2015-07-26

Дипломат, неоколониален политкомисар или концлагерен надзирател е Денис Кнобел??? Четиредесет и трето (43-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
27 Юли 2015 г. (понеделник)

Дипломат, неоколониален политкомисар
или концлагерен надзирател е Денис Кнобел???
Четиредесет и трето (43-о)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Преди няколко дни, на 24 юли, петък, получих т. нар. „Призовка“, официално подписана и надлежно подпечатана от полицейски инсперктор (ПИ) Граматиков при Пето РУ на МВР София (ул. „Васил Друмев“ № 32-34), в която е отбелязано, че съм призован „в качеството на свидетел“ „по полиц. производство, адм. производство, преписка“ „№812100-23617/2015 г
            Уточнявам, че съгласно официалния текст тук визираното „дело“ или „преписка“ е образувано едновременно и по трите вида производства което, разбира се, е абсурдно –  но така или иначе липсва каквото и да е уточнение относно характера или вида на конкретното производство, а липсата на това уточнение категорично лишава т. нар. „Призовка“ от качеството ЛЕГИТИМНОСТ и я превръща в елемент от поредното, добре познато ПРЕСТЪПНО ченгеджийско-мафиотско оперативно мероприятие на специалните служби.
            Също така въобще липсва каквото и да е посочване или уточнение както на институционалната същност (съдебна, прокурорска или полицейска), така и на персоналната  индивидуализация на ЛИЦЕТО, което официално е постановило (е взело решението)за  самото формиране (образуване) на съответното производството, изпълнението на което е било възложена на ПИ Граматиков; освен това напълно липсват каквито и да са данни относно фактическите и правните основания, а също така и относно параметрите на това производство.

            Според моето скромно мнение когато един институционално ангажиран човек има претенцията да носи достойно своята фамилна благородност на „граматик“, би трябвало да не допуска такъв унищожителен дефект на издадения от него правно релевантен акт, който дефект автоматично превръща самия акт не просто в невалиден, а именно в абсолютно предумишлено престъпно мотивиран ПРОТИВОПРАВЕН акт.
            При това отделен е въпросът, че съществуват абсолютно всички, включително и ОЧЕВИДНИ основания да бъде считано, че този акт е камуфлажно прикритие на ПРЕСТЪПНО секретно съвместно оперативно мероприятие на българските и поне на още няколко чуждестранни, базирани в съответните посолства, секретни служби; и че полицейският инсперктор просто е една камуфлажно позиционирана одиозна фигура, ПРЕДУМИШЛЕНО съгласила се да участвува в престъпната дейност, като изпълнява възложените му отделни оперативни елементи на същата.

            Също така НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ и какъвто и да е друг акт, примерно т. нар. „Постановление“ за привличането ми именно в качаството на „свидетел“, в което да са посочени наличните факти и основанията за третирането ми именно като такъв;
            и с това НЕ САМО драстично е нарушено правото ми на предварително ясно уведомяване относно фактическите и правните основания за третирането ми като „свидетел“ (и „свидетел на какво“), НО И самата призовка, като фактически и юридически основана върху този правен акт; а с това обстоятелство визираната „Призовка“ с  още едно основание е лишена от атрибата „легитимност“.

            Уточнявам, че същото служебно „лице“ вече ми се е обаждало по телефона с искането за задължителното ми явяване при него –  ОБАЧЕ, в съвсем друго „качество“ – това на „вътрешно-институционално провинено лице, което дължи „обяснение“ пред вътрешно-институционалната йерархия“.
            Става дума за това, че по телефона на мен ми бе казано, че съм длъжен да дам „обяснение“ по обвинение, отправено към мен от швейцарския посланик; а, поне според моите скромни познания в сферата на Правото, т. нар. „обяснения“ се дължат за вътрешно-институционални провинения примерно от мафиотите пред съответния мафиотски шеф, както и от военно-ангажираните лица –  пред военния шеф, а също така и от затворниците и концлагеристите пред съответния затворнически или концлагерен шеф; обяснения се дължат и ЗА ПРОВИНЕНИЯ вътре в едно семейство;
            а АЗ, ПОНЕ ДОКОЛКОТО НА МЕН МИ Е ИЗВЕСТНО, не се намирам в нито едно такова качество както спрямо полицейския инспектор, така и спрямо  швейцарския посланик, и следователно НЕ ИМ ДЪЛЖА ОБЯСНЕНИЕ.
            Уточнявам, също така, и че по време на телефонния разговор с полицейския инспектор изрично и ясно заявих, че В КОНТЕКСТА НА МОИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (каквито и да са те!!!) СЪС ШВЕЙЦАРСКИЯ ПОСЛАНИК, полицейският инспектор от Пето РУ на МВР не притежава абсолютно никаква ЛЕГИТИМНА ОПРАВОМОЩЕНОСТ (компетентност), и ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО МУ ЗАЯВИХ, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ЯВЯ ПРЕД НЕГО В ПРОТИВОПРАВНОТО КАЧЕСТВО НА „обяснител“, каквото противоправно качество той ми е придал.
         Така, ОЧЕВИДНО, с тук визираната „Призовка“ е направен нескопосан ПРЕСТЪПЕН опит за някакво поне до известна степен и форма ПРИЕМЛИВО МОДИФИЦИРАНЕ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕСТЪПНО оперативно мероприятие на българските и на чуждестранните специални служби,
         ТРЕТИРАЩИ БЪЛГАРИЯ КАТО НЕОКОЛОНИАЛЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ СЕРВИТУТ,
         А БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – КАТО АБСОЛЮТНО БЕЗПРАВЕН КОНЦЛАГЕРЕН ПЛАНКТОН, предназначен за храна на „едрите риби“.

         В същото време, ОБАЧЕ, все пак считам, че наистина съществува сфера, за престъпната дейност в която аз съм КАКТО НЕПОСРЕДСТВЕН СВИДЕТЕЛ, ТАКА И КОСВЕН СВИДЕТЕЛ КАТО ЕКСПЕРТ-ИЗСЛЕДОВАТЕЛ,
         и това е вече формулираната или посочената от мен сфера за „задните дворове“ на някои чуждестранни и български секретни служби и служебни лица от тези служби;
         НО ... проблемата тук се състои в това, че както тук визираното Пето РУ на МВР, така и което и да е друго управление на МВР
         НЕ СА ПРАВОМОЩНИ (КОМПЕТЕНТНИ) да извършват разследване и разпити,
         а и напълно липсват каквито и да са легитимно издавани постановления и призовки с точно такива уточнения.  
            Впрочем, нека изрично и ясно ИМЕННО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ДА УТОЧНЯ, че вече надлежно и официално съм извършил регистриране на т. нар. Международен стандартен номер на книга (International Standard Book NumberISBN), при това на две книги, имащи отношение към вече посочената сфера.
            Уточнявам, че и двете книги са регистрирани към „тематика“ „Право. Секретни служби“ и тип (жанр) „Политико-юридическа документалистика“.
            Уточнявам, че заглавията на книгите са следните:

 „Задният двор“ на Швейцарския Посланик – едно от „лицата“ на Швейцарските секретни служби“

ISBN 978-619-7008-05-0

и

„Задният двор“ на Британския Посланик – едно от „лицата“ на Британските секретни служби“

ISBN 978-619-7008-06-7.


         Изрично и ясно декларирам, че съм НАПЪЛНО готов да бъда призован или арестуван за разпит като „свидетел“ или „обвиняем“,
         както и ДА БЪДА ОСЪДЕН ПО ВСИЧКИ СЛЕДСТВЕНИ И СЪДЕБНИ ДЕЛА,
         родени в перверзно-престъпните мозъци на европейските и другите посланически „задни дворове“.

         Както несъмнено превъзходно знаете – точно този тип ПРЕСТЪПНИ „правосъдни процедури“ са ми пределно ясни не само поради професионалната ми принадлежност към Правото, но и най-вече именно поради ФАКТИЧЕСКАТА МИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ЖЕРТВИТЕ НА ТОЗИ ИМЕННО ТИП ПРЕСТЪПНИ ПРОЦЕДУРИ.

       А на швейцарския посланик препоръчвам да не се крие „зад гърба“ на българската полиция,
       а да даде пълна публичност на абсолютно всички негови обвинения към мен,
       които да бъдат съпоставително разгледани в контекста на моите обвинения към него и към швейцарската държава.

       Впрочем, нека все пак официално да попитам:
Дипломат, неоколониален политкомисар
или концлагерен надзирател е Денис Кнобел???


ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  
и
„стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
            Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на престъпния български клан
            на съветско-руските специални и мафиотски служби,
            поставени вече „на съвместна тройна езда“
            и от левите американски, и от левите европейски, включително и от Вашите специални и мафиотски служби, 
            участвувахте и продължавате да участвувате в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния, конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
27 Юли 2015 г.                                                                     Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар