2014-01-27

До Председателя на Комисията за защита от дискриминация - Вх.№44-00-339 / 27.01.2014 г.До Председателя на Комисията
                                                        за защита от дискриминация
                                                        доц. д-р Ана Страшимирова,
                                                        бул. „Драган Цанков“ № 35
                                                        София – 1125
                                      Web site: www.kzd-nondiscrimination.com
                                                         E-mdil: kzd@kzs.bg


Ж А Л Б А
От
Янко Николов Янков –
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ
Адрес за кореспонденция и връчване на книжа:
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
-------
Skype: Veliovski3
27 Януари 2014 г.


СРЕЩУ:
Министерския съвет (МС, Правителството)
на Република България,
бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

Относно: Дискриминация:
към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и
към членовете на Българската академия на науките и изкуствата  (БАНИ)
(ул. „Георги Софийски“ № 3,
Военномедицинска академия, етаж 1, 1606 София,

Съпоставимо с:
Българската академия на науките (БАН) и
членовете на Българската академия на науките (БАН)
(ул. „15-ти Ноември“ № 1, 1040 София )

Дискриминация по признак образование, научен статус, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение;

всъщност, очевидно явният официален разграничителен признак
между двете академии и техните членове е този, че
БАН е проправителствена държавна структура, създадена и функционираща по съветски образец за обслужване на държавната власт,  
 докато
БАНИ е неправителствена организация и независим граждански научен институт


            Уважаема госпожо Председател,
            Българската академия на науките и изкуствата, чийто легитимен член съм, е юридическо лице-сдружение с нестопанска цел, неправителствена организация и независим граждански научен институт.
            Тя е приемник и продължител на делото на противоправно и репресивно закритата през 1947 г. Академия със същото наименование, голяма част от ръководителите и високоавторитетните членове на която (както и голяма част от членовете на семействата на които) са били подложени от комунистическата власт на абсолютно (фактически и юридически) неоснователни и по същество противоправни (престъпни) гонения, преследвания, икономически и финансови сривове и лишения, осъждания, концлагерни и затворнически репресии, обесвания, разстрелвания и множество други официални и неофициални форми на мъчителни (изтезателни) умъртвявания.

            Българската академия на науките и изкуствата е легитимно учредена през 2004 г. и е регистрирана съгласно нормите на Закона за юридическите лица;
            първоначално тя е надлежно вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във фирменото отделение на Хасковския окръжен съд, а
            понастоящем Академията е надлежно вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във фирменото отделение на Софийския градски съд, където регистрацията има следния статус: №18615, Том 379, стр. 50, по фирмено дело № 220 / 2011 г..

            С настоящата жалба се обръщаме към Комисията за защита от дискриминация по повод и във връзка с
            нормативните разпоредби на Постановление №203 на Министерския съвет от 14 Август 1996 г., чиято последна актуализация е от 02 Декември 2008 г.,
            които разпоредби, отнасящи се КАКТО ЗА самата Българска академия на науките (БАН), ТАКА И ЗА за академиците и член-кореспондентите от същата,
            според нас, имат пределно и недвусмислено ясен дискриминационен характер
            КАКТО СПРЯМО Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
            ТАКА И СПРЯМО академиците и член-кореспондентите от същата.

            Става дума за това, че визираните в посоченото правителствено Постановление норми са постановени в нарушение и недопустима противопоставителност
            КАКТО С Духа и Принципите на Конституцията,
            ТАКА И С конкретната норма на чл. 6,
            установяваща изискването за равенство пред Закона
            КАКТО НА  всички хора,
            ТАКА И НА всички, принадлежащи към определена категория, каквато категория в частност са академиците и член-кореспондентите.

            Също така става дума за това, че визираните в посоченото правителствено Постановление норми са постановени в нарушение и недопустима противопоставителност
            КАКТО С принципите и нормите на множеството наднационални и задължителни за България международноправни актове и актове на Европейския съюз,
            ТАКА И С българския Закон за защита срещу дискриминация и константната съдебна практика.

            Очевидно е, че визираните в посоченото правителствено Постановление норми са установили и установяват
            от една страна състояние на дискриминационност спрямо академиците и член-кореспондентите на частната Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) и спрямо самата Академия,
            а от друга страна състояние на привилегированост на академиците и член-кореспондентите на проправителствената и държавна Българска академия на науките (БАН) и на самата Академия.

            Уважаема госпожо Председател,
            Предвид гореизложеното Ви моля на основание чл. 50 от Закона за защита срещу дискриминация
            да образувате производство и да установите
            налице ли е състояние (статус) на привилегированост и дискриминация
             КАКТО МЕЖДУ двете академии,
            така и между членовете (академиците и член-кореспондентите) на едната и на другата академия,

            да постановите да бъде преустановено визираното дискриминационно третиране,
            както и да наложите предвидените в Закона санкции, принудителни административни мерки и отговорности.

            Приложения:
            Първо: Копие от Диплома № 132 от 27 Октомври 2012 г. за избирането ми за Дописен член на БАНИ;
            Второ: Копие от Решение на Управителния съвет на БАНИ от 28 Октомври 2013 г. за встъпването ми в длъжност Директор на научния център за социални и хуманитарни науки;
            Трето: Декларация, че към момента на подаването на жалбата няма заведено съдебно дело или друга процедура със същия предмет между същите страни;
            Четвърто: Удостоверение от 12.09.2012 г. на Софийския градски съд, Фирмено отделение, 3-ти състав, по ф. д. № 220/2011 г. за актуалното състояние на юридическото лице - Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);
            Пето: Документи и книжа в подкрепа на жалбата – копие от Постановление №203 на Министерския съвет от 14 Август 1996 г. за определяне на допълнително месечно пожизнено възнаграждение на академиците и член-кореспондентите, обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 72 от 23 Август 1996 г., изменено и допълнено ДВ бр. 5 от 19 Януари 1999 г., ДВ бр. 48. От 10 Юни 2005 г., ДВ бр. 103 от 2 Декември 2008 г.;
            Шесто: копие от настоящата документация за надлежно връчване на ответната страна.
27 Януари 2014 г.            
                                                                       Янко Николов Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

***

Няма коментари:

Публикуване на коментар