2016-08-05

05 Август 2016 г., Осемнадесето (18-то) официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

05 Август 2016 г. (Петък)

 

Осемнадесето (18-то) официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, и на всичките ваши ИНТЕР- и ТРАНС-национални партньори и сутенори официално и изрично ви припомням,  

            че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас,

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност.

            В частност, както за тук (по-долу) визираният казус, така и относно всичките други досега описани казуси, вече многократно интензивно съм настоявал пред надлежните институции за разследване и налагане на отговорност за престъпленията,

            извършени спрямо (срещу) мен и срещу свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            а също така и за престъпленията, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора;

         И РАЗБИРА СЕ, ИМЕННО ПОРАДИ СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА ГОСПОДАРСТВУВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНОИДЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ КОРПОРАТИВИЗЪМ,

абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават АБСОЛЮТНО БЕЗОТГОВОРНИ.

 

            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието,

            пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност,

         систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог де дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци,

            така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност; и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са наказателно отговорни за злодеянията, все пак са репараторно отговорни като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от репараторната възмездна отговорност.

 

            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо от 04 Май т.г., с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че

            специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

            в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между

американските и руските

ЧАСТНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ субекти

ПО ИСКАНЕ ИМЕННО НА същите

(поне такава е НЕДИСКРЕТНО-„дискретната” версия)

С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ СУБЕКТИ

ЗА ПРОВОКАТИВНО ПРЕДИЗВИКВАНЕ (СЪЗДАВАНЕ)

НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА „УПРАВЛЯЕМА КРИЗА” ИЛИ „УПРАВЛЯЕМ ХАОС”

българските мафиотски и държавни специални служби

са изготвили специални т. нар.

типови ШИРОКОСПЕКТЪРНИ оперативни пакети

за провеждането на т. нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се на кретеноидната масова пропаганда

и са характеризирани като СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА „ПРЕЧКА” за функционирането на вече традиционно (повече от четвърт век) съществуващия в България

ШИЗОФРЕНЕН СЪВМЕСТЕН съветско-руско-американски

НЕОКОЛОНИАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

политически режим,

абсолютно тотално функционално обезпечаван именно от

престъпните „бойни кадри”

на класическия комунистически режим.

 

            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“,

ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ

АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ

специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус”

винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

            и тъй като поне за мен сегашните „нови елиминационни мероприятия” на уж новите, но абсолютно тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални служби, по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

            тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО  „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и

„стари кожи за дране“ (англ.),

продължавам и ще продължа да настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, 

надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

 

ІІ

В частност, в тук визираните (няколко – т.е. НЕвсички) ПАПКИ, озаглавени

„Геноцид”,

са позиционирани фактите и аргументите относно

ПЕРМАНЕНТНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВНА

ГЕНОЦИДНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

извършена и извършвана от абсолютно всички

комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически правителства.

 

Тук са позиционирани

ЧАСТ ОТ ФАКТИТЕ И АРГУМЕНТИТЕ

за наличие на организирана и системно провеждана

зловеща практика на:

***държавен тероризъм;

***евгеника;

***фактически убийства чрез нелечение (отказ за лечение) на бедни и социално изключени деца и възрастни;

***социално-икономически геноцид;

***социално-медицински и медикаментозен геноцид;

***образователно-професионален геноцид;

***пенсионен геноцид;

***извънсъдебни убийства; 

***извършвано от прокурори престъпно предумишлено замотаване и прекратяване на СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ПРЕПИСКИ с цел укриване и фактическо противоправно амнистиране и помилване на геноцидните престъпници; и

***множество други форми на геноцидно и терористично насилие над и изтребление на гражданите на България,

 

Виж:

Една издадена книга:

            Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

Пет подготвени за печат (издаване) книги:

            Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до българския Главен Прокурор и до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика),

Том 1,

Том 2,

Том 3,

Том 4,

Том 5, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

 

            01. Официално изложение от 12 март 2007 г. до Министър-Председателя;

            02 Официално изложение от 16 март 2007 г. до Главния Прокурор, Президента, Министъра на здравеопарзването и други;

            03. Официално изложение от 23 март 2007 г. до Главния Прокурор, Президента и други;

            04. Официално изложение от 26 март 2007 г. до Главния Прокурор, Президента, Министъра на здравеопазването и други;

            05. Официално изложение от 27 март 2007 г. до Главния Прокурор, Президента, Министъра на здравеопарзването и други;

            06. Официално изложение от 28 март 2007 г. до Главния Прокурор, Президента и други;

            07. Официално изложение от 29 март 2007 г. до Главния Прокурор, Президента и други;

            08. Официално изложение от 10 април 2007 г. до Главния Прокурор, Президента и други;

            09. Официално изложение от 16 април 2007 г. до Главния Прокурор, Президента и други;

            10. Официално изложение от 09 май 2007 г.;

            11. Официално изложение от 18 май 2007 г. до Главния Прокурор, Президента, Министъра на здравеопазването и други;

            12. Официално изложение от 19 Май 2007 г.;

            13. Официално изложение от 21 май 2007 г.;

            14. Официално изложение от 26 май 2007 г. до Главния Прокурор, Президента и други;

            15. Официално изложение от 31 май 2007 г.;

            16. Официално изложение от 02 юни 2007 г.;

            17. Официално изложение от 11 юни 2007 г.;

            18. Официално изложение от 16 юни 2007 г.;

            19. Официално изложение от 21 юни 2007 г.;

            20. Официално изложение от 25 юни 2007 г. до Главния Прокурор, Президента и други;

            21. Официално изложение от 01 юли 2007 г.;

            22. Официално изложение от 21 юли 2007 г.;

            23. Официално изложение от 19 септември 2007 г.;

            24. Официално изложение от 02 октомври 2007 г.;

            25. Официално изложение от 07 октомври 2007 г.;

            26. Официално изложение от 08 юни 2008 г.;

            27. Официално изложение от 29 юни 2008 г. до Главния Прокурор, Президента и други;

            28. Официално изложение от 21 септември 2008 г.;

            29. Официално изложение от 02 юли 2009 г.;

            30. Официално изложение от 30 август 2009 г.;

            31. Официално изложение от 02 септември 2009 г.;

            32. Официално изложение от 24 септември 2009 г.;

            33. Официално изложение от 30 юли 2010 г.;

            34. Официално изложение от 01 август 2010 г.;

            35. Официално изложение от 17 декември 2010 г.;

            36. Официално изложение от 03 август 2012 г.;

            37. Официално изложение от 08 август 2012 г.;

            38. Официално изложение от 16 август 2012 г.;

            39. Официално изложение от 16 август 2012 г.;

            40. Официално изложение от 21 октомври 2011 г.;

            41. Официално изложение от 20 август 2012 г.;

            42. Официално изложение от 23 август 2012 г., до Главния прокурор, Премиера и други;

            43. Официално изложение от 27 август 2012 г.;

            44. Официално изложение от 29 август 2012 г.;

            45. Официално изложение от 31 август 2012 г.;

            46. Официално изложение от 14 септември 2012 г.;

            47. Официално изложение от 17 септември 2012 г.;

            48. Официално изложение от 06 октомври 2012 г.;

            49. Официално изложение от 08 октомври 2012 г., до Главния прокурор, Премиера и други;

            50. Официално изложение от 14 януари 2013 г., до Главния прокурор, Премиера и други;

            51. Официално изложение от 02 (07) май 2013 г., до Главния прокурор;

            52. Официално изложение от 30 май 2013 г., до Главния прокурор;

            53. Официално изложение от 05 юни 2013 г., до Главния прокурор;

            54. Официално изложение от 05(08) април 2013 г., до Главния прокурор;

            55. Официално изложение от 06(08) април 2013 г., до Главния прокурор;

            56. Официално изложение от 27(28) юни 2013 г., до Главния прокурор;

            57. Официално изложение от 28(29) юни 2013 г., до Главния прокурор;

            58. Официално изложение от 30 юни (02 юли) 2013 г., до Главния прокурор;

            59. Официално изложение от 14(17) юли 2013 г., до Главния прокурор;

            60. Официално изложение от 28(29) юли 2013 г., до Главния прокурор;

            61. Официално изложение от 30 август 2013 г., до Главния прокурор;

            62 Официално изложение от 31(30) август 2013 г., до Главния прокурор;

            63. Официално изложение от 21(22) ноември 2013 г., до Главния прокурор;

            64. Официално изложение от 24 (25) октомври 2013 г., до Главния прокурор;

            65. Официално изложение от 16 декември 2013 г., до Главния прокурор;

            66. Официално изложение от 20(19) декември 2013 г., до Главния прокурор;

            67. Официално изложение от 13 януари 2014 г., до Главния прокурор;

            68. Официално изложение от 14(13) януари 2014 г., до Главния прокурор;

            69. Официално изложение от 15(13) януари 2014 г., до Главния прокурор;

            70. Официално изложение от 05(08) април 2013 г., до Главния прокурор;

            71. Официално изложение от 06(08) април 2013 г., до Главния прокурор;

            72. Официално изложение от 02 април(31 март) 2014 г., до Главния прокурор;

            73. Официално изложение от 03 април(31 март) 2014 г., до Главния прокурор;

            74. Официално изложение от 21 април(20 април) 2015 г., до Главния прокурор;

            75. Официално изложение от 16 януари 2014 г., до Главния прокурор;

            76. Официално изложение от 15(14) март 2014 г., до Главния прокурор;

            77. Официално изложение от 29 юли 2014 г., до Главния прокурор;

            78. Официално изложение от 17 април 2015 г., до Главния прокурор;

            79. Официално изложение от 20 април 2015 г., до Главния прокурор;

            80. Официално изложение от 23(22) април 2015 г., до Главния прокурор;

 

 

ІІІ

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

            НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна) КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

 

ІV

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

 

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

05 Август 2016 г.                             Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар