2012-10-06

До Международния наказателен съд, офис на ПрокурораAddress for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
================================================================
06 Октомври 2012 г.


До Международния наказателен съд,
офис на Прокурора
П. К. 19519
2500 СМ Хага, Холандия
Към: документацията, датирана и изпратена на 08 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 16 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 20 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 23 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 27 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 29 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 31 Август 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 14 Септември 2012 г.
Към: документацията, датирана и изпратена на 17 Септември 2012 г.


До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: Главен прокурор: 14281 / 25.09.2006;
Към: ВКП рег. № 14281 / 2006 г., 19.09.2011 г.;
Към: ВКП рег. № 15132 / 2006 г., VІ, 17.10.2011 г.До Бойко Борисов –
ноторно известен мафиотски престъпник,
изпълняващ длъжността Министър-Председатал
на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,

един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст 
Припомням, че съгласно чл. 105 от Конституцията
Премиерът е длъжен да ръководи и осъществява
вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите
и да осигурява обществения ред и националната сигурност;
при което
едно от неговите най-важни и първостепенни задължения
е да обезпечава сигурността, зачитането на правата и
защитата на българските граждани,
включително и от престъпните посегателства
на контролираните от самия него специални служби
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2012 г.


До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

01. Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

02. Кралство Белгия - бул. „Джеймс Баучер” № 103, 1407 София

03. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 
ул. „Московска“ № 9, 1000 София

04. Федерална Република Германия -
ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

05. Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков”  № 54, 1000 (1504) София

06. Европейската комисия в България -
ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

07. Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

08. Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

09. Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

10. Княжество Лихтенщайн - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Швейцария, представляващ интересите на Княжество Лихтенщайн в България)

11. Великото Херцогство Люксембург - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Нидерландия, представляващ политическите интереси на Великото Херцогство Люксембург в България)

12. Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

13. Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

14. Федерална конституционна Република
Съединените американски щати (САЩ) - 
ул. „Козяк” № 16, 1407 София

15. Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

16. Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София

17. Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

18. Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

            С настоящия мой ДЕСЕТИ официален сигнал приложено изпращам на тук визираните адресати нов пакет от документални описания на геноциден тип престъпни посегателства върху българското население;
този пакет съдържа (се състои от)
55 (петдесет и пет)
страници документация.

            Декларирам, че настоявам уважаемият Прокурор при Международния наказателен съд в Хага да предприеме необходимите действия за стартиране на наказателна процедура спрямо българската държава и нейните отговорни длъжностни лица.
            Впрочем, обръщам се към Вас не защото имам доверие в досегашното и сегашното състояние на Правосъдието в България, Европа и Света, а защото се надявам някога, в бъдещето, да има Правосъдие.
            При това декларирам категоричната си убеденост, че каквото и да е бъдещо Правосъдие, произнесено относно факти, престъпници и жертви от миналото, не е и не може да е Правосъдие, а е само политическа демагогия;
            и че Правосъдие е само онова, което актуално,  реално и ефективно наказва конкретни наказателно и репараторно отговорни субекти и
            актуално, реално и ефективно обезщетява конкретни жертви на престъплението.
06 Октомври 2012 г.                                                           Янко Н. Янков

*************

Address for letters:
Ianko N. Iankov
Citizen of the European Union,
President of the Liberal Congress Party,
President of the Union of Lawyers-Democrats,
President of the Governing Board of the Basic Institute
for Study and Defence of Human Rights
Dianabad, Block 4, ap. 38,  1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
===============================

October 06, 2012


To The International Criminal Court,
Office of the Prosecutor
P.O. Box 19519
2500 CM, The Hague,
The Netherlands

To: the documentation dated and sent on August 8, 2012
To: the documentation dated and sent on August 16, 2012
To: the documentation dated and sent on August 20, 2012
To: the documentation dated and sent on August 23, 2012
To: the documentation dated and sent on August 27, 2012
To: the documentation dated and sent on August 29, 2012
To: the documentation dated and sent on August 31, 2012
To: the documentation dated and sent on September 14, 2012
To: the documentation dated and sent on September 17, 2012


To Boris Velchev –
grand son and son of world known communist criminals,
recruited on homosexual basis agent of communist secret police
and of post-communist NSS and DANS,
CRIMINAL low hierarchy
PUPPET state’s powered servant
of the Bulgarian clan of Russian Red Mafia and of Bulgarian
PARAMILITARY  cop-mafia’s political regime,
executing the service of Chief Prosecutor of Bulgaria
Sofia Court Palace,
blvd.Vitosha No.2, 1000 Sofia


Тo Boyko Borisov
notorious mafia criminal,
Acting Prime Minister
of consecutive criminal Government
of Bulgarian communist and post-communist PARAMILITARY
cop-mafia’s political regime,
one of the institutionally and personally responsible
for perpetrated on me
on June 21, 2010 IN FRONT OF THE SOFIA COURT PALACE
drastically crippling assault
(having the nature of an attempted murder),
about the preparation of which he has been previously and officially warned
by means of duly registered written text

Council of Ministers (CoM), Kniaz Dondukov №1, 1000 (1194) Sofia
To: (Personal) ent. №4379/2003 to 2012


To: Their Excellencies the Ambassadors of:

01. AustriaShipka, № 4, 1000 (1087) Sofia

02. Belgium - Boulevard James Bourchier № 103, 1407 Sofia

03. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Moskovska № 9, Sofia 1000

04. Federal Republic of Germany
Street Frederic Joliot-Curie, № 25, 1113 (1087) Sofia

05. DenmarkKniaz Dondukov № 54 1000 (1504) Sofia

06. European Commission in Bulgaria
Moskovska № 9, 1st floor, 1000 Sofia

07. Republic of IrelandBacho Kiro 26, Sofia 1000

08. SpainSheinovo № 27, 1504 (1087) Sofia

09. Republic of ItalyShipka № 2, 1000 (1087) Sofia

10. LiechtensteinShipka № 33, 1000 (1087, 1504) Sofia
(By: His Excellency the Ambassador of Switzerland, representing the interests of the Principality of Liechtenstein in Bulgaria)

11. Grand Duchy of LuxembourgOborishte № 15, 1000 (1504) Sofia
(By: His Excellency Ambassador of the Netherlands, representing the political interests of the Grand Duchy of Luxembourg in Bulgaria)

12. NorwayKniaz Dondukov № 54c, 1000 Sofia

13. Republic of Portugal - Street Positano № 7, Bl. 3, 5th floor, 1000 Sofia

14. Federal Constitutional Republic United States (U.S.)
Street Kozyak № 16, 1407 Sofia

15. Republic of FranceOborishte № 27-29, 1504 (1087) Sofia

16. NetherlandsOborishte № 15, 1000 (1504) Sofia

17. SwissShipka № 33, 1000 (1087, 1504) Sofia

18. Sweden - Address: Alfred Nobel № 4, 1113 (1087) Sofia

            With this my TENTH official signal applied here I send a new package of documentary descriptions of a type of criminal genocidal attacks on the Bulgarian population, addressed to the above addressees;
this package contains (consists of)
55 (Fifty Five)
pages of documentation.

            I declare that I insist at the Honorable Prosecutor for The International Criminal Court in The Hague to take the necessary steps to launch criminal proceedings against the Bulgarian state and its responsible officials.
            However, I plead with you not because I have confidence in the former and the current state of justice in Bulgaria, Europe and the world, but because I hope sometime, in the future, to have Justice.
            Moreover I declare my firm conviction that any after words Justice delivered on facts, criminals and victims of the past, is not and can not be justice, but only political demagoguery;
            and that Justice is only when it is actually, really and effectively punishuing specific criminally and reparative responsible subjects, and
            actually, really and effectively compensate the victims of the crime.
October 06, 2012                                                      Ianko N. Iankov ……

Няма коментари:

Публикуване на коментар