2016-08-10

10 Август 2016 г., Двадесето (20-о) официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

10 Август 2016 г. (Сряда)

 

Двадесето (20-то) официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, и на всичките ваши ИНТЕР- и ТРАНС-национални партньори и сутенори официално и изрично ви припомням,  

            че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас,

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност.

            В частност, както за тук (по-долу) визираният казус, така и относно всичките други досега описани казуси, вече многократно интензивно съм настоявал пред надлежните институции за разследване и налагане на отговорност за престъпленията,

            извършени спрямо (срещу) мен и срещу свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            а също така и за престъпленията, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора;

         И РАЗБИРА СЕ, ИМЕННО ПОРАДИ СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА ГОСПОДАРСТВУВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНОИДЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ КОРПОРАТИВИЗЪМ,

абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават АБСОЛЮТНО БЕЗОТГОВОРНИ.

 

            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието,

            пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност,

         систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог де дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци,

            така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност; и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са наказателно отговорни за злодеянията, все пак са репараторно отговорни като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от репараторната възмездна отговорност.

 

            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо от 04 Май т.г., с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че

            специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

            в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между

американските и руските

ЧАСТНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ субекти

ПО ИСКАНЕ ИМЕННО НА същите

(поне такава е НЕДИСКРЕТНО-„дискретната” версия)

С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ СУБЕКТИ

ЗА ПРОВОКАТИВНО ПРЕДИЗВИКВАНЕ (СЪЗДАВАНЕ)

НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА „УПРАВЛЯЕМА КРИЗА” ИЛИ „УПРАВЛЯЕМ ХАОС”

българските мафиотски и държавни специални служби

са изготвили специални т. нар.

типови ШИРОКОСПЕКТЪРНИ оперативни пакети

за провеждането на т. нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се на кретеноидната масова пропаганда

и са характеризирани като СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА „ПРЕЧКА” за функционирането на вече традиционно (повече от четвърт век) съществуващия в България

ШИЗОФРЕНЕН СЪВМЕСТЕН съветско-руско-американски

НЕОКОЛОНИАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

политически режим,

абсолютно тотално функционално обезпечаван именно от

престъпните „бойни кадри”

на класическия комунистически режим.

 

            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“,

ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ

АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ

специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус”

винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

            и тъй като поне за мен сегашните „нови елиминационни мероприятия” на уж новите, но абсолютно тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални служби, по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

            тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО „стари сметки за уреждане“ (фр.) и

„стари кожи за дране“ (англ.),

продължавам и ще продължа да настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия,

надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси;

в най-дълбоката основа на които казуси е заложена (проявена) предумишлената целенасочена геноцидна престъпна стратегическа и тактическа дейност на

комунистическите и

НЕО(ПОСТ)комунистическите

български мафиотски и правителствени (държавни) специални (секретни) служби и техните ИНТЕР- и ТРАНС-национални господарствуващи партньори и сутеньри!

 

 

ІІ

В частност, в тук визираната ПАПКА, озаглавена

„Електроснабдителен геноцид”,

в рамките на 311 (триста и единадесет) страници

са позиционирани фактите и аргументите относно

отделен конкретно описан казус на проявление на

СЪВМЕСТНА ИНТЕР- И ТРАНС-национална

Съветско-Руско-Чешко-Българска

ГЕНОЦИДНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

насочена срещу гражданите на България  

извършена и извършвана от:

            ***БЪЛГАРСКИЯ КЛАН на ИНТЕР- и ТРАНС-националната Съветско-Руско Чешка Червена Мафия – „ЧЕЗ Електро България АД”;

            ***държавните служители на правителствената, прокурорската и съдебната власт, чиято дейност се изразява НАЙ-ВЕЧЕ в масово издаване (постановяване) на нелегитимни противоречащи на Принципите и Нормите на Европейското и Българското Право държавно-властнически актове, обезпечаващи безотговорсот за престъпниците от визирания мафиотско-държавен клан;

            в частност специално престъпната дейност на функционерите на прокурорската и съдебната власт се изразява в предумишлено и умишлено съучастническо прикриване на престъпленията, извършвано чрез престъпно манипулиране на отделните конкретни документални масиви и отказ от (за) извършване на надлежните ЛЕГИТИМНИ разследвания;

            ***при което, КАКТО при абсолютно всички други прецизно ясно формулирани и обосновани от мен казуси (във вече половинвековната ми битност на титулован научно-ангажиран професионален юрист), ТАКА И при този казус ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ (НИТО ЕДИН) ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

Виж:

            01.Първо искане за разследване, адресирано до:

            ***Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство, датирано на 18 Февруари 2009 г., регистрирано на 19 Февруари 2009 г., вх. рег. №2821/19.02.2009 г.;

            ***регистрирано в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), вх. рег. № Е-11Я-00-3 / 19.02.2009 г.;

            ***изпратено с препоръчано писмо до ЧЕЗ, 19.02.2009 г.;

 

            02. Мое писмо до полицейски инспектор Димитър Иванов, датирано на 17 Април 2009 г., регистрирано в МВР СДП, ул. „Антим І“ № 5, вх. рег. № 10472 / 21.04.2009 г.;

 

            03. Второ искане за разследване, адресирано до:

            ***Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство, датирано на 24 Май 2009 г., регистрирано във Върховната касационна прокуратура вх. рег. № 2821/2009, V/ 25.05.2009 г.;

            ***адресирано и до Министър-Председателя, регистрирано в Министерския съвет, вх. рег.№ 4379/25.05.2009 г.;

            ***адресирано и до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), вх. рег. № Е-11Я-00-3 / 25.05.2009 г.;

            ***адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия в България и Председател на ротационното (Чешкото) председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;

            ***адресирано и до ЧЕЗ, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;

 

            04. Мое писмо до полицейски инспектор Димитър Иванов, датирано на 25 Май 2009 г., регистрирано в МВР СДП, ул. „Антим І“ № 5, вх. рег. № 10472 / 25.05.2009 г.;

 

            05. Трето искане за разследване, адресирано до:

            ***Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство, датирано на 25 Май 2009 г., регистрирано във Върховната касационна прокуратура вх. рег. № 2821/2009, V/ 25.05.2009 г.;

            ***адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия в България и Председател на ротационното (Чешкото) председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;

 

            06. Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, Софийска градска прокуратура, пр. пр. 2766/2009 г., постановено от К. Софиянски на 08.06.2009 г., изпратено на 10.06.2009 г.;            

 

            07. Мое писмо, датирано на 05 Юли 2009 г., до Пол Бейер, Посланик на Кралство Швеция и Представител на ротационното председателство на Европейския съюз, и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия, изпратено с препоръчани писма на 06.07.2009 г.;

 

            08. Мое писмо, датирано на 15 Юли 2009 г., до Николай Попов, младши прокурор в Софийската районна прокуратура, към пр. пр. 4796/2009 г., вх. рег. № 4796/16.07.2009 г.;

 

            09. Четвърто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,

датирано на 29 Юли 2009 г., регистрирано на 29.07.2009 г., вх. рег. № 2821 / 29.07.2009 г.;

            ***адресирано и до Софийския районен прокурор, вх. рег. № 4796/2009 г., 29.07.2009 г.;

            *адресирано и до Министър-Председателя, вх. рег. № 4379/30.07.2009 г.;

            ***адресирано и до ДКЕВР, вх. рег. № Е-11Я-00-3-29.07.2009 г.;

            ***адресирано и до Пол Бейер, Посланик на Кралство Швеция и Представител на ротационното председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.;

            ***адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.;

            ***адресирано и до Представителството на Европейската комисия в България, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.;

 

            10. изпратено до мен писмо от Софийската районна прокуратура, датирано на 27.09.2009 г. и подписано от младши прокурор Николай Попов;

 

            11. Пето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 31 Юли 2009 г., регистрирано на 31.07.2009 г., вх. рег. № 2821 / 31.07.2009 г.;

            ***адресирано и до Софийския районен прокурор, вх. рег. № 4796/2009 г./ 31.07.2009 г.;

            ***адресирано и до Министър-Председателя, вх. рег. № 4379/03.08.2009 г.;

            ***адресирано и до ДКЕВР, регистрирано на 31.07.2009 г.;

 

            12. Писмо до мен, изпратено от ДКЕВР на 27.08.2009 г., подписано от Председател К. Шушулов;

 

            13. Писмо до мен, изпратено от Електроразпределение –Столично АД, датирано на 12.09.2005 г., подписано от Радек Климент;

 

            14. Постановление на Софийска районна прокуратура за отказ да се образува досъдебно производство, датирано на 27.10.2009 г., подписано от младши прокурор Николай Попов;

 

            15. Шесто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Февруари 2013 г., вх. рег. № 2821/2009 г., V/26.02.2013 г.

 

            16. Седмо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Февруари 2013 г., вх. рег. № 2821/2009 г., V/01.03.2013 г.;

 

            17. Осмо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 04 Март 2013 г., вх. рег. № 2821/2009 г., V/04.03.2013 г;

 

            18. Девето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 09 Юни 2013 г., вх. рег. № 2821/2009 г., V/10.06.2013 г.;

 

            19. Десето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 21 Октомври 2013 г., вх. рег. № 13033/2013 г.,/21.10.2013 г.;

 

            20. Единадесето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 12 Декември 2013 г., вх. рег. № 13033/2013 г.,/12.12.2013 г.;

 

            21. Дванадесето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 18 Март 2014 г., регистрирано на 17 Март1 вх. рег. № 13033/2013 г.,/17.03.2014 г.;

 

***

            Обръщам специално внимание на факта, че ШЕСТ броя от позиционираните документи са публикувани в моя личен сайт в Интернет и имат следните електронни адреси:


            2) Виж:  ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2, 2009-05-25,  http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968-2_25.html


            3) Виж:  ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.-3, 2009-07-05, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html


            4) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-4, 2009-07-15, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-4.html


            5) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-5, 2009-07-29,  http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-5.html


         6) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-6,    2009-07-31, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-6.html.


--- --- --- --- ---

         Уточнявам, че в така визираната „преписка” акуратно и прецизно точно са посочени и описани

ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, включително и НЕИМОВЕРНО ДРАСТИЧНИ, ФАКТИ И АРГУМЕНТИ

         относно престъпния механизъм и устойчивата престъпна геноцидна практика, при условията на които посочените дейци

         -софийската топлофикация и мафиотско-държавно-властническите институции–

         са извършвали и извършват визираната престъпна геноцидна дейност.

 

 

ІІІ

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

            НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна) КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

 

ІV

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

 

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

10 Август 2016 г.                             Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар