2007-07-27

ДОСИЕТАТА НА ДС (4)

Ваши Превъзходителства,
ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Тъй като през периода от януари 1978 г. до април 1980 г. служители на Министерството на вътрешните работи са били извършили серия от деяния, изразяващи се в съставяне на серия от документи с невярно съдържание, и тъй като едва през 2003 г. успях не само да получа достъп до тази документация, но и чрез вещи лица да докажа факта, че е налице престъпление, с което са ми причинени сериозни вредни последици, на 19 август 2003 г. регистрирах в канцеларията на Главния прокурор искане за извършване на наказателно разследване и преследване на всички виновни лица, което искане има рег. № 3588/20.08.2003 г.

Във връзка с това с Постановление от 02.02.2004 г., издадено от военния прокурор капитан В. Чавдаров е било образувано предварително производство за престъпление по чл. 387, ал. 3 вр. Ал. 1 от Наказателния кодекс, при което е било образувано следствено дело № ХVІ-3/2004 г.

Тъй като в продължение на повече от две години, през което време е било извършвано разследването, аз не съм получил никакви официални писмени документи, от които да е видно какъв е ходът на разследването, и тъй като едва на 19 май 2006 г. получих копие от Постановление от 09.05.2006 г. за прекратяване на наказателното проозводство, пред мен възникна необходимостта да получа достъп до документацията по делото, за да мога да обжалвам постановлението и да защитя правата си.

Така пред мен възникна нова изключително сериозна пречка за защита на правата ми – оказа се, че за да мога да се сдобия с копия от онези официални актове на военната прокуратура, които е необходимо да ползувам, за да мога да защитя правата си, ще трябва да заплатя „държавна такса”, равняваща се на 1,50 лв (един лев и петдесет стотички) за първата страница и по 1,00 (един лев) за всяка следваща страница.

Така, тъй като броят на страниците на официалните следствено-прокурорски актове е 35 (които, впрочем, във всяка нормална държава биват задължително, служебно и безплатно изпращани на засегнатото лице, но които на мен въобще не са ми били изпращани), за да мога да защитя правата си, на мен ми се наложи да заплатя сумата 35,50 лева (тридесет и пет лева и петдесет стотинки).

Във връзка с това уточнявам следното:

Първо, навсякъде в София ксерокс-копирането на една страница машинописен текст струва 0,03 лева (три стотинки) и по изключение – максимум 0,06 лева (шест стотинки); в Софийската военно-окръжна прокуратура, обаче, цената на същата услуга е 1,00 (един) лев за една страница, което представлява 33 (тридесет и три) пъти повече, отколкото в обикновените софийски фирми;

Второ, тъй като величината на установената от Правителството официална основна месечна заплата на един професор по право в държавните академични институции (като напр. Българската академия на науките и Софийския университет) е около 380 (триста и осемдесет) лева, следва да приемем, че в случая заплатената от мен сума за копирането на 35 страници машинописен текст струва около една десета от една такава заплата, или за допълнително сревнение – около половината от месечната пенсия на обикновения български пенсионер.

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Нека отново и пределно ясно формулирам проблемата:

1) преди много години определени държавни служители са били извършили престъпление, с което са ми причинили сериозни вредни последици;

2) в продължение на много години пак държавни служители са създавали и поддържали такава на система на управление, която чрез методите на секретния режим на информацията е пазела от наказателна отговорност въпросните престъпници и не ми е давала абсолютно никаква възможност да защитя правата си и да потърся наказателна и гражданска отговорност от действувалите от името на държавата престъпници за извършеното от тях против мен престъпление;

3) след като така или иначе въпросният режим бе преодолян и получих реалната възможност да докажа (както чрез експертни заключения, така и чрез съпътствуващи информационни източници) факта на извършеното против мен престъпно деяние, аз отново съм поставен пред невъзможността за защитя правата си, като този път предишните бариери пред правосъдието виртуозно са заменени с други:

3. а) от една страна пак държавни служители (военни следователи и прокурори) в полза и услуга на действувалите от името на държавата престъпници саботират правосъдието чрез укриване на доказателствата (прилагане на фактически или изричен отказ от намиране и регистриране) и чрез злоупотреба с различни процедурни схеми (прилагането на разнообразни методи за проточване до безкрайност във времето на необходимите спешни следствени действия и чрез фактическото недостигане до правосъден резултат);

и 3. б) от друга страна пак държавни служители слагат изключително тежки и дори чудовищни финансово-икономически (парични) бариери пред правосъдието, с които фактически напълно елиминират възможността на пострадалите да се защитят; което, от своя страна, означава само едно-единствено нещо – обезпечаване на пълната наказателна и гражданска безотговорност на престъпниците, извършили престъпното си деяние от името на държавата.

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Тъй като на визираната в пункт 3. а конкретна ситуация ще се спра по-късно, с настоящето си изложение настоявам да получа отговор от Прокуратурата: а) с който да ми бъде обяснена социалната и правната логика, по силата на която държавата, действувайки чрез своя структурно-функционален орган, наречен Софийска военна прокуратура, е извършила увреждане на моите правосъдни и икономически интереси и права чрез изискването на непоносими и чудовищни такси; б) дали именно, за да може да бъде обезпечена тази ситуация на брутално ограбване и на поставяне на непоносими парични бариери пред правосъдието посочената държавна институция преднамерено не ми е изпращала копия от актовете, които е издавала, и копие от които е била длъжна текущо да ми изпраща?

Приложение: копие на „Вносна бележка към бюджета” с дата 28.06.2006 г.29 юни 2006 г. Янко Н. Янков

(
Горното заявление е адресирано до посланиците в София на държавите-членки на Европейския съюз, САЩ и Швейцария, Еврокомисията, Президента, Главния прокурор и БТА; може да се прочете и на следния адрес:
http://iankov.com
раздел Писма,
LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.).

Няма коментари:

Публикуване на коментар