2010-12-20

СОФИЙСКАТА ВОДА И ГЕНОЦИДЪТ НАД СОФИЯНЦИ-5

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

21 Декември 2010 г.

ЧРЕЗ:

Софийска градска прокуратура,

прокурорска преписка № 3592/2007 г. прокурор Моника Малинова

Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Към:

Първата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 5484, 11.05.2006 г.;

Втората „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 5484, 02.08.2006 г.;

Третата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 05.03.2007 г.;

Четвъртата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 22.03.2007 г.;

Петата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 28.05.2007 г.;

Шестата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 21.06.2007 г.;

Седмата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 25707, 26.06.2007 г.;

Осмата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, 11.08.2010 г;

Деветата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, 12.08.2010 г;

Десетата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, (13) 14.08.2010 г;

Единадесета „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 3592, 03.09.2010 г.;

До Апелативна прокуратура

гр. София

Ж А Л Б А

с искане за отмяна на

„Постановление за отказ да

се образува досъдебно производство, 10.12.2010 г.“

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Софийската вода и геноцидът над софиянци – 5,

http://iankov.blogspot.com/2010/12/5.html

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично уточнявам, че:

от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми, най-близките ми фамилни роднини и ръководените от мен обществени организации

сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления,

шест от които са със смъртен резултат,

извършени от функционери на класическата комунистическа и на неокомунистическата (посткомунистическата) българска ченгеджийско-мафиотска държавна власт;

от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления

И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ВИНОВНИТЕ,

но досега не е било проведено нито едно законосъобразно разследване и

до днес не сме получили абсолютно никакво НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО правосъдие;

от 2008 г. досега съм завел пред Административния съд-София-град голямо множество съдебни искове СРЕЩУ ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА,

нито един от които не е бил разгледан и решен съгласно принципите и нормите на европейското и българското Право,

поради което повечето от тях вече са депозирани в Европейския съд в Стразбург,

а следващите чакат своя процедурен ред да заминат за там.

*************

Трето предварително уточнение:

Изрично и пределно ясно заявявам,

че въпреки покушенията, извършени от специалните служби на Държавата и на Мафията, целящи да ме принудят да се откажа от търсенето на Правосъдие и съдебна защита на моите, на семейството ми и на ръководените от мен обществени организации, права и интереси,

за които покушения в офиса на Главния прокурор и на Софийската градска прокуратура се намират множество изложения на фактите и обстоятелствата и по които досега в обезпечение на интересите на престъпниците не е извършено нито едно законосъобразно разследване,

в частност няма да позволя на Прокуратурата БЕЗПОСЛЕДСТВЕНО да ми демонстрира добре познатите ми още от времето на комунистическия престъпен режим незаконосъобразни и престъпни ченгеджийско-мафиотски процедурни фокуси, голословно обосноваващи тезата за липса на престъпления и за отказ от разследване на посочените факти и обстоятелства,

и че с нетърпение чакам окончателния процедурен акт,

за да изпратя материалите както в европейските институции, така и в заинтересовани юридически, политически и интелектуални кръгове.

*************

Първо уточнение

по съществото на казуса:

Вчера, на 20 Декември 2010 г., получих (срещу официално положен подпис) с препоръчана поща копие от „Постановление за отказ да се образува досъдебно производство, 10.12.2010 г.“, и днес В СРОК ОБЖАЛВАМ СЪЩОТО ПРЕД СОФИЙСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА.

Преди всичко обръщам внимание на факта, че от текста на визираното Постановление на Софийския градски прокурор е недвусмислено ясно видно, че той въобще не се е съобразил с текста на Постановлението на Апелативния прокурор за отмяна на неговото постановление и не е изпълнил дадените му указания.

На второ место обръщам внимание на факта, че както от текста на това Постановление, така и от текста на предишното Постановление на Софийския градски прокурор е недвусмислено ясно видно,

че той въобще не се е съобразил с текстовете на моите

ЕДИНАДЕСЕТ (11) НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ „ЖАЛБИ“ ПО КАЗУСА,

КАТО Е ФОКУСИРАЛ ВНИМАНИЕТО СИ САМО ВЪРХУ ЕДНА ОТ ТЯХ,

ПРИ ТОВА БЕЗ ДА Е НАДЛЕЖНО И ДОБРОСЪВЕСТНО ПРОУЧИЛ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ САМО В ОСТАНАЛИТЕ ЖАЛБИ, НО ДОРИ И В ТАЗИ, НА КОЯТО СЕ Е ПОЗОВАЛ, ПРИ ТОВА БЕЗ ДА Е ИНИДВИДУАЛИЗИРАЛ ПО ДАТА И ВХОДЯЩ НОМЕР САМАТА МОЯ ЖАЛБА,

което обстоятелство недвусмислено свидетелствува

за наличието на престъпна манипулация с депозираните от мен единадесет (11) жалби.

На трето место обръщам внимание на факта, че понеже чрез пределно ясен писмен текст

вече съм се произнесъл относно

МОРАЛНОСЪОБРАЗНАТА И ПРАВОСЪОБРАЗНАТА СЪЩНОСТ НА ВИЗИРАНИЯ ПРОКУРОР И ОТНОСНО НЕГОВИЯ ПРЕСТЪПЕН ПРЕДУМИСЪЛ,

тук и сега не намирам за нужно да изтъквам същите или други квалификации - като, разбира се, поддържам вече направените и заявените.

*************

Второ уточнение

по съществото на казуса:

С НАСТОЯЩАТА ТАКА НАРЕЧЕНА „ЖАЛБА” ПЛЕДИРАМ

ДА ОТМЕНИТЕ ПОСОЧЕНОТО ПРОКУРОРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И ДА РАЗПОРЕДИТЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ПЪЛНА И ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

КОИТО СА ПОСОЧЕНИ ВЪВ ВИЗИРАНИТЕ МОИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО ТОЛЕРИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ НА ПОСОЧЕНАТА ФИРМА.

Тъй като намирам,

че от 11 Май 2006 г., когато е била надрежно регистрирана под вх. №5484 първата жалба по казуса,

до днес, през което време са били надлежно регистрирани общо единадесет мои жалби по казуса,

се е изминало твърде много време,

считам че е редно

ИЛИ ПРОЦЕДУРАТА ДА ЗАВЪРШИ В НАЙ-КРАТЪК СРОК ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО,

ИЛИ ПРОЦЕДУРАТА НАБЪРЗО ДА ЗАВЪРШИ С ОКОНЧАТЕЛЕН АКТ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ,

ЗА ДА МОГА ВЕДНАГА ДА РЕАЛИЗИРАМ ПРАВОТО СИ ДА СЕЗИРАМ С КАЗУСА

КАКТО КОМПЕТЕНТНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ И СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ,

ТАКА И ВИДНИ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЮРИДИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КРЪГОВЕ.

*************

Първо заключително уточнение:

Уточнявам, че още сега „преписката“ Е НАДЛЕЖНО КОМПЛЕКТОВАНА и съдържа последователно номерирани (формат А-4) страници от 1 до 124 (сто двадесет и четири),

и че е готова както да бъде отпечатана като многотиражна книга,

така и да бъде изпратена КЪДЕТО ТОВА Е НУЖНО в Европа и в свободния свят.

21 Декември 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар