2007-07-24

НАРОД ЛИ СМЕ, ИЛИ ЖАЛКО НАСЕЛЕНИЕ?Скъ­пи съ­на­род­ни­ци!

Не ви ли ом­ръз­на­ха 50 го­ди­ни* со­ци­а­ли­зъм? Мал­ко ли ви бя­ха 45 го­ди­ни ог­раб­ва­не от ко­му­нис­ти­чес­ка­та пар­тия, та поз­во­лих­те още 5 го­ди­ни* *да ви гра­бят ней­ни­те „вер­ни си­но­ве“? Те съз­да­до­ха ма­фи­я­та и по­ощ­ри­ха дреб­на­та и сред­на­та прес­тъп­ност, за да от­к­ло­нят вни­ма­ни­е­то ви от без­кон­т­рол­но­то раз­г­раб­ва­не на на­ци­о­нал­но­то бо­гат­с­т­во – съ­що­то, ко­е­то вие и ва­ши­те ро­ди­те­ли съз­да­дох­те с кър­вав пот за 50 го­ди­ни.

Гру­пи­ров­ки­те, ко­и­то през пос­лед­ни­те 5 го­ди­ни уп­рав­ля­ва­ха чрез подс­та­ве­ни­те си ли­ца от фал­ши­ва­та опо­зи­ция, днес от­к­ри­то ис­кат да вка­рат в гро­ба ома­ло­мо­ще­на­та Бъл­га­рия. Власт­та им тряб­ва, за да до­ог­ра­бят пос­лед­ния ви за­лък и да уза­ко­нят гра­бе­жа чрез со­ци­а­лис­ти­чес­ко­то си за­ко­но­да­тел­с­т­во. На со­ци­а­лис­ти­те-ко­му­нис­ти и на про­даж­ни­те им ко­а­ли­ци­он­ни пар­т­ньо­ри от всич­ки бои им тряб­ват: се­ля­ни без зе­мя, ра­бот­ни­ци без нор­мал­на зап­ла­та, ин­те­ли­ген­ция без соб­с­т­ве­но дос­тойн­с­т­во. Сред­на­та кла­са оз­на­ча­ва смърт за со­ци­ал­де­ма­го­зи­те, за­то­ва те уни­що­жа­ват поч­те­ния час­т­ник още в за­ро­диш със жес­то­ки лих­ви, гра­би­тел­с­ки да­нъ­ци и все­въз­мож­ни бю­рок­ра­тич­ни преч­ки.

Един­с­т­ве­на­та по­ли­ти­чес­ка си­ла, ко­я­то ре­ал­но и без­ком­п­ро­мис­но се про­ти­во­пос­та­ви на гра­бе­жа, на­си­ли­е­то и ха­о­са, е Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес. Ние от­к­ри­то и без ог­лед на пос­то­ве, влас­ти и зап­ла­хи ви по­соч­вах­ме кой ви гра­би, лъ­же, ма­ми, уни­жа­ва и уни­що­жа­ва. Пър­ви ви на­пом­них­ме, че Тър­нов­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция, а не ко­му­нис­ти­чес­ко­то не­до­нос­че от 1991 г., е Ос­но­вен за­кон на Бъл­га­рия. Са­мо Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес се ос­ме­ли да по­ис­ка приз­на­ва­не­то на ко­му­нис­ти­чес­ка­та и со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та пар­тия за не­за­кон­на по съ­де­бен ред. Опи­тах­ме се да спа­сим „си­ня­та идея“, но тя бе уби­та още в за­ро­ди­ша си от ония, ко­и­то от СДС я пре­вър­на­ха в Съ­юз на ДС.

Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес ни­ко­га не ви е лъ­га­ла. Ние не ви обе­ща­ва­ме про­цъф­тя­ва­ща Бъл­га­рия за 2-3 го­ди­ни. Обе­ща­ва­ме ви оба­че, че ако ни до­ве­ри­те уп­рав­ле­ни­е­то на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва, ка­то гла­су­ва­те за нас, ще уни­що­жим ця­ла­та про­ти­во­бъл­гар­с­ка, про­ти­во­чо­веш­ка и про­тив Бо­га из­мет, до­ве­ла ви до про­сеш­ка то­я­га. Ще ви да­дем въз­мож­ност чес­т­но да се за­мог­не­те до­тол­ко­ва, до­кол­ко­то ви поз­во­ля­ват соб­с­т­ве­ни­те ви дар­би и тру­дът ви. Обе­ща­ва­ме ви да се бо­рим за прев­ръ­ща­не­то на Бъл­га­рия в пос­то­ян­но не­ут­рал­на дър­жа­ва***, за да мо­же све­тов­ни­ят ин­вес­ти­ци­о­нен ка­пи­тал да нав­ле­зе и трай­но да се ус­та­но­ви у нас. Са­мо Прог­ра­ма­та на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес пред­виж­да та­ка­ва при­ва­ти­за­ция, ко­я­то да поз­во­ли все­ки­му да по­лу­чи от на­ци­о­нал­но­то бо­гат­с­т­во дял, поз­во­ля­ващ му да стар­ти­ра уве­ре­но в час­т­ния биз­нес.

Ние не ще ви хра­ним с илю­зии. Го­ла­та ис­ти­на е, че Бъл­га­рия е ог­ра­бе­на и уни­зе­на от ко­му­нис­ти­те, ста­на­ли ве­че ка­пи­та­лис­ти. Го­то­ви ли сте с об­щи уси­лия да из­х­вър­лим от по­ли­ти­чес­ка­та сце­на и тях, и тех­ни­те слу­ги от фал­ши­ва­та опо­зи­ция?

Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес ви пред­ла­га си­гу­рен на­чин да оп­ре­де­ли­те за ко­го в ни­ка­къв слу­чай да не гла­су­ва­те. Не си да­вай­те гла­са за оне­зи, ко­и­то синьо­чер­ве­на­та те­ле­ви­зия неп­ре­къс­на­то ви по­каз­ва, за да ви вну­ши, че те и тех­ни­те пар­тии са един­с­т­ве­ни­те, на ко­и­то Бъл­га­рия мо­же да раз­чи­та. За пет го­ди­ни те ви до­ка­за­ха, че си­ня­та бю­ле­ти­на ги прев­ръ­ща в чер­ве­ни де­пу­та­ти, а за вас ос­та­ва ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то, гла­да, стра­ха за жи­во­та и за иму­щес­т­во­то, про­сеш­ка­та то­я­га.

Гла­су­вай­те за Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес, ние ни­ко­га ня­ма да ви пре­да­дем!

Съ­на­род­ни­ци!

Ва­ше­то съд­бо­нос­но гла­су­ва­не или нег­ла­су­ва­не ще ре­ши да­ли ут­ре да има Бъл­га­рия и бъл­гар­с­ки на­род, или не­на­сит­на без­по­щад­на прес­тъп­на ма­фия и глад­но и без­за­щит­но на­се­ле­ние.

Не се от­чай­вай­те, вие има­те из­бор сре­щу ма­фи­от­с­кия ок­то­под. На­ша­та бю­ле­ти­на е бя­ла с две зе­ле­ни и ед­на чер­на иви­ца.

Съ­на­род­ни­ци!

Бъ­де­те на­род, а не жал­ко на­се­ле­ние!


*Вече (към 2007 г.) станаха 63! години.

**Към днешна дата почти 18! години.

***Тази идея също бе „двоично дублирана“ и иззета от нас.

(Предизборно обръщение, излъчено по Българската национална телевизия на 23.11.1994 г., сряда, 21.00 ч.; публикувано във в-к "Либерален конгрес" бр.32 (173)/09-15.12.1994 г. и на стр.230-231 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Политическа документалистика. Том 2. - С., "Янус", 1995. - 576 с.).

3 коментара:

 1. Либералните партии навсякъде по света са дясната ръка на тези, които държат в ръцете си света и са на път да ги пробутат навсякъде, за да може окончателно да cложат юлара на човечеството.
  Човек като вас, толкова просветен и с отворено еспри не е нормало да се заблуждава по въпроса за либерализма.
  Само по този въпрос явно са ви закачили на здрав конец и ви дърпат, което разбира се не изключва другите ви достойнства, но точно по този начин държът всички,като ги оставят да изрязават по един или друг начин останалите си достойнства и накрая хоп хващат ги и такива като вас в капана.
  И представяте ли си в такъв случай, колко им е лесно с останалата сива маса да ги хващат във вълчите капани ?
  И вие сте в капана и то във два и като човек разбиращ и много просветлен т.е. враг и като човек, който им трябва, за да го обезвредят.
  Номерът е, да схванете това, в противен случай ще е напразна вашата борба и накрая и вие като Левски ще се откажете от нея. Заблудата на никой на прощава и за голямо съжаление, дори и да е само една единствена, но много важно, ще ви катурне лодката. При останалите, които си плуват изяло в заблудите, дори няма да го забележат.
  Вярвайте ми, заслужава си да помислите по въпроса.

  Свой и разбиращ, но нетърпящ никакви заблуди.
  Нали знаете и малките камъчета преобръщат колата или по-скоро във въшия случай, просто тръгва в утъпкания коловоз на врага, без да усетите, кога е станало това.
  Те са царе на този номер и в това им е силата, враговете си да впрягат за тях да работят, без дори да го усетят.

  Поздрави и да знаете нищо лично или с лоши помисли, просто така виждам нещата.
  От
  Единствената, която се осмелява да пише във вашия блог и, на която вие не се осмелявате да пишете.

  На лъжовна база, никога не може да се построи нещо истинско, колкото и да се натъкмява и колкото само по себе си да е истинско.

  Надежда Джамбазова

  http://enkade.blogspot.com/

  ОтговорИзтриване
 2. Традиционните политически партии показаха, че не се в състояние да решат проблемите на България. Някои партии служат на външни сили.

  ОтговорИзтриване
 3. "За това, нека АЛЛАХ (ГОСПОД) да бди над Янко Янков..."

  Брат, за това че си написал първо "Аллах" и след това си поставил "Господ" в скоби няма да те виня или оборвам - един ден сам ще разбреш какво си написал, НО 100% ЩЕ ТИ НАПРАВЯ ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДУМАТА "НЕ-КА" !

  Мойто момче, когато Българинът най-накря се научи да говори и пише ПРАВИЛНО (!), тогава и Бог ще му въздаде !!!
  С други думи - ако искаш НЯКОГА, КОГАТО И ДА Е... събитията (не НЕщата), ДА се случват така както искаш - ЗАПОЧВАЙ ВИНАГИ, ВИНАГИ и ВИНАГИ ИЗРЕЧЕНИЯТА СИ С "ДА" ! ..., а не както си започнал - "НЕ-ка" ?!

  Толкова ли не сте в час, не мога да разбера ?
  Какво значе НЕка, какво значе даНО, НЕобходимост... Алоуу - събудете се !

  Не зная кой и кога успя да имплементира подобни СПЪВАЩИ БЪЛГАРСКОТО РАЗВИТИЕ ДОЛНИ и ГНУСНИ ДУМИ, но едно ви казвам - ако хората по тези географски ширини и дължини не се усетят какви ги плещят, съвсем скоро няма да остане ни един !

  Апропо, глупостта "НЕ-ка" я има САМО (повтарям) - САМО в Българския език. Направил съм си лично разследване, и ако някой смята че греша - моля да ме обори. Това е сатанистическа ВМЕТКА, която има целенасоченост като стрела ! За зрящите е повече от ясно накъде е насочена тази стрела - за да блокира и възпре всяка една Добрина !

  С уважение към Я.Янков

  ОтговорИзтриване