2010-06-15

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ - 1-ABC

Янко Николов Янков -
гражданин на Европейския съюз
ЕГН 44 08 13 32 28
Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:
1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38
Web sites:
================================================================
15 Юни 2010 г.


Съдебно дело:
До Административен съд-София-град
ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София
Към: 5735/2009 г., І-во отделение, 19-ти състав,
Съдия-докладчик Румяна Лилова и Доброслав Руков


Съдебно дело:
До Константин Пенчев –
Председател на Върховния административен съд
по Частна жалба, регистрината на 22 октомври 2009 г.,
за процедурата по която нямам
и не мога да получа отникъде никаква информация


Административна преписка в МП:
До Маргарита Попова – Министър на правосъдието
Министерство на правосъдието
ул. „Славянска” № 1, 1040 София


Административна преписка в МС:
До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България
Ответник по делото
и страна по административна преписка във връзка с казуса
Министерски съвет (МС)
бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: Вх. № 4379/17.08., 26.09. и 23.10.2009 г.
Предложение за доброволно (пълно или частично)
признаване на иска и завеждане на реторсен иск срещу БСП
(като наследница на БКП) за възстановяване в държавния бюджет
на платената обезщетителна сума


*******

Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст: – вж.: „ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-1-ABC”,
http://iankov.blogspot.com/2010/06/1-abc.html
 

*******
Първо особено предварително уточнение:
            Уточнявам, че предишните мои официални писмени искови и други правнорелевантни волеизявления, които са депозирани към настоящето съдебно дело, също така са публикувани в интернет на следните електронни адреси:

Виж:

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ -1-АВ , 2009-10-22, http://iankov.blogspot.com/2009/10/1_22.html ;

 

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ -1-А , 2009-09-26, http://iankov.blogspot.com/2009/09/1.html ;


ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-1, 2009-08-16, http://iankov.blogspot.com/2009/08/1.html .


*******
Второ особено предварително уточнение:

            Уточнявам, че съм категоричен в гледището си, че ОТ ТЕЗИ така предоставени на публичността ТЕКСТОВЕ Е ПРЕДЕЛНО ЯСНО ОЧЕВИДНА

            КАКТО ФАКТИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ И ОБОСНОВАНОСТ НА МОЯТА СЪДЕБНА ПРЕТЕНЦИЯ И ПОЗИЦИЯ,

            ТАКА И ПРЕСТЪПНАТА ПРЕТЕНЦИЯ И ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ СЪД, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕСТЪПНО ПСЕВДОСЪДИЙСКО ОБЕЗПЕЧЕВАНЕ НА ТОТАЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ МАФИОТСКИ И СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, чиито нископоставени ИНСТИТУЦИОНАЛНИ курви и проститутки, травестити и педерунгели, са голяма  част от българските „съдии“.


*******
Трето особено предварително уточнение:
            Изрично, ясно и категорично уточнявам, че:
            от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми и най-близките ми фамилни роднини сме били обект на повече от сто и шейсет (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления, извършени от функционери на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт;
            от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 460 конкретни искания за разследване на тези престъпления, но досега не е било проведено нито едно законосъобразно разследване, и
            до днес не сме получили абсолютно никакво правосъдие.

*******
СПЕЦИАЛНО
предварително уточнение:
            На 20 май 2010 г. съм депозирал пред Министър-председателя на България и пред осем (8) чуждестранни дипломатически представителства специален текст, в който съм посочил факта, че едно лице, което е високопоставен юрист, хабилитиран преподавател по правни науки, и най-вече - кадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР,
         добронамерено ме е уведомило, че ако продължавам да търся правата  си (пред съдилищата и административните институции), спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми.
            Тъй като аз продължих да настоявам да търся правата си, САМО ПРЕДИ ПЕТ ДНИ върху имота ми в родното ми село е било извършено ПОКУШЕНИЕ, имащо недвусмисления характер на СЕМАНТИЧНО ПОСЛАНИЕ, ИЗВЪРШЕНО И ПОСТАВЕНО ИМЕННО ОТ МАФИЯТА И ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА.
            С други думи пределно ясно уточнявам, че
ПРЕСТЪПНАТА АНТИПРАВОСЪДНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ „СЪДИИ“
Е СИНХРОННО ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ,
 ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТЕХНИТЕ СУТЕНЬОРИ И АГЕНТУРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
ОТ МАФИЯТА И ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.

І.
            На 16 (17) август 2009 г. съм регистрирал по надлежния ред предявен от мен срещу Министерския съвет (Правителството) на Република България Иск в размер на сто милиони левове.
            Искът е предявен на основание член 7 от Конституцията и чл. 13 от Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, във връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 5, ал. 4 от Конституцията.
            По надлежния ред в Иска са посочени правнорелевантните доказателства.
            На 22 септември 2009 г. съм получил копие от „Разпореждане от 25.08.2009 г.”, издадено от изпълняващата съдийска длъжност институционална ченгеджийско-мафиотска курва и проститутка Румяна Лилова, с което въпросната пачавра е оставила делото без движение
и се е опитала да ме набута в пределите на казус,
какъвто аз въобще не съм предявявал,
изисквайки от мен да уточнявам неща, които нямат абсолютно нищо общо както с визирания от мен казус, така и с посоченото от мен нормативно правно основание на Иска.
            Този трик, впрочем, е тотално приложима оперативна схема, институционално наложена на „съдиите” от техните сутеньори и вербовчици от Мафията и от Ченгеджийницата.
            На 28 септември 2009 г. съм надлежно регистрирал моето пределно ясно изрично правно становище, в което аргументирано съм обосновал тезата,
            че въпросната „сутеньорски зависима „съдийка”” е демонстрирала своята категорична принадлежност към престъпната комунистическа и „посткомунистическа” кретеноидност,
            че е осъществила голямо множество безскрупулни изопачавания на моята изрично и ясно заявена суверенна ищцова воля,
            че ми е приписала ищцова воля, каквато аз въобще не съм предявявал, 
            че  Е ИЗВЪРШИЛА ФАЛШИФИКАЦИЯ:
            КАКТО НА ПРИНЦИПНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАВОТО;
            ТАКА И НА ФАКТИТЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН КАЗУС;
            ТАКА И НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КОНКРЕТНИТЕ ЗАКОНОВИ НОРМИ, на които самата тя се е позовала и позоваването на които има точно същата смислова и нормативна сила, каквато сила би имало и нейното позоваване на някои от текстовете на Манифеста на комунистическата партия, на Корана или на телефонния указател на град София;
            че с престъпен предумисъл е приложила една ТИПОВА антиправова и псевдозаконова стратегия, целяща да не допусне разглеждането на казуса в открито съдебно заседение, и по този начин да обезпечи пълна безотговорност на държавата за извършените от нея злодеятелни (престъпни) посегателства върху моите права и интереси.
            В отговор на моето правно гледище получих „Съобщение” и копие от „Определение №2923 от 13.10.2009 г.”, подписано от изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел Доброслав Руков, с което производството е прекратено.
            На основание съответните разпоредби на Закона аз обжалвах този псевдосъдийски акт пред Върховния административен съд, като на 22 октомври 2009 г. по надлежния ред съм регистрирал т. нар. „Частна жалба”.
         ОТТОГАВА ДО ДНЕС -  
ВЕЧЕ ДЕВЕТ (9) МЕСЕЦИ -
НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ СЪОБЩЕНИЯ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА,
И НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧА КАКЪВТО И ДА Е ДОСТЪП ДО САМАТА СЪДЕБНА ПАПКА,
КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН
В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО
ПРЕД МЕН СА ПОСТАВЕНИ
АБСОЛЮТНИ И ТОТАЛНИ БАРИЕРИ,
ПРАВЕЩИ АБСОЛЮТНО НЕВЪЗМОЖНА МОЯТА ЛЕГИТИМНА ЗАЩИТА ПО ДЕЛОТО.

ІІ.
            При и по този конкретен повод се обръщам към Председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев, който още преди няколко години публично бе заявил пред медиите, че в ръководеното от него ведомство работят вербувани от „бизнеса” и от тайните държавни служби личности, които обслужват интересите на своите вербовчици, а не интересите на Правото, като му задавам следния въпрос:
            „Защо досега Вие не сте направил публично достояние имената на тези личности и защо досега Вие не сте предприел процедура за техното отстраняване от заеманата от тех съдийска длъжност?”.
            „Не е ли било това Ваше изявление само оперативно ченгеджийско-мафиотско камуфлажно изявление, целящо да получите чрез него нова политическа самоличност, като запазите своята собствена ченгеджийско-мафиотска принадлежност към новоформиращия се клан на политическата Ченгеджийница?”.

ІІІ.
            При и по този конкретен повод се обръщам към Министъра на правосъдието Маргарита Попова, публичните изяви на която винаги носят несъмнена кретеноидна характеристика (връхната точка на която бе официално заведеното от нея съдебно дело срещу самата себе си!!!), като й задавам следния въпрос:
            „Чии овариум (ovarium) крепите там, в Министерството и в Правителството (Министерския съвет), след като не разполагате със желанието и намерението, без да засягате т. нар. „независимост на съдиите”, да упражнявате контрол поне върху спазването на сроковоте за произнасяне и за движение на делата от пачаврите от ченгеджийско-мафиотския коптор, чийто институционален ръководител („Мадам”) сте Вие?”.

ІV.
            На наскоро (преди една година) избрания Министър-Председател г-н Бойко Борисов задавам следния въпрос:
            „След като на цяла Европа вече отдавна е пределно ясно, че подчиненият Ви Министър на правосъдието има реалния статус на ченгеджийско-мафиотска „Мадам”,
ще се ангажирате ли със задачата да премахнете демонстративно и предизвикателно поставения от Червената Мафия на входа на съдебната система Червен фенер
или ще признаете своята принадлежност към него?”.
15 Юни 2010 г.                                                                    Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар