или ина­че ще гла­су­ват, и оне­зи по­ли­ти­чес­ки пар­тии, ко­и­то имат вли­я­ние над гла­со­по­да­ва­те­ли­те, да про­у­ме­ят, че ще има и но­ви из­бо­ри. Най-къс­но до­го­ди­на по то­ва вре­ме, плюс-ми­нус шест ме­се­ци, пак ще има из­бо­ри. Тряб­ва да ре­шим как­во ще пра­вим то­га­ва. Ще раз­би­ем ли стра­те­ги­я­та на Мул­ти­ма­фи­я­та или ще й приг­ла­ся­ме? Аз съм убе­ден, че има­ме шанс да раз­би­ем та­зи стра­те­гия и с те­зи из­вън­пар­ла­мен­тар­ни пар­тии, за ко­и­то вие го­во­ри­те, е въз­мож­на оп­ре­де­ле­на сте­пен на съг­ла­су­ва­ност. Още пре­ди ня­кол­ко ме­се­ци се опи­тах­ме да осъ­щес­т­вим та­ка­ва съг­ла­су­ва­ност, но се сблъс­ках­ме с не­въз­мож­нос­ти, по­ра­ди ко­е­то ре­ших­ме да учас­т­ва­ме са­мос­то­я­тел­но, как­то прак­ти­ку­вах­ме и на из­бо­ри­те за Ве­ли­ко На­род­но съб­ра­ние, и на вто­ри­те из­бо­ри. Но иде­я­та да се по­тър­си въз­мож­ност за при­тъ­пя­ва­не на не­ре­а­лис­тич­ни ам­би­ции сред мно­зин­с­т­во ли­де­ри на пар­тии, е ед­на идея, ко­я­то би мог­ла да има шанс...

................

Пе­тър Го­гов: -...Споделя­ме ста­но­ви­ще­то на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро на ПЛК, че ще има но­ви из­бо­ри. Не би­ва да се ин­те­ре­су­ва­ме от то­ва, да­ли в мо­мен­та ще има ле­ги­тим­ност на нас­то­я­щи­те из­бо­ри, или те ще бъ­дат от­ло­же­ни. А тряб­ва да се съ­бе­рат 4 или 5 си­гур­ни пар­тии, без аген­ти на „Мул­тиг­руп“, на Дър­жав­на си­гур­ност, на БСП и на СДС, и да во­дим спо­кой­но, це­ле­на­со­че­но бит­ка­та. Пък как­во­то са­бя по­ка­же. Бла­го­да­ря за вни­ма­ни­е­то.

Ян­ко Ян­ков: -Бла­го­да­ря на гос­по­дин Го­гов. За пос­лед­но: жур­на­лис­ти­те имат ли въп­ро­си? Жур­на­лис­ти­те ня­мат въп­ро­си. Бла­го­да­ря. Зак­ри­вам прес­кон­фе­рен­ци­я­та.


* Става въпрос за Петър Стоянов - тогавашен зам.-министър на правосъдието от СДС, който лично е „обработвал“ съдите от ВС (което е видяно и чуто от друг съдия от ВС, мой личен приятел). Същият този Петър Стефанов Стоянов, когото няколко години по-късно другарите издигнаха за президент на Република България!

** Намек за Филип Димитров и Светослав Лучников.

Няма коментари:

Публикуване на коментар