2009-11-09

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ -2-АВAddress for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

09 Ноември 2009 г.

чрез: Административен съд-София-град

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

адм. д. № 6516 / 2009,

Второ административно отделение, 37-ми състав,

съдия”-докладчик Славина Владова

До Върховния административен съд

Ч а с т н а Ж а л б а

*************

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС)

бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

Предложение за доброволно (пълно или частично)

признаване на Иска и завеждане на реторсен иск срещу БСП

(както като наследница на престъпно-деликтното управление на БКП,

така и като престъпно-деликтен деец на собствено основание)

за възстановяване в държавния бюджет

на платената обезщетителна сума

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст - вж.: ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-2-АB”, http://iankov.blogspot.com/2009/11/2_09.html

І.

Преди няколко дни получих „Съобщение” и копие от издадено от „съдиятаСлавина ВладоваОпределение от 29.10.2009 г.”, и в законовия срок ОБЖАЛВАМ същото и пледирам за неговото отменяне.

Отменителните основания се съдържат в самата папка по делото и са надлежно изтъкнати в моето официално писмено становище от 26 Октомври 2009 г.

Освен това, видно от посоченото мое писмено становище, съществува още едно отменително основание:

тъй като самият аз официално, писмено, изрично, публично (чрез публикуване в Интернет) и неколкократно съм нарекъл „съдията” по делото: абсолютен кретен и идиот; пълен идиот и кретен; собственик или носител на птичи мозък, поразен от птичи грип; както и собственик или носител на свински мозък, поразен от свински грип;

въпреки, че все пак достатъчно релефно и убедително съм обосновал това мое гледище като напълно основателно, фактосъобразно и законосъобразно;

въпреки, че самият „съдия” несъмнено имплицитно се е бил съгласил с това мое експертно гледище, като въобще не се е противопоставил на него и мълчаливо го е бил приел за напълно основателно;

все пак, обаче, така или иначе, това обстоятелство е било и е напълно достатъчно основание съдията да поиска и да постанови самоотвод от разглеждането на делото, за да не бъде обвинен в предубедителност, пристрастност и вредоносна насоченост при вземането на своите решения по делото, което, обаче, той не е бил направил.

ІІ.

Що се отнася до така наречените „препоръки” или „указания” за „отстраняване на нередностите” в Иска, тъй като нашата „съдебна ситуация” е абсолютно същата, като аналогия ще се позова на един стар анекдот от времето на социализма:

По онова време един новодомец установил, че трябва да си купи синджирче, чрез което да задействува казанчето, пускащо водата в тоалетната му.

Отишъл в магазина, където му казали, че „грижата за човека е първа грижа на Партията и на Правителството”, че „веднага” ще му дадат ИСКаното синджирче.

После поИскали от него да донесе паспорта си, който той не носел;

на другия ден го върнали да донесе характеристика за обществена благонадеждност, издадена от съседите;

на третия ден го върнали, за да донесе свидетелство за съдимост (за обществена и държавническа благонадеждност);

на четвъртия ден поИскали да донесе свидетелство за семейно положение, за да се знае колко души ползуват тоалетната;

(...) на 30-тия ден поИскали от него да си покаже задника, за да докаже, че наистина притежава онова, което му налага нуждата да ползува тоалетната;

на 31-вия ден поИскали да донесе и да покаже самата тоалетна (клекалото);

и разбира се, накрая отказали да му дадат Исканото синджирче, тъй като по време на срещите си с държавните служители от Магазина бил проявил злостно неуважение към Държавата, чийто скромни служители са били продавачите, на които Институциите били инструктивно възложили да предявяват точно тези Институционални ИзИсквания.

ІІІ.

Пледирам за отмяна на посочения „съдийски” акт.

09 Ноември 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар