2007-07-24

СРЕДНАТА КЛАСА Е СПАСЕНИЕТО ЗА БЪЛГАРИЯ


ДПС ня­ма ни­що об­що
с бъл­гар­с­ки­те тур­ци,
Ах­мед До­ган е пла­ни­ран от ДС

С Ян­ко Ян­ков, кой­то твър­ди,
че е един­с­т­ве­ният ле­ги­ти­мен ли­дер
на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес,
за раз­цеп­ле­ни­я­та в СДС,
за ма­ни­пу­ли­ра­не­то
и за днеш­но­то нас­лед­с­т­во
на Ярос­лав Ра­дев
раз­го­ва­ря Свет­ла Та­ра­шо­е­ва

С.Т.: Гос­по­дин Ян­ков, не­от­дав­на из­ле­зе кни­га­та Ви „Прог­нос­ти­ка“, ко­я­то бе­ше спря­на от пе­чат през 1977 г. Се­га ще прог­но­зи­ра­те ли раз­цеп­ва­не на СДС на­е­сен?

Я.Я.: Аз прог­но­зи­рах от­дав­на, че СДС ще се раз­це­пи. То­ва ста­ва, за­що­то се раз­цеп­ва Г-13, а ико­но­ми­чес­ки­те гру­пи­ров­ки имат сво­и­те пла­те­ни по­ли­ти­ци в СДС и им се въз­ла­га да из­пъл­ня­ват пла­те­на­та по­ли­ти­чес­ка по­ръч­ка. СДС из­ле­зе във ва­кан­ция се­га, за да мо­же да из­ча­ка и да ви­ди как­во ще ста­не с Г-13. През сеп­тем­в­ри ще ста­не яс­но как­ва ще е съд­ба­та на съ­ю­за в за­ви­си­мост от то­ва, как­во ще се ре­ши в Г-13 до­то­га­ва. Но аз смя­там, че СДС е из­чер­па­ло ве­че фор­му­ла­та си. От­тук на­та­тък на един по-къ­сен етап ве­ро­ят­но ико­но­ми­чес­ки­те гру­пи­ров­ки ще пред­по­че­тат ня­как­ва дру­га фор­ма­ция. Процесите разкриват, че се работи по стратегия, според която се­га ня­ма да има из­бо­ри, по­ли­ти­ци­те от СДС ще бъ­дат при­ну­де­ни да се съг­ла­сят на прес­т­рук­ту­ри­ра­не на пар­ла­мен­тар­но­то прос­т­ран­с­т­во и след ок­том­в­ри вероятно ще се нап­ра­ви ед­но пра­ви­тел­с­т­во с учас­ти­е­то на хо­ра от СДС. Все пак това е динамичен модел с редица неизвестности.

С.Т.: Из­ви­не­те ме, но на кое СДС?

Я.Я.: На ко­е­то и да е. От от­ло­мъ­ци­те в пар­ла­мен­та. Ве­че ще има зна­че­ние СДС в пар­ла­мен­та, а не на „Ра­ков­с­ки“ 134. Та то­ва пра­ви­тел­с­т­во ще дейс­т­ва до края на ман­да­та на НС. Аз пре­ди 2 го­ди­ни се ше­гу­вах, че то­зи пар­ла­мент ще по­ис­ка удъл­жа­ва­не на пъл­но­мо­щи­я­та си с още 2 го­ди­ни, удъл­жа­ва­не и на пре­зи­ден­т­с­ки­те пъл­но­мо­щия. Та­зи ше­га мо­же да ста­не ед­на зло­ве­ща ис­ти­на. От­ло­мъ­ци­те от СДС ня­мат ин­те­рес от из­бо­ри, стра­ху­ват се от ре­зул­та­ти­те от Ве­ли­ко Тър­но­во и гр. Сан­дан­с­ки. БСП пък ис­ка да уп­рав­ля­ва чрез ед­но фал­ши­во СДС. Ико­но­ми­чес­ки­те гру­пи­ров­ки съ­що ня­мат ин­те­рес от из­бо­ри, за да не би ня­кой не­под­хо­дящ да спе­че­ли.

С-Т-: Кои са от­ло­мъ­ци­те в СДС?

Я.Я.: След то­ва, ко­е­то ста­ва в мо­мен­та, не е из­к­лю­че­но всич­ки да ста­нат от­ло­мъ­ци в близ­ки­те 5 го­ди­ни. СДС на Са­вов или на Ди­мит­ров – то­ва е ис­то­рия ве­че. От­тук на­та­тък за­поч­ват про­ту­бе­ран­си­те, ко­и­то ще раз­би­ват всич­ко. Хо­ра­та не же­ла­ят да вяр­ват на ни­ко­го от то­ва ко­ти­ло. Нав­ся­къ­де в пос­т­со­ци­а­лис­ти­чес­ки­те стра­ни то­зи тип ко­а­ли­ции се раз­пад­на­ха. Са­мо че там со­ци­а­лис­ти­те бя­ха по-поч­те­ни и из­ве­до­ха псев­до­о­по­зи­ци­я­та си към един по-по­ло­жи­те­лен бряг и є въз­ло­жи­ха за­да­ча­та на­ис­ти­на да ста­не та­ка­ва. У нас ня­ма та­ка­ва за­да­ча. Но нав­ся­къ­де се оти­ва към изос­та­вя­не на дву­по­люс­ния мо­дел и към мно­го­пар­тий­ния и сле­диз­бо­рен ко­а­ли­ци­о­нен мо­дел.

С.Т.: Как виж­да­те то­ва но­во пар­ла­мен­тар­но мно­зин­с­т­во?

Я.Я.: Сте­фан Са­вов мо­же и да бъ­де ос­та­вен от Г-13 за сим­вол на из­бо­ри­те и да не бъ­де сло­жен на пос­та пре­ми­ер. Не из­к­люч­вам въз­мож­ност­та Сте­фан Со­фи­ян­с­ки, Иван Кос­тов и ня­кои око­ло т. нар. тех­нок­ра­ти на СДС да по­е­мат ед­но бъ­де­що пра­ви­тел­с­т­во. Се­га всич­ки ще се мо­би­ли­зи­рат за ед­на об­ща цел – ни­как­ви из­бо­ри. Ако това не стане, ще се приложи модела.

С.Т.: Ще оти­де­те ли ка­то един от съз­да­те­ли­те на СДС на сбир­ка­та, ко­я­то се ка­ни през есен­та да ор­га­ни­зи­ра Лю­бо­мир Со­ба­джи­ев за въз­с­та­но­вя­ва­не на ис­тин­с­ко­то СДС?

Я.Я.: Ка­то слу­чай­но по­пад­нал сред ор­га­ни­за­то­ри­те на СДС през 1989 г., мис­ля, че от­но­во се це­ли да се съ­бе­ре пър­ви­ят еше­лон на су­пер­чен­ге­та­та. Те оба­че са де­мас­ки­ра­ни и от­дав­на ня­мат мяс­то. То­ва е на­луд­ни­ча­ва идея.

С.Т.: Ка­зах­те, че по­ли­ти­ци­те са ма­ни­пу­ли­ра­ни, как ста­ва спо­ред Вас то­ва?

Я.Я.: Чрез пар­тий­ни­те фир­ми гру­пи­ров­ки­те из­вър­ш­ват част от дей­ност­та си. Фир­ми­те се ръ­ко­во­дят от под­с­та­ве­ни ли­ца, ко­и­то се кон­т­ро­ли­рат от ико­но­ми­чес­ки­те бо­со­ве. То­ва е ме­ха­низ­мът на ма­ни­пу­ли­ра­не­то на по­ли­ти­ци­те. И за­то­ва из­чез­ват по­ли­ти­ци, без да смее ня­кой да се оба­ди, за­що­то са шан­та­жи­ра­ни от ико­но­ми­чес­ка­та ма­фия.

С.Т.: Кои са те­зи по­ли­ти­ци?

Я.Я.: Ня­кол­ко ду­ши от СДС ги сме­ни­ха – То­дор Га­га­лов нап­ри­мер. Ко­га­то при мен съ­що дой­до­ха под­с­та­ве­ни ли­ца да ме пре­дуп­ре­дят да мъл­ча, за­що­то ина­че ще­ли да ме уни­що­жат, аз им от­ка­зах. Ни­ко­га не съм мъл­чал на ДС – и пре­ди, и се­га.

С.Т.: Кой е то­зи чо­век, кой­то е ид­вал да ви шан­та­жи­ра, биз­нес­мен ли е?

Я.Я.: Той е биз­нес­мен е и под­с­та­ве­но ли­це на ед­на ико­но­ми­чес­ка гру­пи­ров­ка. Аз съм сиг­на­ли­зи­рал за то­зи слу­чай в ЦСБОП и съм по­со­чил име­то на ли­це­то, ко­е­то ид­ва при мен.

С.Т.: Ах­мед До­ган бе­ше ваш съ­зат­вор­ник и бли­зък при­я­тел. И той ли е сред ма­ни­пу­ли­ра­ни­те?

Я.Я.: Аз се срещ­нах с мно­го тур­ци в зат­во­ра, влез­ли по вре­ме на въз­ро­ди­тел­ния про­цес там, и бях зап­ле­нен от ви­со­кия им мо­рал и чо­веш­ки ка­чес­т­ва. В ед­на ки­лия бях с До­ган и бях­ме при­я­те­ли, до­ка­то не раз­б­рах кой е той. Днес не е слу­ча­ен фак­тът, че при не­го ня­ма ни­то един от по­ли­ти­чес­ки­те зат­вор­ни­ци, с ко­и­то бях­ме то­га­ва. Ах­мед До­ган е ед­на зло­ве­ща лич­ност, ко­я­то е би­ла пла­ни­ра­на пре­ди то­ва от Дър­жав­на си­гур­ност. Крат­ко­то му пре­би­ва­ва­не в зат­во­ра е би­ло са­мо мо­мен­т­но из­г­раж­да­не на имидж. А ро­ля­та, ко­я­то из­пъл­ня­ва той в мо­мен­та, ка­те­го­рич­но пот­вър­ж­да­ва то­ва ми виж­да­не.

ДПС ня­ма ни­що об­що с бъл­гар­с­ки­те тур­ци, ко­и­то са но­си­те­ли на ви­сок мо­рал. Хо­ра от ДПС и КГБ за­сил­ват в мо­мен­та мю­сюл­ман­с­кия фун­да­мен­та­ли­зъм у нас. Ни­ко­га бъл­гар­с­ки­те тур­ци не са би­ли фун­да­мен­та­лис­ти. То­ва е тън­ка иг­ра на тай­ни­те служ­би, за да мо­же в пос­т­со­ци­а­лис­ти­чес­кия пе­ри­од да бъ­дат ма­ни­пу­ли­ра­ни про­це­си­те. На­ци­о­на­лис­ти­чес­ка­та кар­та, ко­я­то До­ган ра­зиг­ра­ва, е част от еле­мен­та на го­ле­ми­те по­ли­ти­чес­ки иг­ри на КГБ. КГБ раз­ра­бо­ти и план, спо­ред кой­то со­ци­а­лис­ти­чес­ки­те стра­ни са аре­на на мо­дел за ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те в съ­вет­с­ка­та им­пе­рия. Оно­ва, ко­е­то ста­ва в Бос­на, е мо­дел за ре­ша­ва­не и пре­дот­в­ра­тя­ва­не на по­доб­ни съ­би­тия в Сред­но­а­зи­ат­с­кия съ­вет­с­ки ре­ги­он. Бъл­га­рия е мо­дел за по­ли­ти­чес­ко ре­ша­ва­не на въп­ро­си­те в При­бал­тийс­ки­те ре­пуб­ли­ки и по­ра­ди то­ва бе­ше при­тъ­пен на­ци­о­на­лис­тич­ни­ят еле­мент у нас и не се стиг­на до Бос­на.

С.Т.: Г-н Ян­ков, вие не нап­ра­вих­те ли ус­лу­га на со­ци­а­лис­ти­те с де­ло­то за не­ле­ги­тим­ност­та на БКП-БСП?

Я.Я.: Вър­хов­ни­ят съд* из­ле­зе с пос­та­нов­ка­та, че след ка­то пар­ти­я­та е из­да­ва­ла вес­т­ник, тя е би­ла ле­ги­тим­но приз­на­та от об­щес­т­во­то. Аз за­ве­дох де­ло­то, че ко­му­нис­ти­те са не­ле­ги­тим­ни, и ис­ках да до­ка­жа, че БКП е те­ро­рис­тич­на ор­га­ни­за­ция. Но то­ва не зна­чи, че тя не е съ­щес­т­ву­ва­ла. Тя тряб­ва да но­си точ­но съ­ща­та от­го­вор­ност, как­ва­то но­сят всич­ки не­ле­гал­ни ор­га­ни­за­ции, ко­и­то не дейс­т­ват съг­лас­но за­ко­на.

С.Т.: Зна­е­те ли с как­во точ­но се за­ни­ма­ва­ше гру­па­та за по­ли­ти­чес­ко прог­но­зи­ра­не към ка­би­не­та на Пе­тър Мла­де­нов през 1977 г.?

Я.Я.: Ко­га­то на­пи­сах кни­га­та си по прог­нос­ти­ка, към ка­би­не­та на Пе­тър Мла­де­нов в МВнР на­ис­ти­на бе­ше ор­га­ни­зи­ра­на та­ка­ва гру­па. Ме­н ме по­ка­ни­ха то­га­ва ка­то един от мал­ко­то спе­ци­а­лис­ти по те­зи проб­ле­ми и един­с­т­ве­ни­я юрист, на­пи­сал кни­га по прог­нос­ти­ка, но ко­га­то по­ис­ка­ха от мен да учас­т­вам в кон­к­рет­ни раз­ра­бот­ки и да под­пи­ша, че ще па­зя дър­жав­на тай­на, аз от­ка­зах. От­то­га­ва за­поч­на­ха проб­ле­ми­те ми с ДС. То­ва, ко­е­то ви­дях то­га­ва, бе­ше план-прог­но­за за Югос­ла­вия след Ти­то и той бе­ше озаг­ла­вен „Стра­на­та Х след мо­мен­та Т“. По-къс­но раз­б­рах, че има и но­ва прог­но­за, но ста­ва ду­ма ве­че за Бъл­га­рия след То­дор Жив­ков. Та­зи прог­но­за ве­че е в ход и е оче­вид­но, че тя дейс­т­ва. Прог­но­за­та за Югос­ла­вия включ­ва­ше ре­зю­ме на ста­ти­и­те и ин­фор­ма­ци­и­те, из­ли­за­щи по за­пад­ни­те ра­ди­ос­тан­ции. Въз­мож­но е то­ва да е би­ло на­роч­но под­гот­вен до­ку­мент на най-нис­ко те­о­ре­тич­но ни­во, за да бъ­де ди­не­на ко­ра за та­ки­ва ка­то мен, ко­и­то след то­ва да бъ­дат хлъз­на­ти на по-дъл­бо­ко в ме­ха­низ­ма им.

С.Т.: Има­ше ли и дру­ги ли­ца, ко­и­то учас­т­ва­ха в гру­па­та?

Я.Я.: Да, има­ше и аз ско­ро виж­дах ня­кои то тях. Но не же­лая да спо­ме­на­вам име­на. Еди­ни­ят от тях ра­бо­ти с ге­не­ра­ли­те­та в Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та и е бли­зък с ген. Сто­ян Ан­д­ре­ев, дру­ги­ят е в Ми­нис­тер­с­т­во­то на вън­ш­ни­те ра­бо­ти.

С.Т.: Има­ме ли днес спо­ред вас нов Ярос­лав Ра­дев, мрач­на­та фи­гу­ра, ко­я­то дър­па­ше кон­ци­те в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то по То­дор-Жив­ко­во вре­ме?

Я.Я.: Не е нуж­но да има­ме нов, за­що­то си дейс­т­ва ста­ри­ят Ярос­лав Ра­дев. Не­го­ви­те кад­ри си шес­т­ват и в мо­мен­та ка­то най-вид­ни фи­гу­ри на СДС. Чрез Сне­жа­на Бо­ту­ша­ро­ва, Сто­ян Га­нев и Ва­сил Го­цев Ярос­лав Ра­дев дейс­т­ва и се­га. Го­ля­ма част от за­ко­ноп­ро­ек­ти­те на СДС, ко­и­то из­ли­зат от НС се­га, ми­на­ват през юри­ди­чес­ка­та кон­сул­та­ция на Ярос­лав Ра­дев и не­го­ви­те ла­кеи. Та­ка че то­зи зло­вещ де­мон про­дъл­жа­ва да дейс­т­ва, но за то­ва е ви­но­вен ме­ха­низ­мът, кой­то го из­тик­ва нап­ред. Той из­пъл­ня­ва по­ръч­ки­те на кон­сер­ва­тив­на­та част от она­зи ко­му­нис­ти­чес­ка пар­тия, ко­я­то ис­ка неп­ре­къс­на­то да се об­но­вя­ва, без да се про­ме­ни.

С.Т.: Как­во бъ­де­ще ще прог­но­зи­ра­те за Бъл­га­рия ка­то спе­ци­а­лист по прог­нос­ти­ка?

Я.Я.: То­ва, ко­е­то ста­ва в мо­мен­та, ще трае още ня­кол­ко го­ди­ни, но се на­дя­вам, че след ка­то бъ­де вър­на­та зе­мя­та, соб­с­т­ве­ни­ци­те ще пре­доп­ре­де­лят ед­но по-дос­той­но бъ­де­ще на стра­на­та ни. Пар­тии с ори­ен­та­ция ка­то на­ша­та се­га ня­мат пер­с­пек­ти­ва, за­що­то хо­ра­та в мо­мен­та ня­мат соб­с­т­ве­ност. Пра­ви­тел­с­т­во, ко­е­то уп­рав­ля­ва 96 на сто от соб­с­т­ве­ност­та, е ко­му­нис­ти­чес­ко. Днес все още про­цен­ти­те не са се про­ме­ни­ли.

(Интервю на Светла Тарашоева във в-к "Стандарт"/16.08.1994 г., публикувано и на стр.115-118 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Политическа документалистика. Том 2. - С., "Янус", 1994. - 576 с.).

2 коментара:

 1. Анонимен8.07.2008 г., 8:26:00

  Много далновидно и безстрастно!
  Вие,г-н Янков,сте комай единственият българин който докосва сърцата на хората.
  Винаги ще съм с Вас!

  ОтговорИзтриване
 2. Добре, няма спор, робството продължава. Но не се видя нищо като "спасение"? И тая "средна класа" в България - къде е? Май е извън България? Кой да каже на поробените какво и как, ако учените като вас?

  ОтговорИзтриване