2010-12-11

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ПОРЕДЕН ПРЕСТЪПЕН СЛУГА НА ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПНО ПРАВИТЕЛСТВО-4-А

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

13 Декември 2010 г.

До: Административния съд София-град

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

Вх. Рег. № 22306 / 25.11.2010 г.,

Адм. дело № 8746/2010 г.,

„Съдия“-докладчик Ралица Романова

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: „Министърът на образованието – пореден престъпен слуга на поредното престъпно Правителство–4-А”, http://iankov.blogspot.com/2010/12/4.html.

*************

Второ предварително уточнение:

За да няма недоразумения, тук и сега изрично, ясно и категорично уточнявам, че:

***Още преди две десетилетия съм обосновал и публикувал в научните литературни източници и в медиите теоретически аргументираната теза, че не отговаря на историческата истина учебникарското схващане, че първо били възниквали държавите, а след това били формирани техните въоръжени сили (армия, полиция, специални служби), техните законодателни органи (Парламент), техната съдебна власт и изпълнителната им власт (Правителство);

***Съгласно моята теза първо са визниквали Армиите,

и едва после са възниквали създадените от Армиите и подчинените на тези Армии държави,

а класически примери в този аспект са Армията на Александър Македонски, мигриращите на Север и на Запад няколко Армии на прабългарите, Пруската Армия, Армията на Гарибалди и Червената Армия, които са завладявали съответните територии и върху тях са образували своите държави;

***Не отговарят на историческата истина твърденията: че след извършените през 90-те години на ХХ век промени в Империята на Червената армия самата тази Армия просто е била безследно изчезнала; че Империята също така била изчезнала; и че държавите изведнъж били изненадани от техния Господар, който ги оставил да съществуват като свободни държави.

Истината е, че ПОДОБНО НА ВИРТУАЛНИТЕ ИЗВЪНЗЕМНИ НАШЕСТВЕНИЧЕСКИ ЧУДОВИЩА при спазването на най-строга организационно-технологична дисциплина

ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ СЕ Е САМОТРАНСМУТИРАЛА В ЧЕРВЕНА МАФИЯ; при което не само е запазила властта си върху дотогавашната си териториално маркирана Империя, но и е претрансформирала самия характер на Империята си, превръщайки я от териториална Империя в мафиотска ресурсно-капиталова Империя (занимаваща се с производство и търговия на оръжие, наркотици, енергийни, фармацевтични, биомедицински продукти и обезпечения, проституция и прочее);

КАТО последното най-нискойерархично структурно звено на Червената мафия е държавната законодателна, изпълнителна и съдебна власт,

ПРИ КОЕТО СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ИМА СПЕЦИФИЧНА ДВУЕДИННА ФИЗИОНОМИЯ –

от една страна тя носи в себе си наследената от ерата на класическия комунизъм дълбоко зловеща САТАНИНСКА НЕЧОВЕШКА ИЛИ „ИЗВЪНЗЕМНА“ ЧУДОВИЩНА СЪЩНОСТ,

а от друга страна, в ерата на неокомунизма (евфемистично наричана „ера на посткомунизма“) Лукавият й е наложил благопристойната публична маска на Светъл ангел на Справедливостта и на Нравствената Чистота,

като в резултат на всичко това „СЪДИИТЕ“ ДЕЙСТВИТЕЛНО СА НЕЗАВИСИМИ, НО НАЙ-ВЕЧЕ ОТ СЕБЕ СИ И ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ПРАВОТО.

***В този именно смисъл ПЕРСОНАЛНО визираната тук, по това дело,

„Съдия“-докладчик Ралица Романова

КОНСТРУКТИВНО НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ИМЕННО ТРАНСМУТАЦИОННО ГЕНЕРИРАНО САТАНИНСКО ЧУДОВИЩЕ НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ,

йерархично стоящо в структурата на Мафията непосредствено над структурата на парламентарната и изпълнителната власт на „държавните мъже“,

което ЧУДОВИЩЕ е конструирано за по-продължително във времето безмандатно функционално експлоатиране - за разлика от отделните периодично ПЕРСОНАЛНО сменящи се мандатни физиономии на парламентаристите, премиерите и президентите.

А изпратеното ми нейно „Разпореждане“ има стойността на категорично документално доказателство за основателността на моята така обоснована теоретична теза.

*************

Първо уточнение по съществото на казуса:

На 10.12.2010 г. получих копие от „Съобщение“ и „Разпореждане от 03.12.2010 г.“, издадено и подписано от визираната „Съдия“-докладчик Ралица Романова,

от което вместо да звучи Правосъобразен съдийски глас,

се разпръсква отвратителната престъпна воня на долнопробен Червенофенерски вертеп, в който визираният „съдия“ „свещенодействува“ с „независимата“ воля на хетера и наложница,

обосноваваща и обезпечаваща безотговорността на своите сутеньори от Ченгеджийницата и Мафията.

Преди всичко държа да декларирам, че МНОГО ОТДАВНА И ПРЕВЪЗХОДНО ПОЗНАВАМ

ПРЕСТЪПНАТА СЪЩНОСТ на „Съдия“ Ралица Романова - която, впрочем,

през Октомври 2008 г. придоби широка медийна и обществена известност с това, че за да може преднамерено и по престъпен начин да издаде изгодно за ДС и за Мафията решение относно дейността на един високопоставен престъпник-висш офицер от зловещата Държавна сигурност, си бе позволила да запише в издадения от нея съдебен акт,

че въпреки наличието по делото на имащите несъмнен документален характер съответни заповеди на Министъра на вътрешните работи за повишаването на въпросното лице във военен чин и в щатна длъжност като следовател в следствания апарат на ДС,

не било достатъчно убедително ясно, че съкращението „ДС“ непременно означава „Държавна сигурност“,

и че следователно е било напълно възможно въпросният висш офицер и следовател от следставния апарат на ДС при МВР да е бил работел като следовател не в „Държавна сигурност при МВР“ (ДС при МВР), а в „Детски свят при МВР“ (ДС при МВР) или „Държавно снабдяване при МВР“ (ДС при МВР).

На второ место съвсем не е случаен фактът, че въпросната изпълняваща съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотска хетера и наложница (и, разбира се, ПАЧАВРА!!!) е изопачила и фалшифицирала самото наименование на депозирания при нея мой първичен процедурен акт, наричайки го (точно осем пъти!!!) „Искова молба“, а не „Иск“ (каквато е моята изрична ицщова воля).

Действително както в първоначалната и най-ранната редакция на ГПК, така и в редакцията от 2007 г., които редакции са обусловени именно от волята на Червената Армия и на Червената Мафия, е записан изразът „Искова молба“,

но тази законова формулировка е АнтиПравова и противоречи както на българската Конституция, така и на Европейското право,

тъй като носи в себе си сатанинската воля на комунизма и мафиотизма,

изискваща от хората да се „молят“ на институциите на държавната власт,

а не да предявяват претенциите си със суверенното и достойно личностново волеизявление, наречено Иск.

При това, както много добре е известно от теорията на Правото,

т. нар. „Молба“ е „вид волеизявление“, приложимо за ситуациите, в рамките на които несуверенният (властовозависимият, безправният, неправоимащият) субектЧИННОПРЕКЛОННО претендира да получи нещо, за което самият той (основателно или неоснователно) е съгласен, че не му се дължи, и цялата му претенция се свежда до това - исканото нещо да му бъде дадено като „подарено“ и като израз на особено великодушно властово-йерархично благоволение;

докато т. нар. Иск е „вид волеизявление“, приложимо за ситуациите, в рамките на които „абсолютно суверенният ПРАВОИМАЩ субектДОСТОЙНО И НЕПРЕКЛОННО претендира да получи онова, което по силата на Правото му се дължи, поради което той пределно ясно и категорично заявява „Искам си моето!“, „Искам си онова, което ми дължите, искам си онова, което по престъпен начин сте ми отнели!“.

При това, дълбокоуважаемата изпълняваща съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотска наложница би трябвало да знае, че

задължението на гражданите „да се молят“ на държавните властови институции, включително и на принадлежащите към държавата съдебни институции,

е не само политически отменено доста отдавна,

но е и имплицитно юридически отменено от същностното съдържание на законодателните промени;

и доколкото все пак „формално нормативно“ съществува,

то няма характера на действуваща същностна норма или принцип поради нейното същностно отменяне от нормите и принципите от по-висш порядък.

А ако почитаемата“ представителка на българската ченгеджийско-мафиотска „съдийска“ власт държи непременно на стриктното формално спазване на противоправната комуидно-мафиотска законова формулировка на ГПК,

то тя има възможността да се позове на формалния аргумент, че моят Иск е процедурно недопустим, тъй като не отговаря на точната формулировка на ГПК, където строгото изискване е да бъде наричан Искова молба.

А АКО ТЯ – „Съдията“ - НЕ НАПРАВИ ТАКОВА ИЗРИЧНО ПОЗОВАВАНЕ,

ТО ТЯ ЩЕ Е ДЛЪЖНА БЕЗУСЛОВНО ДА ЗАЧЕТЕ МОЯТА СУВЕРЕННА ИЩЦОВА ВОЛЯ И ДА БОРАВИ В СВОИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ АКТОВЕ ИМЕННО СЪС СЪОТВЕТНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЗАЧИТАЩА ПРАВОТО И СУВЕРЕНИТЕТА НА ЛИЧНОСТТА НА ИЩЕЦА.

На трето место АБСОЛЮТНО НИТО ЕДНА ОТ Т. НАР. „констатирани НЕРЕДОВНОСТИ“ на Иска няма характера на „НЕРЕДОВНОСТ“,

а твърдението на „Съдията“ за наличието на такива „нередности“ или „нередовности“ несъмнено е взето от хищническия аргументационен арсенал на вълка от известната народна приказка, който обосновавал противоправното (ПРЕСТЪПНОТО) си намерение да изяде агнето, като се позовавал на фактически абсолютно невярното твърдение, че то (агнето) си е било заслужило да бъде изядено, тъй като било виновно, защото му „мътело водата“ - независимо от факта, че то пиело вода от реката след него, а не преди него по течението на водата.

Така че изразените в „съдийското“ „Разпореждане“ аргументационни твърдения за наличието на „нередовности“ имат точно същата Правна стойност, каквато е Правната стойност на аргументите на вълка от визираната притча.

Те, впрочем, имат абсолютно същия характер, какъвто е вече посоченият характер на аргумента на същата ченгеджийско-мафиотска пачавра, че съкращението „ДС“ не било означавало „Държавна сигурност“!!!

Или изрично и ясно казано:

ТВЪРДЕНИЕТО НА „съдията“-докладчик Ралица Романова

ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРОЦЕДУРНИ „НЕРЕДОВНОСТИ“ ИЛИ „ДЕФЕКТИ“,

НЕДОПУСКАЩИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ИСКА ПО СЪЩЕСТВО,

НЕ Е НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ИМЕННО ИЗРАЗ НА ПРЕСТЪПНА ПСЕВДОЮРИДИЧЕСКА АРГУМЕНТАЦИЯ НА

АГЕНТУРНО-МАФИОТСКИ ЗАВИСИМА ПЕРСОНА,

ЗАЩИТАВАЩА СВОЯ ВИСОКОПОСТАВЕН държавновластнически и мафиотски СУТЕНЬОР.

На четвърто место категорично НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА „СЪДИЙСКОТО“ ТВЪРДЕНИЕ, че „не са изложени конкретните обстоятелства, на които се основава предявения Иск“.

Истината е, че ТЕ СА ИЗЛОЖЕНИ.

На пето место категорично НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА „СЪДИЙСКОТО“ ТВЪРДЕНИЕ, че ИЩЕЦЪТ „НЕ Е ПОСОЧИЛ ОТ КОЕ ФАКТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ НА КОЕ ИЛИ КОИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ИЛИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН АКТ СА ПРОИЗЛЕЗЛИ ТВЪРДЯНИТЕ ВРЕДИ“.

Истината е, че ВСИЧКО ТОВА Е ПОСОЧЕНО.

При това, истината е, че тук, в този именно пункт, въпросната ченгеджийско-мафиотска наложница и пачавра ИМПЛИЦИТНО СЕ ОПИТВА ДА МЕ НАБУТА В ХИПОТЕЗАТА НА ИСК, КАКЪВТО АЗ ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛ – тя, в най-драстично противоречие с моето изрично написано волеизявление (че се касае за хипотеза на Иск, предявен на основата на Конституцията) се опитва да фалшифицира моето волеизявление и да ми припише предявяването на Иск по някаква си съвсем друга правна конструкция и квалификация.

На шесто место категорично НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА И ОСТАНАЛИТЕ „СЪДИЙСКИ“ ТВЪРДЕНИЯ

оставям на надзорните (включително и Стразбургската съдебна) институции те да преценят фактите в това отношение.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

От така предоставеното ми копие от визираното „Разпореждане“ на съдия“-докладчика по делото Ралица Романова

Е НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНО ВИДНО,

че изпълняваната от „Съда“ ченгеджийско-мафиотска ЗАДАЧА

е да обезпечи изтъкването на ПСЕВДОЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ИСКА ДО ФАЗАТА НА НЕГОВОТО ОТКРИТО СЪДЕБНО РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО СЪЩЕСТВО.

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

Тъй като от така предоставеното ми копие от визираното „Разпореждане“ на съдия“-докладчика по делото Ралица Романова

Е НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНО ВИДНО,

ЧЕ ИМА ВЕРОЯТНОСТ:

***„Съдията“ да е сляп (незрящ) и че поради това обстоятелство се нуждае от назначаването на експерт-вещо лице, който да е зрящ и да може да прочете съдържанието на моя Иск и приложените доказателства;

***„Съдията“ да е неграмотен на българско четмо и писмо и поради това обстоятелство да се нуждае от назначаването на експерт-вещо лице, който да е грамотен и да му прочете съдържанието на моя Иск и приложените доказателства;

***„Съдията“ да е неграмотен в сферата на правните знания и поради това обстоятелство да се нуждае от назначаването на експерт-вещо лице, който да е юридически грамотно лице;

ПЛЕДИРАМ „СЪДИЯТА“ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ПРЕДЯВЕНОТО ОТ МЕН ИСКАНЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ-ВЕЩИ ЛИЦА, КАТО - ПРИ ОТКАЗ - ДА ИЗЛОЖИ И ОБОСНОВЕ МОТИВИТЕ ЗА ОТКАЗА СИ.

Отделно от това ПЛЕДИРАМ „СЪДИЯТА“ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ И ПО МОЕТО ИСКАНЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-ВЕЩО ЛИЦЕ, което да се произнесе по всички аспекти на претендираните от мен вреди, причинната връзка, размера на вредите и прочее, и по всички аспекти на репарацията.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

Тъй като за мен е пределно ясно, че водещата или дори единствената стратегия

КАКТО на „съдия“-докладчика по делото Ралица Романова,

ТАКА и на „съдиите“ от българските надзорни (контролни) инстанции

Е В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА НА ТЕХНИТЕ СУТЕНЬОРИ ОТ ВЕРТЕПА НА ЧЕНГЕДЖИЙНИЦАТА И МАФИЯТА

ДА НЕ ДОПУСНАТ разглеждането на Иска по същество в открито съдебно заседание,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ МОЯТА СТРАТЕГИЯ Е И ЩЕ БЪДЕ НАСОЧЕНА КЪМ ТОВА В КРАЙНА СМЕТКА НАСТОЯЩЕТО ДЕЛО ДА БЪДЕ ДЕПОЗИРАНО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД В СТРАЗБУРГ

И ВПОСЛЕДСТВИЕ ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО (на български и други езици) В МОИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ КНИЖНИ ПОРЕДИЦИ,

ПРИ КОЕТО ВЪПРОСЪТ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ПРАВОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА,

КАКТО И ЗА ЛИЧНАТА (ПЕРСОНАЛНАТА) ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

И НА ОНЕВИНЯВАЩИТЕ ГИ СЪУЧАСТНИЦИ - „СЪДИИ“

ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН ЗА РЕШАВАНЕ ОТ СЪВЕСТТА И ЮРИДИЧЕСКИТЕ МЕХАНИЗМИ НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

13 Декември 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар