2007-07-24

ДОКУМЕНТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВРЕМЕТО НИ.

И лич­ност­та – ка­то до­ку­мент
Ян­ко Ян­ков, ДО­КУ­МЕНТ
ЗА СА­МО­ЛИЧ­НОСТ.
По­ли­ти­чес­ка до­ку­мен­та­лис­ти­ка. - С, „Янус“, 1994. - 640 с.

В ЕДИН СО­ЛИ­ДЕН ТОМ, обе­мащ по­ве­че от 600 стра­ни­ци го­лям фор­мат, по­ли­ти­чес­ки­ят де­ец Ян­ко Ян­ков е съб­рал по-го­ля­ма част от до­ку­мен­ти­те на сво­я­та дей­ност, ко­я­то има „дав­ност“ от поч­ти 20 г. Мно­го яс­но то­зи тип че­ти­во е със сво­и­те го­ре­щи по­чи­та­те­ли и дваж по-го­ре­щи от­ри­ца­те­ли. Це­ни­те­ли­те на кни­ги за по 5 и 10 лв. (на пло­щад „Сла­вей­ков“ и не са­мо там, на­шен­с­ко или чуж­бин­с­ко про­из­вод­с­т­во - все тая!) не би­ва да по­ся­гат към тая кни­га. Тя не им е нуж­на, ама ни­как! Ни най-мал­ко тя е пот­реб­на и на оня уж ели­та­рен чи­та­тел, кой­то очак­ва скан­дальоз­на пуб­ли­цис­ти­ка, чис­ти ме­мо­а­ри, от­к­ро­ве­ни бе­лет­ри­за­ции и т.н. Не то­ва е нап­ра­вил Ян­ко Ян­ков – и ка­то ав­тор, и ка­то със­та­ви­тел – ни­то го е и це­лял.

Он­зи пък, кой­то с го­ди­ни­те на ко­му­низ­ма у нас е слу­жил на съ­щия то­зи „най-ху­ма­нен“ строй (ка­то по­тис­ник, ка­то под­с­т­ре­ка­тел, агент, до­нос­ник и пр.) съ­що с пра­во не­до­люб­ва та­ка­ва книж­ни­на, но и та­ки­ва лич­нос­ти. Не ги оби­чат от­к­ро­ве­но и оне­зи из­мис­ле­ни де­мок­ра­ти, ко­и­то мо­гат да кряс­кат на во­ля „До дуп­ка! Смърт на ко­му­низ­ма!“ и т.н., а през то­ва вре­ме да из­пъл­зя­ват до ня­кое де­пу­тат­с­ко или дру­го до­хо­до­нос­но мес­тен­це. И за ня­кои на­ши „пра­во­вер­ни“ ан­ти­ко­му­нис­ти не са пот­реб­ни и кни­га­та, и Ян­ко – АМА НА­ЛИ ТОЙ НЕ Е С НАС?! Са­мо че той не е и с „люс­пи­те“, и с „мрав­ки­те“. И С КО­МУ­НИС­ТИ­ТЕ не е, ба­йов­ци!

За зат­во­ри­те и мъ­ки­те му не си спом­ни­ли, виж – мо­же да си спом­нят (нап­ри­мер), че днес той ня­ма... мус­та­ци(?!)...

То­зи бъл­га­рин мо­же да е гре­шил (той гре­ши по­ня­ко­га и се­га!), но по­не не е ми­жи­тур­ка – ми­жи­тур­ки ко­му­нис­ти­те не хлас­ва­ха в зат­во­ри­те за мно­го го­ди­ни! Пи­ше­щи­ят те­зи ре­до­ве – ка­то сто­ти­ци хи­ля­ди дру­ги! – в бит­ност­та си на „ку­лаш­ки внук“, „ина­ко­мис­лещ“ и пр. из­мис­ли­ци на убо­ги хо­ри­ца, доб­ре знае как­во е БКП, как­во е ДС – за­дър­жа­ния в ДС, от­с­т­ра­ня­ва­не от учеб­ни за­ве­де­ния и пр. Та­ка че да спи зло под ка­мък! Има­ше и има лич­нос­ти, лич­нос­ти – ДЕЙС­Т­ВИ­ТЕЛ­НИ ан­ти­ко­му­нис­ти, на ко­и­то мър­мор­ков­ци­те, пре­зас­т­ра­хов­чи­ци­те, пра­во­вер­ни­те и про­чие „маз­ни кур­ба­ни“ не би­ха мог­ли да вър­жат и обув­ки­те. Ян­ко Ян­ков да се бо­ри сре­щу ко­му­низ­ма, пък ако ще ед­но­то му око да е синьо, а дру­го­то ка­фя­во! На пра­во­вер­ни и на плям­па­ла се наг­ле­дах­ме и нас­лу­шах­ме – сти­га!

Про­чее та­ки­ва лич­нос­ти са един до­ку­мент за вре­ме­то ни. Ло­ши, доб­ри, но лич­нос­ти, ко­и­то въз­дейс­т­ват – за доб­ро или за ло­шо – чес­то пъ­ти по­ве­че от до­ку­мент. Не­ка не заб­ра­вят от­ри­ца­те­ли­те и дру­го – тези кни­ги с вре­ме­то при­до­би­ват по-го­ля­ма це­на – и ка­то сви­де­тел­с­т­во за лич­ност­та, и ка­то сви­де­тел­с­т­во за вре­ме­то!

Кни­га­та на Ян­ко Ян­ков е прид­ру­же­на и с дос­та об­ши­рен пред­го­вор от Ни­ко­лай Ми­хай­лов, в кой­то има не са­мо апо­ло­ге­ти­ка, но и опит за ана­лиз на са­мия по­ли­тик, как­то и за вре­ме­то ни. Вкрат­це: и Ян­ко Ян­ков ми при­ли­ча на оне­зи са­мот­ни бе­га­чи на дъл­ги раз­с­то­я­ния, ко­и­то сре­щат по трън­ли­вия си път не са­мо апо­ло­ге­ти. Да­но по­не от­ри­ца­те­ли­те му са дос­той­ни хо­ра!

(Есе на Делчо Чапразов във в-к "Столица" бр.42 (118)/25.11.1994 г., публикувано и на стр.232-233 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Политическа документалистика. Том 2. - С., "Янус", 2005. - 576 с.).

2 коментара:

  1. На тревопасното ни общество имената на Георги Заркин, д-р Николай Попов, Едуард Генов, Янко Янков, Илия Минев, Володя Наков и други не говорят нищо, сякаш човешките същества кръстени така никога не са се възправяли със силата на своята саможертва срещу месомелачката на комунистическия режим.

    ОтговорИзтриване
  2. Анонимен22.12.2010 г., 18:50:00

    здравейте,казвам се
    Данаил,искам първо дв ви кажа ,че вече 12 години с малки прекъсвания работя в чужбина,живял съм в 6 европейски държави,сега живея в Москва.Братя не се лъжете ,че Европа или Русия или Китай ще ни оправят.Защо никой не говори истината,голям страх Мамка му стара както казал Боримечката.Европа и валутния фонд разсипаха страната с разни реформи.Русия управляват евреи ,болшевики и чекисти.Не признават ,че преди да ни освободят от турско робсто сме им дали първата царска фамилия Рюрикови ,която е от рода Дуло на Великите Българи на Атила Кубрат и Аспарух.Дадохме им букви,научихме ги да пишат,направихме ги християни и т.н.Слушайте:има един паметник на революционер в град Севлиево,аз съм от там.Там е написано:"Дошло е време всеки да продаде най-хубавото парче земя и да си купи хубава пушка".Наприказвахме се вече,няма кой да слуша вече младежта работи по Испания ,Англия спи по каравани около които мирише на лайна,бил съм там зная,работа на вънка вече няма,всички искат-не искат ще се върнат и тогава ще стане мелето,градовете опустяха вече,жално ми е много,майка ми,родителите ни строили цял живот апартаменти за децата си ,а децата по европа лайна ринат.Ние сме построили първата столица на Русия Бащу/Киев-малкия брат на Кубрат построява първата крепост,построили сме Будапеща,младите хора сега и хабер си нямат каква държава сме били,и това заради путките комунисти евреи Ленин,Димитров,Феликс Дзержински И други педераси болшевики.Семейство Романови първи преписват лъжлива история после болшевиките и до сега извършват икономически и физически геноцит,европа не ни споменава нито в един документ,А хан Крум няколко пъти разбива войските на Карл Велики.С партии няма да стане,трябва да се ходи из народа,да се създаде ясна програма,кратко и ясно,да се тренират младите хора да се бият и стрелят,да се привлече армията,сега е моментът Европа ,светът се тресът от проблеми,малко сме но ще им подадем едно рамо и ще се сринат,не лъжете хората ,че с вратовръзки и костюми ще лекувате държавата,това иска световният еврейски финансов елит,да ни е страх да сме меки за моделиране докато ни готвят поредното военно съкращения:"Всичко може само война да няма"говорят старите и пенсионерите и бездушните,на тях няма да се надяваме,доволните с маси и компютри и вратовръзки си мълчат няма да ги търсим,циганите с бой ще успокоим,турците ако искат в България да живеят ще развяват само български знамена над къщите си и ще говорят на български на обществени места,турски партии само в Турция,да се разберем,не съм против тях ,има много родени в България,потурчвани и т.н.,в България всички народности са български,и трябва да се мисли за бомбообежища и защита в случай на война,хранителните запаси да се овеличат,да се посеят всички ниви,иначе глад ни чака за напред,митинги и стачки не ни трябват ,трябва ни човек като президента на Белорусия Лукашенко,трябват апеостоли ,които да готвят народа и образоват и тренират във военно дело.Чакам коментари

    ОтговорИзтриване