2010-06-13

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ - 2ABCD

Address for letters:
Янко Николов Янков -
гражданин на Европейския съюз
ЕГН 44 08 13 32 28
единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:
1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
13 Юни 2010 г.

Съдебно дело:
ЧРЕЗ: Административен съд-София-град
ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София
адм. д. № 6516 / 2009,
Второ административно отделение, 37-ми състав,
съдия”-докладчик Славина Владова


До Върховния административен съд


Ч а с т н а   ж а л б а


*************

Административна преписка в МС:
До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Вх. № 4379/2009 г.
Предложение за доброволно признаване на Иска
и завеждане на реторсен иск срещу БСП (както като наследница
на престъпно-деликтното управление на БКП,
така и като престъпно-деликтен деец на собствено основание)
за възстановяване в държавния бюджет на платената обезщетителна сума


*******
Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст -  вж.:  „ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-2АBCD”,  
http://iankov.blogspot.com/2010/06/2abc.html
 
 
 *******
Особени предварителни уточнения:
            Уточнявам, че предишните мои официални писмени искови и други правнорелевантни волеизявления, които са депозирани към настоящето съдебно дело, също така са публикувани в интернет на следните електронни адреси:

 

Виж:

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-2ABC , 2010-04-14 , http://iankov.blogspot.com/2010/04/2abc.html ;

 

 ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ - 2АВ, 2009-11-09,    

  http://iankov.blogspot.com/2009/11/2_09.html ;

     

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ - 2А, 2009-10-25, http://iankov.blogspot.com/2009/10/2_25.html ;

 

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ - 2,  2009-09-21, http://iankov.blogspot.com/2009/09/2.html ;

 

Виж и:

http://www.eurochicago.com/2009/09/otgovornost-na-darzhavata-za-pritchinenite-vredi-2/;

http://www.epochtimes-bg.com/2009-03/2009-09-22_04.html .

 

            Уточнявам, че съм категоричен в гледището си, че ОТ ТЕЗИ така предоставени на публичността ТЕКСТОВЕ Е ПРЕДЕЛНО ЯСНО ОЧЕВИДНА

            КАКТО ФАКТИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ И ОБОСНОВАНОСТ НА МОЯТА СЪДЕБНА ПРЕТЕНЦИЯ И ПОЗИЦИЯ,

            ТАКА И ПРЕСТЪПНАТА ПРЕТЕНЦИЯ И ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ СЪД, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕСТЪПНО ПСЕВДОСЪДИЙСКО ОБЕЗПЕЧЕВАНЕ НА ТОТАЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ МАФИОТСКИ И СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, чиито нископоставени ИНСТИТУЦИОНАЛНИ курви и проститутки, травестити и педерунгели, са голямата част от българските „съдии“.


СПЕЦИАЛНО предварително уточнение:
            На 20 май 2010 г. съд депозирал пред Министър-председателя на България и пред осем (8) чуждестранни дипломатически представителства специален текст, в който съм посочил факта, че едно лице, което е високопоставен юрист, хабилитиран преподавател по правни науки, и най-вече - кадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР,
         добронамерено ме е уведомило, че ако продължавам да търся правата  си (пред съдилищата и административните институции), спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми.
            Тъй като аз продължих да настоявам да търся правата си, САМО ПРЕДИ ТРИ ДНИ върху имота ми в родното ми село е било извършено ПОКУШЕНИЕ, имащо недвусмисления характер на СЕМАНТИЧНО ПОСЛАНИЕ, ИЗВЪРШЕНО И ПОСТАВЕНО ИМЕННО ОТ МАФИЯТА И ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА.
            С други думи пределно ясно уточнявам, че
ПРЕСТЪПНАТА АНТИПРАВОСЪДНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ „СЪДИИ“ Е СИНХРОННО ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТЕХНИТЕ СУТЕНЬОРИ И АГЕНТУРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ МАФИЯТА И ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.

І.
            Преди няколко дни получих „Съобщение” и копие от издадено от „съдиятаСлавина ВладоваОпределение №1791 от 01.06.2010 г.”, и в законовия срок представям пред Върховния съд настоящата надлежно регистрирана ЧАСТНА ЖАЛБА.
            Правя това не защото разчитам на т.нар. „добросъвестност” и т.нар. „правосъобразност” на съдиите от Върховния съд, а защото имам категоричното намерение да „извървя” необходимия процедурен път, след което да предоставя делото на вниманието на европейските и на световните правозащитни и други институции, както и на европейската и на световната общественост.

            И най-вече правя това, защото съм категорично убеден, че рано или късно ще се появят строги и надежди правни механизми, които ще потърсят отговорност не само от престъпните посткомунистически мафиотски кръгове и отделни личности, но и от т. нар. „съдии“, които бидейки вербовъчно, икономически и хомосексуално зависими от българския клан на руската Червена мафия и от нейните правителствени и други институционални слуги, обезпечават безотговорност за господарите и сутеньорите си.


ІІ.
            С настоящата ЧАСТНА ЖАЛБА се обръщам към институцията на българския Върховен административен съд с категоричното искане и настояване да бъде постановена отмяна на посочения престъпен псевдоправен акт на визираната изпълняваща съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотска пачавра.
            Тъй като съм категорично убеден, че и съдиите от Върховния съд са същите пачаври и не разчитам, че те ще постановат такова решение, все пак пледирам да постановят своето каквото и да е решение във възможно най-кратък и приемлив срок, за да ми разчистят пътя да продължа процедурата пред европейските и световните институции.
            Уточнявам, че всичките мои фактосъобразни и правосъообразни аргументи са надлежно изложени както в намиращите се в папката по делото материали, така и в посочените по-горе електронни адреси.
13 юни 2010 г.                                                                  Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар