2016-08-03

01 Август 2016 г., Шестнадесето (16-то) официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

01 Август 2016 г. (Понеделник)

 

Шестнадесето (16-то) официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, и на всичките ваши ИНТЕР- и ТРАНС-национални партньори и сутенори официално и изрично ви припомням,  

            че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас,

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност.

            В частност, както за тук (по-долу) визираният казус, така и относно всичките други досега описани казуси, вече многократно интензивно съм настоявал пред надлежните институции за разследване и налагане на отговорност за престъпленията,

            извършени спрямо (срещу) мен и срещу свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            а също така и за престъпленията, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора;

         И РАЗБИРА СЕ, ИМЕННО ПОРАДИ СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА ГОСПОДАРСТВУВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНОИДЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ КОРПОРАТИВИЗЪМ,

абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават АБСОЛЮТНО БЕЗОТГОВОРНИ.

 

            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието,

            пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност,

         систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог де дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци,

            така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност; и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са наказателно отговорни за злодеянията, все пак са репараторно отговорни като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от репараторната възмездна отговорност.

 

            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо от 04 Май т.г., с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че

            специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

            в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между

американските и руските

ЧАСТНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ субекти

ПО ИСКАНЕ ИМЕННО НА същите

(поне такава е НЕДИСКРЕТНО-„дискретната” версия)

С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ СУБЕКТИ

ЗА ПРОВОКАТИВНО ПРЕДИЗВИКВАНЕ (СЪЗДАВАНЕ)

НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА „УПРАВЛЯЕМА КРИЗА” ИЛИ „УПРАВЛЯЕМ ХАОС”

българските мафиотски и държавни специални служби

са изготвили специални т. нар.

типови ШИРОКОСПЕКТЪРНИ оперативни пакети

за провеждането на т. нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се на кретеноидната масова пропаганда

и са характеризирани като СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА „ПРЕЧКА” за функционирането на вече традиционно (повече от четвърт век) съществуващия в България

ШИЗОФРЕНЕН СЪВМЕСТЕН съветско-руско-американски

НЕОКОЛОНИАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

политически режим,

абсолютно тотално функционално обезпечаван именно от

престъпните „бойни кадри”

на класическия комунистически режим.

 

            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“,

ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ

АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ

специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус”

винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

            и тъй като поне за мен сегашните „нови елиминационни мероприятия” на уж новите, но абсолютно тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални служби, по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

            тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО  „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и

„стари кожи за дране“ (англ.),

продължавам и ще продължа да настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, 

надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

 

ІІ

В частност, в тук визираната ПАПКА, озаглавена

„Шестият етаж”,

в рамките на

315 (триста и петнадесет) страници

са позиционирани

14 (четиринадесет) отделни специфични казуси,

отнасящи се за

СТРОГО СЕКРЕТНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

директно и непосредствено планирана, ръковнодена, извършена и извършвана от високопоставени функционери на

базирания в Министерството на вътрешните работи (МВР)

българския клан на съветската КГБ и Червената Мафия.

 

Виж:

            (01)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 24 Август 2015 г., вх. рег. №489702-2337/24.08.2015 г.;

            (02)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 31 Август 2015 г., вх. рег. №489702-2415/31.08.2015 г.;

            (03)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 07 Януари 2016 г., вх. рег. №489702-41/07.01.2016 г.;

            (04)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 12 Януари 2016 г., вх. рег. №489702-81/12.01.2016 г.;

            (05)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 02 Февруари 2016 г., вх. рег. №489702-249/02.02.2016 г.;

            (06)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 11 Февруари 2016 г., вх. рег. №489702-325/11.02.2016 г.;

            (07)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 24 Февруари 2016 г., вх. рег. №489702-429/24.02.2016 г.;

            (08)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 01 Март 2016 г., вх. рег. №489702-480/01.03.2016 г.;

            (09)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 07 Март 2016 г., вх. рег. №489702-507/07.03.2016 г.;

            (10)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 23 Март 2016 г., вх. рег. №489702-678/23.03.2016 г.;

            (11)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 31 Март 2016 г., вх. рег. №489702-755/31.03.2016 г.;

            (12)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 05 Април 2016 г., вх. рег. №489702-791/05.04.2016 г.;

            (13)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 08 Април 2016 г., вх. рег. №489702-833/08.04.2016 г.;

            (14)До Началника на 01 РУП-СДВР, датирано и регистрирано на 25 Май 2016 г., вх. рег. №225-000-3432/25.05.2016 г.;

 

Уточнявам, че ДО СЕГА не съм получил абсолютно никакъв отговор.

 

Уточнявам, че казусите в тук визираната папка са групирани по техната СПЕЦИФИЧНОСТ,

       характеризираща се с това, че ГЛАВНАТА ЦЕЛ ИЛИ ЗАДАЧА на провежданите от специалните държавни и мафиотски служби оперативни мероприятия

       е насочена към това, т. нар.

       ЦЯЛОСТНО (социално, трудово-професионално, съседско-жилищно, семейно, приятелско, организационно и прочее) ОБКРЪЖЕНИЕ НА „ОБЕКТА” ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТО В ПОСТОЯННО ИНТЕНЗИВНО „БОЙНО ПОЛЕ”

       И ТАКА НА ЕЛИМИНАЦИОННИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ ОТ ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА СЕКРЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ

       ДА БЪДЕ ПРИДАВАН КАМУФЛАЖЕН, НАЙ-ВЕЧЕ ЛИЧНОСТЕН ХАРАКТЕР.

 

 

ІІІ

            Разбира се, като се позовавам на по-горе посочената обемиста документация,

            тук и сега лаконично ще посоча параметрите и съдържанието на само САМО ТРИ (3) от позиционираните 14 казуси.

 

ІІІ.1.

            От съдържанието на т. нар. „строго секретно дело №13304 от Октомври 1976 г., Първи отдел на Шесто управление на ДС” е видно, че

            с цел да бъде превърнато в постоянно интензивно „бойно поле” моето съседско жилищно обкръжение

            през Февруари и Март 1977 г. спешно са били вербувани 31 (тридесет и един) души и са били предприети 31 базови строго секретни отделни оперативни мероприятия срещу мен, съпругата ми и четиригодишният ни син; при това от документацията и последвалите събития е видно, че

            главната цел на тези мероприятия съвсем не е била т. нар. „обезпечаване на информация и доказателства относно престъпната дейност на обекта” (просто защото „престъпна дейност на обект” въобще не е имало!!!),

            а е била насочена към създаването на интензивни ситуационно остри провокационни публично-скандални ситуации, с цел „обекта” да бъде обществено дискредитиран и елиминиран от неговия професионален и социален статус. 

 

ІІІ.2.

            От съдържанието на визираната документация е видно, че официално съм поискал да получа информация относно причините и обстоятелствата за смъртта на моя съсед Красимир Иванов Костов, който преди 12 (дванадесет) години внезапно почина на 38 (тридесет и осем)-годишна възраст, а семейството му се изнесе да живее другаде и започна да отдава апартамента под наем.

            Нека изрично и ясно уточня, че:

            (01)аз и семейството ми живеем в ап. № 38, а семейство Костови живееше в ап. №39.

            (02)Преди идването ми да живея в този жилищен блок не съм го познавал и не съм знаел абсолютно нищо за него;

            (03)С него и семейството му се запознахме по повод и във връзка с обстоятелството, че вратата на неговия апаратамент е точно срещу вратата на моя апаратамент;

            (04)Така узнах, че той работи като банкер, при това дори и като Директор (Управител) на банка, при това - чуждестранна банка;

            (05)След известно време той лично позвъня на вратата ми и ме покани в неговия апартамент, където за неимоверно голяма моя изненада се оказа, че там е пристигнал за специална среща с мен неговият вуйчо;

            който не само е роден в моето родно село, но е и принадлежен към едно от фамилните разклонения на фамилията на моята родна майка, и когото не бях виждал още от годините на моето детство;

            (06)Така, след като тримата излязохме навън, където дискретно проведохме специален разговор, аз узнах,

            *че българските специални служби са били поискали от Красимир да осъществи серия от елегантни провокативни мероприятия, насочени срещу мен и членовете на моето семейство,

            *че той споделил притесненията си със своя вуйчо, на когото разказал за кого точно става въпрос, и така двамата с неимоверно голяма изненада установили, че аз и неговият вуйчо, всъщност, сме роднини; и

            *че категорично решили той да откаже да участвува в каквито и да са провокации спрямо мен;

            (07)Наскоро след това Красимир Иванов Костов внезапно починал някъде в провинцията; според „слуховете” – се е самоубил като скочил от висока сграда.

            Моята КАТЕГОРИЧНО ЯСНО ОБОСНОВАНА ТЕЗА е, че той е бил убит.

 

ІІІ.3.

            От съдържанието на визираната документация е видно, че:

            (01)през 2005-2006 г. аз сравнително интензивно съм се срещал с депутат от Европейския парламент (гражданин по рождение на западноевропейска държава), с когото сме обсъждали моя

            проект да регистрирам в Швейцария правозащитно бюро „Истина и Правосъдие”

            за подпомагане на швайцарското и европейското Правосъдие за съдене на онези лица, които са принадлежни към престъпния управляващ български социален слой (елит) и са недосегаеми за българското правосъдие;

            (02)поради тази именно причина не само аз, НО И ВИЗИРАНИЯТ ДЕПУТАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, сме били специален обект на „вниманието” и на провеждането на ПРЕСТЪПНИ специални елиминационни мероприятия от българските специални служби;  

            (03)от публикацията във в-к „168 часа”, брой 33 от 18-24 Август 2006 г. е видно, че отделни важни елементи от тази престъпна дейност на българските специални служби са били възложени на определено лице, което именно е извършило една от директните провокации спряво визирания депупат от Европейския Парламент;

            (04)от документацията по казуса е видно, че аз съм поискал да бъде разсекретен целият документален масив относно визираната престъпна дейност на българските специални служби;

            впрочем, от документацията е видно, че швейцарските специални служби не са скрили от мен факта, че не само аз, но но европейския депутат сме били обект на техното внимание и че на тех е известно съдържанието на нашите телефонни разговори, които аз съм провеждал от хотела в Швейцария;

            (05)от документацията е видно, че когато аз и семейството ми пристигнахме в Швейцария изрично и пределно ясно съм декларирал и това е отразено в съответната швейцарска документация, че преди нашето заминаване мой приятел от студентските години, който е изключително високопоставен магистрат в системата на българската магистратура, чието име и длъжност изрично и ясно съм заявил, ми е бил казал, че той разполага със секретна информация, че живеещият на шестия етаж в блок 4 в „Дианабад” Янко Николов Янков, ЩЕ БЪДЕ УБИТ.

            (06)когато, само няколко месеци след това, на 07 Януари 2007 г., бе убит кметът на град Елин Пелин Янко Николов Янков, във в-к „Поглед” от 15 Януари бе публикувана специална обширна статия, в която авторът изрично и ясно бе писал, че службите, които разследват убийството на кмета, никога няма да посмеят да разследват хипотезата за наличие на взръзка между двамата, имащи същите три имена;

            (07)Мистериозното в случая е това, че дълго време след убийството никой не е знаел факта или обстоятелството, че съвсем наскоро преди това, само няколко месеци преди убийството, кметът Янко Николов Янков е бил закупил апартамент в същия блок, на същия етаж, в който живея и аз, при това – другия апартамент, №40, разположен точно срещу моя апартамент; според моята теза – това нинак не е било случайно!!!

            (08)изрично и пределно ясно уточнявам, че още от тогава не съм спирал да настоявам пред ПРОКУРАТУРАТА

            КАКТО за разсекретяване на абсолютно цялата документация, свързана с моето име и със същите имена на всички други лица в България,

            ТАКА И ЗА пълно разследване на убийството на кмета Янко Николов Янков.

 

 

 

ІV

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

            НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна) КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

 

V

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

 

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

01 Август 2016 г.                             Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар