2014-10-28

До: Административния съд София-град Второ отделение, 25-ти състав, „Съдия“ Боряна Петкова Адм. Дело № 8882 по описа за 2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
Адрес за кореспонденция и връчване на книжа:
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
- - - - - - - - - - - - -
=========================================================
28 Октомври 2014 г.

                                   До:
                                   Административния съд София-град
                                   Второ отделение, 25-ти състав,
                                   „Съдия“ Боряна Петкова
                                   Адм. Дело № 8882 по описа за 2014 г.  

І.
            „Дълбокоуважаема Съдия“ Боряна Петкова,
            Преди всичко приемете моите „най-дълбоки и най-искрени почитания“ и „поздравления“ за „неимоверното щастие“ да се „срещна“ отново с „Васв неизменното Ви качество на пламенна жрица на българското „правосъдие“!!!
            Както и за пореден път да изразя моята благоговейна благодарност на ДАНС и МАФИАНС за техното обезпечение на тази „нeимоверно радостна и щастлива моя среща с Вашето височайше величие на хетера и наложница сред високопоставената кохорта на българското Министерство на безмерната Любов към Червената Мафия“.
            „Вие“, несъмнено, превъзходно знаете, че именно благодарение на такива като „Вас“ още преди около половин век официално говорех в лекциите си пред студентите, че погледнато в компаративен световен мащаб най-независимите магистрати (прокурори и съдии) са концентрирани именно в България – всичките те са тотално независими най-вече от себе си (от евентуалното наличие на собствена съвест) и преди всичко от Правото.
            Припомням „Ви“ това просто за да си дам нова поредна възможност или нов пореден контекст на неистовотото си желание френетично да изразявам моята безкрайна благодарност от НОВАТА ни среща с „Вас“, тъй като именно „Вие“ сте, така да се каже, един от персонализираните фетиши на моята неистова благодарственост към Системата на българското хетеристично и наложническо жречество в сферата на „Правосъдието“, осъществявано от Червената Мафия.

ІІ.
            Но, с оглед на „Вашето“ височайше „благоволение“ да образувате тук визираното т. нар. „адм. дело № 8882 по описа за 2014 г.“, нека все пак да започна с кратка преюдициалност.
            На 27 Януари 2014 г. датирах и регистрирах в т.нар. „Комисия за защита от дискриминация“ т.нар. „Жалба срещу Министерския съвет (Правителството)“, в която обосновах тезата, че
            КАКТО Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), ТАКА и всичките нейни членове, ТАКА и лично самият аз в качеството ми на дописен член (член-кореспондант) на СЪЩАТА АКАДЕМИЯ СМЕ ДИСКРИМИНИРАНИ
            СЪПОСТАВИМО с Българската академия на науките (БАН) и всичките нейни членове.
            Текстът на тази моя жалба, впрочем, има съвсем публичен характар и е публикуван в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес:

2014-01-27, До Председателя на Комисията за защита от дискриминация - Вх.№44-00-339 / 27.01.2014 г.


ІІІ.
            Впоследствие получих:
            ***Разпореждане № 201/06.03.2014 г. (две страници);
            ***Уведомление изх. № 44-00-1305/ 19.03.2014 г. (една страница); и
            ***Уведомление № 44-00-1637/04.042014 г. (две страници).

ІV.
            В отговор на изразеното в горепосочените три актове становище на Комисията аз ПРОТИВОПОСТАВИХ две мои становища:
            ***Становище, датирано и регистрирано на 07.05.2014 г.;
            Същото е публикувано в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес:

2014-05-06, До членовете на 5-членния състав на Комисията за защита от дискриминация по преписка 106/2014 г.


            ***Допълнение към Становището от 07 Май 2014 г., датирано и регистрирано на 08 Май 2014 г.;
            Същото е публикувано в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес:

2014-05-08, До Комисията за защита от дискриминация Допълнение към Становището от 07 Май 2014 г.


V.
            Тъй като в продължение на доста дълго време фактически не получих абсолютно никакъв отговор, на 07 Юли 2014 г. датирах и регистрирах в офиса на Комисията мое официално писмо „по повод и във връзка с липсата на каквото и да е така наречено „видимо легитимно движение“ по процудурата“.
            Същото е публикувано в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес:

2014-07-06, До Комисията за защита от дискриминация


VІ.
            В крайна сметка на 28.08.2014 г. официално се подписах като получател на изпратени в един пощенски плик два акта на Комисията:
            ***Съобщение изх. № 44-00-3526/ 26.08.2014 г.; и
            ***Решение № 290/22.08.2014 г.

VІІ.
            Така, в рамките на процедурно определения срок на 08.09.2014 г. датирах и регистрирах в Комисията моята Жалба, с която изрично и пределно ясно заявих, че
            „в срок обжалвам Решението“, което съм получил на 28 Август 2014 г.,
            „с което Жалбата ми от 27 Януари 2014 г. е оставена без разглеждане по същество и производството по преписката е прекратено“.

VІІІ.
            Така, след всичкото това, на 21.10.2014 г. посетих бюро „Призовки“ в Софийския административен съд, където официално се подписах, че съм получил:
             ***Съобщение, текстът на което гласи: „Съобщава Ви се, че с Разпореждане от 30.09.2014 г. делото е оставено без движение. В 7- дневен срок от получаване на настоящото съобщение отстранете нередностите. Приложен препис от разпореждане от 30.09.2014 г. В противен случай производството ще бъде прекратено“; и
            ***Разпореждане, подписано от „Съдия Боряна Петкова“, където в т.нар. „разпоредителна част“ е записано:
            „І. Оставя производството по делото БЕЗ ДВИЖЕНИЕ.
            ІІ. Задължава жалбоподателя в 7- дневен срок от получаване на настоящото Разпореждане да отстрани допуснатите нередности, както следва:
            1. Да посочи еднозначно кой е административният акт, който оспорва, като го индивидуализи с неговия номер, дата и орган, който го е постановил.
            2. Да посочи в какво се изразява незаконосъобразността на оспорвания акт, както и какво е искането му, отправено до съда.
            3. Да внесе по сметката на Административния съд София-град държавна такса в размер на 10 (десет) лева, и да представи по делото оригинал на платежния документ в същия срак.
            Указва на жалбоподателя, че при неизпълнение на настоящото разпореждане в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане по същество, а производството по делото прекратено.
            Разпореждането не подлежи на обжалване.
            Съдия Боряна Петкова
 
ІХ.
            „Дълбокоуважаема Съдия“ Боряна Петкова,
            тъй като текстът на моята т.нар. „Жалба“ е пределно кратък, пределно ясен и гласи следното:
            На 28 Август 2014 г. получих Решение, с което Жалбата ми от 27 Януари 2014 г. е оставена без разглеждане по същество и производството по преписката е прекратено. В срок обжалвам Решението“,
            коленопреклонно „Ви“ моля да ми позволите да „Ви“ попитам:

            ***„Кое е нееднозначното в моя текст, поради което искате да получите „еднозначно“ посочване на административния акт?“;

            ***„Не е ли пределно ясно, че в документацията, която служебно е изпратена в Съда от Комисията, решението, за което става въпрос, е само едно-единствено и както от граматическа, така и от правнологическа, така и от нормална психоментална гледна точка липсват каквито и да са основания за съществуването на каквато и да е нееднозначност, на каквато Вие се позовавате?“;

            ***„Поради какви граматически, правнологически и психоментални основания, НАЛИЧНИ ПРИ МЕН (като автор на текста) ИЛИ НАЛИЧНИ ПРИ ВАС (като институционален адресат на текста) Вие виждате наличието на неднозначност там, където категорично и пределно ясно не съществува абсолютно никаква нееднозначност?“

            ***Поради какви причини „Вие“ изисквате от мен да заплатя визираната държавна такса, след като на стр. 41 на специалната брошура, която (съгласно волята на т. нар. Европейски институт, който е авторът и издателят на брошурата!) визираната Комисия предоставя на всички, които се обръщат към нея за правна защита,
            изрично и пределно ясно записано, че:
            при обжалване на решенията на Комисията
         за водените дела срещу актовете на КЗД не се събират държавни такси,
         а направените в хода на производството разходи са за сметка на бюджета на съда.
         Това отличава този вид производства от общото исково производство, където се събират държавни такси. Така ... се осигурява максимална достъпност до правосъдие и правораздаване.

            „Дълбокоуважаема Съдия“ Боряна Петкова,
            Ползувам случая, също така, ТУК И СЕГА да обоснова основанията, които ми дават правото да „Ви“ попитам още нещо:
            Лично аз: *макар и да съм дипломиран юрист вече почти половин век; *макар и винаги да съм работил като университетски преподавател в няколко български юридически факултети и като научен изследовател в две български Академии; *макар и да съм почетен член на една чуждестранна Академия; *макар и да съм автор на повече от 60 научни книги, посветени именно на проблемите на правната наука (статиите въобще не ги броя!),
            ТУК И СЕГА ПРЕД ВАШЕТО ОФИЦИАЛНО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ПРОЯВЛЕНИЕ КАТО БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ СЪДИЯ
            изрично и пределно ясно завявавам, че
се позовавам на основния правен принцип
на всяка цивилизована правна система,
съгласно който именно съдът,
а не гражданинът, търсещ защита от съда,
Е ДЛЪЖЕН ДА ЗНАЕ ПРАВОТО,  
и в частност
„в какво се изразява незаконосъобразността на оспорвания  акт“.

            Така, в контекста на всичко горепосочено изрично и пределно ясно питам:
Ако „Вие“ не знаете български език,
ако не знаете Правото,
ако не сте наред с психоменталния си статус,
чий OVARIUM крепите там,
в системата на българското
и по същество европейското
Правосъдие?!?.

ІХ.
            „Дълбокоуважаема Съдия“ Боряна Петкова,
            Ползувам случая да „Ви“ уведомя, че по повод и във връзка с престъпната „съдийска“ дейност на редица съдии, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ВАШАТА ПРЕСТЪПНА СЪДИИСКА ДЕЙНОСТ, надлежно съм регистрирал в офиса на така наречения „Главен Прокурор на България“ официален текст, имащ вх. рег. №13033/13, 06///13.05.2014 г.;
            Уведомявам „Ви“, че същият текст е публикуван в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес:

Отворено писмо „ЦацароМафия – 73-105 /18.05.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!


            Прочетете го внимателно! Там съм посочил и Вашето име!
            Уверявам „Ви“, че няма да останете ненаказана!
            Защото когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото, и когато пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие, не им остава нищо друго, освен открито и официално да изрекат думите: Проклети да са всички магистрати, които пред Бога и пред хората са отказали да изпълнят задължението си да бъдат Справедливи!
            И защото аз като МНОГОКРАТНО пострадал ОТ САМАТА ВАС Ви казвам:
            ПРОКЛЕТА ДА Е Утробата Ви (ако въобще я имате!)
            и ПРОКЛЕТИ ДА СА (като възползували се от Вашата престъпна дейност) всички Ваши биологични и социални наследници до Пето поколение!

            За аналогична справка вижте:

2014-05-26, Лична протестна нота № 3 --- 25.05.2014 г.

 

2014-05-28, Лична протестна нота № 4 --- 28.05.2014 г.


2014-06-13, Лична протестна нота № 5 --- 12.06.2014 г.


2014-06-18, Лична протестна нота № 6 --- 19.06.2014 г.


2014-07-06, Покана № 3 до Главния прокурор Сотир Цацаров


2014-07-08, Покана № 4 до Главния прокурор Сотир Цацаров


2014-07-28, За Истината и Правосъдието. № 1 - 29 Юли 2014 г.

28 Октомври 2014 г.
                                               Янко Николов Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
***

1 коментар:

  1. Ох умрях си от смях!Професор Янков финеса на вашият сарказъм едва ли ще пробие тъпотата на дебелокожите създания облечени в тогите на правосъдието,но въпреки това си заслужава да се опита.Възхищавам ви се!

    ОтговорИзтриване