2013-12-07

Отворено писмо (второ) До Декана на Философския факултет при СУ „Св.Климент Охридски“ проф. д-р Димитър ДенковОтворено писмо (второ)
         До Декана на Философския факултет
         при СУ „Св.Климент Охридски“
         проф. д-р Димитър Денков         

            Съжалявам за притеснението, което Ви създавам, г-н Декан,
            но не аз Ви въвлекох в събитията, които несъмнено вървят към превръщането им в сериозен съдебен казус, а това е направил Вашият колега от Философския факултет, лицето Людмил Георгиев.
            При това нека още веднага да Ви кажа, че няма да го титулувам с имащото благороден (или дори благороднически) характер научно званиеПроф.“ („Професор“),
            тъй като, както сполучливо е казано от един известен и авторитетен автор в една официална статия в медиите (виж:  ПРОФЕСОРИ ЗА МИЛИОНИ“, http://starshel.bg/?pos=8&artid=831)
            беше преподавател в благоевградския университет „Неофит Рилски“, след това се прехвърли в СУ „Кл. Охридски“, но повече е известен като член на Централния съвет на ДПС“.

            Както знаете, Вашето въвличане в този казус е станало именно от него,  лицето Людмил Георгиев, който на Date: Fri, 29 Nov 2013 20:45:59 +0200 е изпратил по електронната поща адресирано лично до Вас ПИСМО,  
            имащо характер НЕ САМО НА институционално служебно „обяснение“,
            НО И ХАРАКТЕРА  НА официално писмено изявление пред официална академична общност, състояща се от общо 32 (тридесет и двама) високоавторитетни членове на същата,
            с, ако не всичките, то поне с повечето от които аз, в течение на годините (вече почти половин век!), по един или друг повод съм се срещал и разговарял и с които несъмнено се познавам лично и то доста отдавна;
            нещо повече – визираното негово официално институционално и публично изявление ИМА И НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРЕСТЪПЕН АКТ СРЕЩУ МЕН, относно който престъпен акт аз нямам абсолютно никакви намерения и съображения за проявяване на снизходителност и великодушие.

            Както вече Ви е известно, господин Декан, по повод и във връзка с този негов мерзостен престъпен акт, само преди няколко дни, на 02 Декември, аз официално съм регистрирал в офис „Деловодство при Софийския университет“ (вх.№ 93 Я-21/ 02.12.2013 г.) мое официално писмено изявление, адресирано до членовете на Факултутния съвет, до Вас като Декан, до Ректора и до членовоте на Академичния съвет при Софийския университет.
            Както вече Ви е известно, копие от същото съм безрегистрационно предоставил и на служебното лице от канцеларията на ръководения от Вас факултет, което копие несъмнено Ви е било предоставено лично и веднага.
            Длъжен съм, освен това, да Ви уведомя, че текстът на същото това мое официално изявление е НАДЛЕЖНО публикуван и в моя сайт, където има следния електронен адрес:

2013-12-01, Отворено писмо до членовете на Факултетния съвет на Философския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ ,


            Освен това намирам за нужно да Ви уведомя, че същият текст е заложен в основата и на моето следващо официално заявление с искане за разследване, адресирано до Главния прокурор и до Председателя на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно съмбрение, където съответните регистрации са следните:
***ВКП, вх. рег.№ 13033/2013 / 03.12.2013 г. и
***НС, ПГ-3194-Я-8/ 03.12.2013 г.

            Също така, господин Декан, намирам за нужно да обърна Вашето внимание върху и да Ви уведомя, че:

***Моето първо официално искане за разследване, адресирано до визираните две конституционно най-високопоставени институции е датирано на 17 Ноември и е официално регистрирано в офисите на тези институции на 18 Ноември; то е публикувано в мой сайт, където има следния електронен едрес:

Виж: 2013-11-17, Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 718 ,


*** Визираното официално обяснително изявление до Вас и до 32-та (тридесет и двамата) авторитетни членове на академичната общност на Университета има дата 29-ти Ноември;
***при това точно същата дата има и публикуваната във в-к „Стършел“ статия, озаглавена „Професори за милиони“, в която лаконично и с лек хумор са описани няколко престъпления, извършени (в престъпно съучастие с други лица, някои от които също така „професори“) от същото визирано по-горе лице, последните изречения, на която статия гласят беквално следното:
       „Иначе професорите си ги бива, вместо да чакат в бездействие заплатата си в края на месеца, те
       с пот на чело секат храсти и кастрят дървета по реките,
       коригират речни корита,
       бъхтят се с туризъм и хотелиерство,
       зидат по някоя и друга мандра
       и вместо благодарност
       получават по някой и друг жалък милион. Който след това пък трябва да разпределят нанатък по обръчите с по-висшестоящи...“.

            Също така, господин Декан, намирам за нужно да обърна Вашето внимание върху и да Ви уведомя, че:

***преди няколко дни, на 05 Декември, официално съм регистрирал в офисите на Върховната Касационна прокуратура, Парламентарната комисия за борба с корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
            официален текст, с който съм поискал тези конституционно високопоставени държавни инстуции да се произнесат по изложените от мен факти и обстоятелства. Официалният електронен адрес на публикуването на този текст е следният:

2013-12-05, Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 732 ,


            Господин Декан,
            Както, несъмнено, се досещате, наказателното преследване на визираното лице от трите държавни институции за престъпления от общ (против обществото и държавата) характер Е един вид следствено-съдебна процедура,
            а неговото съдебно преследване лично от мен за престъпления, извършени лично срещу мен, Е друг вид съдебна процедура. 

         Както несъмнено знаете, по силата на фактите и обстоятелствата официалните свидетели на Правосъдието относно престъпната дейност на лицето Людмил Георгиев, извършена лично срещу мен, сте лично Вие и останалите членове на академичната общност.

            Както несъмнено знаете,
            ако всичките вие бъдете посочени от мен в моя официален съдебен иск като сведетели
            и ако аз категорично настоявам за вашето разпитване,
            процедурата ще изисква да ви бъдат пратени призовки за доброволно явяване пред съда, а при неявяване – да бъде осъществено принудитилно полицейско отвеждане за разпитване;
            уверявам Ви, господин Декан, че самият аз съм изключително далеч от желанието за реализирането на подобна хипотеза,  
            и именно поради това си позволявам да поискам от Вас просто да ми изпратите официален писмен документ с официално потвърждение на факта, че визираното лице е изпратило до Вас и до другите членове на академичната общност визираното негово официално изявление - като Ви уверявам, че при реализирането на това аз категорично няма да искам Вашето и на останалите колеги призоваване.

         Освен това, господин Декан, тъй като домашният адрес на визираното лице не ми е известен
         (можете да проверите в сайта ми и да констатиране, че абсолютно всички мои официални изявления съдържат точно описание на моя домашен адрес, и макар лицето Георгиев да нарича моите официални текстове „анонимни“, ТО ТОЧНО НЕГОВИТЕ СА И ИМАТ ХАРАКТЕРА НА АНОНИМНИ)
         и поради това обстоятелство на този етап аз не мога да посоча така наречен домашен адрес за неговото призоваване;

         но тъй като, обаче,
         съществува правната възможност за неговото призоваване и за връчване на съдебните книжа
именно чрез неговия адрес по месторабота и при това чрез неговия работодател,
         то аз Ви моля да се уточните с него и да решите как той да бъде призоваван и как да бъдат връчвани съдебните книжа до него -
       ДАЛИ ЧРЕЗ ВАС КАТО ДЕКАН НА ФАКУЛТУТА ИЛИ ЧРЕЗ РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА,
       ИЛИ ЧРЕЗ НЕГОВИЯ ДОМАШЕН АДРЕС, КОЙТО ВИЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА МИ СЪОБЩИТЕ.

            Освен това, господин Декан, за да не се налага по-късното Ви призоваване в съда за изясняване на определени правнорелевантни детайли от извършената именно в сферата на Вашите „селения“
            (в „селенията“ на Вашите административно-властови декански правомощия и на Вашия академичен авторитет)
            насочена срещу мен престъпна дейност на визираното лице,
            бих искал да Ви помоля да си изясните следните пунктове от поведенческата изява на лицето:
            Първо: „Дали неговото твърдение за моята „принадлежност“ към структурите на комунистическата Държавна сигурност е основано върху неговото лично запознаване с архивната документация на Комисията по досиетата?“,
            и ако е така, „Дали е видял?“, а „Ако не е видял – поради какви причини не е видял?“,
            несъмнено намиращите се там документи, изходящи от документацията по следственото дело, по което категорично ясно е установено, че се касае за фалшификаторска дейност.

         Уточнявам, че установяването на това обстоятелство има и ще има изключително важно значение за установяване на правнорелевантния факт
Дали деянието на лицето Людмил Георгиев се дължи на психоментални дефекти , т. е. на липса на адекватна психоменталност,
       и поради това следва да бъде третирано
или като наказателно неотговорно,  
или като попадащо в хипотезата на необходимост от прилагането на смекчаващи вината и отговорността обстоятелства;
       или, ако човекът си е напълно адекватен, поведението му следва да бъде квалифицирано като дължащо се на злостна престъпна преднамереност (предварителен умисъл) и следва да бъде свързано с повишена наказателноправна отговорност (санкционност)?“.

            Второ: „Дали визираното неговото твърдение е основано върху неговото повърхностно или задълбочено проучване на Интернет-пространствената информационна сфера?“,
            и ако е така, „Поради какви причини (психоментална дефектност и неадекватност или престъпна злостна преднамереност) той е пропуснал да види или ако е видял и ако знае, е пропуснал да Ви уведоми,
            че в тази сфера съществуват редица информационни източници, в които пределно ясно е разкрита истината, че става дума именно за КОНКРЕТНО СПРЯМО МЕН ЦЕЛЕНАСОЧЕНО извършена от служители на МВР престъпна фалшификаторска дейност,       
който факт е надлежно установен чрез легитимно проведена следствена дейност на Софийската военно-окръжна прокуратура?“;
            и, освен това, „Поради какви причини е пропуснал да Ви уведоми, че именно в моята публична информационна сфера е констатирал, че аз съм документално доказал и обосновал,  че КАКТО КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ, ТАКА И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СЕ ЗАНИМАВАТ С
КОНСТАНТНА, ТРАЙНА, ФАЛШИФИКАТОРСКА ДЕЙНОСТ,
ЕЛИМИНАЦИОННО НАСОЧЕНА СРЕЩУ МНОЗИНА ДРУГИ ЛИЧНОСТИ, КОИТО СА АБСОЛЮТНО НЕПОДДАВАЩИ СЕ НА МАНИПУЛАТИВНОСТ И ПОДЧИНЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО И МАФИОТСКОТО ЗЛО,
И ПОРАДИ ТОВА СА ТРЕТИРАНИ КАТО подлежащи на политическо, икономическо и социално елиминиране и унищожение?“.  

            Впрочем, за Ваше улеснение, господин Декан, ще посоча една сравнително обстойна списъчна част от изключително лесно достъпните в Интернет-пространството информационни източници по казуса,
            КОИТО
         ИЛИ ПОРАДИ ПСИХО-МЕНТАЛНА ДЕФЕКТНОСТ
         ИЛИ ПОРАДИ ПРЕСТЪПНА ПРЕДНАМЕРЕНОСТ
         СА БИЛИ ПРЕНЕБРЕГНАТИ ОТ ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ:

01.Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16; тази книга е депозирана и се намира като общодостъпна не само в Народната Библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“, не само в библиотеката на БАН, но и в Библиотеката на Софийския университет;

02.Янко Н. Янков Изказване на Международната конференция  Отваряне на архивите на тоталитарните секретни служби в България. Паметта на миналото в името на бъдещето  20 юли 2006 г., Зала 6, НДК, София

03.Проф. Янко Янков, юрист и публицист: Кметът на Елин Пелин е третата жертва на досието “Кирилов” -

04.Досието-фалшификат –

05.Съучастниците прикриват фалшификаторите -

06.ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪУЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО,

07. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪУЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО,

08.ДОСИЕТАТА НА ДС (1),  

09.ДОСИЕТАТА НА ДС (2),

10.ДОСИЕТАТА НА ДС (3),

11.ДОСИЕТАТА НА ДС (4),

12.ДОСИЕТАТА НА ДС (5),

13.ДОСИЕТАТА НА ДС (6),

14.ДОСИЕТАТА НА ДС (7), 


15.ДОСИЕТАТА НА ДС (8), АГЕНТИ НА ДС ДОУНИЩОЖИХА СПРАВЕДЛИВОСТТА, 

16.ДОСИЕТАТА НА ДС (9),


17.ДОСИЕТАТА НА ДС (10),


18.ДОСИЕТАТА НА ДС (11),


19.ДОСИЕТАТА НА ДС (12),


20.ДОСИЕТАТА НА ДС (13),


21.ДОСИЕТАТА НА ДС (14),


22.ДОСИЕТАТА НА ДС (15),

http://iankov.blogspot.com/2007/08/15.html 


23.ДОСИЕТАТА НА ДС (16),


24.ДОСИЕТАТА НА ДС (17),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/17.html 


25.ДОСИЕТАТА НА ДС (18),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/18.html 


26.ДОСИЕТАТА НА ДС (19),


27.ДОСИЕТАТА НА ДС (20),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/20.html  


28.ДОСИЕТАТА НА ДС (21),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/21.html 


29.ДОСИЕТАТА НА ДС (22),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/22.html 


            Господин Декан,
            Надявам се да получа Вашия официален отговор в пределите на обичайния за Правото т. нар. „разумен срок“.

P. S. Уточнение:
            Текстът е написан, датиран и публикуван в сайта ми
в Събота, 07 Декември 2013 г.
и ще бъде надлежно официално (регистрационно) депозиран в деловодствения офис на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, и отделно от това – безрегистрационно предоставен в офиса на Декана на Философския факултет в Понеделник, 09 Декември 2013 г.
                                                           Янко Николов Янков: . . . . . .  . .
*** *** ***
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:

Янко Н. Янков. БИБЛИОГРАФИЯ ,

***

Няма коментари:

Публикуване на коментар