2007-07-24

ЧЕР АРАПИН БЯЛ КОН ЯХА


Ян­ко Ян­ков: 250 ми­ли­о­на по­лу­чи БСП
от „Мул­тиг­руп“
Из­би­ра­не­то
на Иван Кос­тов
за ли­дер*
на „Ра­ков­с­ки“ 134

е от­к­ро­ве­но ан­га­жи­ра­не на СДС с ма­фи­я­та


– Г-н Ян­ков, доп­ре­ди го­ди­на ва­ша­та пар­тия бе­ше ед­на от най-ак­тив­ни­те в по­ли­ти­чес­кия жи­вот. На как­во се дъл­жи се­гаш­но­то Ви от­със­т­вие от ин­фор­ма­ци­он­ния по­ток?

Ние съ­щес­т­ву­ва­ме, са­мо че ня­ма кой да пи­ше за нас. Раз­п­рос­т­ра­ни­ли сме го­лям брой до­ку­мен­ти по всич­ки за­пад­ни по­сол­с­т­ва и чуж­ди жур­на­лис­ти, ко­и­то ни ува­жа­ват. Бъл­гар­с­ки­те оба­че не сме­ят да се оба­дят. На­ши­те про­тес­ти са глав­но сре­щу Вър­хов­ния съд, кой­то спо­ред нас е слу­га на ма­фи­я­та, след ка­то ни ели­ми­ни­ра от из­бо­ри­те. Ва­ку­у­мът, в кой­то ние сме из­пад­на­ли, е ре­зул­тат от ра­бо­та­та на мул­ти­ма­фи­я­та, сре­щу ко­я­то во­дим вой­на. Меж­ду дру­го­то, ис­кам да ви обър­на вни­ма­ние, че Ди­ми­тър Ива­нов, кой­то е ви­цеп­ре­зи­дент на „Мул­тиг­руп“, за­мес­т­ни­кът на Илия Пав­лов, бе­ше съ­щи­ят то­зи чо­век, кой­то ме вка­ра в зат­во­ра за шест го­ди­ни през 1984-та, след ко­е­то Вър­хов­ни­ят съд ме приз­на за не­вин­но осъ­ден. Об­ви­не­ни­я­та сре­щу мен бя­ха за про­ти­во­дър­жав­на аги­та­ция и про­па­ган­да. То­га­ва Ива­нов бе­ше на­чал­ник на Шес­ти от­дел в Шес­то уп­рав­ле­ние на Дър­жав­на си­гур­ност. Се­га от­но­во во­дим бит­ка с не­го. Бе­ше из­п­ра­тил при мен свой агент. Оба­че го раз­кон­с­пи­ри­рах. От­ва­рям „Дър­жа­вен вес­т­ник“ и гле­дам Ди­ми­тър Хрис­тов Ива­нов, още 4-5 ду­ши и Ра­дос­лав Хрис­тов Въл­чев в ед­но об­що пет­рол­но сдру­же­ние. Съ­щи­ят то­зи Въл­чев бе­ше член на Ко­ор­ди­на­ци­он­ния съ­вет на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес и пред­се­да­тел на Кон­т­рол­но-ре­ви­зи­он­на­та ко­ми­сия.

– Как­во е от­но­ше­ни­е­то на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес към пра­ви­тел­с­т­во­то, ко­е­то се­га уп­рав­ля­ва стра­на­та?

– Ръ­ко­вод­с­т­во­то на на­ша­та пар­тия счи­та, че ка­би­не­тът на Жан Ви­де­нов ще слу­жи на ма­фи­я­та, на „Мул­тиг­руп“, ко­я­то всъщ­ност е мул­ти­ма­фия. Ние има­ме дан­ни, че „Мул­тиг­руп“ е да­ла 250 ми­ли­о­на ле­ва на БСП за из­бо­ри­те. Оче­вид­но, ма­кар че „Мул­тиг­руп“ раз­чи­та­ше пре­дим­но на Пат­ри­о­тич­ния съ­юз, те има­ха хо­ра и в офи­ци­ал­ни­те струк­ту­ри на БСП. Раз­по­ла­га­ме с ин­фор­ма­ция, че и част от фи­нан­си­те на вес­т­ник „Ду­ма“ са от „Мул­тиг­руп“. Оно­ва, ко­е­то Ре­не­та Ин­джо­ва ка­за за „Мул­тиг­руп“, е са­мо мал­ка част от ця­ла­та ис­ти­на. Ние счи­та­ме, че ми­нис­т­ри­те на Жан Ви­де­нов ще об­с­луж­ват „Мул­тиг­руп“ и мул­ти­ма­фи­я­та въ­об­ще. Та­ка че Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес ня­ма ни­как­во до­ве­рие на то­ва пра­ви­тел­с­т­во. Мис­лим, че то ще про­дъл­жи ста­ра­та тра­ди­ция и ще за­вър­ши ци­къ­ла на прев­ръ­ща­не­то на ко­му­нис­ти­те в ка­пи­та­лис­ти. То­ва е не­го­ва­та за­да­ча.

– Пре­ди ня­кол­ко дни част от сто­лич­ни­те вес­т­ни­ци пи­са­ха, че ва­ши­ят за­мес­т­ник То­шо Пей­ков е обя­вен ед­ва ли не за на­ци­о­нал­но из­дир­ва­не...

– Аб­со­лют­ни глу­пос­ти! Ко­га­то той си е в Ло­веч, ни­кой не го тър­си. Хо­дил в по­ли­ци­я­та да ги пи­та за как­во ста­ва ду­ма и му ка­за­ли, че ни­кой не го тър­си. Уж го из­дир­ва­ли ка­то сви­де­тел. Ко­га­то бил в ка­би­не­та си ка­то де­пу­тат в пре­диш­ния пар­ла­мент, уж бил чул ня­ка­къв раз­го­вор, во­ден в при­ем­на­та му. За­да­ча­та е не­го­во­то име да бъ­де очер­не­но пред об­щес­т­ве­ност­та.

– На­къ­де ще по­е­ме от­тук на­та­тък Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес след из­ли­за­не­то си от СДС?

– За нас в СДС са би­ли ви­на­ги из­ча­дия на мул­ти­ма­фи­я­та, на тай­ни­те служ­би, на БКП и на БСП. Раз­во­ят на съ­би­ти­я­та на „Ра­ков­с­ки“ 134 ка­те­го­рич­но по­ка­за, че ве­че не мо­жем да има­ме ни­що об­що с тях. Зна­ех, че ще се пре­вър­нат в си­ня пар­тия. Те на прак­ти­ка и до­се­га та­ка дейс­т­ва­ха. Не­ка да се опи­тат да се зак­ре­пят в по­ли­ти­чес­ко­то прос­т­ран­с­т­во, мо­же би Бъл­га­рия има нуж­да и от та­ка­ва пар­тия. Аз до­пус­нах тра­гич­на­та греш­ка, че по­мог­нах на Фи­лип Ди­мит­ров да се зак­ре­пи, ко­га­то Сто­ян Га­нев го ата­ку­ва­ше с жъл­тия си плик. На за­се­да­ни­е­то на пред­се­да­те­ли­те то­га­ва бях то­зи, кой­то обър­на не­ща­та в пол­за на Фи­лип Ди­мит­ров. То­ва бе­ше ед­на от мо­и­те ог­ром­ни по­ли­ти­чес­ки греш­ки. Не счи­там, че Сте­фан Савов е цве­те за ми­ри­са­не, но той по­не е по-изя­ве­ни­ят и та­лан­т­ли­ви­ят в мно­го от­но­ше­ния в срав­не­ние с Ди­мит­ров.

– И все пак ли­дер на НКС на СДС ве­че е Иван Кос­тов...

– Иван Кос­тов спо­ред мен е ка­те­го­рич­но свър­зан с мул­ти­ма­фи­я­та. Той е ви­нов­ни­кът за го­ле­ми­те ни ико­но­ми­чес­ки не­у­да­чи още от вре­ме­то, ко­га­то за­е­ма­ше ми­нис­тер­с­ки пост. Не­го­во­то из­ди­га­не за ли­дер на СДС е от­к­ро­ве­но ан­га­жи­ра­не на СДС с ма­фи­я­та. В та­зи мул­ти­ма­фия ви­зи­рам всич­ки тай­ни служ­би, ко­и­то ди­ри­жи­рат пра­не­то на бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но бо­гат­с­т­во и ог­ра­би­ха поч­ти 30 про­цен­та от дър­жав­на­та соб­с­т­ве­ност. Те оти­до­ха в ръ­це­те на 1-2 про­цен­та бив­ши чен­ге­та, бив­ши ве­ли­чия и под­с­та­ве­ни ли­ца на КГБ и ДС.

__________________________________

*Тези дни (юли 2007 г.) Иван Костов беше преизбран за председател на отцепилата се от СДС партия Демократи за Силна България (ДСБ). Това беше неговото завръщане на бял кон след тоталния му провал на изборите за евродепутати през май 2007 г., когато уж подаде оставка от лидерския пост (бел. ред.).

(Интервю на Стефан Бонев във в-к "Марица" бр.37 (1116)/14.02.1995 г., публикувано и на стр.322-324 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Политическа документалистика. Том 2. - С., "Янус", 1995. - 576 с.).

1 коментар:

  1. През ноември 1990 г. Александър Йорданов призна, че политиката на СДС се формира от неговата Радикалдемократическа партия. А кой формира политиката на РДП? През ноември 1990 г. английският вестник "Гардиън" излезе с твърдение, че СДС получава финансова помощ пряко от ЦРУ. Чак през ноември 2001 г. се намери един вестник като "Монитор", който да напише: "СДС от самото си създаване не функционира като българскапартия,като политически субект, предполагащ да работи за своите избиратели . СДС изцяло зависи от постоянната подкрепа на САЩ и страните от Европейския съюз."

    ОтговорИзтриване