2016-09-09

09 Септември 2016 г., Тридесет и първо (31-во) официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режимAddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

09 Септември 2016 г. (Петък)

 

Тридесет и първо (31-во) официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.);

            *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013;

            *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// );

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, и на всичките ваши ИНТЕР- и ТРАНС-национални партньори и сутенори официално и изрично ви припомням,

            че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас,

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност.

            В частност, както за тук (по-долу) визираният казус, така и относно всичките други досега описани казуси, вече многократно интензивно съм настоявал пред надлежните институции за разследване и налагане на отговорност за престъпленията,

            извършени спрямо (срещу) мен и срещу свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            а също така и за престъпленията, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора;

         И РАЗБИРА СЕ, ИМЕННО ПОРАДИ СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА ГОСПОДАРСТВУВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНОИДЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ КОРПОРАТИВИЗЪМ,

абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават АБСОЛЮТНО БЕЗОТГОВОРНИ.

 

            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието,

            пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност,

         систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог е дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци,

            така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност;

            и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са непосредствено наказателно отговорни за злодеянията, все пак са репараторно отговорни като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от репараторната възмездна отговорност.

 

            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо от 04 Май т.г., с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че

            специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

            в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между

американските и руските

ЧАСТНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ субекти

ПО ИСКАНЕ ИМЕННО НА същите

(поне такава е НЕДИСКРЕТНО-„дискретната” версия)

С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ СУБЕКТИ

ЗА ПРОВОКАТИВНО ПРЕДИЗВИКВАНЕ (СЪЗДАВАНЕ)

НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА „УПРАВЛЯЕМА КРИЗА” ИЛИ „УПРАВЛЯЕМ ХАОС”

българските мафиотски и държавни специални служби

са изготвили специални т. нар.

типови ШИРОКОСПЕКТЪРНИ оперативни пакети

за провеждането на т. нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се на кретеноидната масова пропаганда

и са характеризирани като СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА „ПРЕЧКА” за функционирането на вече традиционно (повече от четвърт век) съществуващия в България

ШИЗОФРЕНЕН СЪВМЕСТЕН съветско-руско-американски

НЕОКОЛОНИАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

политически режим,

абсолютно тотално функционално обезпечаван именно от престъпните „бойни кадри”

на класическия комунистически режим.

 

            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“, ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ

специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус”

винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

            и тъй като поне за мен сегашните „нови елиминационни мероприятия” на уж новите, но абсолютно тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални служби, по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

            тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО „стари сметки за уреждане“ (фр.) и „стари кожи за дране“ (англ.),

продължавам и ще продължа да настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия,

надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси;

в най-дълбоката основа на които казуси е заложена (проявена) предумишлената целенасочена

геноцидна (тотална и селективна, стратегическа и тактическа) престъпна дейност на

комунистическите и НЕО(ПОСТ)комунистическите

български мафиотски и правителствени (държавни) специални (секретни) служби и техните ИНТЕР- и ТРАНС-национални господарствуващи партньори и сутеньри!

 

 

ІІ

В частност, тук визираните ДВЕ ПАПКИ са озаглавени

(1)„Юридическата нелегитимност на на БКП/БСП –

Съдебна преписка”, съдържаща 160 стр.;

(2)„Юридическата нелегитимност на на БКП/БСП –

прокурорска преписка”, съдържаща 151 стр.;

съдържа следните документални масиви:

            (01)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано на 07 Юли, регистрирано на 09 Юли 2007 г., ВКП рег. № 11944/09.07.2007 г.;

            (02)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано и регистрирано на 03 Август 2009 г., ВКП рег. № 11944/03.09.2009 г.;

            (03)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано и регистрирано на 10 Ноември 2011 г., ВКП рег. №15132/10.11.2011 г.;

            (04)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано на 22 Ноември, регистрирано на 25 Ноември 2011 г., ВКП рег. №15132/25.11.2011 г.;

            (05)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано на 17 Декември, регистрирано на 19 Декември 2011 г., ВКП рег. №11944/07р ІІІ - 19.12.2011 г.;

            (06)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано на 17 Септември, регистрирано на 12 Септември 2013 г., ВКП рег. №13033/13р V - 12.09.2013 г.;

            (07)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано на 18 Септември, регистрирано на 20 Септември 2013 г., ВКП рег. №13033/13р V - 20.09.2013 г.;

            (08)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано и регистрирано на 18 Септември 2014 г., озаглавено „ЦацароМафия-73-105, раздел 3;

            (09)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано и регистрирано на 18 Септември 2014 г., озаглавено „ЦацароМафия-73-105, раздел 4; 

            (10)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано на 19 Май, регистрирано на 15 Май 2014 г., озаглавено „ЦацароМафия-106; рег. № 13033/13 – 15.05.2014 г.;

            (11)Искане за разследване и отговорност на съдии за извършено от тех престъпно легитимиране на нелегитимни субекти и използуване на правосъдието за престъпно увреждане на законни права и интереси на легитимните членове на общественото функциониране, датирано и регистрирано на 13 Април 2015 г., озаглавено „За Истината и Правосъдието”; рег. № 13033/13 – 13.04.2015 г..

 

            От така визираната документация е видно, че става дума за необходимостта от пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите

            Екатерина Иванова, Алексей Иванов, Димитър Гочев, Николай Урумов, Маргарита Златарова, Класимир Влахов, анонимен съдия, постановил Разпореждане на Първо гражданско отделение, 24-ти състав,  анонимен съдия, постановил друго Разпореждане на Първо гражданско отделение, 24-ти състав, Росица Ковачева, Лидия Иванова, Емилия Василева Николай Хитров, Елеонора Чаначева, Емил Марков официално действуващи като съдии в различните инстанции по гражданско дело № 4013/1991 г. по описа на Софийския Районния съд, Първи район, 24-ти (бивш 13-ти) състав.

            Отнася се за официално прикрит като правосъдие фактически противоправен и престъпен отказ да се извърши легитимно правораздаване.

            Отнася се за престъпна дейност, извършена в престъпна полза на престъпно подвизаващата се в общественото, политическото и държавно-властовото пространство така наречена БСП (Българска социалистическа партия.

            Отнася се за това, че съгласно фактите, доказателствата и принципите и нормите на Правото тази така наречена БСП има статуса на НЕЛЕГИТИМНО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕСТЪПНА МАФИОТСКА СТРУКТУРА, ТОТАЛНО РАЗПРОСТРЯЛА СВОИТЕ ЗЛОВЕЩИ МЕТАСТАЗИ НЕ САМО В СФЕРАТА НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, НЕ САМО В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРУКТУРА, НО И В ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

            Отнася се за ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ, осъществявана срещу всички личностни и корпоративно-организационни субекти, които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото обществено-политическо Зло.

--- --- --- --- --- --- ---

            Всичките вие, поредни престъпни еничарски изверги знаете или би трябвало да знаете, че още през 1990-1991 г., както в публичните ми изяви, така и в строго научните ми статии и книги официално започнах да обосновавам тезата, че „завихреният” от КГБ и ЦРУ т. нар. „Вихър на демокрацията” няма абсолютно нищо общо с демокрацията,

            а има характера на мащабно камуфлажно прикритие на зловещо съвместно оперативно мероприятие на обсебените от ИНТЕР- и ТРАНС-националното Световно Задкулисно Зло съветски и американски елити,

            което мероприятие е насочено към (за) трансформиране на конфронтацията между системите към конвергенция на елитите срещу собствените им народи.

 

            Всичките вие, би трябвало да знаете, че от началото на 1990 г. до днес аз съм единственият български автор, който обстойто и юридически аргументирано е коментирал подписаните през Декември 1989 г. от Горбачов и Буш т. нар. „Малтенски Споразумителни протоколи”;

            и че изрично и ясно съм посочил, че  в техните текстове по същество е предвидено, обосновано и обезпечено

            съвсем не преходът към демокрация за страните от съветската Империя на Злото,

            а преходът от Регионален Интер-национален и по същество селективно-геноциден комунизъм към Латиноамериканския модел на Световния Транс-национален и по същество тотално геноциден  комунизъм;

            че сценарият на Споразумението въобще не е предвидил и не предвижда преходът да бъде съпроводен: *от Нюренбергски тип отговорност; *от смяна на елитите; и *от преразпределение на награбения и съсредоточен в комунистическата номенклатура социален продукт;

            че е било обезпечено „смяна на властта, но не и смяна на собствеността”, което означава, че е очевидно, че САЩ са показали, че желаят да „партнират” в бъдеще с една реформирана комунистическа система; и че не са имали и нямат никакво намерение да унищожават самата комунистическа система и да я заменят  с някаква друга;

            че е повече от очевидно, че САЩ и СССР са показали достатъчно ясно, че съгласно техните стратегически интереси т. нар. „посткомунизъм” не е и няма да бъде „нещо, стоящо вън от сферата на комунизма”, а че ще е (ще бъде) висша форма на проявление на трансмутацията на самият комунизъм;

            при което „бъдещите посткомунистически страни” ще имат задължението да не излизат вън от рамките на т. нар. „Латиноамерикански модел” на развитие, възникнал след разпадането на испанската колониална империя, при който модел местната колониална администрация е била утвърдена като компрадорска едра буржоазия, а индианците само са били сменили своето политическо национално иго или робство с модерно социално потисничество, осъществявано от предишния (дотогавашния) елит.

            {виж напр.: „§3.Маскарадът „Американска подкрепа за опозоцията”” в кн. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

 

            Днес, повече от четвърт век от тогава, струва ми се, вече е ноторно известно, че комунизмът е възникнал като антихристиянски проект на Световните Задкулисни сили и е такъв навсякъде по света, и това е ОЧЕВАДНО ВИДНО особено днес, по време на бруталната дехристиянизация на Европа; че интернационалния комунизъм е „пионерска организация” в сравнение с транснационалния; и че поне за България вече четвъртвековния съветско-руско-американско-европейски комунизъм е не по-малко зловещ от съветския, но е по-перверзен.

 

            Като преминал през най-зловещите килии (или подземия) не само на Интарнационалния, но и на Транснационалния комунизъм и като акуратно документирал не просто няколко стотици, а няколко хиляди юридически казуси,

         тук и сега, съвсем не за първи път, а за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО ПЪРВОИНСТАНЦИОННО обосновавам пред вас един от поредните драстични казуси

         СЪВСЕМ НЕ ОТ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС И ВАШИТЕ ЗЛОВЕШИ ИНСТИТУЦИИ,

         СЪВСЕМ НЕ И ПОРАДИ САМОЗАБЛУДНА ВЯРА ИЛИ НАДЕЖДА, ЧЕ ВИЕ СТЕ СПОСОБНИ ДА ПОСТЪПИТЕ И ЧЕ ЩЕ ПОСТЪПИТЕ СПРАВЕДЛИВО И ПРАВОСЪОБРАЗНО,

         А ПОРАДИ ОБЪРНАТАТА КЪМ БЪДЕЩЕТО МОЯ НАДЕЖДА,

         ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО НА ВСИЧКИТЕ ВАС,

         НА ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СЪУЧАСТНИЦИ, ПАРТНЬОРИ И СУТЕНЬОРИ

          И НА ВСИЧКИТЕ (организационно, семейно и прочее) ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ВАШАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

         ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ПОНЕСЕТЕ СВОЯТА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ,

         МАКАР И НЕ НЕПРЕМЕННО ПРЕД ГИЛОТИНАТА И БЕСИЛОТО,

         МАКАР И ПРИ НАЙ-ХУМАННИ УСЛОВИЯ

         НО ВСЕ ПАК ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ОТГОВАРЯТЕ ЗА ЗЛОДЕЯДНИЯТА СИ,

         И ЧЕ

         ПРЕЦИЗНО И АКУРАТНО ОПИСАНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ТУК ВИЗИРАНИТЕ КУЗУСИ БИХА МОГЛИ ДА СПОМОГНАТ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

 

ІІІ

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

 

ІV

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

09 Септември 2016 г.                                  Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар