2007-07-27

КНИГИТЕ НА ПРОФ. ЯНКО ЯНКОВ

01. Янков Янко, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. – С., “Янус”, 1993. - 288 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-799-178-7;

Iankov Ianko (Yankov Yanko), Prognostics. Theoretical and Methodological Problems. - Sofia, Ianus Publishing Company, 1993. - 288 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-799-178-7;

Yankov Yanko, Prognostic. Problèmes théoriques et méthodologiques. – S., “Yanus”, 1993.

Ianko Iankov, Prognostik. Theoretisch-methodologische Probleme, S. Janus, 1993.

------------------------------------------------------------------------------

02. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 1. – С., “Янус”, 1994. - 640 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-02-4;

Iankov Ianko (Yankov Yanko), Document for Identity. Political Documentary. Vol. 1. - Sofia, Ianus Publishing Company, 1994. - 640 pp. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-02-4;

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 1. – S., “Yanus”, 1994.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 1. S. Janus, 1994.

------------------------------------------------------------------------------

03. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 2. – С., “Янус”, 1995. - 576 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-04-0;

Iankov Ianko (Yankov Yanko), Document for identity. Political Documentary. Vol. 2. Sofia, Ianus Publishing Company, 1995. - 576 pp. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-04-0;

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 2. – S., “Yanus”, 1995.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 2. S. Janus, 1995.

------------------------------------------------------------------------------

04. Янков Янко, Увод в Психологията на правото. – С., “Янус”, 1998. - 322 с. ( 60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-06-7;

Iankov Ianko (Yankov Yanko), Introduction to the Psychology of Law. - Sofia, Ianus Publishing
Company, 1998. - 322 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-06-7;

Yankov Yanko, Introduction à la Psychologie du droit. – S., “Yanus”, 1998.

Ianko Iankov, Einführung in die Psychologie des Rechtswesens. S. Janus, 1998.

------------------------------------------------------------------------------

05. Янков Янко, Психология на правото. Том 1. – С., “Янус”, 2002. - 517 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-18-0 (Том 1);

Iankov Ianko, Psychology of Law. Vol. 1. Sofia, Ianus Publishing Company, 2002. - 517 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-18-0 (Vol. 1);

Yankov Yanko, Psychologie du droit. Volume 1. – S., “Yanus”, 2002.

Ianko Iankov, Psychologie des Rechtswesens. S. Janus, Band 2, 2002.

------------------------------------------------------------------------------

06. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 3. Българската държава абдикира в полза на Червената мафия. – С., “Янус”, 2002. - 576 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-07-5 (Том 3);

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 3. Bulgarian State Abdicates in Favour of the Red Mafia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2002. - 576 рp. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-07-5 (Vol. 3);

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 3. L’Etat bulgare abdique en faveur de la mafia rouge. – S., “Yanus”, 2002.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 3. Der bulgarische Staat dankt zu Gunsten der Roten Mafia ab. S. Janus, 2002.

------------------------------------------------------------------------------

07. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 4. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С., “Янус”, 2003. - 568 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-09-1 (Том 4);

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 4. Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2003. - 568 pр. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-09-1 (Vol. 4);

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 4. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge ? – S., “Yanus”, 2003.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 4. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia. S. Janus, 2003.

------------------------------------------------------------------------------

08. Янков, Янко, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 5. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С., “Янус”, 2003. - 546 с.( 70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-20-2 (Том 5);

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 5, Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2003. - 546 pр. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-20-2 (Vol. 5);

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 5. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge ? – S., “Yanus”, 2003.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 5. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia. S. Janus, 2003.

------------------------------------------------------------------------------

09. Янков, Янко, Политически и правни учения на Месопотамия. – С., “Янус”, 2004. - 147 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-24-5;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Mesopotamia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 147 pр. (60 x 84/ 16); ISBN 954-8550-24-5;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de la Mésopotamie. – S., “Yanus”, 2004;
Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren in Messopotamien, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

10. Янков Янко, Политически и правни учения на Древен Египет. - София, “Янус”, 2004. - 94 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-25-3;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient Egypt. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 94 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-25-3;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Ancienne Egypte. - Sofia, “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Ägypten, S. Janus, 2004.
Nikolay Mihaylov, Ianko Iankov. BioBibliography, Sofia, 2006,
------------------------------------------------------------------------------

11. Янков Янко, Политически и правни учения на Древен Иран. – С., “Янус”, 2004. - 98 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-26-1;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient Iran. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 98 pр., (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-26-1;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Ancien Iran. – S., “Yanus”, 2004.
Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Iran, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

12. Янков Янко, Политически и правни учения на Юдея. – С., “Янус”, 2004. - 126 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-27-х;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Judea. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 126 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-27-х;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de la Judée. – S., “Yanus”, 2004.
Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren in Judea, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

13. Янков Янко, Политически и правни учения на Древен Китай. – С., “Янус”, 2004. - 131 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-28-8;
Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient China. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 131 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-28-8;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Ancienne Chine. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken China, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

14. Янков, Янко, Политически и правни учения на Древна Индия. – С., “Янус”, 2004. - 93 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-29-6;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient India. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 93 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-29-6;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Inde Ancienne. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Indien, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

15. Янков Янко, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани със строг тъмничен затвор). - София, “Янус”, 2004. - 352 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-11-3;

Iankov Ianko, Alphabetical Truths (Sparks of Wit, Nominated by Dungeon). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 352 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-11-3;

Yankov Yanko, Vérités alphabétiques. (Éclats de l’ingéniosité, nominés avec la prison sévère). - Sofia, “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Alphabetische Wahrheiten (Funken des Scharfsinns, nominiert für strenge Strafhaft). Sofia, Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

16. Янков Янко, Евтаназията (Танатологически аспекти). – С., “Янус”, 2004. - 75 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-32-6;

Iankov Ianko, The Euthanasia (Thanatological Aspects). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 75 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-32-6;

Yankov Yanko, L’Euthanasie (Aspects thanatologiques). – S., “Yanus”, 2004.
Ianko Iankov, Die Euthanasie (Thanatologische Aspekte), S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

17. Янков Янко, Смъртното наказание (Танатологически аспекти). – С., “Янус”, 2004. - 134 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-15-6;

Iankov Ianko, The Death Penalty (Thanatological Aspects). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. -134 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-15-6;

Yankov Yanko, La peine de mort (Aspects thanatologiques). – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Die Todesstrafe (Thanatologische Aspekte), S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

18. Янков Янко, Въведение в Танатологията (Феноменология на живота и смъртта). – С., “Янус”, 2004. - 202 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-21-0;

Iankov Ianko, Introduction to Thanatology (Phenomenology of Life and Death). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 202 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-21-0;

Yankov Yanko, Introduction à la Thanatologie (Phénoménologie de la vie et de la mort). – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Einführung in die Thanatologie (Phänomenologie von Leben und Tod), S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

19. Янков Янко, Руският тероризъм. – С., “Янус”, 2004. - 129 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-33-4;

Iankov Ianko, The Russian Terrorism. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 129 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-33-4;

Yankov Yanko, Le terrorisme russe. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Der russische Terrorismus. S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

20. Янков Янко, Политически и правни учения на Древна Гърция. – С., “Янус”, 2004. - 532 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-30-х;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient Greece. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 532 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-30-х;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Antique Grèce. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Griechenland, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

21. Янков Янко, Политически и правни учения на Древен Рим. – С., “Янус”, 2004. - 455 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-31-8;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient Rome. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 455 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-31-8;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Antique Rome. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Rom, S. Janus, 2004.

----------------------------------------------------------------------------

22. Янков Янко, Българският тероризъм. – С., “Янус”, 2004. - 175 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-34-2;

Iankov Ianko, The Bulgarian Terrorism. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 175 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-34-2;

Yankov Yanko, Le terrorisme bulgare. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Der bulgarische Terrorismus. S. Janus, 2004.

---------------------------------------------------------------------------

23. Янков Янко, Хронология на най-известните терористични актове. – С., “Янус”, 2004. - 149 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-35-0;

Iankov Ianko, Chronology of Most Notorious Terrorist Acts. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 149 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-35-0;

Yankov Yanko, Chronologie des plus célèbres actes de terrorisme. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Chronologie der berühmtesten Terroranschlägen. S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

24. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 6. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С., “Янус”, 2005. - 526 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-22-9 (Том 6);

Iankov Ianko, Document for Identity. Political Documentary. Vol. 6. Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2005. - 526 pр. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-22-9 (Vol. 6);

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 6. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge? – S., “Yanus”, 2005.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 6. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia. S. Janus, 2005.

------------------------------------------------------------------------------

25. Янков Янко, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. (Второ, преработено и допълнено издание). – С., “Янус”, 2006. - 443 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-37-7;

Iankov Ianko, Prognostics. Theoretical and Methodological Problems. (Second Edition). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006, 443 pр. (60 x 84/ 16 ) ISBN 954-8550-37-7;

Yankov Yanko, Prognostic. Problèmes théoriques et méthodologiques. (Deuxième édition réélaborée et enrichie). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Prognostik. Theoretisch-methodologische Probleme (zweite verarbeitete Auflage), S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

26. Янков Янко, Убийството (Танатологически аспекти). – С., “Янус”, 2006. - 142 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-54-7; ISBN-13: 978-954-8550-54-3;

Iankov Ianko, The Кilling (Thanatological Aspects). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 142 pр. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-54-7; ISBN-13: 978-954-8550-54-3;

Yankov Yanko, Le meurtre (Aspects thanatologiques). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Der Mord (Thanatologische Aspekte), S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

27. Янков Янко, Самоубийството (Танатологически аспекти). – С., “Янус”, 2006. - 125 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-53-9; ISBN-13: 978-954-8550-53-6;

Iankov Ianko, The Suicide (Thanatological Aspects). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 125 pр. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-53-9; ISBN-13: 978-954-8550-53-6;

Yankov Yanko, Le suicide (Aspects thanatologiques). – S., “Yanus”, 2006.
Ianko Iankov, Der Selbstmord (Thanatologische Aspekte), S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

28. Янков Янко, Политически и правни учения на Средновековния Ориент. – С., “Янус”, 2006. - 149 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-50-4; ISBN-13: 978-954-8550-50-5;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of the Medieval Orient. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 149 pр. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-50-4; ISBN-13: 978-954-8550-50-5;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques sur l’Orient du Moyen Âge. – S., “Yanus”, 2006;

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im mittelalterlichen Orient, S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

29. Янков Янко, Политически и правни учения на Византия. – С., “Янус”, 2006. - 165 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-49-0; ISBN-13: 978-954-8550-49-9;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Bizantia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 165 pр. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-49-0; ISBN-13: 978-954-8550-49-9;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques sur la Byzance. – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren der Byzanz, S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

30. Янков Янко, Политическите убийства. Книга Първа. Кой уби Володя Наков. (Документалистика). – С., “Янус”, 2006. - 150 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-10-5;

Iankov Ianko, The Political Killings. Book One. Who Killed Volodya Nakov. (Documentary). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 150 pp. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-10-5;

Yankov Yanko, Les meurtres politiques. Livre Premier. Qui a tué Volodya Nakov? (Documentalisme). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Die politischen Morde. Band 1. Wer hat Volodia Nakov ermordet. (Dokumentalistik). S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

31. Янков Янко, Българският тероризъм (Второ преработено и допълнено издание). – С., “Янус”, 2006. - 225 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-51-2; ISBN-13: 978-954-8550-51-2;

Iankov Ianko, The Bulgarian Terrorism (Second Edition) - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 225 pp. (60 x 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-51-2; ISBN-13:978-954-8550-51-2;

Yankov Yanko, Le terrorisme bulgare. (Deuxième édition réélaborée et enrichie). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Der bulgarische Terrorismus (zweite verarbeitete Auflage). S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

32. Янков Янко, Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ (Политическа документалистика. Книга Първа). – С., “Янус”, 2006. - 143 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-48-2; ISBN-13: 978-954-8550-48-2;

Iankov Ianko, The Secret Services and the Scientific Fellows in Bulgarian Academy of Sciences and Sofia University. (Political Documentary. Book One). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 143 pp. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-48-2; ISBN-13: 978-954-8550-48-2;

Yankov Yanko, Les services secrets et les cadres scientifiques dans l’Académie Bulgare des Sciences et l’Université de Sofia “Sveti Kliment Ohridski” (Documentalisme politique. Livre Premier). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Die Geheimdienste und der Wissenschaftskader in der Bulgarischen Akademie der Wissenschaft und in der Sofioter Universität (Politische Dokumentalistik. B. 1). S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

33. Янков Янко, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 1. Древен Изток. – С., “Янус”, 2006. - 486 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-42-3 (Том 1);

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines. Basic Aspects of Political and Legal Genesis. Vol. 1. The Ancient East, – Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 486 pp. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-42-3 (Vol. 1);

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques. Aspects principaux de la genèse juridique et politique. Volume 1. L’Antique Orient – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren. Grundaspekte der politisch-rechtlichen Genesis. Band 1. (Antiker Osten). S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

34. Янков Янко, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 2. Древна Европа. Гърция. – С., “Янус”, 2006. - 452 с. (70 х 100/ 16) ; ISBN 954-8550-43-1 (Том 2);

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines. Basic Aspects of Political and Legal Genesis. Vol. 2. Ancient Europe. Grece. – Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 452 pp. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-42-3 (Vol. 2);

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques. Aspects principaux de la genèse juridique et politique. Volume 2. L’Europe Ancienne. Grèce. – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren. Grundaspekte der politisch-rechtlichen Genesis. Band 2. Antikes Europa. Griechenland. - S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

35. Янков Янко, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 3. Древна Европа. Рим. – С., “Янус”, 2006. - 412 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-44-Х (Том 3);

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines. Basic Aspects of Political and Legal Genesis. Vol. 3. Ancient Europe. Rome. – Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 412 pp. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-42-3 (Vol. 3);

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques. Aspects principaux de la genèse juridique et politique. Volume 3. L’Europe Ancienne. Rome. – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren. Grundaspekte der politisch-rechtlichen Genesis. Band 2. Antikes Europa. Rom. - S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

36. Янков Янко, Българският тероризъм (Трето преработено и допълнено издание). – София., Издателска къща “Огледало”, 2006. - 222 с. Формат 60 х 84/16);

Iankov Ianko, The Bulgarian Terrorism (Thrid Edition). - Sofia, Mirror Publishing Company, 2006. - 222 pp. (60 x 84/ 16);

Yankov Yanko, Le terrorisme bulgare (Troisieme édition réélaborée et enrichie). – Sofia, “Miroir”, 2006.

Ianko Iankov, Der bulgarische Terrorismus (Dritte verarbeitete Auflage). - Sofia, Spiegel, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

37. Янков Янко, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта. - С., "Янус", 2007. - 752 с. (70x100/16) ISBN 954-8550-36-9 ISBN 978-954-8550-36-9;

Iankov Ianko, Thanatology. A Science for Humanization of Life through Demystification of Death. - Sofia, Ianus, 2007. - 752 p. (70x100/16) ISBN 954-8550-36-9 ISBN 978-954-8550-36-9;

Yankov Yanko, Thanatologie. La science d’humanisation de la vie à travers la démystification de la mort;

Ianko Iankov, Thanatologie. Eine Wissenschaft für das Humaniseren des Lebens durch Demystifizieren des Todes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

38. Янков Янко, Политическите убийства. Том 2. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов (Документалистика). - С., "Янус", 2007. -158 с. (60х84/16) ISBN 954-8550-12-1 (Кн. 2) ISBN 978-954-8550-12-3];

Iankov Ianko, The Political Killings. Who Prevented Me from Killing the Vice President Yaroslav Radev and the Ex-Prime Minister Andrey Lukanov (Documentary). - Sofia, Ianus, 2007. - 158 p. (60х84/16) ISBN 954-8550-12-1 (Кн. 2) ISBN 978-954-8550-12-3];

Yankov Yanko, Les meurtres politiques. T. 2. Qui m’a empêché d’assassiner le vice-président Yaroslav Radev et l’ex premier-ministre Andrey Lukanov? (Documentalisme);

Ianko Iankov, Die politischen Morde. Band 2. Wer hat mich gehindert, Jaroslav Radev und den Ex-Ministerpräsidenten Andrei Lukanov zu ermorden (Dokumentalistik).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

39. Янков Янко, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма. - С., "Янус", 2007. - 630 с. (70х100/16) ISBN 954-8550-16-4 ISBN 978-954-8550-16-1;

Iankov Ianko, The Pandora’s Box (A Kaleidoscopic Vision on Terrorism. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2007. - 630 p. (70х100/16) ISBN 954-8550-16-4 ISBN 978-954-8550-16-1;

Yankov Yanko, La Boîte de Pandore (Une vision kaléidoscopique sur le terrorisme);

Ianko Iankov, Der Pandora Kasten. Eine kaleidoskopische Vision über Terrorismus.


====================================================================


Знаейки това, което вече е готово, и като имам представа за онова, по което работата продължава, предполагам, че предстои скорото издаване и на следните книги (при наличие на необходимите финансови ресурси):

Knowing what is completed and having an idea for what is in development, I suppose that in the near future the following books will be published (if financial sources are available):

Sachant ce qui est déjà prêt et les themes, sur lesquels le travail continue, je suppose, que l’édition des livres suivants est imminente (si l’on dispose des ressources financières nécessaires):

In Kenntnis von den schon fertigen Bücher und der fortschreitenden Arbeit vermute ich die baldige Herausgabe (bei vorhandenen Finanzressourcen) von:


40. Янков Янко, Политическите убийства. Том 3. Кой уби брат ми Камен Янков (Документалистика);

Iankov Ianko, The Political Killings. Vol. 3. Who Killed My Brother Kamen Iankov
(Documentary);

Yankov Yanko, Les meurtres politiques. T. 3. Qui a tué mon frère Kamen Yankov? (Documentalisme);

Ianko Iankov, Die politischen Morde. Band 2. Wer hat meinen Bruder Kamen Iankov ermordet. (Dokumentalistik).


41. Янков Янко, Зеленото чудовище от Държавна сигурност: Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм (Документалистика);

Iankov Ianko, The Green Monster from the State Security: Phantom or Reality Is the Bulgarian Medical Terrorism (Documentary);

Yankov Yanko, Le monstre vert de la Sécurité d’Etat: Le terrorisme médicamental bulgare - fantôme ou réalité? (Documentalisme).

Ianko Iankov, Das grüne Ungeheuer von der Staatssicherheit: Ist der bulgarische medikamentöse Terrorismus ein Phantom oder eine Realität (Dokumentalistik).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

42. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 7. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия;

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 7. Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia;

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 7. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge?.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 7. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

43. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 8. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия;

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 8. Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia;

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 8. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge?.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 8. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

44. Янков Янко, Българският манталитет и неговите политически измерения;

Iankov Ianko, The Bulgarian Mentality and Its Political Dimensions;

Yankov Yanko, La mentalité des bulgares et ses dimensions politiques;

Ianko Iankov, Die bulgarische Mentalität und ihre politische Ausmasse

-------------------------------------------------------------------------------------------------

45. Янков Янко, Легитимните основи на политическата власт в България;

Iankov Ianko, The Legitimate Bases of Political Power in Bulgaria;

Yankov Yanko, Les fondements légitimes du pouvoir politique en Bulgarie;

Ianko Iankov, Die legitimen Grundlagen der politischen Macht in Bulgarien.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

46. Янков Янко, Червената мафия (Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност);

Iankov Ianko, The Red Mafia (Politological Analysis of Postcommunist Criminality);

Yankov Yanko, La mafia rouge (Analyse politologique de la criminalité post-communiste);

Ianko Iankov, Die rote Mafia (Politologische Analyse der postkommunistischen Kriminalität).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

47. Янков Янко, Социално-политическият преход;

Iankov Ianko, The Socio-Political Transition;

Yankov Yanko, Le passage socio-politique;

Ianko Iankov, Der wirtschafts-politische Übergang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

48. Янков Янко, Пътят към Европа (България в полето на ценностните периферии и геополитическите стратегии);

Iankov Ianko, The Way to Europe (Bulgaria in the Field of the Value’s Peripherals and Geopolitical Strategies);

Yankov Yanko, Le chemin vers l’Europe (La Bulgarie dans le champ des périphéries de valeurs et des stratégies géopolitiques);

Ianko Iankov, Der Weg nach Europa (Bulgarien im Feld der Randwerten und der geopolitischen Strategien).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

49. Янков Янко, Политическата митология;

Iankov Ianko, The Political Mythology;

Yankov Yanko, Mythologie politique;

Ianko Iankov, Die politische Mythologie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

50. Янков, Янко, Психология на политиката;

Iankov Ianko, Psychology of Politics;

Yankov Yanko, Psychologie de la politique;

Ianko Iankov, Psychologie der Politik.51. Янков Янко, Политическият медикализъм (Болестта в полето на политическата власт);

Iankov, Ianko, The Political Medicalism. (The Illness in the Field of the Political Power);

Yankov Yanko, Le médicalisme politique (La maladie dans le champ du pouvoir politique);

Ianko Iankov, Der politische Medikalismus (Die Krankheit im Feld der politischen Macht).

======================================================================

Професор Янко Николов Янков-Вельовски работи усилено върху още редица заглавия, които не посочвам в тази справка. Липсата на финансова обезпеченост на бита му го принуждава да отлага окончателното довършване на изключително ценни изследвания, които - убеден съм - ще останат като жалони за бъдещите изследователи на политическите и правни учения.

Аз се постарах с този неизчерпателен опис на книжовното творчество на проф. Янко Н. Янков - Вельовски да помогна на този изключителен човек, учен и политик.

Вярвам че и ти, който четеш тези редове, можеш да помогнеш според силите си на това благородно дело.

БЪЛГАРИЯ, гр. София, 27 юли 2007 г. Николай В. Михайлов / nik41@mail.bg

1 коментар:

  1. Анонимен14.06.2011 г., 14:52:00

    Може ли да се публикуват на сайта и анотации на книгите? Бих желал да цитирам публикаци от сайта.

    ОтговорИзтриване