2010-08-29

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 6

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

30 август 2010

До: Административен съд - София-град

І-во отделение, 14-ти състав, Адм. дело № 5917/2008 г.,

Пламен Горелски -

ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел,

изпълняващ длъжността „Съдия”-Докладчик по делото

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – виж: ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 6”,

http://iankov.blogspot.com/2010/08/6_29.html

Първо:

На 10 октомври 2008 г. предявих и регистрирах Иск срещу Министерския съвет (Правителството) на Република България, както и срещу осемнадесет (18) негови деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо основание на моя Иск съм посочил, че на 01, 02 и 03 август 2008 г., а отделно от това по-късно - на 09 септември 2008 г. - Премиерът (Министър-Председателят) на Правителството на Република България, депутати и министри-членове на Правителството са участвували в имащи престъпен характер тържествени и възхвалителни публични прояви, по време на които показно и дори демонстративно са давали да се разбере, че са неразривно свързани както с идеологията, така и с практическата престъпна дейност на Ленин, Сталин и Империята на Злото – СССР.

Като правно основание на моя Иск съм посочил, че по силата на Закона за обяваване на комунистическия режим в България за престъпен, както и по силата на чл. 108 от Наказателния кодекс, въпросните изяви на цитираните висши партийни и правителствени функционери имат несъмнено престъпен характер.

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 5917 по описа за 2008 г., І-во отделение, 14-ти състав, при „съдия”-докладчик Пламен Горелски, след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати:

14 ноември 2008 г.,

05 декември 2008 г.,

22 декември 2008 г.,

02 май 2009 г. и

22 февруари 2010 г.

Второ:

Уточнявам, че след предявяването на моята т. нар. „Частна жалба“, което бе станало още на 05 декември 2008 г., до днес

не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес,

НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО -

което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”.

Трето:

С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание

на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел първоинстанционен съдия”-докладчик по делото Пламен Горелски,

че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

30 август 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар