2007-07-24

ДОКУМЕНТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВРЕМЕТО НИ.

И лич­ност­та – ка­то до­ку­мент
Ян­ко Ян­ков, ДО­КУ­МЕНТ
ЗА СА­МО­ЛИЧ­НОСТ.
По­ли­ти­чес­ка до­ку­мен­та­лис­ти­ка. - С, „Янус“, 1994. - 640 с.

В ЕДИН СО­ЛИ­ДЕН ТОМ, обе­мащ по­ве­че от 600 стра­ни­ци го­лям фор­мат, по­ли­ти­чес­ки­ят де­ец Ян­ко Ян­ков е съб­рал по-го­ля­ма част от до­ку­мен­ти­те на сво­я­та дей­ност, ко­я­то има „дав­ност“ от поч­ти 20 г. Мно­го яс­но то­зи тип че­ти­во е със сво­и­те го­ре­щи по­чи­та­те­ли и дваж по-го­ре­щи от­ри­ца­те­ли. Це­ни­те­ли­те на кни­ги за по 5 и 10 лв. (на пло­щад „Сла­вей­ков“ и не са­мо там, на­шен­с­ко или чуж­бин­с­ко про­из­вод­с­т­во - все тая!) не би­ва да по­ся­гат към тая кни­га. Тя не им е нуж­на, ама ни­как! Ни най-мал­ко тя е пот­реб­на и на оня уж ели­та­рен чи­та­тел, кой­то очак­ва скан­дальоз­на пуб­ли­цис­ти­ка, чис­ти ме­мо­а­ри, от­к­ро­ве­ни бе­лет­ри­за­ции и т.н. Не то­ва е нап­ра­вил Ян­ко Ян­ков – и ка­то ав­тор, и ка­то със­та­ви­тел – ни­то го е и це­лял.

Он­зи пък, кой­то с го­ди­ни­те на ко­му­низ­ма у нас е слу­жил на съ­щия то­зи „най-ху­ма­нен“ строй (ка­то по­тис­ник, ка­то под­с­т­ре­ка­тел, агент, до­нос­ник и пр.) съ­що с пра­во не­до­люб­ва та­ка­ва книж­ни­на, но и та­ки­ва лич­нос­ти. Не ги оби­чат от­к­ро­ве­но и оне­зи из­мис­ле­ни де­мок­ра­ти, ко­и­то мо­гат да кряс­кат на во­ля „До дуп­ка! Смърт на ко­му­низ­ма!“ и т.н., а през то­ва вре­ме да из­пъл­зя­ват до ня­кое де­пу­тат­с­ко или дру­го до­хо­до­нос­но мес­тен­це. И за ня­кои на­ши „пра­во­вер­ни“ ан­ти­ко­му­нис­ти не са пот­реб­ни и кни­га­та, и Ян­ко – АМА НА­ЛИ ТОЙ НЕ Е С НАС?! Са­мо че той не е и с „люс­пи­те“, и с „мрав­ки­те“. И С КО­МУ­НИС­ТИ­ТЕ не е, ба­йов­ци!

За зат­во­ри­те и мъ­ки­те му не си спом­ни­ли, виж – мо­же да си спом­нят (нап­ри­мер), че днес той ня­ма... мус­та­ци(?!)...

То­зи бъл­га­рин мо­же да е гре­шил (той гре­ши по­ня­ко­га и се­га!), но по­не не е ми­жи­тур­ка – ми­жи­тур­ки ко­му­нис­ти­те не хлас­ва­ха в зат­во­ри­те за мно­го го­ди­ни! Пи­ше­щи­ят те­зи ре­до­ве – ка­то сто­ти­ци хи­ля­ди дру­ги! – в бит­ност­та си на „ку­лаш­ки внук“, „ина­ко­мис­лещ“ и пр. из­мис­ли­ци на убо­ги хо­ри­ца, доб­ре знае как­во е БКП, как­во е ДС – за­дър­жа­ния в ДС, от­с­т­ра­ня­ва­не от учеб­ни за­ве­де­ния и пр. Та­ка че да спи зло под ка­мък! Има­ше и има лич­нос­ти, лич­нос­ти – ДЕЙС­Т­ВИ­ТЕЛ­НИ ан­ти­ко­му­нис­ти, на ко­и­то мър­мор­ков­ци­те, пре­зас­т­ра­хов­чи­ци­те, пра­во­вер­ни­те и про­чие „маз­ни кур­ба­ни“ не би­ха мог­ли да вър­жат и обув­ки­те. Ян­ко Ян­ков да се бо­ри сре­щу ко­му­низ­ма, пък ако ще ед­но­то му око да е синьо, а дру­го­то ка­фя­во! На пра­во­вер­ни и на плям­па­ла се наг­ле­дах­ме и нас­лу­шах­ме – сти­га!

Про­чее та­ки­ва лич­нос­ти са един до­ку­мент за вре­ме­то ни. Ло­ши, доб­ри, но лич­нос­ти, ко­и­то въз­дейс­т­ват – за доб­ро или за ло­шо – чес­то пъ­ти по­ве­че от до­ку­мент. Не­ка не заб­ра­вят от­ри­ца­те­ли­те и дру­го – тези кни­ги с вре­ме­то при­до­би­ват по-го­ля­ма це­на – и ка­то сви­де­тел­с­т­во за лич­ност­та, и ка­то сви­де­тел­с­т­во за вре­ме­то!

Кни­га­та на Ян­ко Ян­ков е прид­ру­же­на и с дос­та об­ши­рен пред­го­вор от Ни­ко­лай Ми­хай­лов, в кой­то има не са­мо апо­ло­ге­ти­ка, но и опит за ана­лиз на са­мия по­ли­тик, как­то и за вре­ме­то ни. Вкрат­це: и Ян­ко Ян­ков ми при­ли­ча на оне­зи са­мот­ни бе­га­чи на дъл­ги раз­с­то­я­ния, ко­и­то сре­щат по трън­ли­вия си път не са­мо апо­ло­ге­ти. Да­но по­не от­ри­ца­те­ли­те му са дос­той­ни хо­ра!

(Есе на Делчо Чапразов във в-к "Столица" бр.42 (118)/25.11.1994 г., публикувано и на стр.232-233 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Политическа документалистика. Том 2. - С., "Янус", 2005. - 576 с.).

2 коментара:

  1. На тревопасното ни общество имената на Георги Заркин, д-р Николай Попов, Едуард Генов, Янко Янков, Илия Минев, Володя Наков и други не говорят нищо, сякаш човешките същества кръстени така никога не са се възправяли със силата на своята саможертва срещу месомелачката на комунистическия режим.

    ОтговорИзтриване
  2. здравейте,казвам се
    Данаил,искам първо дв ви кажа ,че вече 12 години с малки прекъсвания работя в чужбина,живял съм в 6 европейски държави,сега живея в Москва.Братя не се лъжете ,че Европа или Русия или Китай ще ни оправят.Защо никой не говори истината,голям страх Мамка му стара както казал Боримечката.Европа и валутния фонд разсипаха страната с разни реформи.Русия управляват евреи ,болшевики и чекисти.Не признават ,че преди да ни освободят от турско робсто сме им дали първата царска фамилия Рюрикови ,която е от рода Дуло на Великите Българи на Атила Кубрат и Аспарух.Дадохме им букви,научихме ги да пишат,направихме ги християни и т.н.Слушайте:има един паметник на революционер в град Севлиево,аз съм от там.Там е написано:"Дошло е време всеки да продаде най-хубавото парче земя и да си купи хубава пушка".Наприказвахме се вече,няма кой да слуша вече младежта работи по Испания ,Англия спи по каравани около които мирише на лайна,бил съм там зная,работа на вънка вече няма,всички искат-не искат ще се върнат и тогава ще стане мелето,градовете опустяха вече,жално ми е много,майка ми,родителите ни строили цял живот апартаменти за децата си ,а децата по европа лайна ринат.Ние сме построили първата столица на Русия Бащу/Киев-малкия брат на Кубрат построява първата крепост,построили сме Будапеща,младите хора сега и хабер си нямат каква държава сме били,и това заради путките комунисти евреи Ленин,Димитров,Феликс Дзержински И други педераси болшевики.Семейство Романови първи преписват лъжлива история после болшевиките и до сега извършват икономически и физически геноцит,европа не ни споменава нито в един документ,А хан Крум няколко пъти разбива войските на Карл Велики.С партии няма да стане,трябва да се ходи из народа,да се създаде ясна програма,кратко и ясно,да се тренират младите хора да се бият и стрелят,да се привлече армията,сега е моментът Европа ,светът се тресът от проблеми,малко сме но ще им подадем едно рамо и ще се сринат,не лъжете хората ,че с вратовръзки и костюми ще лекувате държавата,това иска световният еврейски финансов елит,да ни е страх да сме меки за моделиране докато ни готвят поредното военно съкращения:"Всичко може само война да няма"говорят старите и пенсионерите и бездушните,на тях няма да се надяваме,доволните с маси и компютри и вратовръзки си мълчат няма да ги търсим,циганите с бой ще успокоим,турците ако искат в България да живеят ще развяват само български знамена над къщите си и ще говорят на български на обществени места,турски партии само в Турция,да се разберем,не съм против тях ,има много родени в България,потурчвани и т.н.,в България всички народности са български,и трябва да се мисли за бомбообежища и защита в случай на война,хранителните запаси да се овеличат,да се посеят всички ниви,иначе глад ни чака за напред,митинги и стачки не ни трябват ,трябва ни човек като президента на Белорусия Лукашенко,трябват апеостоли ,които да готвят народа и образоват и тренират във военно дело.Чакам коментари

    ОтговорИзтриване