2010-02-22

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-5

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

22 Февруари 2010

Съдебно дело срещу Министерския съвет:

До: Административен съд - София-град

І-во отделение, 14-ти състав, Адм. дело № 5917/2008 г.,

„Съдия”-Докладчик Пламен Горелски

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

Административна преписка:

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 София

Към: (персонален) вх. № 4379 / 03

Предложение за доброволно признаване на иска и завеждане

на реторсен иск срещу виновниците за възстановяване

в държавния бюджет на платената обезщетителна сума

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – виж: „Отговорност за престъпленията на Новата Империя на Злото" – 5

Първо:

На 10 октомври 2008 г. предявих и регистрирах Иск срещу Министерския съвет (Правителството) на Република България, както и срещу осемнадесет (18) негови деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо основание на моя Иск съм посочил, че на 01, 02 и 03 август 2008 г., а отделно от това по-късно, на 09 септември 2008 г., Премиерът (Министър-Председателят) на Правителството на Република България, депутати и министри-членове на Правителството са участвували в имащи престъпен характер тържествени и възхвалителни публични прояви, по време на които показно и дори демонстративно са давали да се разбере, че са неразривно свързани както с идеологията, така и с практическата престъпна дейност на Ленин, Сталин и Империята на Злото – СССР.

Като правно основание на моя Иск съм посочил, че по силата на Закона за обяваване на комунистическия режим в България за престъпен, както и по силата на чл. 108 от Наказателния кодекс, посочените изяви на въпросните висши партийни и правителствени функционери имат несъмнено престъпен характер.

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 5917 по описа за 2008 г., І-во отделение, 14-ти състав, при „съдия”-докладчик Пламен Горелски, след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати: 14 ноември 2008 г., 05 декември 2008 г., 22 декември 2008 г. и 02 май 2009 г.

Уточнявам, че последните три, всъщност, са адресирани до Върховния съд и имат характера на изпратени чрез първоинстанционния „съдия” т. нар. „Частна Жалба” и на допълнително развити и уточнени юридичски аргументи.

Второ:

Оттогава до днес аз не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес, НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО, което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”.

Трето:

С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание както на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел първоинстанционен „съдия”-докладчик по делото Пламен Горелски, така и на ченгеджийско-мафиотските травестити, педерунгели, курви и проститутки от Върховния административен съд, че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

22 Февруари 2010 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар