2009-10-23

БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (10)

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

23 Октомври 2009 г.

До съдия Красимир Влахов -

Председател на Софийския Районен съд

Към: вх. № 1491/ 01.10.2009 г.

До Маргарита Попова –

Министър на правосъдието

Министерство на правосъдието

ул. „Славянска” № 1

1040 София

Към: вх. № 94-я-31/ 01.10.2009 г.

Информационно копие:

До районен „съдия” Цвета Желязкова -

Софийски Районен съд, І гражданско отделение, 40 състав

„правораздавала” по гр. д. № 14700/2008 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (10),

http://iankov.blogspot.com/2009/10/10.html

Господин Съдия,

Госпожо Министър,

Вчера, 22.10.2009 г. получих „Съобщение” и копие от „Разпореждане от 12.102009 г.”, издадено и районен „съдия” Цвета Желязкова, правораздавала по гр. дело № 14 700/2008 г. по описа на 40-ти състав, І-во гражданско отделение.

І.

Преди всичко приветствувам нейното разпореждане за отстраняване на самата себе си от участие при резглеждането на посоченото гражданско дело.

На второ место отново обръщам внимание върху факта, че същата за пореден път е дала абсалютно недвусмислено доказателство за факта и обстоятелството, че тя действително е ченгеджийско-мафиотска курва и простутатка, на която сутеньорите й от Мафията и от специалните ченгеджийски служби са възложили функцията да изопачава и фалшифицира ищцовата воля на търсещите правосъдие български граждани.

Става въпрос за това, че още с първото изречение на своя псевдосъдийски акт тя е записала, че „производството по делото е образувано по искова молба на Янко Янков”, която е регистрирана в регистратурната служба на Софийския районен съд.

Тъй като КАТЕГОРИЧНО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА НЕЙНОТО ТВЪРДЕНИЕ, ЧЕ АЗ СЪМ БИЛ ПИСАЛ „ИСКОВА МОЛБА”, това обстоятелство ми дава недвусмисленото основание да я квалифицирам именно по посочения по-горе и добре известeн начин.

Тъй като КАТЕГОРИЧНО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА НЕЙНОТО ИМПЛИЦИТНО ВНУШЕНО И ПРЕДПОСТАВЕНО ТВЪРДЕНИЕ, че тази т. нар. „Искова молба” е била адресrрана именно до Софийския районен съд, това обстоятелство ми дава недвусмисленото основание да я квалифицирам именно по посочения по-горе и добре известен начин.

Тъй като КАТЕГОРИЧНО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА НЕЙНОТО ИМПЛИЦИТНО ВНУШЕНО И ПРЕДПОСТАВЕНО ТВЪРДЕНИЕ, че аз съм бил този, който е бил извършил въпросната регистрация в регистрационната служба на Софийския районен съд, това обстоятелство ми дава недвусмисленото основание да я квалифицирам именно по посочения по-горе и добре известен начин.

ІІ.

Приветствувам ясно изразеното във въпросния „съдийски” акт намерение на въпросната долнопробна персона „да предприеме” „съответните действия в своя защита”.

Именно по повод и в непосредствена връзка с това се радвам на факта, че тя е решила да се възползува от моя напълно искрено даден й безплатен правен съвет.

Припомням, че на с.10 в моето официално писмено изложение от 1 октомври 2009 г. изрично и ясно съм записал следното: Тъй като аз, разбира се, съм съдбовно привързан към съвременните високохуманистични методи на ПРАВОСЪОБРАЗНО поведение, любезно уведомявам и давам напълно безплатния правен съвет на всички засегнати от моето СЛОВО институционални лица, че те могат да ме съдят, и след като докажат както своето правосъобразно поведение, така и моята неправосъобразна квалификация на техната същност, биха могли и евентуално да ме осъдят заради думите, които съм изрекъл по техен адрес..

В този именно смисъл аз имам пълното основание да се чувствувам доволен и дори щастлив от факта, че макар и твърде рядко, „съдиите” се възползуват от моите напълно искрено дадени им „безплатни правни съвети”.

Все пак, обаче, в контекста на това съм длъжен да кажа и още следното: тъй като въпросната персона е решила, че аз съм засегнал нейната лъчезарно блестяща и непорочна лична чест и достойнство, позволявам си да подчертая, че според моето скромно гледище на юрист, дипломиран още през 1973 г. и оттогава досега не само хабилитиран, но и написал 50 (петдесет) дебели книги, НЕЙНАТА ЛИЧНА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВОТО са били дефлорирани далеч преди тя да стане „съдия”, и са имали характера именно напредварително условие и предпоставка за професионална пригодност”.

За това обстоятелство абсолютно недвусмислено свидетелстува самата тя, която накрая на своя псевдосъдийски акт се е демаскирала, като е записала следното: „... намирам, че следва да ми се гарантира възможността да предприема съответните действия в своя защита ...”.

Тъй като „гаранциите” за каквито и да са (всички!!!) правнорелевантни „защити” са дадени от Правото, засегнатият (пострадалият) не е длъжен да се обръща към никого, от когото да иска да му бъде гарантирана възможността за „приложение на Правото”;

тъй като от въпросния текст е пределно ясно видно, че същият текст е адресиран именно към онези, които, обезпечевайки й безотговорост за престъпленията, са били институционализирали въпросната персона като съдия, т. е. към нейните сутеньори от МАФИЯТА;

тъй като от медиите е пределно ясно видно, че в България вече има множество случаи, при които именно съдии и прокурори встъпват като поръчители на убийства;

намирам за уместно да счета, че въпросният псевдосъдийски акт на въпросната персона има характера на своеобразно СЕМАНТИЧНО ПОСЛАНИЕ, или иначе казано - на ЗАКАНА ЗА МАФИОТСКА САМОРАЗПРАВА със самия мен.

В този именно смисъл настоявам пред вас да установите „от кого разчита да получи „гаранция” за своята „защита” въпросната престъпна персона?”.

23 Октомври 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар