2007-07-22

ФАЛШИВАТА ОПОЗИЦИЯ СеДС


Съз­да­те­ли­те на СДС бя­ха ин­фил­т­ри­ра­на фал­ши­ва опо­зи­ция

Ме­тас­та­зи­те на бив­ша­та ДС
про­дъл­жават да прес­лед­ват все­ки,
кой­то е за ра­ди­кал­но де­ко­му­ни­зи­ра­не, смя­та Ян­ко Ян­ков - пред­се­да­тел
на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес


– Г-н Ян­ков, нас­ко­ро Ва­ше­то име от­но­во се по­я­ви в пре­са­та, и то във връз­ка с ин­ци­дент, в кой­то учас­т­вал и слу­жи­тел на МВР. От стра­на на по­ли­ци­я­та има­ло и ата­ки сре­щу родители­те Ви в Ми­хай­лов­град...
– Всич­ко то­ва бе­ше про­во­ки­ра­но от ед­на моя пуб­ли­ка­ция. С нея це­лях да по­ка­жа, че ста­ра­та ко­му­нис­ти­чес­ка струк­ту­ра на Дър­жав­на си­гур­ност и на ко­му­нис­ти­чес­ко­то уп­рав­ле­ние в Ми­хай­лов­г­рад са не­по­кът­на­ти и са покровителствувани от правителството на СДС. Там от­но­во са на власт съ­щи­те офи­це­ри, ко­и­то по-ра­но бя­ха в Шес­то уп­рав­ле­ние. Те от­но­во ко­ман­д­ват по­ли­ци­я­та. Ста­ва въп­рос за ма­йор Ру­мен Иг­на­тов – ди­рек­тор на РДВР, учас­т­ник във въз­ро­ди­тел­ния про­цес. Той е ко­ман­д­вал взво­да, раз­ту­рил „Гра­да на ис­ти­на­та“ в Со­фия. Още ма­йор Вих­рен Тон­чев, под­пол­ков­ник Иван Бел­чев, Бо­рис До­нов, Ни­ко­лай То­нев, ма­йор Мит­ко Йо­шев, кой­то по ли­ни­я­та на ДС се е за­ни­ма­вал го­ди­ни на­ред с мен, мно­го офи­це­ри от Шес­то уп­рав­ле­ние - ка­то Йор­дан Ва­си­лев, Ви­ли­ян Ам­бов, Ва­ле­ри Бо­жи­нов, Мак­сим Бо­жи­нов и дру­ги. За­мес­т­ник-ок­ръж­ни­ят про­ку­рор Тош­ко То­шев учас­т­ва­ше пре­ди арес­ту­ва­не­то ми в из­де­ва­тел­с­т­ва­та про­тив брат ми и ро­ди­те­ли­те ми в Ми­хай­лов­г­рад и про­тив са­мия мен. То­ва бе­ше през 1982-1984 го­ди­на във връз­ка с не­за­кон­но­то ми за­то­че­ние в Дев­ня. Аз по­и­с­ках от Та­тар­чев увол­не­ни­е­то на Тош­ко То­шев, той из­да­де та­ка­ва за­по­вед, след то­ва я от­тег­ли.

– Как­во по-кон­к­рет­но се слу­чи на ро­ди­те­ли­те Ви след Ва­ша­та пуб­ли­ка­ция?
– В Ми­хай­лов­г­рад ние има­ме апар­та­мент, стро­ен от ба­ща ми, май­ка ми, брат ми и от мен. До­ка­то бях в зат­во­ра, май­ка ми, ба­ща ми и брат ми хо­де­ха все­ки ден в аме­ри­кан­с­ко­то по­сол­с­т­во. То­га­ва те са стиг­на­ли до из­во­да, че съп­ру­га­та на брат ми – Мар­га­ри­та Йор­да­но­ва – ги е из­да­ва­ла на Дър­жав­на си­гур­ност. Се­га след смърт­та на брат ми про­ку­ро­рът Тош­ко То­шев и ма­йор Ру­мен Иг­на­тов тай­но от ба­ща ми сдо­би­ват Мар­га­ри­та с фал­шив но­та­ри­а­лен акт за апар­та­мен­та. Ба­ща ми и май­ка ми бя­ха из­вес­т­но вре­ме на се­ло и ка­то се вър­на­ли от­там, на­ме­ри­ли бра­ва­та сме­не­на. Ба­ща ми лег­нал пред жи­ли­ще­то да спи, дош­ла по­ли­ция и го из­го­ни­ла.

– Раз­ка­же­те как­во се слу­чи на Вас те­зи дни.
– Един чо­век на­хъл­та в жи­ли­ще­то ми, там бе­ше сек­ре­та­рят ми. Ко­га­то аз по­ка­зах пис­то­ле­та на не­поз­на­тия, той из­ва­ди по­ли­цейс­ка­та си кар­та. Не мо­жа да обяс­ни за­що е вля­зъл. Два­ма съ­се­ди ста­на­ха сви­де­те­ли на ин­ци­ден­та. От­п­ра­вих за­пит­ва­не до ми­нис­тър Со­ко­лов, но от­го­вор още не съм по­лу­чил. Аз от мно­го вре­ме на­сам съм за­ни­ма­вал и Со­ко­лов, и Та­тар­чев с бив­ши­те слу­жи­те­ли на Шес­то. И не мо­га да раз­бе­ра за­що и ми­нис­тъ­рът, и про­ку­ро­рът не ре­а­ги­рат, за­що не пра­вят ни­що за де­ко­му­ни­зи­ра­не­то на на­ше­то об­щес­т­во. То­ку-що по­лу­чих ед­на справ­ка за на­чал­ни­ка на „Ли­чен със­тав“ в МВР – Иван Тър­нев. По вре­ме­то на Ди­ми­тър Сто­я­нов той пак е бил на­чал­ник на от­дел „Кад­ри“. Ми­нис­тър Со­ко­лов му из­дал за­по­вед за пен­си­о­ни­ра­не, но след ос­т­ра на­ме­са на сре­ди от СДС, ко­и­то са об­вър­за­ни със ста­ри­те служ­би на Дър­жав­на си­гур­ност, Иван Тър­нев е въз­с­та­но­вен.

– Спо­ред Вас има ли и днес по­ли­ти­чес­ка по­ли­ция?
– Ин­с­ти­ту­ци­о­нал­но та­ка­ва по­ли­ция ня­ма. Но тъй ка­то всич­ки бив­ши слу­жи­те­ли на Шес­то про­дъл­жа­ват да ра­бо­тят в по­ли­ци­я­та, те ма­фи­о­т­с­ки про­ник­ват във власт­та и про­дъл­жа­ват да дейс­т­ват как­то по-ра­но.

– А сре­щу ко­го са на­со­че­ни дейс­т­ви­я­та им?
– Сре­щу все­ки, кой­то е за ра­ди­кал­но де­ко­му­ни­зи­ра­не.

– Г-н Ян­ков, Вие сте един от те­зи, ко­и­то се опит­ва­ха да съз­да­ват опо­зи­ция да­леч пре­ди Де­се­ти но­е­м­в­ри. По­ве­че­то от вас оба­че ве­че са вън от струк­ту­ри­те на СДС. Как ста­на то­ва?
– Ко­га­то бях гла­вен асис­тент в Юри­ди­чес­кия фа­кул­тет, се опи­та­ха да ме вер­бу­ват да ра­бо­тя към ка­би­не­та на г-н Пе­тър Мла­де­нов в ед­на гру­па за по­ли­ти­чес­ко прог­но­зи­ра­не. Още то­га­ва, през 1977 го­ди­на, аз раз­б­рах, че се раз­ра­бот­ва план-прог­ра­ма под ко­до­во­то на­и­ме­но­ва­ние „Стра­на­та Х след мо­мен­та Т“. Пър­во­на­чал­но то­ва оз­на­ча­ва­ше „Югос­ла­вия след Ти­то“, а пос­ле – „Бъл­га­рия след То­дор“. В то­зи план-прог­но­за са се раз­ра­бот­ва­ли ме­ха­низ­ми­те за съз­да­ва­не на ед­на фал­ши­ва опо­зи­ция, чрез ко­я­то да мо­же да се нап­ра­ви еле­ган­тен пре­ход от ко­му­ни­зъм към не­о­ко­му­ни­зъм, евен­ту­а­л­но към со­ци­а­л­де­мок­ра­ти­зъм. Съз­да­те­ли­те на Съ­ю­за на де­мок­ра­тич­ни­те си­ли бя­ха имен­но от та­зи ин­фил­т­ри­ра­на фал­ши­ва опо­зи­ция. Нес­лу­чай­но те от­пад­на­ха от СДС.

– Но Вие съ­що не сте в СДС.
– Аз бях пър­ви­ят, кой­то де­мон­с­т­ра­тив­но на­пус­на, след ка­то ви­дях, че е пъл­но с чер­ве­ни хо­ра и не мо­же да се ра­бо­ти с тях. Ос­та­на­ли­те бя­ха из­го­не­ни.

– За­що на­пус­нах­те „Кръг­ла­та ма­са“?
– Ска­рах се с Же­лю Же­лев, ко­га­то той под­гот­ви про­е­к­та за по­ли­ти­чес­ко­то спо­ра­зу­ме­ние между БСП и СДС. Впро­чем Чав­дар Кю­ра­нов, който днес е виден деец на БСП, тогава ка­то пред­с­та­ви­тел на СДС и на Же­лю Же­лев под­гот­вя­ше спо­ра­зу­ме­ни­е­то на СДС с ко­му­нис­ти­те! То­га­ва аз нап­ра­вих жес­то­ка кри­ти­ка на то­зи текст и Же­лю Же­лев по­ве­че не ме до­пус­на до „Кръг­ла­та ма­са“. И ста­на яс­но, че СДС има на­ме­ре­ние са­мо да иг­рае ро­ля­та на фал­ши­ва опо­зи­ция на БКП, за да се осъ­щес­т­ви пе­рес­т­рой­ка­та, т.е. за­паз­ва­не­то на ко­му­нис­ти­чес­ка­та сис­те­ма у нас.

– Кои бя­ха дру­ги­те ос­но­ва­те­ли на СДС, ко­и­то се ока­за­ха из­го­не­ни от не­го?
– Дер­т­ли­ев, Ми­лан Дрен­чев, Пе­тър Бе­рон, Пет­ко Си­ме­о­нов...

– И Вие одоб­ря­ва­те из­гон­ва­не­то им?
– Да, пра­вил­но бе­ше. За да мо­же да се отър­с­ва съ­ю­зът.

– Но на­ли и Вие сте из­вън не­го? Как­ва е раз­ли­ка­та меж­ду Вас и дру­ги­те му ос­но­ва­те­ли?
– СДС бе­ше съз­да­ден от ин­фил­т­ри­ра­ни ко­му­нис­ти. Аз бях из­вън сце­на­рия. За­то­ва тряб­ва­ше сам да го на­пус­на, а и са­ми­те те не мо­же­ха да ме по­на­сят. Но пос­те­пен­но в СДС нав­ля­зо­ха хо­ра, ко­и­то съ­що ня­мат ни­що об­що със сце­на­рия. Имен­но те за­поч­на­ха да се ос­во­бож­да­ват от ин­фил­т­ри­ра­ни­те. Ми­на­ла­та го­ди­на при под­пис­ва­не­то на Кон­с­ти­ту­ци­я­та от­пад­на пър­ви­ят „Клин“. Но има вто­ри и тре­ти „Кли­но­ве“.

– Е, кои всъщ­ност ос­та­на­ха в СДС?
– В мо­мен­та в СДС са хо­ра­та от вто­рия „Клин“. Пред­с­тои и те да от­пад­нат.

– Го­во­ри­те за внед­ря­ва­не на ко­му­нис­ти в опо­зи­ци­я­та, за­що­то раз­по­ла­га­те с фак­ти или то­ва са Ва­ши хи­по­те­зи?
– Фак­ти­те са зак­лю­че­ни в сей­фо­ве­те, до които аз нямам достъп. Но аз раз­по­ла­гам с ана­ли­ти­чен апа­рат, кой­то ми да­ва то­зи от­го­вор.

– Ва­ши­ят из­вод не е ли все пак плод на пре­ка­ле­на по­доз­ри­телност?
– Зна­е­те ли, в Ита­лия за ма­фия го­во­рят хо­ра­та, ко­и­то ня­мат ни­що об­що с нея. Все­ки, кой­то е вът­ре в ма­фи­я­та, каз­ва, че та­ко­ва не­що ня­ма.

– А не е ли пре­ка­ле­но го­лям ком­п­ли­мент към уп­рав­ля­ва­щи­те то­га­ва да смет­нем, че още през 1977 го­ди­на те са би­ли тол­ко­ва про­зор­ли­ви, че са ис­ка­ли да от­г­ле­дат опо­зи­ция?
– То­зи план, за кой­то Ви го­во­ря, е раз­ра­бот­ван от КГБ под влия­ние на про­це­си­те в Че­хос­ло­ва­кия и Пол­ша. Би­ло им е яс­но как ще се раз­ви­ят не­ща­та.

– А ко­га се про­я­ви вто­ри­ят „Клин“?
– Той за­поч­на да се про­я­вя­ва по по­вод на законопроектите за рес­ти­ту­ци­я­та и де­ко­му­ни­за­ци­я­та. Все още не е из­ця­ло изя­вен, но част от не­го се афи­ши­ра нас­ко­ро при гла­су­ва­не­то на во­та на до­ве­рие на Сте­фан Са­вов.

– Как сто­ят се­га не­ща­та вът­ре в СДС?
– Аз съм при­я­т­но из­не­на­дан от про­це­си­те в СДС. За съ­жа­ле­ние те се по­тис­кат от дей­ци­те на вто­рия и тре­тия „клин“, но съм си­гу­рен, че ще се очис­тят. Тре­та­та въл­на е на­деж­да­та на СДС. До­се­га Ко­о­р­ди­на­ци­он­ни­ят съ­вет не мо­жа да учас­т­ва във фор­ми­ра­не­то на пра­ви­тел­с­т­во­то на Фи­лип Ди­мит­ров и във всич­ки про­ме­ни в не­го. За­нап­ред та­ка не би­ва да про­дъл­жа­ва.

– На как­ва ос­но­ва по­чи­ва раз­би­ра­тел­с­т­во­то меж­ду Вас ка­то пред­се­да­тел на Съ­ю­за за Тър­нов­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция и дру­ги­те чле­но­ве на Ко­о­р­ди­на­ци­он­ния съ­вет?
– На ра­ди­кал­ния под­ход.

– А смя­та­те ли, че хо­ра­та, ко­и­то пра­вят ли­це­то на СДС, са най-под­хо­дя­щи?
– Те­зи хо­ра да­ват пог­реш­на пред­с­та­ва за съ­ю­за. Във все­ки слу­чай СДС не е и не тряб­ва да бъ­де то­ва, ко­е­то по­каз­ва офи­ци­а­л­на­та вер­сия за не­го.

– А мо­же­те ли да ка­же­те как­во е СДС всъщ­ност?
– Пре­ди две го­ди­ни бе­ше ед­на го­ля­ма на­деж­да. За съ­жа­ле­ние тя си оти­де по ви­на на твър­де мно­го хо­ра. Спо­ред мен тряб­ва да се по­тър­си от­го­вор­ност от ви­нов­ни­ци­те за на­ци­о­нал­на­та ка­тас­т­ро­фа до ден-дне­шен, ко­е­то ще ре­че – и от те­зи, ко­и­то съз­да­ват об­ра­за на СДС днес.

– Би ли мо­гъл СДС все пак да осъ­щес­т­ви Го­ля­ма­та си­ня идея?
– Има та­ка­ва на­деж­да, ма­кар че в ико­но­ми­ка­та тя е ефи­мер­на.

– Виж­да­те ли он­зи по­тен­ци­ал от хо­ра, кой­то би мо­гъл да осъ­щес­т­ви та­зи на­деж­да?
– Те­зи, ко­и­то бя­ха по­тен­ци­ал, се от­д­ръп­на­ха и от ка­у­за­та, и от ин­с­ти­ту­ци­я­та. Прак­ти­ка­та до­ве­де до то­ва ра­зо­ча­ро­ва­ние. Но мо­же да се по­я­вят но­ви струк­тур­ни еди­ни­ци, ко­и­то да ра­ди­ка­ли­зи­рат нещата.

– Но та­зи прак­ти­ка се про­веж­да от то­зи съ­юз, с кой­то Вие има­те по­ли­ти­чес­ко спо­ра­зу­ме­ние. Зна­чи и Вие но­си­те ня­как­ва от­го­вор­ност за нея.
– Та­зи прак­ти­ка се про­веж­да от пре­зи­ден­тс­т­во­то, ко­е­то бе­ше нат­ра­пе­но на СДС, и от пра­ви­тел­с­т­во­то, ко­е­то е поч­ти не­за­ви­си­мо от СДС, макар че уж е негово. Ние вър­вим към ед­на ба­на­но­ва дър­жа­ва, но по­не­же ня­ма­ме ба­на­ни, а пре­дим­но джан­ки, мо­же би ще ста­нем джан­ко­ва дър­жа­ва. Не то­ва ис­ка­ха хо­ра­та, ома­гьо­са­ни от си­ня­та идея.

– За­що смя­та­те, че пре­зи­ден­тс­т­во­то е би­ло нат­ра­пе­но на СДС?
– Ана­лиз на то­зи въп­рос пред­с­тав­ля­ва уни­вер­си­тет­с­ка лек­ция от два ча­са.

– Но пре­зи­ден­тс­т­во­то има най-при­ни­зе­ни пра­во­мо­щия. За­що тък­мо не­го дър­жи­те от­го­вор­но за прак­ти­ка­та?
– Пра­во­мо­щи­я­та му са­мо та­ка из­г­леж­дат. Но пре­зи­ден­тът е глав­но­то по­ли­ти­чес­ко ли­це. Не­го­ви­те мре­жи са не­по­кът­на­ти. Всич­ки слу­жи­те­ли от Шес­то уп­рав­ле­ние ос­та­на­ха в пре­зи­ден­тс­т­во­то още от вре­ме­то на Пе­тър Мла­де­нов.

– В пре­зи­ден­тс­т­во­то или в служ­би­те, ко­и­то са на не­го­во под­чи­не­ние?
– Ня­мам пред­вид ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та, а оне­зи, ко­и­то вър­шат ра­бо­та. За мен пре­зи­ден­т­с­т­во­то е по­ли­ти­чес­ки ме­ха­ни­зъм, а не съв­куп­ност от ад­ми­нис­т­ра­тор­ки, чис­тач­ки и шо­фьо­ри.

– Вие от­дав­на пос­та­вя­те ис­ка­не­то за дос­тъп на все­ки до всич­ки ар­хи­ви на Дър­жав­на си­гур­ност.
– Да. В мо­мен­та се рес­ти­ту­и­рат имо­ти. Аз ис­кам да се рес­ти­ту­и­ра ис­ти­на­та.

– Ня­кои не вяр­ват, че до­си­е­та­та ще се от­во­рят, за­що­то след 1975 го­ди­на е би­ло заб­ра­не­но за аген­ти да се вер­бу­ват чле­но­ве на БКП...
– Не е важ­но на­я­ве да из­ля­зат са­мо до­нос­ни­ци­те. По-важ­но е да се раз­к­рие един ме­ха­ни­зъм. И ако има прос­ти­тут­ки, ко­и­то са би­ли до­нос­ни­ци, от­го­вор­ност тряб­ва да но­сят и су­те­ньо­ри­те, ко­и­то са ги при­нуж­да­ва­ли да прос­ти­ту­и­рат.

– Как­ва е Ва­ша­та прог­но­за за про­ме­ни­те в пра­ви­тел­с­т­во­то на г-н Филип Димитров през сеп­тем­в­ри?
– То­ва пра­ви­тел­с­т­во тряб­ва да си оти­де по-бър­зо и да дой­де но­во пра­ви­тел­с­т­во на СДС, ко­е­то да из­вър­ши де­ко­му­ни­за­ци­я­та ра­ди­кално.

– Ще има ли пред­с­роч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри?
– Ще се нап­ра­ви всич­ко въз­мож­но, за да ня­ма та­ки­ва из­бо­ри. Но аз ще се пог­ри­жа да има час­тич­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри за мес­та­та на БСП, след ка­то през сеп­тем­в­ри Вър­хов­ният съд, на­дя­вам се, ува­жи ис­ка за не­ле­ги­тим­ност на БСП*.

____________________________________________

*Състав на Върховния съд под председателството на агент на Държавна сигурност отхвърли иска за нелегитимност на БСП. Материалите по делото - по-късно.

(Интервю на Мариана Светославова във в-к "168 часа"/18.08.1992 г., публикувано и в книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Политическа документалистика. - С., "Янус", 1994. - 640 с.).

Няма коментари:

Публикуване на коментар