2007-09-02

НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР - СЛУГА НА МАФИЯТА

Ваши Превъзходителства, Господин Президент, Господин Главен Прокурор,
Вече в продължение на няколко десетилетия, както при постъпването в длъжност на всеки персонално нов Главен прокурор, така и по време на неговия мандат, безрезултатно се обръщам с искането да бъдат събрани на едно место и подложени на тотална ревизия всичките депозирани от мен писмени искания за разследване на многобройните престъпления, за които прецизно съм дал съответните описания и съм формулирал ясно изразени правнорелевантни искания за наказателно преследване. През това време, разбира се, аз никога не съм вярвал, че това би могло да бъде практически реализирано през мандата на съответния Главен прокурор, тъй като винаги съм бил пределно наясно относно обстоятелството, че всеки персонално нов Главен прокурор всъщност е само персонално нов слуга от системата на българския филиал на руската Червена армия и нейния институционален наследник Червената мафия, и че неговата функция е да скрива престъпленията и престъпниците, но и винаги съм вярвал, че единствено възможния за мен начин на политическо, гражданско и юридическо поведение е именно и само този. Така, настоящето ми изложение има предназначението за пореден път да отправя искането си, а именно: а) да бъде направено така, че всичките мои предоставени в регистратурата на Главния прокурор искания за извършване на съответните разследвания да бъдат събрани на едно место и да бъдат подложени на тотална ревизия; б) да бъдат подложени на наказателно преследване не само съответните престъпници, за извършените от тях конкретно посочени от мен престъпления; в) но и съответните прокурори, които чрез поведението и служебните си действия и бездействия фактически са действували като съучастници на престъпниците и са обезпечавали тяхната наказателна безотговорност, както и като длъжностни държавни лица по престъпен начин са използували служебното си положение, за да нанесат вреди на едни лица и за да облагодетелствуват други.
12 март 2006 г. Янко Н. Янков

[Писмо №LPC-Embassy-008/12.03.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, Швейцария и САЩ, акредитирани в България, Президента и Главния прокурор, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар