2009-02-05

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Web site: http://velyovski.blogspot.com

Bulgaria

***************************

05 Февруари 2009 г.

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

http://iankov.blogspot.com/2009/02/blog-post_05.html

Заглавие: „Отговорност за всички участници в престъплението

До Административен съд-

София-град

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

І-во отделение, 15 състав,

Адм. д. № 2745 /2008 г. -

Съдия-докладчик Полина Якимова

(срещу Комисията за разкриване на документите (...)

и всички други конституирани и подлежащи на

конституиране)

Първо:

На 13 декември 2008 г. получих „Призовка за страна” и копие от „Разпореждане” от 04.12.2008 г., съгласно текста на които съм уведомен, че производството по настоящето дело е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10 февруари тази година (впрочем, в официалния документ е написана миналата година).

Второ:

Обръщам сериозно внимание на съдията по делото Полина Якимова, че абсолютно не отговаря на истината нейното както имплицитно, така и изрично изразено твърдение, че аз съм бил писал „молба” или „Искова молба”; такова нещо аз не съм писал най-малко тридесет и пет години, и това могат да го потвърдят както всичките видове съдебни, прокурорски, административни и прочее държавни архиви, така и господарите на съдията от Мафията и мафиотската Ченгеджийница.

Обръщам внимание на съдията по делото Полина Якимова, че поне през последните тридесет и пет години винаги съм употребявал терминитеИск” и „Волеизявление”, при което винаги съм третирал понятието „Иск” като един от видовете „Волеизявление”, както и че при взаимоотношенията си с бившата комунистическа и със сегашната мафиотска българска държава и с нейните съдебни, прокурорски, административни и прочее институции не съм използувал и не използувам терминаМолба”.

В този смисъл протестирам срещу нейния официален съдебен документ, в който тя, бидейки кланово верна на лъжата и неправдатата, на които служи, е написала въпросната лъжа.

Което обстоятелство е и доказателство, че нито акъл, нито морал, нито съвест са в състояние да й попречат да пише и други лъжи и неправди.

Трето:

Изрично, ясно и категорично декларирам, че считам, че тъй като съдията по делото Полина Якимова вече е отказала да уважи искането ми за съединяване на производството по това дело и да го разгледа заедно с искането ми по делото срещу Министерството на вътрешнитеп работи, моето изрично мнение е, че това тя е направила именно защото е свикнала „да се моли” и „да сваля гащи” пред българския филиал на руската Червена Мафия и нейното ударно силово звено - Министерството на вътрешнтите работи.

Четвърто:

Изрично, ясно и категорично декларирам, че макар и засега това да е единственото известно на мен административно дело, което горе-долу се движи съобразно някакви правила, все пак лично аз нямам и не мога да имам абсолютно никакво доверие в правосъдната дейност на съдия, който, както вече посочих по-горе, по достатъчно ясен и недвусмислен начин е разкрил себе си като мафиотско-ченгедждийски слуга.

Пето:

Обръщам внимание на съдията Полина Якимова, че производството по въпросното административно дело, което тя отказа да присъедини за съвместно разглеждане с това дело, е прекратено.

Наистина, прекратяването е станало, като ченгеджийско-мафиотският травестит и проститутка - съдията Владимир Николов - е изпратил делото на Софийския градски съд.

Тъй като, обаче, това негово изпращане е било извършено в абсолютно пълно и драстично противоречие с моята суверенна воля, то няма никакъв правен ефект, и поне аз не съм този, който ще се втурне да се съобразява с престъпната мафиотска воля на един травестит, вербуван от Червената Мафия и нейната Държавна сигурност, и институционализиран като съдия, за да обслужва своите сутеньори и господари.

Шесто:

Изрично, ясно и категорично заявявам моята ищцова воля за привличането (причисляването, конституирането) към вече конституираните ответници още и Министерството на вътрешните работи, намиращо се на ул. „6-ти Септември” № 29, 1000 София.

Във връзка с това настоявам да изискате Постановлението на Софийския военен прокурор от 02 февруари 2004 г., издадено по следствено дело № ХVІ-3/2004 г., по което е прието за установено, че „неизвестно лице” от МВР е извършило „манипулации с документи” с цел да причини и е причинило вреда на гражданското лице Янко Николов Янков, но че наказателното производство следва да бъде прекратено, тъй като отговорността е била погасена поради давност (каквато погасителна давност, разбира се, въобще не е текла и не е било възможно да тече при условията на престъпната съдебна система, която обслужва комунистическо-ченгеджийските престъпници и унищожава невинните граждани).

Петитум:

От така посочените факти и обстоятелства е видно, че Министерството на вътрешните работи на България е извършило пълно и драстично нарушаване на моите гарантирани от закона права и интереси, като по-конкретно е изработило фалшификатно дело, което е било предназначено за използуване и е било използувано за тотално компрометиране на моята личност и на моята дейност.

При така посочените факти и обстоятелства пледирам пред надлежния български съд да извърши необходимото съдебно разследване и да постанови решение, с което да осъди ответника да ме обезщети за посочените по-горе умишлено причинени ми вредни последици, и да ми заплати предявената от мен искова претенция, законната лихва и направените съдебни разноски.

ДОКАЗАТЕЛСТВА: пледирам пред съда да изиска служебно от Софийската военна прокуратура посоченото следствено дело и същото да бъде приложено като доказателство по настоящето процесно дело.

Седмо:

С настоящия мой исков акт заявявам своята ищцова воля за увеличителна промяна на претендираната искова сума на окончателен общ размер (величина) от 250 000 000 (Двеста и петдесет милиони) левове.

Във връзка с това уточнявам, че тази сума е солидарно претендируема към всичките субекти, които са заявени от мен като ответници.

Осмо:

Уведомявам съдията по настоящето дело, че във връзка с това, че съм писал подобни на този текстове адресирани и до други съдии, на 18 септември миналата година бях обект на престъпно посегателство, при което изрично ми бе казано да спра за пиша до съдилищата; уведомявам съдията, че за това обстоятелство съм споменал и на стр. 9 от моето адресирано до самия него изложение, имащо дата 29 септември 2008 г.; уведомявам съдията и че по този въпрос вече има известно движение както в МВР, така и в прокуратурата, и че ще продължа да правя всичко възможно, за да не позволявам на Мафията и нейните слуги да посягат върху мен и върху моите права на български и на европейски гражданин.

В този смисъл уведомявам съдията да предупреди господарите си от МВР, че не са успели да ме уплашат, както и съдията да не си прави илюзии, че това дело няма да бъде достояние на европейските и световните институции.

Девето:

Приложения: За надлежно връчване на ответниците.

05 Февруари 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар