2012-11-18

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 518-AAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
Associate Professor, Doctor of Law,
European University,
Prizren Law Faculty, Prizren, Kosovo;
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Web sites:
=========================================================== 
19 Ноември 2012 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството
и на другите държавни институции!
– 518-A

Този текст е публикуван в Интернет на следния електрорен адрес: 
http://iankov.blogspot.com
До г-н Бойко Найденов –
временно изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София
Към: рег. №12489/11 V-18.10.2012
„Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, а
. . . № 518“

До Бойко Борисов –
Министър-Председатал на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните към  
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст.
Припомням, че съгласно чл.105 от Конституцията
Премиерът е длъжен да ръководи и осъществява
вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите
и да осигурява обществения ред и националната сигурност;
при което
едно от неговите най-важни и първостепенни задължения
е да обезпечава сигурността, зачитането на правата и
защитата на българските граждани,
включително и от престъпните посегателства
на контролираните от самия него специални служби
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. №4379 /2003-2012 г.

***

            Обръщам внимание на факта, че преди един месец, на 18 Октомври 2012 г.,
            изхождайки от необходимостта за реализиране на върховенството на Правото,
            в качеството ми на легитимно (лично и обществено-институционално) заинтересовано лице
            се обърнах ИМЕННО КЪМ ВАС с искането ДА ПОЛУЧА ИМЕННО ОТ ВАС официален отговор, в който да се съдържат реални обяснения относно визираните в изложението ми факти и обстоятелства.

            Разбира се, за мен не бе абсолютно никаква изненеда фактът, че
            НА МОЯТА ГРАЖДАНСКА И ОБЩЕСТВЕНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОРЕКТНОСТ
            началникът на отдел „Приемна“ при Министерския съвет Соня Божикова ми „отговори“ с
            ОТВРАТИТЕЛНА И ПО СЪЩЕСТВО ПРЕСТЪПНА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОНОНСИРАНА КУРВЕКТНОСТ.

            Преди всичко в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО отправен към мен упрек в юридическа неграмотност (незнание на Правото),
            в който ИМПЛИЦИТЕН УПРЕК Е СУГЕСТИРАЩО ПРЕДПОСТАВЕНА ТЕЗАТА,  
            че или „поради незнание на Правото“, или „поради НЯКАКВА СИ „обърканост
            аз не съм се бил обърнал „към надлежно компетентния“ („към когото трябва“), и
            че „водена от своето „височайше добродетелно великодушие“ Тя, Въздесъщата Соня Божикова, е „благоволила“ да препрати моето искане за получаване на отговор именно на „компетентната институция“.

            На второ место, в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО отправен към мен упрек в юридическа неграмотност (незнание на Правото) и относно още един аспект на Правното Знание,
            в който ВТОРОАСПЕКТЕН УПРЕК Е СУГЕСТИРАЩО ПРЕДПОСТАВЕНА ТЕЗАТА,
            че визираната (от Нея, Въздесъщата Соня Божикова) компетентна институция“, всъщност, има статуса на Правен Субект, който е тотално Суверенен и по никакъв начин не подлежи на Юридически институционален контрол от Правителството (чиито административно-юридически жрец е именно Тя).

            На трето место, в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО СКРИТАТА ИСТИНА, съдържаща се в приложената от мен документация, от която изрично и пределно ясно е видно, че в „суверенните владения“ на същата тази институция – Националния осигурителен институт -
            ВЕЧЕ (по онова време – преди един месец) В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ МЕСЕЦИ
            се е намирало надлежно регистрирано мое искане да получа отговор,
            и че В ДРАСТИЧНО НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМИТЕ НА ПРАВОТО И НА ПРАВОСЪОБРАЗНИТЕ ЗАКОНОВИ И ДРУГИ ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕН ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО.

            На четвърто место, в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО СКРИТАТА ИСТИНА, съдържаща се в приложената от мен документация, от която изрично и пределно ясно е видно, че моето адресирано до Премиера искане да получа отговор е било направено едва след като вече в продължение на три месеци съм имал гражданското търпение да чакам за отговор и не съм получил такъв,
            АЗ СЪМ ПОИСКАЛ ОТ ПРАМИЕРА ДА ВЛЕЗЕ В КОНСТИТУЦИОННИТЕ СИ ФУНКЦИИ, задължаващи го да упражни правителствен контрол върху визираната институция, И ИМЕННО СЛЕД УПРАЖНЕНИЯ ОТ НЕГО ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРОЛ ИМЕННО ПРЕМИЕРЪТ (или поне поне неговата институционална жрица Соня Божикова) ДА МИ ОТГОВОРИ
            НЕ САМО ДАЛИ Е НАЛОЖИЛ НАКАЗАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ВИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ,

            НО И ДА ОТГОВОРИ НА МОИТЕ ОБВИНЕНИЯ ОТНОСНО ТОВА,
            ЧЕ ПОДЧИНЕНИТЕ (съгласно нормите на Конституцията) ИМЕННО НА ПРЕМИЕРА СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ
            СА БИЛИ ИЗВЪРШВАЛИ СИСТЕМИ НАРУШЕНИЯ НА МОИТЕ ПРАВА,

            включително и като в частност са били използували агентурно зависимите от тех служители на визираната институция ,
            на които служители СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ са били възложили да извършат ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА МОИТЕ ПРАВА,
            като в частност да извършат подмяна на параметрите на моята официална и гарантирана от закона легитимна личностнова идентификация

            – тоест, да подменят моя официален ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР (ЕГН) С ДРУГ, КОЙТО НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С МЕН,

       но който, прикачен като отнасящ се именно за мен, МЕ ПРЕДСТАВЯ КАТО ИЗВЪРШИТЕЛ НА ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАТО ПРЕСТЪПНИК, КОЙТО Е ПРЕСЛЕДВАН И ИЗДИРВАН НЕ САМО ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, НО И ОТ ВЛАСТОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА РЕДИЦА ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

***

            Обръщам внимание на факта, че ЕДВА ПРЕДИ НЕКОЛКО ДНИ ПОЛУЧИХ „ОТГОВОР“ ОТ ВИЗИРИНАТА „ТОТАЛНО СУВЕРЕННА“ ИНСТИТУЦИЯ, който отговор е датиран 02 Ноември 2012 г. и има Изх. №94-Я-299-1.

            Обръщам внимание на факта, че визираната „тотално Северенна“ институция е била длъжна да ми отговори преди ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ, НО НЕ Е БИЛА НАПРАВИЛА ТОВА.

            Обръщам внимание на факта, че чрез текста на своето писмо
         ръководителят на визираната „тотално Суверенна“ институция по пределно ясен начин е демаскирал себе си
         не само като престъпен нарушител на нормативните изисквания на българското Право,
         но и ИМЕННО КАТО ПРОНОНСИРАН АГЕНТ-ПРОВОКАТОР НА ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ – той въобще не е дал отговор на нито един от аспектите на формулирания от мен казус.

***
            Така, в контекста на посочените факти и обстоятелства, НАСТОЯВАМ
ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАВОТО И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН И
ПРАВОСЪОБРАЗЕН
ОТГОВОР
ИМЕННО ОТ ТУК ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – Правителствената и Прокурорската!
При това призовавам тук визираната правителствена институция да даде интерпретиращ отговор на моя въпрос
Дали при така визираните факти
Правителството ми дължи репараторна отговорност и
дали правителствените служители
от Специалните служби
и от Националния осигурителен институт подлежат на определена санкция – административно-правна
и (или)
наказателно-правна?

При това изрично, ясно и категорично настоявам да бъде разследвана очевидно най-вероятната версия, съгласно която
посочената подмяна на моя единен граждански номер (ЕГН)
е била извършена съвсем не от служителите на НСИ,
а именно от служителите на МВР,  
и по-точно от служителите на Специалните държавни служби,
които именно са били извършили престъпление,  като В СЛУЖЕБНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР са били въвели престъпната подмяна.
19 Ноември 2012 г.                                                             Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар