2013-04-19

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 553Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
19 Април 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 553


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),
Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. №3307/2013


І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Както вече Ви е известно още от първите ми официални писмени изложения почти веднага след встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България,
            без дори и една капка наивност относно престъпната същност на т. нар. посткомунистическа държавна власт, и в частност на Прокуратурата и Съда,
            поради изключително дълбоко-принципни съображения предприех стратегията
            да се отнасям към Вас с уважение, подобаващо на принципно-абстрактния (но не и на реално-практическия) имидж на Прокурорската институция,
            като в частност вече почти четири месеци   
-        т. нар. сто (100) дни -
            съм се стараел КАКТО И ДОСЕГА
            да подлагам Прокуратурата като институция на почти ежедневен принципен натиск за спазване на Правото,
       НО ОТДЕЛНО ОТ ТОВА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ деликатно да се опитвам да обезпечавам лично на Вас напълно достатъчно време да се ориентирате
       КАКТО в новата за Вас функция,
       ТАКА И в новата ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОСТРО КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ в България, в Европа и в Света,  

       и така Вие да имате спокойната възможност СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като считам, че вече са налице определени групи факти и основания
         да внеса известни корекции именно в сферата на деликатността на тази ми досегашна лична стратегия,
            с настоящите редове заявявам, че вече,
         БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯМ СТРАТЕГИЯТА СИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ИМАТЕ ШАНС ЗА АДЕКВАТНА ОРИЕНТАЦИЯ В НОВАТА ЗА ВАС ПРОФЕСИОНАЛНА ФУНКЦИЯ,
         официалните ми изложения ще бъдат адресирани лично до Вас (а не до Вашите заместници) в качеството Ви именно на Главен жрец на българската Прокурорска институция.

         При това изрично и пределно ясно подчертавам, че сред визираните факти и основания особено релефно се откроява Вашата принципна позиция относно необходимостта от

институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,

в каквато именно функция,
като израз на високо добронамерена и благородна воля, фактически и конклудентно,
Вие вече встъпихте  
с изявлението си от  16 Април 2013;

което изявление, впрочем,
съвсем неслучайно бе направено именно в деня, който е официално честван
както като
Ден на Българската Конституция“,
така и като „Ден на българския юрист“;
и което изявление по същество
има характера на ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОКЛАМАЦИЯ, заявена в присъствието на двама видни функционели на Европейския съюз -
Мишел Конинкс - президентът на Евроджъст,
и Джовани Кеслер - генерален директор на Европейската служба OLAF.

            Така, именно за да Ви дам ПЪЛНАТА И МАКСИМАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ТАКА ВИЗИРАНИТЕ ВАШИ ДВЕ ФУНКЦИИ
ИЛИ НАПЪЛНО УСПЕШНО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ
(нещо, което най-искрено Ви желая и за което всеотдайно ще работя),
ИЛИ НАПЪЛНО ДА СЕ ПРОВАЛИТЕ ИЛИ САМОДЕМАСКИРАТЕ
(нещо, което никога няма да Ви простя!)

ВИ ПРИЗОВАВАМ И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ
ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат фактите
относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на
тежка национална катастрофа.

            В частност,
            КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност,
            ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ
ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години до днес!!!

*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Така, в контекста на по-горе пределно ясно формулираното мое КОНКРЕТНО ИСКАНЕ тук и сега ПОТВЪРЖДАВАМ ВАЛИДНОСТТА НА ЦЯЛОСТНИЯ (ПЪЛНИЯ) ТЕКСТ на книгата на Николай МихайловЯнко Янков-Вельовски (Биографични фрагменти)“, издадена през 2012 г. в обем от 335 странци (голям формат).
            В частност потвърждавам и следния (с.50-63, т. 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18) тук приложен (цитиран, възпроизведен) текст, по съдържанието на който изрично и пределно ясно настоявам да бъде извършено
            ПРЕЦИЗНО И ОБСТОЙНО НАКАЗАТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ.

-------------

(... ... ... ... ... ... ... )
         12.) От документацията, съдържаща се в посоченото Строго секретно дело №13304, стават известни имената на една съвсем малка част от агентурния апарат на Шесто управление на Държавна сигурност, който е бил комплектован от учени и преподаватели от Българската академия на науките (БАН) и от Софийския университет (СУ) и от някои други институции.
         Все пак, обаче, според изричните констатации на Янко Янков от документацията по въпросното дело е ясно, че
         само в продължение на по-малко от две години само по това дело са били ангажирани с противоправна престъпна дейност против него и неговите близки повече от 50 (петдесет) души агенти, офицери и други държавни служебни лица,
         които са извършили повече от 120 (сто и двадесет) отделни престъпни актове, драстично нарушаващи неговите законни права и интереси.

         Освен това, от документацията по същото дело се разбира че на Янко Янков не му е даден достъп не само до работните и кадровите дела на визираните агенти и офицери, но и до документацията по поне още 5 (пет) други оперативни дела, по които самият той преди и по време на визирания период е бил обект на други отделни престъпни оперативни мероприятия, относно броя и характера на които той все още няма никаква конкретна представа.
         Така например:
         *от строго секретен „План за провеждане на мероприятия“, датиран 23 Април 1976 г., както и от няколко агентурни донесения и служебни сведения на други отдели на ДС е видно, че отделно от това секретно дело той е бил обект и на друго секретно дело с псевдоним „Терорист“;
         *от строго секретен документ №8095 от 23 Септември 1977 г., изготвен от „началник на поделение 17065“ и озаглавен „Справка за Янко Николов Янков“ е видно, че същият вече е бил обект на строго секретно дело за разработка (ДОР) с псевдоним „Скитник“;
         *от официално публикуваните документи от личния архив на Янко Янков е видно, че той многократно е искал както информационен достъп до тези дела, така и наказателно разследване на престъпленията, които несъмнено са отразени в съдържанието на тези секретни дела, но досега такива действия от държавните институции не са били направени.

         13.) Втората папка с документация, която официално е предоставена на Янко Янков от разсекретените архиви на комунистическата Държавна сигурност, е обозначена като Строго секретно дело №21441, заведено на 20 Декември 1982 г. с псевдоним ДОР „Дракон“,
         и още от неговата лицева страница на самата папка по недвусмислен начин е видно, че е налице драстично документно престъпление,
         извършено с цел да бъдат унищожени или прикрити документите, в които са описани голямо множество отделни конкретни престъпления.
         Така, от първия ред на надписа върху самата лицева страница на папката е видно, че е записано, че тази папка има статус на „Том І“, а от последния ред се разбира, че надписът гласи „състои се от 2 тома“;
         при което, обаче, пределно ясно личи, че върху хартията е било упражнено въздействие, наречено „изтриване на първичен текст и нанасяне на друг (вторичен) текст“; като по-специално е била изтрита цифрата, и върху очевидно изтритата част е записана цифрата 2; което означава, че изтритата цифра във всички случаи е била много-по голяма от 2, вероятно 3, 4, или дори повече, като при това е очевидно, че специално разстоянието между надписа „от“ и надписа „тома“ е такова, че дава основание да се счита, че числото е било двуцифрено.
         Което не е всичко – дори и да се приеме, че томовете са два, вторият том въобще не е предоставен на Янко Янков, а всичките му многобройни искания да му бъде даден са останали без какъвто и да е отговор и без каквото и да е обяснение.
         Освен това от втората страница на т. нар. „Опис на документите, находящи се в делото“ проличава, че е имало и следващи след нея страници, които липсват, а от датата на последния документ, описан върху втората страница и датата на документалното комплектоване на папката е разположено време от десет месеци, документите за което време липсват от папката.

         Във връзка с тази папка Янко Янков разказва:
         От тези оскъдни страници, което са ми предоставени е видно, че както аз, така и брат ми, така и родителите ми сме били обект на много голям брой престъпни посегателства.
         От моите обемисти документални книги е видно, че за всичките тези престъпления официално и многократно съм настоявал пред Прокуратурата да извърши разследвания и да обезпечи наказателна и репараторна отговорност.
         Видно е, също така, че Прокуратурата не е предприемала абсолютно нищо и че в така нареченета „посткомунистическа“ и „демократична“ България вече повече от двадесет години не съществува абсолютно никакъв реален механизъм за отговорност както за престъпленията, извършени по времето на комунизма, така и за престъпленията, извършени по времето на не по-малко перверзно-престъпния посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически режим.

         От документите по това секретно дело е видно, че високопоставени полковници и генерали
         са били планирали и осъществявали мероприятия, при които научно-техническият отдел на ДС е бил съставял фалшификатни текстове,
         уж написани от мен,
         които са били изпращани на западните посолства,
         с което се е целяло да бъде осъществен ефект, при който аз да бъда компрометиран пред тях.

         В документите се съдържа изготвена от службата по контраразузнавателното наблюдение над посолството на САЩ строго секретна „Справка“, в която е записано:

         че „Янко Янков периодически посещава посолството на САЩ два-три пъти месечно“;

         че на 14 март 1984 г. в дома на родителите ми в родното ми село е бил пристигнал служителят на посолството „обект Диригент“, името на който, всъщност, е Джоузеф Александър Кийл, втори секретар;

         че още на другия ден Янков се е обадил по телефона в посолството и е казал на консула Сейдж, че в 14 часа се е състояло спешно заседание на Районния съд и той е осъден да бъде принудително настанен в трудов лагер в химическите заводи в град Девня, Варненско.

         14.) Третата папка с документация, която официално е предоставена на Янко Янков от разсекретените архиви на комунистическата Държавна сигурност, е обозначена като Том І, Строго секретно дело №24491, заведено на 8 Май 1984 г. в Окръжно управление на МВР град Варна с псевдоним ЛДОР „Твърдоглавия“.

         Очевидно е, че въпросната папка е „Том І“, но не е ясно колко са всичките томове и защо другите не са предоставени на Янков за информационен достъп.

         От съдържанието на папката личи, че „обектът Янков“ е бил арестуван и отведен в Държавна сигурност в София още на 22 Май 1984 г.,
         но че въпреки това делото е било активно и по него са били провеждани престъпни секретни мероприятия до 12 Юли 1985 г., тоест, в продължение на още една година и два месеци;
         отделно е видно, че делото фактически е било активно до 21 Септември 1988 г. и едва тогава е било поставено в „Архив“.

         Също така се установява, че през месеците Март и Април Янко Янков вече е бил обект на вниманието на ДС в градовете Девня и Варна по друго секретно дело, но информационен достъп до същото въобще не му е даден.

         От съдържанието на въпросното дело се вижда, че
         през месец Април 1984 г. лично Първият заместник-министър на МВР - генерал полковник Григор Шопов –
         е ръководел секретните оперативни меропиятия срещу Янко Янков по дело с псевдоним „Дивия“,
         но включително и до днес то продължава да е секретно и „обектът“ на „изключителното височайше внимание
         не е получил абсолютно никакъв информационен достъп до делото.

         15.) Четвъртата папка с документация, която официално е предоставена на Янко Янков от разсекретените архиви на комунистическата Държавна сигурност, е обозначена като Том ІІ-ри, Секретно!  Криминално досие, Архивен №14-рез-1398.

         Том І, естествено, не е достъпен;
         не е ясно колко са били другите томове,
         които, разбира се, също така са укрити.

         Отделно от същата тази папка не са предоставени (и липсват или са унищожени!) 38 (тридесет и осем) страници,
         в които несъмнено също така са описани множество престъпления, извършени от специалните държавни служби.

         От съдържанието на папката става ясно, че в нея се съдържат документи, свързани с:
         *формалните уреждания на възможността да бъде контролирана пощенската кореспонденция на Янко Янков и да бъдат изземвани писмата му;
         *някои от иззетите писма;
         *протоколи за претърсване, обиск и изземване;
         *протоколи за разпити и саморъчни обяснения на различни лица, от които е било искано да разкажат и опишат всичко, което знаят за Янко Янков;
         *секретни документи на ДС, озаглавени „Справка относно поведението и проявите на Янко Николов Янков“.

         16.) Петата папка с документация, която Янко Янков е получил, е неговото т. нар. Затворническо досие.
         Тази папка, всъщност, е водена и поддържана несистематично или по-скоро хаотично, липсва опис на документите и последователно обозначаване на страниците.
-------------
         В „Справка“, изпратена заедно с Янко Янков в Затвора, следователят от Главно следствено управление при Държавна сигурност е записал:
         *по време на разследването обвиняемия Янков не се призна за виновен по предявените му обвинения като поведението му беше нагло и предизвикателно;
         *причините за извършените от Янков престъпни действия се коренят в отрицателното му отношение към мероприятията на народната власт у нас, нежеланието му да спазва социалистическия правопорядък, влиянието на вражеската пропаганда, разпространявана от западните радиостанции, както и склонността му да надценява личните си качества;
         *по характер е общителен, с добра обща култура, надменен и склонен към прояви, уронващи престижа на страната ни.
-------------
         В „Справка“ от 9 Август 1985 г., подписана от Началника на затвора в Пазарджик, се посочва:
         *още от първите дни е започнал да предявява неоснователни претенции към администрацията на затвора;
         *отказал да работи и поради това му е наложено дисциплинарно наказание;
         *често и на всеслушание отправя упреци към служители от съдебно-изпълнителните органи;
         *държи се предизвикателно със служителите от надзорно-охранителния състав на затвора;
         *не се съобразява с Наредбата за вътрешния ред в затвора;
         *категорично отказва да работи;
         *умишлено отбягва каквото и да е превъзпитателно въздействие.  
         *поставен е при строг режим (СР).
-------------
         В „Справка“ от 12 Февруари 1986 г., подписана от Началника на затвора в Пазарджик, е записано:
         *още от първите дни предявява неоснователни претенции към администрацията на затвора;
         *отказва да работи;
         *системно провокира надзорно-охранителния състав на затвора;
         *няма психическа нагласа за поправяне и превъзпитание;
         *демонстративно отказва да се включва в каквито и да са превъзпитателни мероприятия, провеждани в затвора;
         *поставен е при строг режим.
-------------
         В „Справка“ от 11 Април 1987 г., подписана от Началника на затвора в Пазарджик, се казва:
         *има вражеско отношение към обществено-политическия строй у нас;
         *не признава социалистическия правопорядък;
         *държи се предизвикателно към служителите на затвора;
         *не се съобразява с Наредбата за вътрешния ред и Закона за изпълнение на наказанията;
         *проявява се като системен нарушител на установения вътрешен ред и системно провокира надзорно-охранителния състав на затвора;
         *жалбите му до държавните институции се отличават с дръзки клевети, обиди и злепоставяния, поради което те не са изпращани и му е налагана дисциплинарна отговорност.
-------------
         В „Педагогическа характеристика“ от 25 Май 1987 г., приета от „Съвета за възпитание“ при Затвора в Пазарджик, е констатирано:
         *престъплението, за което е осъден е извършено преднамерено, с пълно съзнание за обществено-опасните последици;
         *не се разкайва, смята, че е жертва и че рано или късно ще бъде оправдан;
         *изграденото му чувство за превъзходство и непогрешимост му пречи да оцени реално заобикалящата го обстановка на социалистическата реалност;
         *благодарение на правните си знания си е изградил висок авторитет сред лишените от свобода, но общува само с тесен кръг от тех;
         *досега водената с него възпитателна работа не е дала никакви положителни резултати, а идейното му кредо се е запазило същото.
-------------
         В „Справка“ от 18 Ноември 1987 г., подписана от Началника на затвора в Пазарджик, е протоколирано:
         *Има вражеско отношение към обществено-политическия строй в НР България;
         *Държи се предизвикателно и провокационно;
         *не се съобразява с Наредбата за вътрешния ред и Закона за изпълнение на наказанията.
         *особено опасен за бягство.
-------------
         В „Характеристика“ от 14 Октомври 1988 г., подписана от Началника на затвора в София, е потвърдено:
         *с високо интелектуално ниво, волево изграден, уравновесен, не е склонен към образуване на афекти, със завишена самооценка и индивидуалистична насоченост, стреми се към доминиране и лидерство, не се поддава на влияние;
         *поддържа контакти с ограничен кръг лишени от свобода като проявява избирателно отношение към тях и няма близки приятели. 
-------------
         В официално писмо, написано върху бланка на Софийския градски съд, подписано от председателя на съда, датирано 5 Декември 1988 г. и адресирано до Началника на затвора, се казва:
         *затворникът е подал молба да му се издаде препис от присъдата с мотивите по НОХД № СА-30 от 1984 г., тъй като не знаел за какво е осъден и искал да подава молба за преглед по реда на надзора;
         *Съгласно установения ред такъв препис не следва да му се дава.
-------------

         Две седмици преди окончателното изтърпяване на наложената му присъда Янко Янков
         официално уведомил началника на затвора и прокуратурата,
         че няма да напусне затвора,
         докато не получи официален препис от присъдата и мотивите.

         Тъй като все пак такъв не му е бил даден,
         на 31 Октомври 1989 г., в деня на освобождаването му, Янко Янков се барикадирал в килията и заявил,
         че отказва да напусне сградата на затвора;
         след няколко часа той получил исканата документация и напуснал сградата.

         След точно пет месеци, на 30 Март 1990 г. Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд издава Решение, съгласно което
         Янко Янков е признат за невинно осъден
         при пълна липса на изискуемите от закона доказателства, а наложената му присъда е отменена.

         17.) По повод жалба, отправена до Главния прокурор, Никола Янков - бащата на Янко Янков,
         е получил писмо, подписано от заместник-главен прокурор Петър Дончев - завеждащ сектор „Изпълнение на наказанията“, което писмо има регистрационен № 645.86.ХІ. и дата 13.02.1986 г., в което е написано следното:
         Следва да имате пред вид, че същият се държи грубо и системно обижда служителите и прави неоснователни оплаквания, тенденциозни и клеветнически (…).
         В последна сметка не неговия живот и здраве са застрашени, а той представлява опасност за живота и здравето на околните с невъздържаността си и липсата на елементарна дисциплина“.

         Във връзка с посочените негови личностнови характеристики, направени както от затворническите институции, така и от Главната прокуратура, Янко Янков разказва:
         В така представените за мен „характеристични данни“ се съдържа колкото истина, толкова и преднамерено формулирана лъжа.
         Истина е, че винаги съм се държал изключително достойно; именно достойно, но не и предизвикателно и провокационно.
         При това съм абсолютно категоричен, че не само офицерите, но и обикновените надзиратели умееха да правят и правеха разлика между тези два видове или начини на държание и именно поради това се отнасяха с респект към мен и винаги, когато посягаха да ме удрят или да правят некакви други репресивни действия, винаги ми казваха, че го правят, защото им е наредено да го направят.
         Истина е, че винаги съм настоявал да бъдат спазвани правата ми на затворник. Да, именно правата ми на затворник, тъй като дори и затворниците, независимо дали са били справедливо или несправелдливо осъдени, все пак имат свои, затворнически права, които затворническата властова институция няма правото да нарушава и които права специално при мен винаги са били изключително брутално, преднамерено и репресивно нарушавани.
         Естествено винаги съм казвал, че съм несправедливо и противозаконно осъден и че рано или късно, дори може би посмъртно, ще бъда оправдан, но естествено и никога не съм искал от служителите на затворническата институция да ме третират като свободен човек, и единствената ми, несъмнено твърда и енергична, претенция е била да ме третират като затворник, който има дадени му от Закона права.
         Те, обаче, абсолютно никога не са ме третирали съобразно дадените ми от Закона права и почти винаги са ми подчертавали, че имат дадено им от „високопоставени институции“ принципни и конкретни нареждания постоянно и системно да ме подлагат на всевъзможни репресивни мероприятия.

         Специално в тези техни написани за мен „характеристични данни“, обаче, винаги се е съдържало и се съдържа едно второ стратегическо ниво или дъно.

         Става дума за следното:
         в официално писмо на Министерството на вътрешните работи, подписано от Главния секретар на МВР генерал-майор Божидар Попов
         и адресирано до Секретния отдел на Върховната касационна прокуратура,
         което писмо има изх. №1345 от 20.04.1999 г., е записано,

         че по времето, когато съм се намирал в затвора,
         в Шесто управление на Държавна сигурност е било образувано строго секретно дело за провеждане на оперативни мероприятия с псевдоним „Непокорник“,
         имащо рег. №27654, заведено на 04.10.1985 г. и прекратено и унищожено едва в края на 1990 г.,
         една година след политическите промени;

         което означава,
         че аз съм бил обект на секретни репресивни разработки
         включително и по времето когато вече съм бил
         участник в Националната политическа кръгла маса,
         депутат (сенатор) във Великото Народно събрание,
         лидер на политическа партия и
         лидер на правозащитния Съюз на юристите демократи.

         Във връзка с това специално внимание заслужават следните факти:

         ***въпреки моите многобройни искания да ми бъде дадена информация и достъп до секретните дела на ДС, по които аз и близките ми сме били обект, съществуването на това дело никога не е било съобщавано в писмата, които са били адресирани до мен, тоест, съществуването на това дело винаги е било преднамерено скривано (укривано) от мен;

         ***прокурорът по чието искане официално и писмено е съобщен визираният факт е самият шеф на Военната прокуратура полковник Николай Колев, с когото бяхме не само състуденти, но и приятели през студентските години;
         след като получи това „секретно писмо“
         той не само ми даде копие от него,
         но и лично уреди среща между мен, него и визирания Главен секретар на МВР;

         ***тази среща бе проведена през лятото на 2000 г.,
         съвсем наскоро след моето завръщане от Лондон;
         по време на срещата генерал-майор Божидар Попов изрично и ясно заяви, че
         специално тази оперативна разработка на ДС е била имала за цел аз да бъда подложен на интензивни химико-фармацевтични третирания за „сломяване на волята“,
         за медикаментозни тествания на определени секретни химико-фармацевтични продукти,
         и отделно от това за създаване на критични ситуации,
          при които аз да бъда убит,
         а аргументът на държавната власт да бъде, че съм загинал при предизвикани от самия мен ситуации на насилие;

         ***в разговора Главният секретар на МВР съобщи
         и за съществуването на друга, съвсем скорошна секретна разрабатка,
         предприета и действуваща именно по времето на моето пребиваване в Лондон от лятото на 1999 г. до лятото на 2000 г.,
          по време на което мое пребиваване във Великобритания бех поискал политическо убежище;

         ***той съобщи, че тази разработка е имала характера на съвместна дейност между
         подчинената на Президента външнополитическа разузнавателна (шпионска) служба и
         подчинената на Правителството (Министър-Председателя) Национална контраразузнавателна служба за сигурност (тоест, посткомунистическата Държавна сигурност);

         ***той съобщи, че една от целите на тази разработка е била
         в Лондон да бъдат изпратени няколко души високопоставени специалисти по секретни операции,
         които да ме предупредят,
         че ако не се завърна в България, контролирани от специалните служби криминални лица ще отвлекат съпругата ми, двете ми непълнолетни дъщери и непълнолетната дъщеря на брат ми,
         полицията официално ще ги издирва в продължение на една седмица,
         след което ще бъдат открити само телата им;

         ***така, във връзка с двете разкрития
         както генералът,
         така и военният прокурор,
         дадоха идеята да бъде проведена среща между генерала, мен и Главния прокурор Никола Филчев,
         с когото не само бяхме приятели, но и на когото аз бях кум на сватбата му;

         ***срещата бе проведена само няколко дни по-късно
         и на нея бе уточнено аз да напиша няколко официални искания за разследвания, адресирани до Главния прокурор и регистрирани в регистратурата на неговия офис;

         ***моите искания за провеждане на разследвания несъмнено бяха официално регистрирани в офиса на Главния прокурор
         (и, разбира се, са публикувани в документалните ми книги),
         но разследвания въобще не последваха,
         тъй като:
         *срещу Главния прокурор Никола Филчев вече бе предприета и бе в ход интензивна медийна война, в хода на която той бе обвинен, че лично е бил убил и обезглавил приятелката си Надежда Георгиева и е бил подстрекал към самоубийство военния прокурор Николай Джамбов;
         *Военният прокурор полковник Николай Колев бе застрелян на улицата;
         *вече бившият Главен секретар на МВР генерал-майор Божидар Попов почина от някакво неизяснено тежко заболяване.

         18.) В затворническото досие на Янко Янков се намира
         един на пръв поглед „странен“ документ, озаглавен „Справка“,
         датиран 12 Февруари 1986 г.
         и подписан от завеждащия здравната служба д-р Костадинов и от началника на затвора майор Кискинов.

         Текстът гласи, че на 13.02.1986 г. този документ е бил изпратен като „отговор на запитване“ или като „отчет за извършена секретна дейност“,
         но не е посочено на кого точно е изпратен;
         все пак, обаче, е посочено, че този документ има характера на „отговор“ или на „отчет“ по входяща документация, която е обозначана като „№306 от 1985 г.“.
         Според Янко Янков тези структурни елементи на документа разкриват,
         че става въпрос именно за отчет за извършена строго секретна оперативна дейност,
         възложена най-малко преди два месеци,
         което възлагане е било станало именно по образуваното против него
         строго секретно оперативно дело „Непокорник“,
          образувано само четири месеци преди това, на 04.10.1985 г., и има рег. №27654.

         От документа се разбира, че
         в продължение на няколко месеци Янко Янков е бил подложен на точно 26 (двадесет и шест)
         специализирани медицински прегледи
         за констатиране на здравословното му състояние,
         свързано със силни бъбречни кризи и изключително високо кръвно налягане, движещо се в границите 220 на 110 и 190 на 110.

         От този документ на пръв поглед би могло да се направи заключение, че Янко Янков съвсем не се е бил намирал в затвора,
         а в някаква елитарна почивна станция или елитно медицинско завeдение за високопоставени особи (VIP persones).

         Но последните редове на третата страница на същия този документ гласят:
         Лишеният от свобода няма психическа нагласа за поправяне и превъзпитание.
         Демонстративно отказва да се включва в каквито и да са превъзпитателни мероприятия провеждани в затвора.
         Поставен е при строг режим“.

         Не е ли удивително, уважаеми читатели, с каква демонстративна, злостна и черна неблагодарност Янко Янков е отвръщал на така проявяваните към него трогателни високохуманни медицински грижи ...

         Впрочем, не е ли очевидно, че
         този документ, всъщност, е имал характера на
         „точен отчет“ за физическото, психическото и волевото състояние на Янко Янков,
         настъпило в резултат от прилаганите върху него строго секретни третирания с увреждащи здравето му химически, фармацевтични и медикаментозни субстанции?

         Впрочем, в едно от многобройните предявени от Янко Янков съдебни дела срещу българската държава е приложена обемиста медицинска документация,
         издадена от най-голямата и най-авторитетната в Европа болница „Grosshadern“ (Мюнхен, Германия),
         от която е видно, че непосредствено след излизането му от затвора
         той е опериран от доста обемист
         (голям по своите размери) тумор на надбъбречната жлеза (Phaochromozytom rechts).

         Нужно ли е да казваме, че
         както всичките други, повече от 30 (тридесет), съдебни дела срещу българската държава,
         така и това дело е било приключено, без въобще да му бъде даден ход за разглеждане по съществото на исканията.

         Нужно ли е да се питаме какъв е бил механизмът на това туморно заболяване ...

-------------
*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури  
         и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Впрочем, Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
19 Април 2013 г.                                                      Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар