2017-09-18

(18 Септември 2017 г.), До Йорданка Асенова Фандъкова – Кмет на Столичната община, София 1000, ул. „Московска” № 33, До Район „Изгрев” при Столичната община, 1113 София, ул. „Атанас Далчев” №12


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

18 Септември 2017 г.

 

            До Йорданка Асенова Фандъкова Кмет на Столичната община

            София 1000 ул."Московска" № 33

 

            До Район „Изгрев” при Столичната община

            1113 - София, ул.Атанас Далчев №12

 

            Припомням ви, че при вас до сега са надлежно депозирани ТОЧНО ОСЕМ (8) акуратни искания, по които въобще не сте дали НЕ САМО легитимен отговор, НО ДОРИ И КАКЪВТО И ДА Е ОТГОВОР:

            *(01)датирано на 18 Октомври 2016 г. до община „Изгрев” искане от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова;

            *(02)датирано на 24 Април 2017 г. до община „Изгрев” искане от мое име;

            *(03)датирано на 26 Април 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(04)датирано на 27 Април 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(05)датирано на 05 Май 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(06)датирано на 29 Май 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(07)датирано на 12 Юни 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(08)датирано на 17 Юли 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

 

            (01) Припомням ви, че в така визираните текстове са посочени факти и основания, по които вие сте били длъжни да се произнесете, но не сте го направили,

            с което по несъмнено ясен конклудентен (подразбиращ се) начин сте подчертали или дори предизвикателно демонстрирали своята покровителствена държавно-властническа ангажиронст с визираните нарушения на моите и на членовете на семейството ми легитимни права и интереси.

 

            (02) Припомням ви, че в частност изрично и пределно ясно съм предявил пред вас искането:

ДА УПРАЖНИТЕ ЛЕГИТИМНИТЕ СИ ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ДА СЪДЕЙСТВУВАТЕ ЗА ПЪЛНО ИЗЯСНЯВАНЕ

НА МОИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

ДОСЕГАШНИ И СЕГАШНИ (НАСТОЯЩИ)

ФИНАНСОВИ (ПАРИЧНИ) ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ ТАКА НАРЕЧЕНАТА „ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ”,

     считано от началното време, когато „начело” на т. нар. Домоуправителна Етажна собственост

     е легитимно или нелегитимно „застанало” (поставено) лицето Румен Манолов.

 

            Обръщам вашето внимание върху факта и обстоятелството, че пълната липса на ваша КОНТРОЛНА намеса по този казус фактически има статуса на височайше държавно-властическо покровителствено подстрекаване на абсолютно нелегитимната „домоуправителна власт”

            да налага каквито си иска парични величини

            и да отказва да даде каквито и да са обяснения относно изчисляването на стойностите на отделните парични претенции,

            при което КАКТО отказва да приеме частични плащания ДО ИЗЯСАНЯВАНЕ НА КАЗУСА, ТАКА И категорично отказва да даде каквото и да е изясняване на казуса,

            и така преднамерено и ченгеджийски провокативно предизвиква условия за изкуствени престъпни конфликтни ситуации,

            като злоупотребява с абсолютно невярното твърдение, че аз просто своеволно и неоснователно категорично отказвам да плащам задълженията си;

            докато моето искане е да зная какво и защо плащам,

         а на мен ми се отказва правото да зная това.

            Абсолютно категоричен съм, че тази стратегия въобще не е финасова (парична),

            а е специална оперативна ченгеджийско-мафиотско-държавно-властническа (ПРАВИТЕЛСТВЕНА) стратегия

            репресивно-провакационно прилагана, впрочем, и от комунистическата Държавна сигурност като стратегия, насочена срещу разработваните „вражески обекти”,

            насочена към създаването и поддържането на едно от многобройните „конфликтни огнища” между т. нар. „общественост”, т. нар. „държавна власт” и т. нар. „вражески обект” на специалните служби.

 

            (03) Припомням ви, също така, че изрично и пределно ясно съм предявил пред вас искането, съдържащо се в следният текст:

         „да се произнесете и по т. нар. преюдициален въпрос относно легитимният статус на управлението на Етажната собственост и на членовете на това управление.

         Настоявам да се произнесете относно легитимното или произволното определяне на

         паричната величина на ОТДЕЛНИТЕ конкретни видове обслужващи дейности,

         които съответните легитимни или нелегитимни „управителни” лица са начислявали на живеещите в жилищния блок, включително и на мен и на членовете на семейството ми.

         По повод и във връзка с това уточнявам, че вече почти две десетилетия всеки мои опит да поискам достъп до и копия от съответната документация относно така визираните финансови „операции” на легитимното или нелегитимното ДОМОУПРАВИТЕЛНО тяло на блока

         до сега не само е пропадал и не е осъществяван,

         но и винаги тези ми опити са били съъпроводени със ЯСНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ЗАПЛАХИ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

 

            (04) Припомням ви, също така, че изрично и пределно ясно съм предявил пред вас текст, в който съм посочил, че:  

„вече в продължение на вече доста години т. нар. „Домоуправител” Румен Манолов, който е бивш осъждан криминален престъпник, но е високопоставено вербуван и покровителствуван от мафионски и държавно-властнически лица и институции

и поради това е фактически безотговорен за голямо множество деликтни и престъпни деяния,

включително и за лично извършени от него физически (телесни) насилничeски посегателства върху живеещи в блока лица

и фактически действува спрямо голяма част от живеещите в блока почти като репресивен затворнически надзирател

и с него и неговият екип е невъзможен абсолютно никакъв нормален човешки и служебнно-битов контакт;

         НО ТЪЙ КАТО по силата на визираната негова абсолютно нелегитимна, но фактическа функция на домоуправител той така или иначе в определена степен и форма се явява и встъпва И КАТО ОБЩИНСКИ ВЛАСТОВИ СЛУЖИТЕЛ”.

 

            (05) Припомням ви, също така, че изрично и пределно ясно съм предявил пред вас текст, в който съм посочил, че: 

         „ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВУВАНЕТО НА ВИСОКОПОСТАВЕНИ МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ ЛИЦА тук визираният абсолютно нелегитимен, но фактически т. нар. „Домоуправител” на блок 4 Румен Манолов е превърнал голяма част от живеещите в жилищния блок в РЕПРЕСИВНО ТРЕТИРАНИ ЗАТВОРНИЧЕСКИ ИЛИ КОНЦЛАГЕРНИ ПИТОМЦИ.”

(... ... ...)

„ЧЕ АЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ СЕ НАМИРАМЕ В СИТУАЦИЯ НА ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКО НАПАДЕНИЕ,

         ИЗВЪРШЕНО ИМЕННО ЛИЧНО ОТ ТУК ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ

         ИЛИ ОТ СВЪРЗАНИ С НЕГО И С НЕГОВИТЕ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА И ОТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ЛИЦА.

         Пледирам за вашето акуратно проверяване на фактите и обстоятелства и да ми бъде даден ОТДЕЛЕН ОБСТОЕН ОТГОВОР ОТНОСНО ВСЕКИ ОТДЕЛНО ФОРМУЛИРАН КАЗУС ОТНОСНО ТОВА, ДАЛИ ТУК ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ ИМА ЛЕГИТИМЕН СТАТУС НА СЛУЖИТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ

         И ДАЛИ ТАКА ВИЗИРАНОТО НЕГОВО ПОВЕДЕНИЕ ИМА ХАРАКТЕРА НА ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.”.

 

            (06) Припомням ви, също така, че изрично и пределно ясно съм предявил пред вас текст, в който съм посочил, че:

         Тъй като, както вече би трябвало да ви е известно и ясно, както като професионално ангажиран, така и като лично ангажиран, аз вече половин век имам „щастието” да съм обект на подобни И ДОРИ НЕВЕРОЯТНО МНОГО ПО-ДРАСТИЧНИ провокационни ситуации, предизвикани именно от лица, които са ангажирани с престъпните КАКТО правителствено-държавни, ТАКА и мафиотски специални служби,

         ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТУК ВИЗИРАНИЯ КАЗУС МИ СТАНА ПРЕДЕЛНО ЯСНО, ЧЕ тази ситуация е обусловена ОТ НЕСЪМНЕНАТА ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ПРЕСТЪПНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ ОТ „ТРИЪГЪЛНИКА”

         Общинска държавна власт - Технически Университет – блок 4 в ж.к. „Дианабад”.

         В частност, тук и сега настоявам да получа официален писмен отговор относно:

         ***ОТ КОГА, КАК (ПО КАКЪВ НАЧИН) И ЗАЩО в блок 4 на ж.к. „Динабад”, ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ е въведена денонощна охрана, формално подчинена на абсолютно нелегитимният т. нар. „Домоуправител” Румен Манолов, но фактически ръководена от

           живеещият в същият блак № 4, Главен секретар на Техническия университет Валентин Иванов Димитров, известен, впрочем, като роден брат на добре известният в близкото минало

           Марио Иванов Тагарински, (който до скоро живееше в същия блок), политик, Министър на държавната администрация в правителството на Иван Костов, Народен представител в 37-то (СДС), 38-то (СДС), 39-то (ОДС), 40-то (ОДС) и 41-то Народно събрание (РЗС).

         ***ОТ КОГА, КАК И ЗАЩО тук визираният Румен Манолов Е ОБЕЗПЕЧЕН ДА БЪДЕ АБСОЛЮТНО НЕЛЕГИТИМЕН, НО НЕСМЕНЯЕМ т. нар. „Домоуправител” на жилищния блок?

         ***какво, всъщност, охранява тук наложената ни охрана, ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО (ИЗДРЪЖКАТА) НА КОЯТО ВСЕКИ МЕСЕЦ ОТ НАС СЕ ИЗИСКВА СЪВСЕМ НЕ МАЛКА ПАРИЧНА СУМА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ОХРАНЯВАНЕТО, ОТ КОЕТО НЯМАМЕ АБСОЛЮТНО НИНАКВА НУЖДА, НО ... ТАЗИ ОХРАНА СЪЩЕСТВУВА, ЗА ДА ОХРАНЯВА

           НЯКОЛКО ДИСКРЕТНО ОРГАНИЗИРАНИ И ПОЛЗУВАНИ АПАРТАМЕНТИ И НЯКОЛКО ВИСОКОПОСТАВЕНИ „БИЗНЕСМЕНСКИ ЛИЧНОСТИ”.

         ***КАК И ПО КАКЪВ НАЧИН тук визираният Румен Манолов Е АНГАЖИРАН ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ОСОБЕНА ИЛИ СПЕЦИАЛНА ДЕЙНОСТ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, която дейност формално е оформена като охранителна дейност, но всъщност, май, съвсем не е охранителна.

         ***КОЛКО И КОИ, ОЩЕ СА, ОНЕЗИ ЖИВЕЕЩИ В БЛОК № 4 личности, които са ангажирани с някакви мижави формални дейност в Техническия Университет, за „изпълнението” на които получават определено СИМВОЛИЧНО, НО БИТОВО ЗАДОВОЛЯВАЩО ГИ ЗАПЛАЩАНЕ или някакво друго възмездяване,

         ДОКАТО, ВСЪЩНОСТ, СЪЩИНСКАТА ИМ ДЕЙНОСТ СЕ СЪСТОИ В ТОВА ДА УЧАСТВУВАТ В СИЛОВОТО И МАНИПУЛАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОНЕЗИ ЖИВЕЕЩИ В СЪЩИЯ БЛОК, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ ДА БЪДАТ БРУТАЛНО ЕКСПЛОАТИРАНИ И РЕПРЕСИРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДА БЪДАТ ОБЕКТИ НЕ САМО НА ЗАПЛАХИ, НО И НА МНОЖЕСТВО ФИЗИЧЕСКИ ПОКУШЕНИЯ.

            (07) Припомням ви, че до днес не съм получил абсолютно никакъв легитимен отговор по тази визираните мои искания за проявление на вашата държавно-властническа функция.

 

            (08) Припомням ви, че изрично и пределно ясно съм поискал от вас

            ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ СИГУРНОСТТА НА ЗДРАВЕТО И НА ЖИВОТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, тъй като

        НИЕ СМЕ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ТУК ВИЗИРАНИЯ КЛАН НА МАФИЯТА – клана Тагарински - ,

        който клан е част от широката мафиотска структура на Бойко Борисов,

        и който клан отдавна не крие намерението си да ни ликвидира.

18 Септември 2017 г.                                  Янко Н. Янков: . . . . . . . . . .  ..  . .

& Край на документа  

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар