2015-05-21

Тридесет и пето Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Посланиците на (1)Руската Федерация (РФ) и (2)Федералната Конституционна Република Съединени Американски щати (САЩ)Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
21 Май 2015 г.

Тридесет и пето
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ
до
Посланиците на
(1)Руската Федерация (РФ) и
(2)Федералната Конституционна Република Съединени Американски щати (САЩ)
(с информационно копие
до всички досегашни адресати на тук визираната серия „Отворени писма“)

            Припомням Ви, че точно преди една седмица официално съм предоставил във Вашите дипломатически офиси книжния екземпляр на моето адресирано до Вас Тридесет и четвърто Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ и че заедно с него съм Ви предоставил електронен DVD-запис
            не само на всичките предишни мои писма от тук визираната серия, които, впрочем, вече отдавна най-акуратно съм предоставял във Вашата официална книжна и електронна пощенска служба,
            но и запис на почти цялата ми лична архивна правозащитна политико-юридическа документалистика, която, естествено, още от момента на нейното съществуване има публичен характер чрез публикуването й в моя Интернет-сайт и в документалните ми обемисти многотомни книжни издания.

            Припомням Ви, че от цялостния документален масив е видно, че
още още от 70-те и най-вече от 80-те години до днес,
чрез официалните ми писмени изявления
пред българските държавни институции
И ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ,

ЧРЕЗ ВСЕОРЪЖИЕТО НА СЛОВОТО И ПРАВОТО,
            аз не съм спирал да водя моята ЛИЧНА, ОФИЦИАЛНА, ЛЕГИТИМНА, ГРАЖДАНСКА, ЮРИДИЧЕСКА,
ОТБРАТИТЕЛНО-ЗАЩИТНА ВОЙНА
            срещу престъпната официална българска комунистическа и ПОСТ(НЕО)комунистическа държавна власт и нейните интерсубектни (чуждестранни) господарствуващи съучастници;

при което интензивно съм защитавал и защитавам
не само специфично лично моите индивидуални права и интереси,
но и индивидуалните права и интересите
както на моите семейно и фамилно най-близки хора,
така и на приятелски и организационно свързаните с мен хора,
така и на редица други, конкретно посочени, към които съм проявявал
духовна и юридическа съчувственост, съпричастност и загриженост;

А СЪЩО ТАКА И, ЧРЕЗ НАДЛЕЖНО ДЕПОЗИРАНАТА В ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
съдържаща повече от пет хиляди (5 000) страници,
съм обосновал тезата за необходимостта
от наказателна и репараторна отговорност
както за СЕЛЕКТИВНИЯ ГЕНОЦИД
върху няколко стотици хиляди български граждани по времето на класическия комунистически режим,
така и за ТОТАЛНИЯ ГЕНОЦИД
върху почти 93% (деветдесет и три процента) от българското население  през последният четвърт век  
по времето на ПОСТ(НЕО)комунистическия политически режим.   

            От цялостния документален масив е видно,
            също така, че моята официална позиция абсолютно винаги е съдържала в себе си и защитата на легитимните права и интереси на
 цялостния български обществен и държавен конгломерат, принадлежността ми към който и заинтересоваността ми към (за) легитимното функциониране на който
Е ЕСТЕСТВЕНА И НЕОСПОРИМА,
при което ;
и в този именно смисъл и контекст съм имал и имам
не само специфично юридическата, но и духовно-нравствената
ПРОЦЕСУАЛНА ПРАВОСУБЕКТНОСТ да извършвам визираната отбранително-защитна дейност.

            Припомням Ви моето многократно имплицитно или изрично и пределно ясно изразявано гледище,
            че именно Вие, не само като официални представители, но и като тъждествени на Вашата официална държавна власт –
властта на СССР/Русия и властта на САЩ,
            по един или друг ситуативно-конкретно изразяван начин, степен и форма на проявление, пряко или косвено,
            КАКТО ДОСЕГА, ТАКА И СЕГА, СТЕ СЕ ПРОЯВЯВАЛИ И СЕ ПРОЯВЯВАТЕ КАТО СЪУЧАСТНИЧЕСКИ АНГАЖИРАНИ,
при това именно като
вдъхновителни, обезпечителни и господарствуващи съучастници,
а следователно и отговорни за визираната престъпна дейност на официалната българска
комунистическа и ПОСТ(НЕО)комунистическа
държавна власт и нейните функционери.

            За пореден път Ви припомням, Ваши Превъзходителства, че:
            като се прекланям пред културата на Вашите народи,
            като категорично отказвам да приема и да се подчиня на диктатурата на Вашите държавно-властови институции,
            като се позовавам на Приципите и Нормите на Правото и в частност на Международното Право,  
            открито и коректно предприемам стратегията на систематично официално и публично проявяван мой Индивидуален Бунт или отбранително-защитна война срещу Вас,
при което
„въоръжен“
както с вече МНОГОКРАТНО пределно ясно и писмено изразеното ми пред Вас мое Слово и позоваване на Истината, Справедливостта и Правото,
            така и със знамето на моя личен и фамилен Суверенитет, върху което са изписани думите „Истина и Правосъдие“,
предприемам
МЪЛЧАЛИВИ СКРОМНИ ПРИСЪСТВИЯ
пред официалните порти на Вашите дипломатически представителства в София.

            Моето официално обвинение към Вас е, че
            Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на престъпния български клан на съветско-руските специални и мафиотски служби,
            поставени вече „на съвместна тройна езда“
            и от американските, и от европейските специални и мафиотски служби,  
            участвувахте и продължавате да участвувате в неимеворно жестоки и перверзни престъпни деяния,
            конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции,
            така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София,
            а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

За пореден път изрично и пределно ясно заявавам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
21 Май 2015 г.                                                                     Янко Н. Янков
***
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар