2011-03-27

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!-АВСDЕFG

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

28 Март 2011 г.

Чрез: Софийска градска прокуратура

бул. „Витоша“ № 2

1000 София

Прокурорска преписка № 9792 / 2010 г.

„прокурор“ С. Христова

До: Апелативна прокуратура

Гр. София

Ж А Л Б А

С ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА НА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ОТКАЗ

ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО,

ИЗДАДЕНА НА 15.03.2011 Г.

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

Искам отговорност на държавата за причинените вреди! - ABCDEFG,

http://iankov.blogspot.com/2011/03/dfg.html .

*************

Първо уточнение по съществото на казуса:

***На 08 (09) Юли 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000280/PS1172000X9KI, 09.07.2010 г.;

***На 24 (26) Юли 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор ВТОРО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000705/PS1172000YZPE. 26.07.2010 г.;

***На 03 Август 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор ТРЕТО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000074/PS1172000Z9XX. 03.08.2010 г.;

***На 15 (16) Август 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор ЧЕТВЪРТО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000383/PS1172000ZSWF. 16.08.2010 г.;

***На 15 Октомври 2010 г. съм регистрирал в регистратурата на Върховната касационна прокуратура адресирано до Главния прокурор ПЕТО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; получения регистрационен номер е 11966/2010,V/15.10.2010 г.;

***На 18 Октомври 2010 г. съм регистрирал в регистратурата на Върховната касационна прокуратура адресирано до Главния прокурор ШЕСТО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; получения регистрационен номер е 11966/2010,V/18.10.2010 г.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

На тези така посочени по-горе мои официални искания за разследване

НИКОГА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЧТИ ОСЕМ МЕСЕЦИ, НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТАТА ПРОЦЕДУРА И НЕЙНИЯ ХОД.

През всичкото това време съм направил най-малко 12 (дванадесет) опити (чрез лични посещения в офисите на Върховната Касационна прокуратура, Софийската Градска прокуратура и Софийската Районна прокуратура) да открия каквато и да е процедура по моите искания,

но всичките ми опити в това отношение оставаха безрезултатни – никога не можах да открия наличието на прокурорска преписка, образувана по така визирания казус.

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

След всичкото това, СЛЕД ПОЧТИ ОСЕМ МЕСЕЦИ, на 07.02.2011 г., с препоръчана поща получих копие от

издадено на 27.01.2011 г. от Районна прокуратура гр. София, регистрирано на 02.02.2011 г. Постановление за отказ от образуване на наказателно производство.

Текстът на Постановлението е поместен в рамките на една стандартна страница. От текста на Постановлението е видно, че

преписката (№ 6555) е била образувана едва през 2011 г.,

т. е. ШЕСТ МЕСЕЦИ СЛЕД ПЪРВОТО МОЕ ОФИЦИАЛНО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУСА.

От текста на Постановлението

НЕ Е ВИДНО ПОРАДИ КАКВИ ПРИЧИНИ В РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА ПРЕПИСКАТА Е ОБРАЗУВАНА ЕДВА ПОЛОВИН ГОДИНА СЛЕД ПЪРВОТО МОЕ ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

От текста на Постановлението

НЕ Е ВИДНО ДАЛИ ПРЕДИ ТОВА НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ Е БИЛА ОБРАЗУВАНА ПРЕПИСКА И СА БИЛИ ИЗВЪРШВАНИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

От текста на Постановлението

Е ВИДНО, ЧЕ „Преписката е образувана по повод депозирана в СРП жалба от Янко Николов Янков“.

Тъй като от този текст на Постановлението е видно, че

в преписката се намира само една-единствена

от посочените мои ТОЧНО ШЕСТ (6) официални искания за разследване,

НЕ Е ЯСНО КАКВА Е СЪДБАТА ДА ОСТАНАЛИТЕ ПЕТ МОИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ – къде се намират и защо не са предоставени на Районната прокуратура.

От текста на Постановлението

Е ВИДНО, ЧЕ е записано следното: „Изложените в жалбата обстоятелства и отправените искания не съдържат данни за извършено престъпление от общ характер“.

Обръщам специално внимание на факта, че както в предишното изречение, така и в това изречение отново става дума за една-единствена жалба, предоставена на Районната прокуратура.

Обръщам специално внимание върху факта, че в текста на Постановлението абсолютно никъде не е посочена датата на визираната тази една-единствена моя жалба

(и че всъщност, по „мистериозен“ начин, са изчезнали и не са били предоставени на Районната прокуратура останалите ПЕТ мои официални жалби!!!).

Обръщам специално внимание върху факта, че в текста на Постановлението НЕ СА ПОСОЧЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО, СПОРЕД „ПРОКУРОРА“, „не съдържат данни за извършено престъпление от общ характер“.

Уточнявам, че на 09 Февруари 2011 г. СЪМ ОБЖАЛВАЛ ПРЕД СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ТАКА ПОСТАНОВЕНИЯ ПРОКУРОРСКИ АКТ И ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКЪВ ОТГОВОР.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

Преди един ден получих копие от „Резолюция от 15.03.2011 г.“, постановена от С. Христова, „прокурор“ при Софийската градска прокуратура,

(който акт има нелегитимен статус, тъй като в противоречие на изискванията на принципите и нормите на европейското и на българското право визираният „прокурор“ не е индивидуализирал името си).

От визираната резолюция е видно, че този „прокурорски“ акт е бил постановен върху основата на моето

ТРЕТО ПОРЕД ОФИЦИАЛНО ПИСМЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО КАЗУСА, което е датирано на 03 Август 2010 г. и в което на стр. 2 (втора) ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО Е НАПИСАНО, ЧЕ Е ИМЕННО ТРЕТО ПОРЕД ИЗЛОЖЕНИЕ ПО КАЗУСА.

В този именно смисъл

тук визираният „прокурор“

на моята ПРЕЦИЗНА КОРЕКТНОСТ Е ОТВЪРНАЛ С ПЕРВЕРЗНА КУРВЕКТНОСТ,

като от една страна НЕ Е обвързал това ТРЕТО поред изложение с предишните и със следващите,

а от друга страна НАГЛО И КУРВЕКТНО Е НАПИСАЛ В АКТА СИ, че от текста не се съдържат данни за конкретно престъпление.

*************

Пето уточнение по съществото на казуса:

Намирам за уместно да обърна внимание върху обстоятелството,

че ТАКА ВИЗИРАНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН КАЗУС

ПО НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСЕН И КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН ПОТВЪРЖДАВА МОЯТА ТЕЗА,

ЧЕ ИЗВЪРШЕНОТО ПРОТИВ МЕН ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ИЗВЪРШЕНО ИМЕННО ОТ

СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА

И В ИНТЕРЕС НА МАФИЯТА, ЧИЯТО НАЙ-НИСКА ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА Е ИМЕННО ДЪРЖАВАТА и нейната прокурорска и съдебна система.

*************

Шесто уточнение по съществото на казуса:

Пледирам пред Апелативната прокуратура

да отмени така постановения прокурорски акт и да постанови акт, с който

да задължи Софийската градска прокуратура

ДА КОМПЛЕКТОВА ПРЕПИСКАТА В НЕЙНИЯ ПЪЛЕН ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ И ДА ИЗВЪРШИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ПРАВОТО СЛЕДСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ.

28 Март 2011 г., София Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар