2008-11-14

ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО? (2)

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Bulgaria

***************************

14 Ноември 2008

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

http://iankov.blogspot.com/2008/11/2.html

Заглавие: ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 2

До Административен съд-

София-град

І-во отделение, 5-ти състав,

Адм. дело № 6113/2008,

Съдия-Докладчик Владимир Николов

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

Получих постановеното от Вас „Разпореждане” от 24.10.2008 г. и в установения от Закона срок изразявам следното „Писмено становище”.

Първо, Вашето пространно „Указание”, съдържащо се в осем пункта в разпоредителната част на издадения от Вас съдебен акт е напълно лишено от каквото и да е основание, тъй като онова, което искате да бъде допълнително уточнено, всъщност е пределно ясно и в достатъчно пълен обем уточнено в текста на самия ИСК от 16 октомври 2008 г., предявен срещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) и останалите престъпни съучастници и деликтни другари и съответници.

Вашето твърдение, че Искът не отговаря на изискванията на Закона и страда от нередовности, както и че се нуждае от уточнения, не отговаря на истината и представлява абсолютно неоснователен процедурен трик, разкриващ Вашата долнопробна принадлежност и съучастност към престъпната клика, визирана в моя Иск.

Вашето твърдение за наличието на „нередовности”, „неуточненост” и „неконкретизираност” на Иска по своята съдържателна същност представлява престъпен процедурен опит: да не допуснете призоваването на конституираните от мен ответници; да не допуснете да бъде поискано от ответниците да изразят своето гледище относно моя иск; и в крайна сметка да не допуснете разглеждането на делото по същество в открито съдебно заседание.

Вие, сте длъжен: да изпратите моя иск на ответниците; да дадете на ответниците възможност те да изтъкнат своите аргументи и съображения, а не чрез неоснователни и фалшиво предпоставени процедурни трикове Вие да встъпвате в техната функция или като техен фактически и пристрастен защитник; в открито съдебно заседание да разгледате делото по същество; и едва тогава имате право да вземете „становището”, което се опитвате да вземете сега, за да спасите от отговорност сутеньорите и господарите си от Президентството и Правителството, които функционират като нискойерархични структурни компоненти от системата на руската Червена Мафия и поскомунистическата Нова Империя на Злото.

Предявеният от мен Иск е пределно ясно формулиран и обоснован, и Вашият нескопосан опит да не допуснете неговото разглеждане в открито съдебно заседание е опит да се опитате да спасите от отговорност своите престъпни сутеньори и господари от Президентството, Правителството и специалните служби, както и техните престъпни съучастници и деликтни другари и съответници.

Трето, съдържащото се във Вашето „Указание” твърдение за необходимост от посочване на всички доказателства отново е лишено от всякаква фактическа и правна основателност, тъй като всичко, което е необходимо, е посочено в самия Иск, и Ваше задължение е да го изпълните, а не да се опитвате да внушавате наличие на непълнота и на други дефекти.

Четвърто, Вашето твърдение за наличие на „нередовности” на Иска, неотстраняването на които ще доведе до „връщане” на Иска и до неговото неразглеждане по същество в открито съдебно заседание, отново Ви разкрива като долнопробен слуга на престъпниците от Президентството, Правителството и специалните служби.

14 Ноември 2008 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар