2010-02-23

ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-6

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

23 Февруари 2010

Съдебно дело срещу Министерския съвет:

До: Административен съд - София-град

І-во отделение, 5-ти състав, Адм. дело № 6113 / 2008,

„Съдия”-Докладчик Владимир Николов

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

Административна преписка:

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 София

Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003

Предложение за доброволно признаване на иска и завеждане

на реторсен иск срещу виновниците за възстановяване

в държавния бюджет на платената обезщетителна сума

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „ДАНС – Център или Периферия на Новата Империя на Злото – 6

http://iankov.blogspot.com/2010/02/6.html

Първо:

На 16 (20-ти) октомври 2008 г. предявих и регистрирах Иск срещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) на Република България и осемнадесет (18) техни деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо, като правно и като аргументационно основание на моя Иск съм посочил, че:

А) е ноторно известен фактът, че в края на декември 2007 г., при и по повод извършеното от Президента на Република България персонално назначаване на Председателя (шефа) на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) не друг, а самият Премиер (Министър-Председател) публично е заявил пред медиите:

че както въпросният новоназначен шеф на новата специална служба, така и още 50% от служителите в сегашните специални силови и тайни държавни служби са били дългогодишни офицери от бившата комунистическа Държавна сигурност;

и че посоченият факт (или обстоятелство) не само е много добре известен на чуждестранните партньори на българското Правителство, но и че самите те изрично и ясно са били изразили желанието и съгласието си това да бъде точно така;

Б) по силата на приетия от българския Парламент т. нар. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен комунистическата Държавна сигурност е била престъпна организация, тъй като е била главната репресивна ударна сила („юмрук”) на Комунистическата партия, и цялостната й дейност се е основавала върху престъпната идеология на комунистическата партия;

В) в частност това означава, че е била престъпна както цялата дейност, която е била извършвана от комунистическата Държавна сигурност, така и дейността, която е била извършвана от всеки, който е бил (служебно-професионално, агентурно, или под каквато и да е друга форма) ангажиран с тази организация и с нейната дейност;

Г) в частност това означава, че е извършвал (извършил) престъпление всеки, който е оставял (оставил) или повторно е назначавал (назначил) на служба в посткомунистическите специални силови и тайни държавни служби бивши служители на комунистическата Държавна сигурност.

Д) в частност това означава, че съучастник в престъплението е и всеки чуждестранен политически, държавен, финансов или какъвто и да е друг субект, който е препоръчал да бъдат извършени или не се е противопоставил на извършването на такива назначения;

Е) когато 50% от кадрите на престъпната комунистическа Държавна сигурност продължават да са на служба (работа) в т. нар. „нови”, „посткомунистически” или „демократични” специални държавни служби, вторите служби в никакъв случай не са с 50% по-малко престъпни, а са си точно толкова престъпни, колкото и първите;

Ж) именно това е причината, поради която е било осъществено онова „лавинообразно увеличаване на броя на гражданските и административните дела срещу българската държава”, срещу което увеличаване Световната банка само преди един месец официално предложи на българското правителство да извърши драстични мерки, насочени към сломяване на суверенната икономическа и правна воля на жертвите на престъплението, а не сломяване на рефлексите на комунистическото Зло, залегнали в професионалната същност на кадрите на комунистическата Империя на Злото;

З) въпросът за деликтната отговорност на българската държава и на нейните чуждестранни политически, държавни и финансови съучастници в деликтното деяние има характера на юридически казус, подлежащ на разглеждане и решаване от Административния съд; където, според изричното официално признание на самия Председател на Върховния Административен съд, като съдии са внедрени лица, принадлежащи към различните партийни централи, „бизнеса” (тоест - Мафията) и специалните силови и тайни държавни служби, които съдии имат предназначението да обезпечават съдебна безотговорност за престъпленията и деликтите на господарите си от посочените централи;

И) би било нормално българският съд да е ангажиран със залегналата в правото идея, че всички чуждестранни политически, държавни и финансови формирования и институции, които се намират в състояние на партньорска, коалиционна, федеративна, конфедеративна, договорна или каквато и да е друга официална юридическа или фактическа форма на ангажираност с българската официална държавна власт (Президента, Правителството); и които, освен това, не само са придавали политическа легитимност и финансова подкрепа и обезпеченост на тази власт, но и директо са препоръчвали извършването на престъпни деяния или не са протестирали срещу (не са се противопоставяли на)извършването на престъпни деяния на властта; са както съучастници във визираните престъпни актове и дейности на българската държавна власт, така и солидарно деликтно отговорни.

Второ:

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело №6113 по описа за 2008 г., І-во отделение, 5-ти състав, при „съдия”-докладчик Владимир Николов, след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати: 14 ноември 2008 г., 05 декември 2008 г., 16 декември 2008 г. и 02 (07) май 2009 г.

Уточнявам, че последните три, всъщност, са адресирани до Върховния съд и имат характера на изпратени чрез първоинстанционния „съдия” т. нар. „Частна Жалба” и на допълнително развити и уточнени юридичски аргументи.

Второ:

Оттогава до днес:

аз не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес,

НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО,

което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”.

Трето:

С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание

както на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел първоинстанционен „съдия”-докладчик по делото Владимир Николов,

така и на ченгеджийско-мафиотските травестити, педерунгели, курви и проститутки от Върховния административен съд,

че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

23 Февруари 2010 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар